simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:TweProph [AB] ܐܟܬܐ ܠܥܠܡ : ܡܛܠ ܕܒܛܝܒܘܬܐ ܨܒܝܬ . ܢܬܦܢܐ ܘܢܪܚܡ ܥܠܝܢ : ܐܢܬ : ܕܫܒܩ ܥܘܠܐ ܘܡܥܒܪ ܚܛܝܬܐ ܕܫܪܟܐ ܕܝܪܬܘܬܗ : ܘܠܐ ܐܚܕ
P:TweProph [AB] : ܘܩܥܐ ܐܢܐ ܠܘܬܟ ܥܠ ܚܛܘܦܐ̈ ܘܠܐ ܡܦܨܐ ܐܢܬ . ܠܡܢܐ ܐܢܬ ܕܚܙܐ ܚܒܩܘܩ ܢܒܝܐ . ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܡܪܝܐ ܓܥܐ ܐܢܐ ܘܠܐ ܫܡܥ
P:TweProph [AB] . ܠܡܢܐ ܚܘܝܬܢܝ ܥܘܠܐ ܘܥܬܐ : ܘܚܙܐ ܐܢܐ ܚܛܘܦܝܐ ܘܒܝܫܬܐ : ܐܢܬ ܐܢܐ ܘܠܐ ܫܡܥ ܐܢܬ : ܘܩܥܐ ܐܢܐ ܠܘܬܟ ܥܠ ܚܛܘܦܐ̈ ܘܠܐ ܡܦܨܐ
P:TweProph [AB] ܡܪܝܐ : ܣܡܬܝܗܝ ܠܕܝܢܐ ܘܓܒܠܬܢܝ ܠܡܟܣܘܬܗ . ܕܟܝܢ̈ ܐܢܝܢ ܐܢܬ . ܡܛܠ ܕܐܢܬ ܗܘ ܡܢ ܪܝܫܝܬܐ ܡܪܝܐ ܐܠܗܝ ܩܕܝܫܐ : ܕܠܐ ܢܡܘܣ
P:TweProph [AB] : ܠܡܢܐ ܚܐܪ ܐܢܬ ܒܡܪܚܐ̈ ܘܫܬܝܩ ܐܢܬ : ܟܕ ܒܠܥ ܥܘܠܐ ܐܢܬ ܥܝܢܝܟ̈ ܘܠܐ ܚܙܝܢ̈ ܒܝܫܬܐ : ܘܠܡܚܪ ܒܥܘܠܐ̈ ܠܐ ܡܫܟܚ
P:TweProph [AB] ܒܡܪܚܐ̈ ܘܫܬܝܩ ܐܢܬ : ܟܕ ܒܠܥ ܥܘܠܐ ܠܙܕܝܩܐ . ܘܥܒܕܬ ܐܢܘܢ ܐܢܬ ܚܙܝܢ̈ ܒܝܫܬܐ : ܘܠܡܚܪ ܒܥܘܠܐ̈ ܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܬ : ܠܡܢܐ ܚܐܪ
P:TweProph [AB] : ܟܕ ܒܠܥ ܥܘܠܐ ܠܙܕܝܩܐ . ܘܥܒܕܬ ܐܢܘܢ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ ܐܝܟ ܐܢܬ ܒܥܘܠܐ̈ ܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܬ : ܠܡܢܐ ܚܐܪ ܐܢܬ ܒܡܪܚܐ̈ ܘܫܬܝܩ
P:TweProph [AB] ܘܐܬܛܪܦ : ܢܗܦܘܟ ܥܠܝܟ ܟܣܐ ܕܝܡܝܢܗ ܕܡܪܝܐ : ܘܨܥܪܐ ܥܠ ܐܢܬ ܠܗ : ܕܢܚܘܪ ܒܦܘܪܣܝܗܘܢ . ܣܒܥܬ ܨܥܪܐ ܡܢ ܐܝܩܪܐ : ܐܫܬܝ ܐܦ
P:TweProph [AB] ܥܠ ܐܘܪܫܠܡ : ܘܥܠ ܡܕܝܢܬܐ̈ ܕܝܗܘܕܐ ܕܪܓܙܬ ܥܠܝܗܝܢ ܗܐ ܐܢܬ ܡܠܐܟܗ ܕܡܪܝܐ : ܘܐܡܪ : ܡܪܝܐ ܚܝܠܬܢܐ : ܥܕ ܐܡܬܝ ܠܐ ܡܪܚܡ
P:TweProph [AB] : ܘܐܡܪ ܠܝ ܕܐܡܫܚܝܗ̇ ܠܐܘܪܫܠܡ : ܘܐܚܙܐ ܟܡܐ ܐܘܪܟܗ̇ : ܐܢܬ ܓܒܪܐ : ܘܒܐܝܕܗ ܫܘܝܬܐ ܕܡܫܘܚܬܐ . ܘܐܡܪܬ ܠܗ ܠܐܝܟܐ ܐܙܠ‌
P:TweProph [AB] ܬܕܘܢܝܘܗܝ ܠܒܝܬܝ ܘܬܛܪ ܕܪܬܝ̈ : ܘܐܬܠ ܠܟ ܕܡܗܠܟܝܢ ܒܝܢܬ ܐܢܬ ܐܡܪ ܡܪܝܐ ܚܝܠܬܢܐ : ܐܢ ܒܐܘܪܚܝ ܬܐܙܠ ܘܦܘܩܕܢܝ̈ ܬܛܪ :
P:TweProph [AB] ܘܚܒܪܝܟ̈ ܗܠܝܢ ܕܩܝܡܝܢ ܩܕܡܝܟ : ܡܛܠ ܕܓܒܪܐ̈ ܐܢܬܘܢ ܐܢܬ ܠܟ ܕܡܗܠܟܝܢ ܒܝܢܬ ܗܠܝܢ ܕܩܝܡܝܢ . ܫܡܥ ܝܫܘܥ ܟܗܢܐ ܪܒܐ :
P:TweProph [AB] ܡܢܐ ܐܢܘܢ ܗܠܝܢ : ܘܐܡܪܬ ܠܐ ܝܕܥ ܐܢܐ ܡܪܝ . ܘܐܡܪ ܠܝ : ܗܢܘ ܐܢܬ ܐܢܘܢ ܗܠܝܢ ܡܪܝ . ܥܢܐ ܡܠܐܟܐ ܕܡܡܠܠ ܒܝ ܘܐܡܪ ܠܝ : ܠܐ ܝܕܥ
P:TweProph [AB] ܛܘܪܐ ܪܒܐ ܩܕܡ ܙܘܪܒܒܠ : ܐܠܐ ܐܝܟ ܦܩܥܬܐ : ܘܐܦܩ ܠܟܐܦܐ ܐܢܬ ܘܠܐ ܒܥܘܫܢܐ : ܐܠܐ ܐܢ ܒܪܘܚ ܐܡܪ ܡܪܝܐ ܚܝܠܬܢܐ . ܡܢܐ
P:TweProph [AB] ܡܢܐ ܐܢܘܢ ܗܠܝܢ : ܘܐܡܪܬ ܠܐ ܡܪܝ . ܘܐܡܪ ܠܝ : ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܐܢܬ ܢܚܝܪܝܢ̈ ܕܕܗܒܐ : ܕܢܣܟܝܢ ܡܢܗܘܢ ܕܗܒܐ . ܘܐܡܪ ܠܝ ܠܐ ܝܕܥ
P:TweProph [AB] ܒܕܡܐ ܕܕܝܬܩܐ ܕܝܠܟ : ܫܪܝܬ ܐܣܝܪܐ̈ ܡܢ ܓܘܒܐ ܕܠܝܬ ܒܗ ܐܢܬ ܡܢ ܝܡܐ ܠܝܡܐ : ܘܡܢ ܢܗܪܐ ܥܕܡܐ ܠܣܘܦܝܗ̇̈ ܕܐܪܥܐ . ܘܐܦ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܩܕܡ ܗܠܝܢ ܕܝܬܒܝܢ : ܘܐܢܐ ܐܢܐ ܕܚܘܝܬ ܢܦܫܝ ܠܡܐܡܪ ܐܢܬ ܠܝ ܢܥܡܝ . ܘܐܢܐ ܐܡܪܬ ܕܐܓܠܐ ܘܐܘܕܥܟ : ܘܐܡܪ ܠܟ ܕܩܢܝ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܬܒܥ . ܘܐܢ ܠܐ ܬܒܥ ܐܢܬ : ܐܡܪ ܠܝ : ܘܐܕܥ ܕܠܐ ܗܘܝܬ ܬܒܘܥܐ : ܐܢܬ ܘܠܡܩܢܐ ܩܕܡ ܗܠܝܢ ܣܒܐ̈ ܕܥܡܝ ܕܝܬܒܝܢ . ܘܗܫܐ ܐܢ ܗܘ ܕܬܒܥ
P:RuthSusEsthJdt [AB] : ܐܡܪ ܠܝ : ܘܐܕܥ ܕܠܐ ܗܘܝܬ ܬܒܘܥܐ : ܘܐܢܐ ܐܬܒܥ . ܘܐܡܪ ܬܒܥ ܐܢܬ ܕܥܡܝ ܕܝܬܒܝܢ . ܘܗܫܐ ܐܢ ܗܘ ܕܬܒܥ ܐܢܬ ܬܒܥ . ܘܐܢ ܠܐ ܬܒܥ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܚܩܠܐ ܡܢ ܢܥܡܝ ܘܡܢ ܪܥܘܬ ܡܘܐܒܝܬܐ ܐܢܬܬܗ ܕܗܘ ܕܡܝܬ : ܩܢܝ ܐܢܬ : ܘܐܢܐ ܐܬܒܥ . ܘܐܡܪ ܬܒܥ ܐܢܐ . ܘܐܡܪ ܒܥܙ : ܒܝܘܡܐ ܕܙܒܢ