simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul ܠܗܘܢ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܚܛܝܬ ܡܬܩܛܪܓ . ܐܝܟܢܐ ܕܡܢ ܗܪܟܐ ܢܒܛܠ ܐܢܬ ܡܢ ܗܕܐ ܚܘܝܬ . ⁵ܕܠܟܠܗܘ ܚܫܐ̈ ܕܥܠ ܡܪܢ ܚܒܠܐ ܐܡ̇ܪ
SevAnt:LuqJul ܫܐܠܬ : ܕܛܘܡܣܐ ܗ̇ܘ ܕܐܟܬ̣ܒܬ ܢܬܒܚܪ ܡܢܝ ܆ ܕܟܝܐܝܬ ܐܝܟ ܐܢܬ ܒܫܒܛܐ ܐܝܟܢܐ ܕܦܘܠܘܣ ܗ̇ܘ ܚܟܝܡ ܟܬ̣ܒ ܠܩܘܪܢܬܝܐ̈ . ܘܟܕ
SevAnt:LuqJul ܒܬܪ ܗܢܘܢ ܕܠܐ ܥܪܩܝܢ̈ ܘܠܐ ܠܕܝ̣ܢܐ . ܠܗܢܐ ܚܘܒܐ ܝܗ̣ܒ ܐܢܬ ܕܝܢ ܩܝܡܬܐ ܡܕܡ ܕܥܒܕܬܗ̇ ܕܒܓܠܝܐ ܬܬܣܝܡ . ܒܫܠܝܐ ܪܗ̇ܛ
SevAnt:LuqJul ܕܠܥܠ ܡܢ ܡܠܬܐ ܐܝܬܝܗܝܢ . ܡܕܝܢ ܐܣܝܡ ܥܡ ܗܕܐ ܘܗܠܝܢ ⁶ܘܠܐ ܐܢܬ ܦܐܐ ܠܐܠܗܐ ܡܫܡܠܐ ܗ̣ܘܐ . ܐܠܐ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܐܡܝܢܐܝܬ . ܐܡ̇ܪ
SevAnt:LuqJul ܕܒܩܦܠܐܘܢ ܗܢܐ ܣܝܡ ܐܢ ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ]ܐܬܐ XX XX X X ܐܢܬ ܐܬܚܘܝ ]ܒܝܕ ²[ܩܝܡܬܐ . ܐܝܢܐ ܦܣܒܐ ܗܟܝܠ ܡܫܬܪܓܪ
SevAnt:LuqJul ܕܬܚܝܬ ܫܢܟ ܒܕܡ̣ܘܬ ܥܒ̣ܕܐ̈ ܬܫܡܗ ܠܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܘܣ : ܟܕ ܐܢܬ ܕܝܠܟ . ܗܫܐ ܕܝܢ Xܨܝܕ ܗ̇ܝ ܡܗܦܟܝܢܢ ܡܠܬܢ . ܐܝܟܢܐ ܡܡܪܚ
SevAnt:LuqJul ܒܗܘܢܟ : ܘ ܐܢܬ ܠܐܠܗܘܬܐ ܘܠܐܢܫܘܬܐ : ܗܠܝܢ ܕܡܢܗܝܢ ܐܢܬ ܫ̇ܛܪ ܐܢܬ ܟܬ̣ܒܬ : ܕܢܐܡܪ ܥܠ ܫܘܚܠܦܐ ܠܐ ܡܫܚܠܦܐ ܟܕ ܪܘܐ
SevAnt:LuqJul ܐܝܩܐ . ܐܦܢ ܓܝܪ ܐܠܘ ܗܕܐ ܡܠܦ ܗܘܐ ܗ̣ܘ ܚܟܝܡ ܛܒ : ܫܠܝܛ ܗܘܐ ܐܢܬ ܡܢ ܕܝܠܗ : ܐܠܐ ܕܬܪܬ̈ ܐܘ ܬܠܬ ܡܠܐ̈ ܡ̇ܠܥܣ ܐܢܬ ܘܡ̇ܢܬܫ
SevAnt:LuqJul ܕܗ̇ܘ ܠܐ ܚܛܝܐ : ܚܠܦ ܩܢܘܡܗ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܕܚܝ̇ܒ : ܟܕXXXXX ܐܢܬ ܝܕܥ̇ ܕܗܕܐ ܢܣܒܘܠ . ܐܝܟܢܐ ܗܟܝܠ ܠܐ ܪܥ̇ܠ ܐܢܬ : ܕܐܡ̇ܪ
SevAnt:LuqJul ܠܗ̇ܝ ܕܠܐ ܡ̣ܨܐܐܢܬ : ܕܐܦ ܠܟܬܒܝܗܘܢ̈ ܕܐܒܗܬܐ̈ ܝXX XX ܐܢܬ ܩܝܡܬܐ ܠܟܠܗ ܟܝܢܐ ܐܢܫܝܐ : ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܕܡܝܐ : ܒܝܫܬܐ ܚܫ̇ܒ
SevAnt:LuqJul ܗܟܝܠ ܕܠܐ ܝ XXX ܚܫܘܫܐ ܘܠܐ ܡܝܘܬܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܠܗ ܠܒܣܪܐ ܐܢܬ ⁴ܕܐܬܒܣܪ ܡܢܢ X ܘܐܝܬܘܗܝ ܡܩܒܠܢܐ X ⁴ܕܗܠܝܢ . ܡܫܬܟܚ
SevAnt:LuqJul ܠܐܒܗܬܐܐܝܟ̈ ܗ̇ܘ ܕܠܐܐܡܪܘ : ܕܨܒܝܢܐܝܬ ܚܫ ܚܠܦܝܢ ܘܠܘ ܐܢܬ : ܘܓܒ̣ܝܬ ܠܟ ܗܓܓܘܬܐ ܚܠܦ ܬ ܘܕܝ ܬܐ ܬܪܝ ܨ ܬܐ ܘܥܫ̇ܩ
SevAnt:LuqJul ܕܒܐܓܪܬܐ ܕܠܘܬ ܩܠܘܕܘܢܝܘܣ ܟ̇ܬܒ . ܘܐܢ ܙܕܩ ܕܐܝܟ ܐܢܬ . ܠܬܪ]ܝܢ̈ ܟܝܢܐ⁸[ܐܝܬܝܗ̇̈ ܠܚܕ ܡܫܝܚܐ . ܐܪܐ ܠܘ ܝ̇ܕܥ
SevAnt:LuqJul ܓܝܪ ܕܗܪܟܐܐܡ̣ܪܬ : ܕܦܘܪܫܐ ܥܠ ܚܫܘܗܝ̈ ܕܦܪܘܩܢ ܠܐ ܐܢܬ ܕܐܝܟ ܗ̇ܢܘܢ ܕܫܢܘ : ܐܚܪܬܐ ܘܐܚܪܬܐ ܡܠܦ ܐܢܬ ܘܟܬ̇ܒ ܐܢܬ .
SevAnt:LuqJul ܒܫܘܡܗܐ ܕܟܝܢܐ ܩܕܡܝܐ ܐܝܟ ܗܢܘܢ ܕܡܬܕܚܠܝܢ ܒܦܢܛܣܝܣ ܐܢܬ ܒܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܡܬܦܪ]ܫܢܝܬܐ . ¹[ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܡܬܕܚܠ
SevAnt:LuqJul ܠܠܫܢܐ ܕܕܐ ܗܠܝܢ ܢܡܠܠ . ܗܝܕܝܢ ܓܝܪ ܐܝܬ ܗܘܐ ܐܬܪܐ ܠܗ ܐܢܬ ܐܢܬ ܠܡܐܡܕ̇ ܐܝܠܝܢ ܕܣܓܝ ܡܪܚܢ̈ ܡܬܚܫܒ ܐܢܬ . ܘܝܗ̇ܒ
SevAnt:LuqJul ܐܦ ܐܢܬ . ܗ̇ܘ ܕܦܠܚܝ̈ ܠܚܒܠܐ ܩܪܐ ܠܗܢܘܢ ܢܕܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ ܐܢܬ ܠܗ̇ܘ ܕܐܪܕܝ ܠܐ ܚܫܘܫܘܬܐ . ܦܠܚ ܠܚܫܐ̈ ܓܝܪ ܡܬܩܪܐ
SevAnt:LuqJul ܕܝܢ ܠܗܠܝܢ ܕܝܠܟ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܠܗ̇ܢܘܢ ܐܡܝܪܢ̈ : ܐܦ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܫ̇ܕܐ ܐܢܬ : ܘܡܠܬܐ ܡܢ ܕܝܠܗܘܢ ܠܐ ܡܝ̇ܬܐ ܐܢܬ : ܟ̇ܬܒ
SevAnt:LuqJul ܠܥܒܝܕܬܟ̈ . ܒܕܓܘܢ ܘܐܘܣܦ ܕܠܗܓܐ ܐܢܬܘܢ : ܗ̇ܘ ܕܟܕ ܩܠܝܠ ܐܢܬ : ܠܡܢܐ ܗܟܝܠ ܬܚܘܡܐ̈ ܕܐܪܝܟܝܢ ܡܢ ܚܝܝܟ̈ ܣܐܡ
SevAnt:LuqJul ܠܦܘܠܘܣ ܕܠܦܓܪܐ ܕܝܠܢ . ܡܫܡܗ . ܟܕ ܐܡ̇ܪ . ܒܐܓܪܬܐ ܗ̇ܝ ܐܢܬ ܕܝܢ ܠܐ ܚܫܘܫܘܬܐ ܘܠܐ ܡܝܘܬܘܬ ܠܡܢܐ ⁴ܕܝܢ ܠܐ ܫ̇ܡܥ