simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܕ ܢ ܒܐܡܝܢܘ ܟܬܘܒ ܠܢ ܥܠ ܫܠܡܟ ܂ ܘܚܙܝ ܣܥܘܪܐ̈ ܕܓܙܝܪܬܐ ܐܢܬ ܥܠ ܟܠ ܕܡܬܒܥܝܢ̈ ܂ ܟܕ ܟܬܒܝܢܢ ܥܡ ܐܚܘܢ ܝ ܥܒܕܐܠܗܐ ܂
Tim1:Epist ܕܝܢ ܡܕܡ ܕܕܡ̇ܐ ܥܒ̇ܕ ܐܢܬ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܐܢܗ̣ܘ ܕܟܕ ܫܬ ܐܣܐ̈ ܐܢܬ ܚܠܝܡܐ̈ ܥܠ ܐܣܝܐ ܃ ܐܠܐ ܐܝܠܝܢ ܕܒܝܫ ܒܝܫ ܥܒܝܕܝܢ ܂
Tim1:Epist ܕ ܢ ܒܫܬܩܐ ܗ̇ܘ ܦܝܬܐܓܘܪܝܐ ܐܬܓܘܣܬ ܃ ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܕܐܝܟ ܗܟܢ ܐܢܬ ܗ̣ܘ ܓܠܘܙܐ ܪܒܐ ܂ ܐܢܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܚܢܢ ܝ ܂ ܫܐܠܢܢ ܒܫܠܡܟ ܃
Tim1:Epist ܗ̇ܘ ܕܩܢܐ ܟܠܗ ܢ ܘܥܬܝܪ ܃ ܘܝܬ ܪ ܣܓܝܐܝܬ ܘܝܬܝܪ ·XX ܂ ܐܢܬ ܝ ܂ ܘܡܣܟܢܐ ܘܣܢܝܩܐ ܃ ܘܬܫܐܠ ܡ̣ܢ ܢܘܟܪܝܐ ܘܐܟܣܢܝܐ ܃
Tim1:Epist ܥܒܕܐ ܡܡܪܚ ܐܢܬ ܠܡܩܪܐ ܘܠܡܫܡܗܘ ܆ ܐܢܬ ܥܒܕܐ ܩ̇ܪܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܠܥܠ ܐܬ̣ܐ ܂ ܠܗ̇ܘ ܕܐܬܡܟܟ ܡܛܠ · X · ܂ ܝܝ ܕܠܬܚܬܝܐ̈ ܢܥܠܐ ܃
Tim1:Epist ܥܒ̣ܕܐ ܩ̇ܪܐ ܐܢܬ ܠܡܪܟ ܘܠܡܪܟܠ ܆ ܐܢܬ ܡܫܥܒܕܐ ²²⁵ܡܟܢܐ ܐܢܬ ܢܥܠܐ ܆ ܐܢܬ ܥܒ̣ܕܐ ܡܡܪܚ ܐܢܬ ܠܡܩܪܐ ²²⁴ܘܠܡܫܡܗܘ ܆
Tim1:Epist ܒܕܟܝܘܬ ܬܪܥܝܬܐ ܐܫܟܚܬܝܗܝ ܂ ܘܢܦܩܬ ܒܥܒܕܐ ܗ̇ܝ ܕܐܡܝܪܐ ܐܢܬ ܪܘܚܢܝܐ̈ ܂ ܘܗ̇ܘ ܡܐ ܕܐܚܪܢܐ̈ ܝ ܒܪܒܘܬ ܢܦܫܐ ܠܐ ܐܫܟܚܘ ܆
Tim1:Epist ܡܫܥܒܕܐ ܡܟܢܐ ܐܢܬ ܠܡܚܪܪܢܐ ܕܟܠ̣ ܂ ܐܢܬ ܬܪܝܢܐ ܡܪܫܥ ܐܢܬ ܐܢܬ ܠܡܩܪܐ ܘܠܡܫܡܗܘ ܆ ܐܢܬ ܥܒܕܐ ܩ̇ܪܐ ܐܢܬ ܠܡܪܟ ܘܠܡܪܟܠ ܆
Tim1:Epist ܡܫܥܒܕܐ ²²⁵ܡܟܢܐ ܐܢܬ ܠܡܚܪܪܢܐ ܕܟܠ ܆ X 2 , ܐܢܬ ܬܪܝܢܐ . X ܐܢܬ ²²⁴ܘܠܡܫܡܗܘ ܆ ܐܢܬ ܥܒ̣ܕܐ ܩ̇ܪܐ ܐܢܬ ܠܡܪܟ ܘܠܡܪܟܠ ܆
Tim1:Epist ܥܒܕܐ ܩ̇ܪܐ ܐܢܬ ܠܡܪܟ ܘܠܡܪܟܠ ܆ ܐܢܬ ܡܫܥܒܕܐ ܡܟܢܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܕܠܬܚܬܝܐ̈ ܢܥܠܐ ܃ ܐܢܬ ܥܒܕܐ ܡܡܪܚ ܐܢܬ ܠܡܩܪܐ ܘܠܡܫܡܗܘ ܆
Tim1:Epist ܥܒ̣ܕܐ ܡܡܪܚ ܐܢܬ ܠܡܩܪܐ ²²⁴ܘܠܡܫܡܗܘ ܆ ܐܢܬ ܥܒ̣ܕܐ ܩ̇ܪܐ ܐܢܬ ܐܬ̣ܐ : |ܩX |X 1ܠܗ̇ܘ ܕܐܬܡܟܟ ²²³ܡܛܠ ܕܠܬܚܬܝܐ̈ ܢܥܠܐ ܆
Tim1:Epist ܃ ܘܐܦ ܐܢܐ ܒܘܟܪܐ ܐܥܒܕܝܘܗܝ ܃ ܘܐܪܝܡܝܘܗܝ ܥ-ܠ ܡܠܟܐ̈ ܐܢܬ ܐܢܬܘܢ ܃ ܘܒܢܘܗܝ̈ ܕܡܪ ܡܐ ܟܠܟܘܢ ܃ ܝ ܘܗ̣ܘ ܠܡ ܢܩܪ ܢܝ ܐܒܝ
Tim1:Epist : ܘܐܦ ܐܢܐ ܒܘܟܪܐ ܐܥܒܕܝܘܗܝX ܆ ܘܐܪܝܡܝܘܗܝX⁵ ܥܠ ܡܠܟܐ̈ ܐܢܬ ܐܢܬܘܢ ܆ ܘܒܢܘܗܝ̈ ܕܡܪܝܡܐ ܟܠܟܘܢ : ܘܗܘ̈ ܠܡ ܢܩܪܝܢܝ ܐܒܝ
Tim1:Epist ܐܕܡ ܂ ܒܕܘܟ ܝ ܕܝܢ ܃ ܡܢܐ ܐ̇ܡܪܝܢ ܥܠܝ ܐܢܫܐ̈ ܕܐܝܬܝ ܂ ܒܕܘܟ ܐܢܬ ܘܬܒܥܬܐ ܂ ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܡܪܢ ܡܫ̇ܐܠ ܗܘ̣ܐ ܂ ܒܕܘܟ ܡ̇ܢ ܃ ܐܝܟܐ
Tim1:Epist ܠܗ ܥܒܕܐ ܃ ܟܕ ܠܬܓܐ ܕܙܒܢܐ ܡܫܟܢ ܐܢܬ ܂ ܕܝܠܗ ܓܝܪ ܐ ܬ ܂ ܗ̇ ܐܢܬ ܬܣܝܡܝܘܗܝ ܟܝܢܐ ܬ ܥܠܘܗܝ ܐ ܟ ܕܒܓܘܕܦܐ ܂ ܐܠܐ 0ܟܒܪ ܐܡ̇ܪ
Tim1:Epist . ܐܠܗܐ ܗ̣ܘ ܕܡܟܟ . ܩX ܘܡܪܐ : XXXܙ ܡܪܐ XX X ܡ . ܫܝܝܐ : ܐܢܬ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ : ⁴⁷¹ܠܫܘܒܚܐ ܕܐܠܗܐ ܐܒܐ . 5 , 10ܡܢܐ ܐܡ̇ܪ
Tim1:Epist . ܥܒ̣ܕܐ ܗ̣ܘ ܗ̇ܘ ܕܡܣܬܓܕ ܘܡܬܝܩܪ ܡ̣ܢ ܟܠ : Xܘܡ̣ܢ ܗ̇ܢܘܢ ܐܢܬ ܥܒ̣ܕܐ ܗ̣ܘ . ܡܪܐ ܗ̣ܘ ܓܝܪ ܕܡܬܡܟܟ . 5 , 11ܡ̇ܢܐ ܐܡ̇ܪ
Tim1:Epist ܐܘ ܬܡܝܗܐ . ܐܝܕܐ ܡ̣ܢ ܬܪܬܝܢ̈ . ܐܪܐ |M702b|ܚܙܐ ܘܫ̇ܡܥ ܐܢܬ ܠܢ . ܟܕ ܐܡܪܝܢܢ ܨܐܕܘܗܝ̈ ܢܝܚܐܝܬ̣ ܗܟܢܐ . 6 , 6ܡܢܐ ܐܡ̇ܪ
Tim1:Epist ܂ ܕܠܐ ܙ̇ܕܩ ܠܢ ܕܒܡܥܡܘܕܝܬܐ ܢܩ̇ܒܠ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܦ̇ܢܝܢ ܡ̣ܢ ܐܢܬ ܕܐܠܗܘܬ ܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܂ ܐܠܐ ܐܝܟܢܐ ܠܡ ܐܡ̇ܪ ܐܢܫ ܐܡ̇ܪ
Tim1:Epist ܠܝ ܗܢܝܐܝܬ ܐܘ ܡܠܝܠܐX¹⁷ ܝܬܝܪ ܡ̣ܢ ܟܠܢܫ ⁵¹⁸ܘܡܗܝܪܐ : ܐܢܬ ܗܝ̈ ܫܟܝܪܐ ܘܪܫܝܥܐ̣ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܩܕܡܝܬܐ . 6 , 9ܐܢ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪ