simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ThdrMops:ComGospJohn ܂ ܡܛܠ ܕܐܦ 1 ܡܚܬܬܗ ܩܕܡܝܬܐ ܕ ܗܘܬ̣ ܥܠ ܫܠܝܚẌ ܒܫܡܥܐ ܐܢܬ ܣ̇ܥܪ ܐܝܟ ܨܒܝܢܗ ܂ ܫܦܝܪ ܕܝܢ ܐ̣ܡܪ ܗ̇ܝ ܕܩܠܗ ܫܡ̇ܥ
ThdrMops:ComGospJohn ܂ ܗܢܘ̇ ܕ ܢ ܪܓܫܬܐ ܕܡܐܬܝܬܗ ܡܩ̣̇ܒܢ ܐܢܬ ܂ ܠܐ ܕܝܢ ܡ̇ܨܐ ܐܢܬ ܡ̣ܢ ܡܘܠܕܐ ܪܘܚܢܐ̣ ܂ ܐܝܢܐ ܕܨܝܕ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܠܡ ܗܟܝܠ ܫܡ̇ܥ
ThdrMops:ComGospJohn ܇ ܐܠܐ ܠܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܐܝܡܟܐ XX ܐ̇ܬܐ ܘܠܐܝܟܐ ܐܙ̇ܠ ܂ ܗܟܢܐ ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܂ ܪܘܚܐ ܠܡ ܐܬܪ ܕܨ̇ܒܐ ܢܫ̇ܒ ܃ · ܙ ܝܝ X ܘܩܠܗ ܫܡ̇ܥ
ThdrMops:ComGospJohn ܚܙܝܬܟ ܂ ܡܪܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܫܪܘܬܝܢ̈ ܐܬ̇ܝܢ ܗܘ̣ܘ ܠܘܬܗ ܃ ܡܛܠ ܐܢܬ ܂ ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܝܫܘܥ ܆ ܕܥܕܠܐ ܢܩܪܝܟ X ܦܝܠܝܦܘܣ ܟܕ ܬܚܝܬ ܬܬܐ