simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Sam [AB] ܠܗ ܣܒ : ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܠܒܪ ܡܢܗ ܐܚܪܝܢ ܗܪܟܐ . ܘܐܡܪ ܕܘܝܕ : ܠܝܬ ܐܢܬ ܕܒܛܡܬܐ : ܗܐ ܟܪܝܟ ܒܫܘܫܦܐ ܒܣܬܪ ܦܕܬܐ : ܐܢܗܘ ܕܢܣܒ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܗܘܝ̈ ܬܡܢ ܂ ܗܠܝܢ ܥܡ ܚܒܠܐ ܕܢܒܝܐ̈ ܣܝ̣ܡ ܂ ܡܛܠ ܕܐܦܠܐ X ܐܢܬ ܬܡܢ ܐܬܚܙܝ ܡܕܡ ܂ ܘܐܢܗܘ̣ ܕܢܒܝܘܬܐ ܕܫܡܥܘܢ ܘܚܢܐ ܚܫ̇ܒ
SevAnt:LuqGramm ܂ ܡܨܠܝܢ ܗܘܝܢ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܝ- ܡܛܠܬܟ ܂ ܕܠܐ ܗܟܢܐ ܬܗܘܐ ܪܘ̇ܐ ܐܢܬ ܂ ܐܘ ܢܓܪܕ ܡܢ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܕܡܢܗܝܢ ܓܘܚܟܐ ܣܓܝܐܐ ܚܐ̇ܒ
AbbaIs:Ascet ܗܠܝܢ ܕܥܒ̣ܕ̣ ܐܝܟ ܚܝܠܟ ܐܝܟ ܒܪ ܐܢܫܐ ܆ ܠܐ ܡܨ̇ܐ ܐܢܬ ܠܡܣܩ ܐܢܬ ¹ ¹⁰ܕܚܢܢ XX¹ ¹⁵ܦܣܐ̈ ¹ ¹⁴ܘܪܡܘ ¹² X X ¹³ X ܠܐ ܥܒ̇ܕ
P:John [AB] . ܘܐܝܟܢܐ ܡܫܟܚܝܢ ܚܢܢ ܐܘܪܚܐ ܠܡܕܥ . ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ . ܐܢܐ ܐܢܬ ܐܢܬܘܢ . ܐܡܪ ܠܗ ܬܐܘܡܐ . ܡܪܢ ܆ ܠܐ ܝܕܥܝܢܢ ܠܐܝܟܐ ܐܙܠ
BarṢal:ComGosp ܡܢܝ ܂ ܐܠܐ ܐܟܡܐ ܕܐܬܚܪܝ ܫܡܥܘܢ ܕܠܐ ܒܙܕܩܐ ܂ ܟܕ ܟ̇ܠܐ ܐܢܬ ܐܥ̇ܡܕ ܀ ܝ ܆ ܘܐܢܬ ܠܘܬܝ ܐܬܝ̣ܬ ܀ ܗ̇ ܂ ܠܐ ܐܡ̣ܪ ܕܐܢܬ ܥܡ̇ܕ
SevAnt:madHym ܡܪܝܐ ܗ̇ܘ ܕܐܫܬ̣ܘܕܝܬ ܘܐܡ̣ܪܬ ܠܢ ܒܝܕ ܕܐܘܝܪ̣ . ܐܢܬ ܢܫܟ̣ܚ ܕܡ̣̇ܨܐ ܡ̇ܫܘܙܒ ܠܢ ܘܦ̇ܪܩ ¹ܡܝܢ ܪܘܓܙܐ ܇ ܐܠܐ ܐܢ
SevAnt:LuqGramm ܐܝܟܢܐ ܒܫܟܚܬܐ̈ ܣܓܝܐܬ̈ ܙܢܝܐ̈ ܕܚܘܫܒܐ̈ ܪܫܝܥܐ̈ ܐܢܬ ܓܘܕܦܘܗܝ ܕܝܠܗ 0ܝ ܕܫ̇ܛܝܐ ܐܡ̇ܪ ܗܟܢܐ ܂ ܘܘܝ̇ܝXܣ ܂ ܚ̇ܙܐ
ActsMiaphysites ܕܬܣܥܘܪ ܆ ܐܘ ܠܐ ܬܣܥܘܪ ܂ ܘܟܕ ܐܢܐ ܕܝܢ ܡܬܚ̇ܫܒ ܐܢܐ ܐܢܬ ܠܡܢܐ ܫܓܝܫ ܪܥܝܢܟ ܐܝܟ ܝܡܐ ܂ ܝX ܕܝܠܟ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܝ̇ ܕܨ̇ܒܐ
SevAnt:LuqJul ܕܝܢ ܕܒܝܕ ܥܠܠܬܐ̈ ܕܡܣܬܒܪܢ̈ ܕܩܢ̣ܝܢ ܦܪܨܘܦܐ̈ : ܬܥ̇ܠ ܐܢܬ ܗ̣ܘ ܠܗ ܠܐܠܗܐ ܘܐܒܐ : ܐܝܟܢܐ ܕܦܘܠܘܣ ܐܡ̣ܕ̇ ܟܕ ܒܥ̇ܐ
SevAnt:LuqGramm ܂ ܩܦܠܐܘܢ ܘ ܥܠ ܕܐܦ ܩܕܝܫX ܩܘܪܝܠܘܣ ܇ ܒܗܘ ܢ ܟܕ ܒXܘ ܢ ܐܢܬ ܠܪܘܟܒܐ ܠܐ ܡܫܚܠܦܐ ܇ ܠܦܫܝXܠܐ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܒܘܠܒܠܐ X ܡܥ̣ܒܪ
SevAnt:CathHom ܒܗ̇ ܓܝܪ ܆ ܕܒܣܪܢܐܝܬ ܐܬܢ̇ܩܦ ܐܕܡ ܠܚܘܐ ܒܦܪܪ̣ܝܣܐ ܆ ܐܢܬ ܡ̇ܪܫܥ ܐܢܬ ܇ ܟܕ ܡܬܬ̣ܩܠ ܐܢܬ ܒܣܒܠܬܟ ܗ̇ܝ ܐܠܝܠܬܐ . ܐܡ̇ܪ
IšoAdiab:Epist ܠܡܐܬ ܫܕܪ ܠܝ ܟܬܒܟ ܐܝܟܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܐܕܥ ܐܢ ܡܢܢ ܐ ܐܘ ܡ̣ܢ ܐܢܬ ܂ ܐܠܨܐ ܓܝܪ ܥܠ ܗܕܐ ܂ ܘܐ ܬܐ ܡܕܡ ܕܥܒܕܬ̇ ܂ ܘܐܢ ܐܢܬ ܠܐ ܡܫܟܚ
JosephḤazz:epStgsMonasLife . ܘܥ̣̇ܬܕ ܡܟܝܠ X ܠܕܘܝܕ ܒܪ ܐܝܫܝ ܕܢܣ̣ܩ ܘܢ̇ܡܠܟ ܒܨܗܝܘܢ ܐܢܬ ܕܥ̣ ܚܬܝܬܐܝܬ ܕܒܐܩܡܐ ܕܬܪܝܢ ܕܡܫܘܚܬܐ ܕܢܦܫܢܘܬܐ ܩ̇ܐܡ
SergStyl:epLuqJew ܆ ܕܒܐܫܡܥܝܠ ܘܒܒܢܝ̈ ܩܢܛܘܪܐ : ܐܘ ܒܒܢܝ̈ ܝܥܩܘܒ ܐ . ܐܢܬ ܠܐܒܪܗܡ . ܕܒܙܪܥܟ ܢܬܒܪܟܘܢ ܟܠܗܘܢ ܥܡܡܐ̈ . ܠܡܐ ܟܝ ܣ̇ܒܪ
P:Dan [AB] ܥܠ ܟܪܘܒܐ̈ . ܡܫܒܚ ܐܢܬ ܘܡܪܡܪܡ ܐܢܬ ܠܥܠܡ . ܡܒܪܟ ܐܢܬ ܥܠ ܐܢܬ ܘܡܪܡܪܡ ܐܢܬ ܠܥܠܡ . ܡܒܪܟ ܐܢܬ ܕܚܙܐ ܐܢܬ ܬܗܘܡܐ̈ . ܘܝܬܒ
AntiTriThWrit : ܡܛܠ ܕܕܚ̇ܠ ܐܢܬ ܕܗܫܐ - ܝܬ ܬܣܠܝܘܗܝ : ܡܛܠ ܕܒܦܘܡܐ ܐܢܬ : ܕܚܣܝܐ ܬܐܕܘܣܝܣ ܢܘܟܪܝܬܐ̈ ܒܠܚܩܕ ܦ̣ܣܩ : ܘܗܕܐ ܥ̇ܒܕ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs . XX Xܛܪ ܢܦܫܟ ܕܠܐ ܬܫܬܒܐ ܒܗܠܝܢ ܕܚܛ̣ܝܬ̣ ܕܠܐ ܢܬܚܕܬܢ̈ ܐܢܬ ܐܢܬ ܓܠܐ ܕܒܥܝܢܗ ¹ܕܐܚܘܟ ܘܩܪܝܬܐ ܕܒܥܝܢܟ ²ܠܐ XXܒ̇ܚܪ
SevAnt:CathHom ܇ ܗ̇ܘ ܕܕܚܘܒܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܘܕܪܒܘ ܚܛܗܐܐܝܬܝܟ̈ ܡܚܝܒܐ ܇ ܐܢܬ ܥܡ ܦܐܪܝܣܝܐ ܐܘ ܒܪܢܫܐ ܇ ܗ̇ܝ ܕܫܒܘܩ ܠܝ ܇ ܟܕ ܠܐ ܡܕܡ ܫ̣ܒܩܬ
P:Sam [AB] . ܐܡܪ ܠܗ : ܒܪ ܓܒܪܐ ܐܢܐ ܓܝܘܪܐ ܥܡܠܩܝܐ . ܘܐܡܪ ܠܗ ܕܘܝܕ : ܐܢܬ ܕܢܦܠܘ ܒܚܪܒܐ . ܘܐܡܪ ܕܘܝܕ ܠܥܠܝܡܐ ܗܘ ܕܚܘܝܗ : ܡܢ ܐܝܡܟܐ