simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ThdrMops:ComGospJohn ܂ ܐܡܪܬ ܢܟܘܢ ܓܝܪ ܗܠܝܢ ܃ ܘܐܬܬ̣ ܟܪܝܘܬܐ ܘܡܠܬ̣ ܠܒܘܬܟܘܢ ܐܢܬ ܕܥܩܬܐ̈ ܇ ܐܡ̇ܪ ܃ ܘܠܐ ܐܫ ܡܢܟܘܢ ܡܫܐܠ ܠܝ ܇ ܠܐ ܟܐ ܐ̇ܙܠ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܥܬܝܕ Xܝ ܗܘ̣ ܕܢܬܬܪܝܡ ܒܪܗ ܕܐܢܫܐ ܂ ܡܢ̣ܘ ܗܢܐ ܒܪܗ ܐܢܬ ܫܡܥ̣ܢ ܡ̣ܢ ܢܡܘܣܐ ܕܡܫܝܚܐ ܠܥܠܡ ܡܩܘܐ ܂ ܐܝܟܢܐ ܐ̇ܡܪ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܬܗܘܘܢ ܒܢܝ̈ ܚܐܪܐ̈ ܂ ܕܓܠܐܝܬ ܐܦ ܗܕܐ ܐܡ̇ܪܝܢ ܗܘ̣ܘ ܂ ܠܐ ܐܢܬ ܇ ܘܡ̣ܢ ܡܬܘܡ ܥܒܕܘܬܐ ܠܐܢܫ ܠܐ ܦܠܝܚܐ ܠܢ ܂ ܐܝܟܢܐ ܐ̇ܡܪ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܐܦ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܗܝܡܢܝܢ ܒܟ ܡܨܐ ܐܢܬ ܕܬܥܒܕ ܠܐ ܡܝܘܬܐ̈ ܂ ܐܢܬ X - ܝXܫXܒܢܝX ܐܝܬ ܠܟ ܂ ܐܒܪܗܡ ܡܝܬ ܘܢܒܝܐ̈ ܇ ܘܐܢܬ ܐ̇ܡܪ
ThdrMops:ComGospJohn ܂ ܗܫܐ ܝ̇ܕܥܝܢܢ ܕܟܠ ܡܕܡ ܝܕܥ̇ ܐܢܬ ܃ ܘܠܐ ܣܢܝܩ ܐܢܬ ܕܐܢܫ ܐܢܬ ܃ ܗܐ ܗܫܐ ܓܠܝܐܝܬ ܡܡܠܠ ܐܢܬ ܇ ܘܦܠܐܬܐ ܐܦܠܐ ܚܕܐ ܐ̇ܡܪ
ThdrMops:ComGospJohn ܗܕܐ ܃ ܐܘ ܐܚܪܢܐ̈ ܐ̣ܡܪܘ ܠܟ ܥܠܝ ܂ ܡܛܠ ܕܠܗ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܐܥ ܂ ܐܢܬ ܥܠܘܗܝ ܚܡܬܗ ܕܕܝ̇ܢܐ ܂ ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܝ ܡܪܢ ܂ ܡ̣ܢ ܢܦܫܟ ܐ̇ܡܪ
ThdrMops:ComGospJohn ܂ ܘܐܦ ܐܢܐ ܒܘܟܪܐ ܐܥܒܪܘܗܝ̈ ܂ ܘܐܪܝܡܝܘܗܝ ܡ̣ܢ ܡܠܟܐ̈ ܐܢܬ ܃ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܐܡܝܪܐ ܠܛܘܒܢܐ ܕܘܝܕ ܆ ܕܗܘ̣ ܠܡ ܢܩܪܝܢܝ ܐܒܝ
ThdrMops:ComGospJohn ܠܬܡ̇ܢ ܂ ܡܛܠ ܕܐܢܫܐܝܬ ܥܕܟܝܠ ܡܬܪܥܝܢ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܃ ܐܝܟ ܗܘ ܐܢܬ ܂ ܐ ܆ ܪܒܢ ܗܫܐ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܒ̇ܥܝܢ ܗܘ̣ܘ ܠܡܪܓܡܟ ܇ ܘܬܘܒ ܐܙ̇ܠ
ThdrMops:ComGospJohn ܆ ܝ ܘܡܬܥܗܕ ܕܐܡ̇ܪ ܗܘ̣ܐ ܡܪܢ ܆ ܕܠܐ ܬܪܬܥܣܪܐ̈ ܫܥܝܢ̈ ܐ ܬ ܐܢܬ ܆ ܕܗܫܐ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܒܥ̇ܝܢ ܗܘ̣ܘ ܠܡܪܓܡܟ ܘܬܘܒ ܠܬܡ̇ܢ ܐܙ̇ܠ
ThdrMops:ComGospJohn ܟܕ ܝܗܘܕܝܐ ܐܢܬ ܃ ܡܢܝ ܫܐ̇ܠ ܐܢܬ ܠܡܫܬܐ ܕܐܝܬܝ ܐܢܬܬܐ ܐܢܬ ܕܐܫܬܬܝܘ ܇ ܒܡܠܐ ܩܠܝܠ ܐܡ̇ܪܐ ܠܗ ܗܟܝܠ ܫܡܪܝܬܐ ܃ ܐܝܟܢܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܆ ܐܘ ܐܝܕܐ ܬܪܥܝܬܐ ܐܝܬ ܠܟ ܥܠܘܗܝ ܂ ܡܛܠ ܗܢܐ ܫܦܝܪ ܠܘܩܒܠ ܐܢܬ ܥܝܢܝܟ̈ ܆ ܗܢܘ̇ ܕܝܢ ܡܛܠ ܝ ܕܦܬ̣ܚܠܟ ܥܝܢܝܟ̈ ܃ 2ܡܢܐ ܐܡ̇ܪ
ThdrMops:ComGospJohn ܃ ܕܐܝܟ XܝXܝ ܂ ܕܒܕܘܡܪܐ ܡܫܪܪ ܗܢ̇ܝܢ ܕܡ̣ܢ ܠܥܠ ܂ ܕܐܝܟܢܐ ܐܢܬ ܠܐܒܝ ܂ ܫܦܝܪܐ ܕܝܢ ܐܦ ܬܘܣܦܬܗ̇ ܕܗ̇ܝ ܆ ܕܐܝܟܢܐ ܐܢܬ ܐܡ̇ܪ
ThdrMops:ComGospJohn ܃ ܚܘܢ ܐܒܐ ܂ ܠܝܬ ܠܡ ܫܘܚܠܦܐ ܡܕܡ ܕܠܝ ܐܢܫ ܢܚܙܐ ܃ ܕܠܘ ܠܐܒܐ ܐܢܬ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܃ ܡ̇ܢ ܕܠܝ ܚ̇ܙܐ ܚ̣ܙܐ ܠܐܒܐ ܂ ܘܐܝܟܢܐ ܐܢܬ ܐܡ̇ܪ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܐܚܘܐ ܠܟ ܐܒܐ ܃ ܐܢ ܠܘ ܡܛܠ ܕܠܓܡܪ ܒܝ ܠܐ ܡܦܣ ܐܢܬ ܂ ܡܕܝܢ ܐܢܬ ܂ ܕܒܕܘܡܪܐ ܡܫܪܪ ܗܢ̇ܝܢ ܕܡ̣ܢ ܠܥܠ ܂ ܕܐܝܟܢܐ ܠܡ ܐܢܬ ܐܡ̇ܪ
ThdrMops:ComGospJohn ܥܠܘܗܝ ܕܦ̣ܬܚ ܠܟ ܥܝܢܝܟ̈ ܂ ܬܡܝܗܐ ܠܡ ܐ ܬܘܗܝ ܡܛܠ ܐܝܕܐ ܐܢܬ 1ܠܗܘܢ ܡܛܠ ܚܪܝܢܗܘܢ ܂ ܟܕ ܐܡ̇ܪܝܢ ܠܗ ܃ ܕܐܢܬ ܡܢܐ ܐܡ̇ܪ
ThdrMops:ComGospJohn ܠܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܗܫܐ ܆ ܒܬܪܟܢ ܕܝܢ ܬܕܥ ܂ ܝ ܗܢܘ̇ ܕܝܢ ܕܐܠܦܟܘܢ ܐܢܬ ܠܗ ܪܓܠܘܗܝ̈ ܂ ܡܪܢ ܕܝܢ ܐ̣ܡܪ ܠܗ ܃ ܕܡܕܡ ܕܐܢܐ ܥܒ̇ܕ ܐܢܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܠܥܝܢ ܟܠ ܕܡ̇ܢ ܐܝܬܝ ܂ ܕܠܐ ܟܕ ܚܝ̇ܪܝܢ ܒܚܫܐ ܘܒܗܘ̇ ܐܢܬ ܕܙ̇ܕܩ ܒܙܒܢܐ ܗܢܐ ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܒܙܒܢܐ ܕܚܫܐ ܆ ܐܘܕܥܝܢܝ ܐܦ
ThdrMops:ComGospJohn ܡܬܓܠܐ ܐܢܬ ܒܐܝܕܝ̈ ܕܪܒܐ ܐܝܬܝܟ ܘܫܒܝܚܐ ܂ ܟܡܐ ܓܝܪ ܐܢܬ ܐܘܣܦ ܐܦ ܗ̇ܝ ܃ ܕܒܪܟ ܢܫܒܚܟ ܂ ܗܢܘ̇ ܝܢ ܃ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܠܡ ܐܦ
ThdrMops:ComGospJohn ܡ̣ܢ ܓܠܝܠܐ ܐܢܬ ܃ ܒܨܝ ܘܚܙܝ ܕܢܒܝܐ ܡ̣ܢ ܓܠܝܠܐ ܠܐ ܩܐ̇ܡ ܂ ܐܢܬ ܡ̣ܢ ܕܚܫܐ̈ ܥܠܘܗܝ ܫܢܝܘܗܝ ܪܘܓܙܗܘܢ ܟܕ ܐܡ̇ܪܝܢ ܆ ܠܡܐ ܐܦ
ThdrMops:ComGospJohn ܃ ܂ ܝ̇ܐ ܗܘ̣ܐ ܡ̣ܢ ܩܕܝܡ ܂ ܘܡܟܝܠ ܠܐ ܝ ܗܘ̇ܝܬ ܒܥܠܡܐ ܇ ܐܢܬ ܆ ܘܗܘ̇ܝܬ ܫܒܝܚܐ ܠܘܬ ܟܠܢܫ ܂ ܡܢܐ ܗ̣ܝ ܗܟܝܠ ܕܗܫܐ ܒ̇ܥܐ