simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:Disc ܠܪܓܬܐ ܕܡܐܟܠܬܐ̈ ܪܘܪܒܬܐ̈ ܕܝܩܝܖܢ̈ ܒܕܡܝܗܝܢ̈ ܒܠܚܘܕ ܐܢܬ ܐܠܦܟ ܆ ܫܡܥ ܘܐܡܪ ܠܟ . ܠܐ ܗܟܝܠ ܬܬܚܫܒ ܠܟ ܙܟܘܬܐ ܇ ܡܐ ܕܙܟܐ
P:Ps [AB] ܠܐܝܠܝܢ ܕܒܥܝܢ ܠܟ ܡܪܝܐ . ܙܡܪܘ ܠܡܪܝܐ ܕܥܡܪ ܒܨܗܝܘܢ : ܐܢܬ ܕܐܘܠܨܢܐ . ܢܣܒܪܘܢ ܒܟ ܟܠ ܝܕܥܝ̈ ܫܡܟ : ܡܛܠ ܕܠܐ ܫܒܩ
SynOr ܠܗ ܠܦܬܓܡܐ ܗܢܐ : ܟܕ ܠܐ ܫܒܩܬ ܠܚܝܒܝܟ̈ : ܒܕܓܠܘܬܐ ܘܨܕܘܐ ܐܢܬ ܫܒܘܩ ܠܢ ܚܛܗܝܢ̈ . ܡܢ̇ܐ ܗܟܝܠ ܐܟܬܢܐ . ܥܡ ܟܠܗ ܓܘܐ ܐܡ̇ܪ
P:Matt [AB] ܙܕܩܬܐ ܆ ܠܐ ܬܩܪܐ ܩܪܢܐ ܩܕܡܝܟ ܇ ܐܝܟ ܕܥܒܕܝܢ ܢܣܒܝ̈ ܐܢܬ ܐܓܪܐ ܠܝܬ ܠܟܘܢ ܠܘܬ ܐܒܘܟܘܢ ܕܒܫܡܝܐ . ܐܡܬܝ ܗܟܝܠ ܕܥܒܕ
P:John [AB] ܪܒ ܐܢܬ ܡܢ ܐܒܘܢ ܐܒܪܗܡ ܕܡܝܬ . ܘܡܢ ܢܒܝܐ̈ ܕܡܝܬܘ . ܡܢܘ ܐܢܬ : ܘܐܢܬ ܐܡܪ ܐܢܬ ܕܡܢ ܕܡܠܬܝ ܢܛܪ ܡܘܬܐ ܠܐ ܢܛܥܡ ܠܥܠܡ ܆ ܠܡܐ
JacSer:memElishCapSam ܫܦܝܪ ܗܘ ܠܟ 45 ܦܬܚܝܗ̇ ܠܐܕܢܢ ܬܫܡܥ ܫܪܒܝܟ̈ ܚܒܝܒܐܝܬ ܐܢܬ ܠܟ ܬܛܥܢ ܡܛܠ ܪܚܡܐ̈ ܕܥܙܝܠܝܢ ܒܟ ܘܐܢ ܥܨܐ ܐܢܬ ܡܐ ܕܝܗܒ
JacSer:memBirthSavFlesh 110 40 ܐܘ ܥܠ ܐܝܕܐ̈ ܕܗܝ ܒܪܬ ܕܘܝܕ ܡܬܝܩܪ ܐܢܬ ܢܝܪܐ ܕܟܝܐ ܐܢܬ ܕܒܬܘܠܘܬܐ ܡܬܚܒܒ ܐܢܬ ܠܥܠ ܡܢ ܓܝܓܠܐ̈ ܡܠܠܬܐ̈ ܡܫܬܩܠ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܩܘܝ ܫܘܚܠܦܐ ܕܒܐܘܣܝܐ ܕܟܝܢܐ̈ ܕܡܢܗܘܢ ܡܫܝܚܐ . ܐܢ ܓܝܪ ܐܢܬ ܙܒܢ ܗܘܬ ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܘܡܫܘܕܥܘܬܐ . ܐܝܟܢܐ ܡܟܝܠ ܐܡ̇ܪ
IsaacNin:SpiritWorks ܠܗ ܙܒܢܐ ܠܚܛܝܐ 42 ܠܐ ܡܪܝ ܢܪܕܐ ܒܣܘܟܠܝܢ̈ ܒܐܘܪܚܐ ܐܢܬ ܕܚܛܗܝܢ̈ . ܘܥܠ ܗܕܐ ܐܦ ܠܐ ܟܕ ܠܬܝܒܘܬܗ ܡܣܟܐ ܐܢܬ ܝܗܒ
IsaacAnt:memHom ܠܗ ܕܡܢ ܕܝܠܗ : ܕܢܬܠ ܟܠܝܘܡ ܠܣܢܝܩܐ̈ . ܒܪܝܟ ܗܘ ܪܡܙܟ ܐܢܬ . ܒܐܝܠܝܢ ܫܘܓܫܐ̈ ܥܐܠܬ : ܠܪܥܝܢܐ ܕܚܛܦ ܕܐܚܪܝܢ ܀ ܘܥܒܕ
BarBahl:SyrLex ܡܢܐ ܬܗܘܐ ܐܘܪܚܐ . ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܕܪܘܚܐ ܩ̇ܪܐ ܠܝܘܡܐ ܕܡܘܬܐ ܐܢܬ ܥܘܦܐ ܠܡܠܟܐ ܘܬܒܥܬܐ ܕܡܢܗ المتنصّحين . ܡܛܠ ܕܠܐ ܝ̇ܕܥ
GeorgArabs:HomMarSevAnt ܆ ³⁰ ܘܨܝܕ X ³ܣܐܘܝܪܐ ܐܝܟ ܕܒܣܘܓܐܐ ܐܝܬܘܗܝ ܪܗܛܟ . ³⁸ ܐܢܬ ܫܡܘܥܐ̈ ܡܫܬܒܗܪ ܐܢܬ . ]ܒܟܠ ܝܘܠܦܢܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ ܡܬܚܫܚ
DidascApost ܕܬܫܒܘܩ ܠܗ ܇ ܐܠܐ ܐܚܝܕ ܐܢܬ ܐܟܬܐ . ܘܢ̇ܛܪ ܐܢܬ ܐܢܬ ܗܟܝܠ ܙܒܢܝܢ̈ X⁰¹ܫܒܩܬ ܠܗ ܠܐܚܘܟ ܇ X ܕܠܐ ܬܘܒ ܨ̇ܒܐ
ChalcedWrit ܒܣܪܐ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܐܠܐ ܐܠܗܐ . 0 . 6ܣܝܡ ܠܗ ܬܘܕܝܬܐ ܐܢܬ ܫܠܝܚܐ : ܐܠܐ ܡܫܝܚܐ ܒܐܠܗܐ ܐܝܟ ܡܠܬܟ ܡܛܠ ܕܐܢܬ ܠܐ ܝ̇ܕܥ
SergStyl:epLuqJew ܠܝ ܠܛܠܝܐ ܫܒܪܐ ܇ ܒܨܝܪ ܝܕܥܬܐ . ܕܟܕ ܢܚܘܝܘܗܝ ܐܢܫ ܕܗܒܐ ܐܢܬ ܐܟ ܚܕܐ Xܝܢܣܘܦܘܢ ܐܡ̣ܪ ܡܪܝܐ . . 2ܣܪܓܝܣ ܣܓܝ ܡܬܕܡܐ
JnDalya:Epist ܥܠ ܗ̇ܘ ܟܝ̇ܢܐ ܫܒܝ̣ܚܐ . ܕܟܣܐ ܟܠܗ ܒܟܠܕܘܟ ܟܕ ܒܕܘܟ ܠܐ ܐܢܬ : X ܚܝܠܢܢܘܢܗ X ܚ̣ܙܝ ܐܚܝ ܕܡܢ ܒܙܩܐ ܙܥܘܪܐ ܝ̇ܠܦ
SevAnt:CathHom ܇ ܠܗ̇ܘ ܕܐܦ ܒܗ̇ X³ܡ̇ܥܒܕ ܬܡܝܗܐܝܬ ܗܠܝܢ ܦܐܝܬ̈ ܠܐܠܗܐ . ܐܢܬ ܕܡܐ X²ܕܗܒܝܠ ܆ ܐ̇ܝܟܢܐ ܒܝܕ ܩܘܡܬܐ ܫܒܪܝܬܐ ܐܢܬ ܡܨ̇ܥܪ
JacSer:memLuqJews ܠܐ ܒܣܘܥܪܢܐ̈ ܘܠܐ ܒܟܬܒܐẌ . ⁵⁵ ܡܛܠ ܡܢܐ ܠܐ ܡܫ̇ܐܠ ܐܢܬ ܐܢܬ X X X ܡܛܠ ܗܢܐ ⁵³ܚܫܘܟ ܗܘܢܟ ܡܢ ܣܘܟܠܐ̈ ܆ ⁵⁴ ܘܠܐ ܚ̇ܐܪ
ThdrMops:ComGospJohn ܂ ܗܘ̇ ܗܘ̣ ܓܝܪ ܒܠܚܘܕ ܡܫܟܚ ܕܢܐܡܪ ܐ ܠܝܢ ܕܟܣܝܢ̈ ܡ̣ܢ ܟܠ ܐܢܬ ܐܟܪܙ ܇ ܐܡ̇ܪܐ ܗܘܬ̣ ܠܗ ܓܝܪ ܃ ܆ ܂ ܡܪܝ ܆ ܚܙܝܐ ܐܢܐ ܕܢܒܝܐ
SevAnt:LuqGramm ܇ ܐܢܗ̣ܘ ܕܠܘ ܥܒ̣ܪܬ ܐܢܝܢ̈ ܠܗܠܝܢ ܡܠܐ̈ ܒܥܝܢܐ̈ ܐܢܬ ܡܬܝܕܥ ܐܢܬ ܐܝ̇ܕܐ X0 ܡܢܗܝܢ ܇ ܗܕܐ ܐܘ ܗ̇ܝ ܡܬ̇ܪܥܐ