simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ThdrMops:ComGospJohn ܠܢ ܂ ܘܐܦܩܘܗܝ ܠܒܪ ܂ ܒܪܡ ܕܝܢ ܠܗܘ̇ ܐܦܠܐ ܗܕܐ ܐܥܝܩܬ̣ ܆ ܐܢܬ ܟܕ ܐܡ̇ܪܝܢ ܠܗ ܆ ܐܢܬ ܟܠܟ ܒܚܛܗܐ̈ ܐܬܝܠܕܬ ܆ ܘܐܢܬ ܡܠܦ
ThdrMops:ComGospJohn ܆ ܥܠ ܝ ܕܐܡܪܬ ܠܟܘܢ ܇ ܕܒܪܗ ܐܢܐ ܕܐܠܗܐ ܂ ܐܠܐ ܠܡ ܗܐ ܐܢܬ ܩܕܫܗ ܘܫܕܪܗ ܠܥܠܡܐ ܆ ܐܢܬܘܢܝ ܐ̇ܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܡܓܕܦ
ThdrMops:ComGospJohn ܠܢܦܫܟ ܐ̇ܣܪ ܗܘ̣ ܬ ܚܨ ܝܟ ܆ ܘܡܗܠܟ ܗܘ̣ܝܬ ܠܐܝܟܐ ܕܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܢܒܝܬܐ ܐܢܘܢ ܀ ܐܡܝܢ ܐܡܝܢ ܐ̇ܡܪ ܐܢܐ ܠܟ ܆ ܕܟܕ ܛܠܐ ܗܘ̣ܝX ܃
ThdrMops:ComGospJohn ܕܝܬܝܪ ܡ̣ܢܝ ܡܦܣ ܐܢܬ ܒܐܝܠܝܢ ܕܥܬܝܕ̈ · ܒ̇ܚܪ ܠܗ ܠܚܪܝܢܢ ܐܢܬ ܐܡܪܘ ܃ ܟܕ ܨܒ̇ܝܢ ܠܡܐܡܪ ܗܕܐ ܆ ܕܡܛܠ ܕܡܬܚܪܐ ܐܢܬ ܘܡܣܒܪ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܬܥܒܕ ܠܐ ܡܝܘܬܐ̈ ܂ ܘܕܡ̇ܐ ܐܢܬ ܐܝܟ ܗܘ̇ ܕܢܦܫܟ ܒܥ̇ܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܘܢܒܝܐ̈ ܇ ܘܐܢܬ ܐ̇ܡܪ ܐܢܬ ܕܐܦ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܗܝܡܢܝܢ ܒܟ ܡܨܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܂ ܪܒܘ ܓܝܪ ܣܓܝ ܓܘܡܕܗܘܢ ܕܝܗܘܕܝẌ ܆ ܕܟܕ ܂ ܥܕܟܝܠ ܐܢܬ ܃ ܠܐ ܡܢܐ ܐܬܐ ܥܒ̇X ܐܢܬ ܕܢܚܙܐ Xܢܗܝܡ̇ܢ ܒܟ ܡܢܐ ܥܒ̇ܕ
ThdrMops:ComGospJohn ܬܬܩܪܐ ܟܐܦܐ ܂ ܠܘܩܕܡ ܐ̣ܡܪ ܂ ܕܡ̣̇ܢ ܘX ܘܒܪ ܡ̇ܢ ܂ ܘܗܝܕܝܢ ܐܢܬ ܂ - ܂ ܢܫܪܪ ܫܡܥܘܢX ܇ ܐ̣ܡܪ ܠܗ ܂ ܐܢܬ̇ܘ ܫܡܥܘܢ ܒܪܗ ܕܝܘܢܐ ܇
ThdrMops:ComGospJohn ܂ ܐܦܢ ܓܝܪ ܠܘ ܓܠܝܐܝܬ ܐ̣ܡܪ ܡܪܢ ܃ ܐܠܐ ܝܕܝܥ 1ܗܘ̣ܐ ܕܗܕܐ ܐܢܬ ܐܦ ܙ̇ܟܐ ܐܢܐ ܂ ܠܘܩܒܠ ܗܕܐ ܦܝܠܛܘܣ ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܃ ܡܕܝܢ ܡܠܟܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܂ ܘܐܦ ܐܢܐ ܒܘܟܪܐ ܐܥܒܪܘܗܝ̈ ܂ ܘܐܪܝܡܝܘܗܝ ܡ̣ܢ ܡܠܟܐ̈ ܐܢܬ ܃ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܐܡܝܪܐ ܠܛܘܒܢܐ ܕܘܝܕ ܆ ܕܗܘ̣ ܠܡ ܢܩܪܝܢܝ ܐܒܝ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܬܕܥ ܕܐܝܢܘ ܐܬܪܐ ܕܚ̇ܒܫ ܠܩܢܘܡX ܆ ܕܬܣܬܟܠ ܒܙܢܐ ܐܢܬ ܂ ܗܢܘ̇ ܕ ܢ ܪܓܫܬܐ ܕܡܐܬܝܬܗ ܡܩ̣̇ܒܢ ܐܢܬ ܂ ܠܐ ܕܝܢ ܡ̇ܨܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܇ ܐܘ ܬܡܝܗܐ ܘܫܒܝܚܐ ܕܟܠܗܘܢ ܐܦܣܩܘܦܐ̈ ܦܪܦܘܪܝܐ ܃ ܥܠ ܐܢܬ ܕܒܥ̣ܐ ܡܢܗ ܀ ܡܪܢ ܥܕܪܝܢ ܐܡܝܢ ܃ ܐܢܐ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܐܢܬ ܡܦܣ
ThdrMops:ComGospJohn ܃ ܂ ܝ̇ܐ ܗܘ̣ܐ ܡ̣ܢ ܩܕܝܡ ܂ ܘܡܟܝܠ ܠܐ ܝ ܗܘ̇ܝܬ ܒܥܠܡܐ ܇ ܐܢܬ ܆ ܘܗܘ̇ܝܬ ܫܒܝܚܐ ܠܘܬ ܟܠܢܫ ܂ ܡܢܐ ܗ̣ܝ ܗܟܝܠ ܕܗܫܐ ܒ̇ܥܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܠܥܒ̇ܕܐ ܒܝܫܘܬܟ ܂ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܗܟܝܠ ܠܐ 0ܐܬܒܝܢܘ ܒܐܝܕܐ ܐܢܬ ܠܐ ܡܥܝX ܐܢܬX ܠܝ ܃ ܕܐܢ ܡܠܬܝ ܫܡܥܬ ܐܦܢ ܩܠܝܠܐܝܬ ܡܝܬܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܢܦܫܟ ܐܠܗܐ ܂ ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܠܘܩܒܠ ܥܒܪ ܂ ܐ ܘܗܘ̣ ܒܪܒܘܬܐ ܐܢܬ ܠܟ ܆ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܡܓܕܦ ܐܢܬ ܇ ܘܟܕ ܐܝܬܝܟ ܒܪܢܫܐ ܥ̇ܒܕ XX
ThdrMops:ComGospJohn ܠܗ ܂ ܒܢܝܢܐ ܕܝܢ ܕܗܝܟܠܐ ܐܡ̇ܪܝܢ ܕܠܐܪܒܥܝܢ ܘܫܬ ܫܢܝܢ̈ ܐܢܬ ܫܢܝܢ̈ ܐܬܒܢܝ ܗܝܟܠܐ ܗܢܐ ܂ ܘܐܢܬ ܠܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܡܩܝ ܂ ܡ ܝ
ThdrMops:ComGospJohn ܂ ܗܘ̇ ܗܘ̣ ܓܝܪ ܒܠܚܘܕ ܡܫܟܚ ܕܢܐܡܪ ܐ ܠܝܢ ܕܟܣܝܢ̈ ܡ̣ܢ ܟܠ ܐܢܬ ܐܟܪܙ ܇ ܐܡ̇ܪܐ ܗܘܬ̣ ܠܗ ܓܝܪ ܃ ܆ ܂ ܡܪܝ ܆ ܚܙܝܐ ܐܢܐ ܕܢܒܝܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܂ ܠܝܬ ܓܝܪ ܐܢܫ ܕܥܒ̇ܕ ܡܕܡ ܒܛܘܫܝܐ ܃ ܘܨܒ̇ܐ ܗܘ̣ ܕܒܓܠܝܐ ܐܢܬ ܫܢܐ ܠܟ ܡܟܐ ܘܙܠ ܠܝܗܘܕ ܆ ܕܚܙܘܢ ܬܠܡܝܕܝܟ̈ ܥܒܕܐ̈ ܕܥ̇ܒܕ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܝܢ ܬܪܥܗ̇ ܕܥܢܐ̈ ܂ ܘܡܛܠ ܕܙ̇ܕܩ ܗ̣ܘ ܕܠܘ ܒܠܚܘܕ ܡܐܡܪ ܐܢܬ ܂ ܡ̣ܢ ܐܝܟܐ ܝܕܝܥܐ ܗܕܐ ܃ ܕܓܢܒܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܢ̇ܘܢ ܇
ThdrMops:ComGospJohn ܠܝ ܂ ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܃ ܐܝܢ 0 ܡܪܝ ܂ ܐܢܬ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܕܪܚ̇ܡ ܐܢܐ ܠܟ ܂ ܐܢܬ ܘܐܘܣܦ ܬܢܝܢܘܬ ܘܐ̣ܡܪ ܂ ܙ ܝXX ܂ ܠܗ ܃ ܫܡܥܘܢ ܒܪ ܝܘܢܐ ܪܚ̇ܡ
ThdrMops:ComGospJohn ܡܢܝ ܂ ܘܟܪܝܬ̣ ܠܗ ܠܟܐܦܐ ܂ ܙ ܝXXX ܕܐ̣ܡܪ ܠܗ ܕܬܠܬ ܙܒܢܝܢ̈ ܐܢܬ ܒܝ ܂ ܘܥܠܗܕܐ ܦܢܝ ܠܗ ܃ ܕܐܢܬ ܝ̇ܕܥ ܝ ܐܢܬ ܡܪܝ ܘܝܬܝܪ ܡܦܣ