simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist . 18ܐܠܐ ܐܩܦ ܡܐܬܝܐ ܨܐܕܝܢ ܕܠܐ ܬܘܗܝܐ . ܗܘܝ̈ 19ܚܠܝܡ ܐܢܬ ܕܩܝܡܬܗ ܕܦܪܘܩܢ . 17ܠܡܓܪܘ ܒܕܘܟ ܒܡܠܬܗ ܕܡܪܢ ܠܐ ܫܠܝܛ
Tim1:Epist : ܠܐܒܘܗܝ ܡ̇ܢ ܕܩ̇ܥܐ ܐܝܟ ܪܥܡܐX : ¹¹ܘܥܠ ܝܘܪܕܢܢ ܐܟܚܪܐ ܐܢܬ ¹ܕܢܟܠܐ ܒܐܝܕܗ ܕܟܢܥܢ ܘܠܡܛܠܡ ܪܚ̇ܡ . ܘܗܐ ܟܕ ܛܒ ܫܡ̇ܥ
Tim1:Epist ܟܠܢܐܝܬ ܃ ܕܡܛܠ ܐܝܕܐ ܥܠܬܐ ܐܬܩܪܝ ܥܒܕܐ ܒܟܬܒܐ̈ ܃ ܚܢܢ ܐܢܬ ܂ ܠܐ ܕܝܢ ܐ ܬܘܗܝ ܥܒܕܐ ܒܩܢܘܡܗ ܂ ܐ ܢ ܕܝܢ ܥܠܠܬܐ̈ ܬܒ̇ܥ