simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:RuthSusEsthJdt [AB] : ܡܛܠ ܚܣܝܪܘܬ ܗܝܡܢܘܬܝ ܕܝܠܝ ܕܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܐ ܕܐܬܒܥ . ܐܢܬ ܬܒܘܥܐ : ܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܐ ܕܐܬܒܥ : ܕܠܡܐ ܐܚܒܠ ܝܪܬܘܬܝ . ܬܒܥ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܥܬܩܬ ܒܝܘܡܬܐ̈ ܒܝܫܐ̈ . ܗܫܐ ܕܝܢ ܩܪܒܘ ܚܛܗܝܟ̈ : ܗܢܘܢ ܐܢܬ ܟܢܘܫܬܐ ܚܕ ܡܢ ܚܕ . ܘܩܪܐ ܠܚܕ ܡܢܗܘܢ : ܘܐܡܪ ܠܗ . ܓܒܪܐ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܝܢ ܐܡܪ ܠܝ ܩܕܡ ܟܠܗ̇ ܒܢܘܫܬܐ ܗܕܐ : ܬܚܝܬ ܐܝܢܐ ܡܢ ܐܢܬ : ܒܕܠܐ ܥܒܕܢ̈ ܗܘܝ̈ ܨܒܝܢܝܟܘܢ̈ ܒܝܫܐ̈ ܡܢ ܕܚܠܬܗܝܢ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܥܠ ܦܘܩܕܢܐ ܕܡܠܟܐ . ܘܟܕ ܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܒܟܠ ܝܘܡ : ܘܠܐ ܫܡܥ ܐܢܬ ܥܒܕܐ̈ ܕܡܠܟܐ ܒܬܪܥܐ ܕܡܠܟܐ ܠܡܘܪܕܟܝ : ܠܡܢܐ ܥܒܪ
P:RuthSusEsthJdt [AB] . ܘܫܦܪܬ ܡܠܬܐ ܒܥܝܢܘܗܝ̈ ܕܗܡܢ ܛܒ . ܘܥܒܕ ܩܝܣܐ . </chapter><chapter> ܘܒܠܠܝܐ ܐܢܬ ܠܡܘܪܕܟܝ ܥܠܘܗܝ . ܘܥܘܠ ܠܡܫܬܝܐ ܥܡ ܡܠܟܐ ܟܕ ܚܕܐ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܬܣܝܡ ܬܓܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܒܪܝܫܗ . ܘܢܬܝܗܒ ܠܒܘܫܐ ܘܣܘܣܝܐ ܠܚܕ ܐܢܬ ܕܡܠܟܘܬܐ : ܕܠܒܫ ܡܠܟܐ : ܘܣܘܣܝܐ ܕܪܟܒ ܥܠܘܗܝ ܡܠܟܐ : ܟܕ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܚܝܠܗ : ܐܠܐ ܬܘܒ ܢܦܠ ܐܢܬ ܩܕܡܘܗܝ . ܘܥܕ ܗܘ ܡܡܠܠ ܥܡܗܘܢ : ܐܢܬ ܗܘ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܡܘܪܕܟܝ . ܘܫܪܝܬ ܠܡܦܠ ܩܕܡܘܗܝ : ܕܠܐ ܡܨܐ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܩܕܡܘܗܝ . ܘܥܕ ܗܘ ܡܡܠܠ ܥܡܗܘܢ : ܡܛܝܘ ܪܗܛܐ̈ ܕܡܠܟܐ . ܐܢܬ . ܘܫܪܝܬ ܠܡܦܠ ܩܕܡܘܗܝ : ܕܠܐ ܡܨܐ ܐܢܬ ܚܝܠܗ : ܐܠܐ ܬܘܒ ܢܦܠ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܬܦܘܩ ܡܢ ܩܕܡܝ . ܘܬܕܒܪ ܥܡܟ ܓܒܪܐ̈ ܕܥܫܝܢܝܢ : ܪܓܠܝܐ̈ ܐܢܬ . ܘܐܡܪ ܠܗ . ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܠܟܐ ܪܒܐ ܡܪܗ̇ ܕܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ . ܗܐ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܐܚܝܘܕ : ܘܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܡܘܐܒ ܘܐܓܝܪܐ̈ ܕܥܡܘܢ . ܕܐܬܢܒܝܬ ܐܢܬ : ܐܡܪ ܐܠܦܪܢܐ ܪܒ ܚܝܠܐ ܕܐܬܘܪ ܠܐܚܝܘܕ ܩܕܡ ܟܠܗ ܥܡܐ . ܡܢ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܝܢ ܐܚܝܘܕ ܐܓܝܪܐ ܕܥܡܘܢ : ܕܡܠܠܬ ܦܬܓܡܐ̈ ܗܠܝܢ . ܒܝܘܡܐ ܐܢܬ ܡܪܐ ܕܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ . ܘܠܐ ܢܗܦܟܘܢ ܦܬܓܡܘܗܝ ܠܒܣܬܪܗܘܢ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܬܒܪ ܚܝܠܗܘܢ : ܡܠܟܐ ܕܥܠܡܐ̈ . ܘܫܚܘܩ ܣܓܝܐܘܬܗܘܢ . ܬܒܪ ܐܢܬ . ܘܠܐ ܝܕܥܘ ܕܐܢܬ ܗܘ ܡܪܝܐ ܡܫܚܩ ܩܪܒܐ̈ ܆ ܡܪܝܐ ܫܡܟ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܡܟܝܟܐ̈ . ܘܡܥܕܪܢܐ ܐܢܬ ܕܒܨܝܪܐ̈ . ܘܡܣܝܥܢܐ ܕܟܪܝܗܐ̈ ܐܢܬ ܕܚܝܠܗ ܘܥܘܫܢܗ : ܘܐܦܠܐ ܡܘܗܒܬܟ ܒܚܝܠܬܢܐ̈ . ܐܠܐ ܐܠܗܐ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܒܨܝܪܐ̈ . ܘܡܣܝܥܢܐ ܕܟܪܝܗܐ̈ . ܘܦܪܘܩܐ ܕܐܒܝܕܐ̈ . ܐܝܢ ܐܢܬ ܡܘܗܒܬܟ ܒܚܝܠܬܢܐ̈ . ܐܠܐ ܐܠܗܐ ܐܢܬ ܕܡܟܝܟܐ̈ . ܘܡܥܕܪܢܐ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܗܘ ܐܠܗܐ ܕܡܫܚܩ ܩܪܒܐ̈ . ܡܪܝܐ ܕܣܡܬ ܡܫܪܝܬܟ ܒܓܘ ܥܡܟ . ܐܢܬ . ܫܒܚܘ ܠܗ ܬܫܒܘܚܬܐ ܚܕܬܐ . ܘܪܡܪܡܘܗܝ : ܘܩܪܘ ܫܡܗ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܘܫܒܝܚ : ܘܓܢܒܪ ܒܚܝܠܐ : ܘܠܐ ܡܙܕܟܐ ܐܢܬ . ܠܟ ܢܦܠܚܘܢ ܐܢܬ ܐܠܗܢ . ܐܫܒܚ ܠܐܠܗܝ ܬܫܒܘܚܬܐ ܚܕܬܐ . ܡܪܝܐ ܚܝܠܬܢܐ : ܪܒ
P:RuthSusEsthJdt [AB] . ܠܟ ܢܦܠܚܘܢ ܟܠܗܘܢ ܥܡܡܐ̈ . ܘܠܟ ܬܫܬܥܒܕ ܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ . ܐܢܬ ܚܝܠܬܢܐ : ܪܒ ܐܢܬ ܘܫܒܝܚ : ܘܓܢܒܪ ܒܚܝܠܐ : ܘܠܐ ܡܙܕܟܐ