simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܠܝ ܃ ܗ̇ ܂ ܟܐܡܬ ܠܗܘ̇ ܕܒܫܡܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܣ̇ܥܐ ܐܢܬ ܠܡܪܕܦ ܃ ܐܢܬ ܠܐܝܕܗ ܝܝ ܕܐܒܪܗܡ ܡ̣ܢ ܩ̣ܛܠܐ ܕܚܒܝܒܗ ܂ ܡ̇ܢܐ ܪܪ ܂ ܦ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܃ ܟܕ ܐܚ̇ܕ ܐܢܬ ܠܗܝܢ ܒܣܘܟܠܐ ܂ ܩܕܡܝܐ 1ܕܝܢ ܛܘܒܘܗܝ ܐܢܬ ܂ ܫܒܝܥܝܬܐ ܩܠܗ X ܕܝܘܚܢܢ ܂ ܘܗܟܢܐ ܡ̣ܢ ܩܝܢܬܐ̈ ܡܫܟܢܢ
Babai:BookUnion ܠܗ ܕܡܚܝܕ ܘܡܚܘܐ ܕܝܠܝܬܗ̈ ܂ ܐܠܐ ܐܢ ܒܗ̇ܝ ܡܚܙܝܬܐ ܃ ܗܟܢܐ ܐܢܬ ܢܛ ܂ ܚ ܘܐܦ ܥܠ ܫܪܟܐ ܕܡܢܘܬܗ̈ ܕܦܪܙܠܐ ܃ ܐܠܐ ܠܐ ܡܫܟܚ
BarṢal:ComGosp ܃ ܗ̇ ܂ ܟ̣ܐܐ ܒܐܝܠܝܢ ܕܡܬܐܣܝܢ ܕܠܐ ܠܡ ܬܓܠܘܢ ܂ ܕܠܐ ܢܬܥܫܩ ܐܢܬ ܟܗܢܐ̈ ܂ ܒܫܡܘܐܝܠ ܟܬܝܒ ܂ ܘܓܝܣܐ̈ ܀ ܚܙܝ ܠܡܐ ܠܐܢܫ ܐܡ̇ܪ
BarṢal:ComGosp ܘܥ̇ܪܩ ܐܢܬ ܂ ܐܠܐ ܐܦ ܝܬܝܪ ܡ̇ܘܣܦ ܐܢܬ ܟܦܘܪܝܐ ܂ ܘܠܘ ܐܢܬ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܠܟ ܂ ܕܠܘ ܒܠܚܘܕ ܥܡ ܓܘܕܐ ܕܬܠܡܝܕܐ̈ ܡܬܟܫܠ
SevAnt:LuqGramm ܠܗ̇ ܠܣܓܕܬܐ ܆ ܐܠܐ ܒܝܕ ܚܕܐ ܣܓܕܬܐ ܆ ܡ̇ܥܠ ܐܢܬ ܠܓܘܕܦܐ ܂ ܐܢܬ ܂ ܠܐ ܡܣܓܦܐ ܚܕܐ ܣܓܕܬܐ ܥܡ ܬܘܕܝܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܂ ܚܕܐ ܐܡ̇ܪ
Ps-Dion:ChronZuq ܐܘ̇ ܠܐܡܟ ܂ ܂ ܐܡ̇ܪ ܠܗ̣ ܂ ܕܡܪܢ ܕܠܐܡܝ ܀ ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ ܠܗ̣ ܂ ܐܢܬ X X - ܂ XXܝ ܂ ܝX ܠܥ̇ܕܬ ܐ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܂ ܕܠܝ ܪܚ̇ܡ
SevAnt:LuqGramm ܕܬܣ̣ܬܒܪ ܒܫܘܚܠܦܐ ܕܡܠܝܟ̈ ܇ ܐܢܬ ܡ̇ܢ ܓܝܪ X ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪܬ ܐܢܬ ܕܐܘܪܝܦܘ̈ 1ܡ̇ܕܡܐ ܐܢܬ ܇ ܟܕ ܒܙܒܢܐ ܐܚܪܢܐ ܐܚܪܢܐ ܨܒ̇ܐ
SevAnt:LuqGramm ܡܫܝܚܐ ܘܒܪܐ ܘܡܪܝܐ ܀ ܗܐ ܐܝܟܢܐ ܦܩ̇ܕ ܠܗ ܠܢܣܛܘܪܝܘܣ ܆ ܐܢܬ ܕܟܠܢ X ܡܫܝܚܐ ܇ ܐܫ̣ܬܐܠ ܡܢ ܦܘܠܓܐ ܂ ܚܕ ܓܝܪ ܗܟܢܐ ܡܘܕܐ
SevAnt:LuqGramm ܇ ܐܢܗ̣ܘ ܕܠܘ ܥܒ̣ܪܬ ܐܢܝܢ̈ ܠܗܠܝܢ ܡܠܐ̈ ܒܥܝܢܐ̈ ܐܢܬ ܡܬܝܕܥ ܐܢܬ ܐܝ̇ܕܐ X0 ܡܢܗܝܢ ܇ ܗܕܐ ܐܘ ܗ̇ܝ ܡܬ̇ܪܥܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܂ ܗܘ̇ ܗܘ̣ ܓܝܪ ܒܠܚܘܕ ܡܫܟܚ ܕܢܐܡܪ ܐ ܠܝܢ ܕܟܣܝܢ̈ ܡ̣ܢ ܟܠ ܐܢܬ ܐܟܪܙ ܇ ܐܡ̇ܪܐ ܗܘܬ̣ ܠܗ ܓܝܪ ܃ ܆ ܂ ܡܪܝ ܆ ܚܙܝܐ ܐܢܐ ܕܢܒܝܐ
JacSer:memLuqJews ܠܐ ܒܣܘܥܪܢܐ̈ ܘܠܐ ܒܟܬܒܐẌ . ⁵⁵ ܡܛܠ ܡܢܐ ܠܐ ܡܫ̇ܐܠ ܐܢܬ ܐܢܬ X X X ܡܛܠ ܗܢܐ ⁵³ܚܫܘܟ ܗܘܢܟ ܡܢ ܣܘܟܠܐ̈ ܆ ⁵⁴ ܘܠܐ ܚ̇ܐܪ
SevAnt:CathHom ܇ ܠܗ̇ܘ ܕܐܦ ܒܗ̇ X³ܡ̇ܥܒܕ ܬܡܝܗܐܝܬ ܗܠܝܢ ܦܐܝܬ̈ ܠܐܠܗܐ . ܐܢܬ ܕܡܐ X²ܕܗܒܝܠ ܆ ܐ̇ܝܟܢܐ ܒܝܕ ܩܘܡܬܐ ܫܒܪܝܬܐ ܐܢܬ ܡܨ̇ܥܪ
JnDalya:Epist ܥܠ ܗ̇ܘ ܟܝ̇ܢܐ ܫܒܝ̣ܚܐ . ܕܟܣܐ ܟܠܗ ܒܟܠܕܘܟ ܟܕ ܒܕܘܟ ܠܐ ܐܢܬ : X ܚܝܠܢܢܘܢܗ X ܚ̣ܙܝ ܐܚܝ ܕܡܢ ܒܙܩܐ ܙܥܘܪܐ ܝ̇ܠܦ
PhiloxMab:Disc ܕܝܢ ܐܢ ܨܒܐ ܐܢܬ ܕܚܡܝܡܘܬܐ ܕܥܠܝܡܘܬܟ ܒܙܒܢܐ ܕܣܝܒܘܬܟ ܐܢܬ ܥܡ ܟܘܠܗ ܒܛܝܠܐ . ܘܩܐܪ ܘܢܐܫ ܠܗ ܫܘܝܐܝܬ ܒܢܦܫܗ ܘܒܦܓܪܗ .
P:TweProph [AB] : ܗܒ ܠܗܘܢ ܡܪܒܥܐ ܡܓܙܝܐ : ܘܬܕܝܐ̈ ܝܒܝܫܐ̈ . ܟܠܗܝܢ ܐܢܬ ܐܦܪܝܡ ܢܦܩ ܒܢܘܗܝ̈ ܠܩܛܠܐ . ܗܒ ܠܗܘܢ ܡܪܝܐ ܡܕܡ ܕܝܗܒ
SevAnt:LuqJul . ܐܠܐ ⁴ܗ̣ܘ ܠܟܝܢܐ ܗ̇ܘ ܐܢܫܝܐ . ܕܒܛܝܒܘܬܐ ܕ ܡܝܘܬܘܬܐ ܐܢܬ ܕܩܛܐܓܪܢܘܬܟ . ܗ̇ܝ ܕܒܗ̇ ܠܗ̇ܘ ܕܠܥܠ ܡܢ ܥܠܬܐ ܒܗ̇ ܡܩܛܪ
SilwQard:ScholUrmApp . ܡܬܬܚܡ ܕܝܢ ܫܡܐ ܐܦ ܗܟܢܐ : ܦܘܪܫܢܐ ܐܕܫܢܝܐ 5ܕܒܡܬܚܡܘܬ ܐܢܬ ܡܕܡ ܡ̣ܢ ܫܡܐ ܕܝܘܚܢܢ ܐܘ ܪܦܛܪܘܣ : ܘܠܐ ܚܕ ܡܕܡ ܡܣܟܠ
Chrys:ComJohn1 ܕܗܠܝܢ ܕܝܬܝܪܐܝܬ ܡܣܬܒܪܢ̈ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܡܐܟܬܐ̈ . ܗܢ̇ܝܢ ܐܢܬ ܗܢܘܢ ܒܢ ܚܪ ܢܗܘܘܢ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܕܥܠܝܢ . ܚ̇ܙܐ
Chrys:ComJohn1 ܕܝ̣ܢ ܡܛܠ ܐܝ̇ܕܐ ܗܠܝܢ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ . ܕܒܟܘܠܗܝܢ ܠܐܒܐ ܗܘ̇ ܐܢܬ ܕܨ ܒܝܢܐ̣̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܠܒܪ ܡܢ ܡܐ ܕܐܠܗܐ ܨ ܒ̇ܐ .