simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:Disc ܕܝܢ ܐܢ ܨܒܐ ܐܢܬ ܕܚܡܝܡܘܬܐ ܕܥܠܝܡܘܬܟ ܒܙܒܢܐ ܕܣܝܒܘܬܟ ܐܢܬ ܥܡ ܟܘܠܗ ܒܛܝܠܐ . ܘܩܐܪ ܘܢܐܫ ܠܗ ܫܘܝܐܝܬ ܒܢܦܫܗ ܘܒܦܓܪܗ .
P:Ps [AB] ܐܫܒܚܟ . ܐܘܕܘ ܠܡܪܝܐ ܕܛܒ ܗܘ ܘܠܥܠܡ ܛܝܒܘܬܗ . ܬܫܥܝܬܐ ܐܢܬ : ܥܕܡܐ ܠܩܪܢܬܗ̈ ܕܡܕܒܚܐ . ܐܠܗܝ ܐܢܬ ܐܘܕܐ ܠܟ ܐܠܗܝ
P:Matt [AB] ܂ ܩܫܝܐ . ܘܚܨܕ ܐܢܬ ܐܝܟܐ ܕܠܐ ܙܪܥܬ . ܘܡܟܢܫ ܐܢܬ ܡܢ ܐܝܟܐ ܐܢܬ ܐܦ ܗܘ ܕܢܣܒ ܚܕܐ ܟܟܪܐ ܂ ܘܐܡܪ . ܡܪܝ ܅ ܝܕܥ ܗܘܝܬ ܠܟ ܂ ܕܓܒܪܐ
P:Matt [AB] ܠܝ . ܕܠܐ ܡܬܪܥܐ ܐܢܬ ܕܐܠܗܐ ܂ ܐܠܐ ܕܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ̈ ܀ ܗܝܕܝܢ ܐܢܬ ܐܬܦܢܝ ܂ ܘܐܡܪ ܠܟܐܦܐ . ܙܠ ܠܟ ܠܒܣܬܪܝ ܂ ܣ‍ܛܢܐ ܅ ܬܘܩܠܬܐ
P:Matt [AB] ܗܘ ܗܘ ܕܐܬܐ ܆ ܐܘ ܠܐܚܪܝܢ ܗܘ ܡܣܟܝܢ ܐܢܚܢܢ . ܥܢܐ ܝܫܘܥ ܐܢܬ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܕܡܫܝܚܐ ܆ ܫܕܪ ܒܝܕ ܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܂ ܘܐܡܪ ܠܗ .
P:John [AB] ܚܘܢ ܐܒܐ . ܠܐ ܡܗܝܡܢ ܐܢܬ ܕܐܢܐ ܒܐܒܝ ܆ ܘܐܒܝ ܒܝ ܆ ܡܠܐ̈ ܐܢܬ ܦܝܠܝܦܐ ܆ ܡܢ ܕܠܝ ܚܙܐ ܂ ܚܙܐ ܠܐܒܐ . ܘܐܝܟܢܐ ܐܢܬ ܐܡܪ
IsaacAnt:memHom ܛܝܒܘܬܐ ܀ ܐܘ ܓܪܡܐ ܕܐܒܥ ܡܝܐ̈ : ܝܒܝܫܐ ܕܐܪܕܝ ܡܥܝܢܐ . ‏ ܐܢܬ : ܘܦܠܝܓܬ ܥܠ ܙܝܘܢܟ . ‏ ‏ܡܢ ܓܪܡܐ ܐܫܬܝ ܢܙܝܪܐ : ܘܡܒܨܪ
IsaacAnt:memHom . ܘܡܫܬܟܚܐ ܕܟܠܗܘܢ ܝܘܡܝܟ̈ : ܚܕ ܐܢܘܢ ܝܘܡ ܠܐܠܗܐ ܀ ܦܟܪܐ ܐܢܬ ܐܪܓܙܬܝܗܝ ܀ ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܬܩܪܝܗ̇ ܠܗܕܐ : ܕܝܘܡܢ ܬܫܡܥ ܫܡܥ
IsaacAnt:memHom : ܩܠܗ ܕܡܪܟ ܕܐܡܪ ܗܘܐ . ܕܥܒܕ ܪܚܡܐ̈ ܒܡܡܘܢܐ : ܕܬܬܩܒܠ ܐܢܬ ܗܪܟܐ ܐܬܓܙܝܬ : ܬܐܙܠ ܬܬܒܥ ܝܙܦܬܟ̈ ܀ ܫܡܝܥ ܗܘ ܠܟ ܐܢ ܨܐܬ
Tim1:Epist . ܘܠܘܩܒܠ ܗ̇ܘ ܝܬܝܪܐܝܬܐܘ ܓܝܪ ܠܩܘܒܠܢ ܕܝܠܢ . | ¹X⁵ܩ|X ܐܢܬ ܟܬܒܐ ܡܠܘܢ̣ ܘܡ̣ܢ ܪܘܚܐ ܗ̇ܘ ܕܡܢܗ ܐܬܟܬܒ ܥ̇ܪܩ
Tim1:Epist . ܩܕܡ ܟܠ ܐܣܗܕ . ܗ̇ܢܘ ܠܡ ܒܪܝ̣ ܚܒܝܒܐ ܠܗ ܫܡܥ̣ܘ . 5 , ܐܢܬ ܐܢܬ ܇ ܝܠܦ . ܘܗ̇ܘܡܐ ܕܝ̇ܠܦ ܐܢܬ ܐܠܦ . ܘܗ̇ܘ ܡܐ ܕܡܠܦ
Chrys:ComJohn1 ܕܝ̣ܢ ܡܛܠ ܐܝ̇ܕܐ ܗܠܝܢ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ . ܕܒܟܘܠܗܝܢ ܠܐܒܐ ܗܘ̇ ܐܢܬ ܕܨ ܒܝܢܐ̣̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܠܒܪ ܡܢ ܡܐ ܕܐܠܗܐ ܨ ܒ̇ܐ .
Chrys:ComJohn1 ܕܗܠܝܢ ܕܝܬܝܪܐܝܬ ܡܣܬܒܪܢ̈ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܡܐܟܬܐ̈ . ܗܢ̇ܝܢ ܐܢܬ ܗܢܘܢ ܒܢ ܚܪ ܢܗܘܘܢ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܕܥܠܝܢ . ܚ̇ܙܐ
SilwQard:ScholUrmApp . ܡܬܬܚܡ ܕܝܢ ܫܡܐ ܐܦ ܗܟܢܐ : ܦܘܪܫܢܐ ܐܕܫܢܝܐ 5ܕܒܡܬܚܡܘܬ ܐܢܬ ܡܕܡ ܡ̣ܢ ܫܡܐ ܕܝܘܚܢܢ ܐܘ ܪܦܛܪܘܣ : ܘܠܐ ܚܕ ܡܕܡ ܡܣܟܠ
SevAnt:LuqJul . ܐܠܐ ⁴ܗ̣ܘ ܠܟܝܢܐ ܗ̇ܘ ܐܢܫܝܐ . ܕܒܛܝܒܘܬܐ ܕ ܡܝܘܬܘܬܐ ܐܢܬ ܕܩܛܐܓܪܢܘܬܟ . ܗ̇ܝ ܕܒܗ̇ ܠܗ̇ܘ ܕܠܥܠ ܡܢ ܥܠܬܐ ܒܗ̇ ܡܩܛܪ
BarEbr:CandSanc ܡܢ ܒ . ܥܝܪܐ . ܗ̇ܢܘ ܐܢܬ ܚܝܠܐ ܪܓܬܢܐ ⁵⁴ܕܐܚܛܝܬ ܝܬܝܪ ܡܢ ܐܢܬ ܀ ܙܠXܦܐ . ܘܐܡ̣ܪ ܡܪܝܐ ܠܚܘܝܐ ܥܠ ܕܥܒ̣ܕܬ ܗܕܐ . ܠܝܛ
PhiloxMab:TenMem ܕܛ̇ܥܐ ܗܘܝܬ . ܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܙ̇ܕܩ ܗܘܐ ܕܬܟܬܘܒ ܩ̇ܒܠܝ . ܠܘ ܐܢܬ ܗܘܝܬ ܘܦܢܝܬ . ܘܗܕܐ ܡܢ ܐܝܟܐ ܐܬܓܠܝܬ ܠܟ . ܕܝܢ ܝ̇ܕܥ
SevAnt:Epist : ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܥܬܝܕ ܐܢܬ ܕܠܛܘܪܐ ܕܣܝܢܝ ܬܣ̣ܩ ܡ̇ܬܩܛܥ ܐܢܬ ܐܢܬ ܕܡܬܚܬܝܢ̈ ܘܠܘܬ ܫܬܩܐ ܡܥܕܪ̈ ܢ̣ ܠܐ ܚܣܝܪܢ̈ ܠܢ . ܐܢ ܓܝܪ
SevAnt:madHym ܒܝܕ ܢܒܝܐ ܪܒܝܐ ܕܐܘܝܕ ܠܡܘܪܘܢ ܗ̇ܘ ܕܐܝܟ ܕܒܫܘܘܕܥܐ ܐܢܬ e - . ܝ . ܫܡܕ ܓ - ܙ - ܝ : X : ܝ ܪ̇ܝ : ܝ X : ܝܝ
P:Kings [AB] . ܘܥܢܐ ܢܬܢ ܘܐܡܪ ܠܐܕܘܢܝܐ : ܫܪܝܪܐܝܬ ܡܪܢ ܡܠܟܐ ܕܘܝܕ ܐܢܬ ܠܗ ܐܕܘܢܝܐ : ܥܘܠ ܡܛܠ ܕܓܢܒܪ ܚܝܠܐ ܐܢܬ : ܘܛܒܬܐ ܡܣܒܪ