simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul ܚܡܪܐ : ܐܟܚܕܐ ܠܫܘܥܝܬܐ̈ ܕܪܘܫܥܐ ܬܬܝܒ : ܘܡܛܘܠ ܝܘܬܪ ܐܢܬ ܬ ܐܓܪܐ ܩܠܝܠ ܩܘܠܐ̈ : ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܬܫܬܢܐ ܟܕ ܫܬ̇ܐ
SevAnt:LuqJul . ܘܠܐܚܪܢܐ̈ ܡܥܒܕ ܐܢܬ ܒܡܛܥܝܢܘܬܐ . ܕܡܢ ܡܫܬܝܐ ܐܢܬ ܒܫܬܐ ⁹ܡܒܥܛ ܐܢܬ ܘ ܐܢܬ . ܘܠܚܡܪܐ ܕܡܢ ܓܦܬܐ ܕܣܕܘܡ ܫܬܐ
SevAnt:LuqJul : ܘܒܡܐܡܪܘܢܐ ܗܢܐ ܫܘ̇ܐ ܠܬܢܚܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ : ܗܟܢܐ ܣܡ̣ܬ ܐܢܬ : ܘܠܝܘܡܢܐ ܕܬܠܬܐ ܡܫܬܡܠܐܐܢܐ . ܠܗܠܝܢ ܫܬܚܠ̣ܦܬ
SevAnt:LuqJul ܕܩܠܝܠܐܝܬ ܢܪܗܛ . ¹ܘܡܢܘ ܢܐܡܪ X ܕܗܠܝܢ ܟܐܢܢ ܘܫܦܝܪܢ . ܐܢܬ . ܐܠܐ ܠܐܝܢܐ ܕܒܐܣܘܪܐ̈ ܕܕܐܝܟ XXX ܗܠܝܢ ܐܚܝܕ . ܬ̇ܒܥ
SevAnt:LuqJul . ܠܐ ܗܘܐ ܐܢܬ ܠܒܪ ܡܢ ܗ̇ܝ ܪܬܫܬܘܬܦ ܥܡܗܘܢ ܒܫܡܐ ܪܪܘܫܐ . ܐܢܬ ܐܠܐܐܦX ܩ̇ܕܡ ܡܢ ܒܝܫܘܬ ܬܫܒܘܚܬܐ ܪܗܢܘܢ : ܬܬܚܕܪܡܬܪܥܐ
SevAnt:LuqJul . ܟܕ ܠܐ ܡܬܪܢܐ ܐܢܬ ܠܗ̇ܘ ܕܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܠܥܠ ܡܢ ܪܚܡܬܐ ܐܢܬ : ܐܢ ܠܘ ܘܐܦ ܐܢܬ ܝܬܝܪ ܡܢ ܦܘܩܕܢܘܗܝ̈ ܬܬܪܚܡ
SevAnt:LuqJul ܘܠܥܦܪܐ ܬܗܦܘܟ . - . ܗܝ ܕܛܒ ܢܗܝܪܐܝܬ ܚܟܝܡܐ ܐܬܢܣܝܣ . ܐܢܬ ܒܠܐ ܡܝܘܬܘܬܐ . ܡܛܠ ܕܠܘܬ ܒܣܪܐ ܒܠܚܘܕ ܐܬܐܡܪ ⁴ܕܥܦܪܐ
SevAnt:LuqJul ܘܠܥܦܪܐ ܬܗܦܘܟ . - . XXXXX X ]ܘ [ܬܒܥܬܐ̈ ܕܫܬ ܕܗܪܛܝܩܬܐ ܐܢܬ ܒܠܐ ܡܝܘܬܘܬܐ . ܡܛܠ ܕܠܘܬ ܒܣܪܐ ܒܠܚܘܕ ܐܬܐܡܪܬ ⁴ܕܥܦܪܐ
SevAnt:LuqJul ܕܝܠܟ . ܐܝܬ ܗ̣ܘܐ ܐܬܪܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܢܐ ܐܝܟ ܕܠܥܘܗܕ ܟܬܒܬ . ܐܢܬ ܠܘ ܚܕ ܡܠܐ̈ ܐܚܪܝܝܬܐ̈ ²ܡܒܥܝܢ ܚܢܢ . ³ܩܕܡ ܓܝܪ ⁴ܕܬܬܠ
SevAnt:LuqJul XX --³ܘܟܢ ܚܒܗ̇ X·ddܘܗܟܢ ܢܢܝܒܗ X --²ܪܠܡ̇ܢ XX ¹ ܐܪܦ ܐܢܬ . ¹⁴ܟܕ ܩܕܡ ܐܡ̣ܪ ܐܦ ¹⁵ܗ̇ܝ ܐܚܪܬܐ . ܛܒ X XXX X -- ⁴ܚܢ̇ܐ
SevAnt:LuqJul ]ܘܝܘܠܦܢܐ̈ ⁵[ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܐܟܚܕܐ ]ܘܡ̇[ܥܠ ⁵ܐܢܬ ܙܐܦܢܐ ܐܢܬ . Xܢ ܟܕ ]ܗܟܝܠ ⁵[ܡܚܠܦ ܐܢܬ 1ܫܡܗܐ̈ ⁵[ܘܡܫܚܠܦ
SevAnt:LuqJul 1ܫܡܗܐ̈ ⁵[ܘܡܫܚܠܦ ܐܢܬ ]ܘܝܘܠܦܢܐ̈ ⁵[ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܐܢܬ ܕܡܫܢܝܢ ]ܘܫܪܟܢ ⁵[ܒܚܕܕܐ̈ . Xܢ ܟܕ ]ܗܟܝܠ ⁵[ܡܚܠܦ
SevAnt:LuqJul ܕܬܩܒܠ ܥܨܒܐ̈ ܦܪܘܩܝܐ̈ ܕܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ : ܘܕܗ̇ܢܘܢ ܐܢܬ ܥܨܒܐ ܐܘ ܡܫܚܐ ܐܘ ܨܡ̇ܕܐ . ܡܛܠ ܕܟܕ ܡܝ̣ܬ ܐܢܬ ܠܐ ⁵ܝܨܒ̇ܐ
SevAnt:LuqJul ܠܠܐ ܚܛܗ . ܘܐܚܪܢܐ ⁸ܠܠܐ ܡܬܚܒܠܢܘܬܐ ܘܐܚܪܢܐ ܠܠܐ ܐܢܬ ܘܐܬܚܝܕ ܀ ܕܫܥܬܐ ܡܢ ܗܪܟܐ ܡܬܬܨܝܕ ⁸ܐܢܬ . ܕܐܚܪܢܐ ⁷ܐ
SevAnt:LuqJul ܘܠܥܦܪ ܬܗܦܘܟ . ܥܠ ܦܓܪܐ ܒܠܚܘܕ ܢܦܩ ܟܕ ܢܦܫܐ ܩܘܝܬ ܐܢܬ ܒܬܪ ܚܛܝܬܐ ܢܦ̣ܩ ܘܓܠܝܐܝܬ ܐܡ̣ܪ ܨܝܕ ܒܪ ܐܢܫܐ ⁷ܕܥܦܪܐ
SevAnt:LuqJul ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܚܫܘܫܐ ܘܡܝܘܬܐ : ܘܟ̇ܬܒ ܐܢܬ . ⁸ܚܢܢ ܐܢܬ ܘܠܘ ܒܩܛܝܪܐ . ܡܛܠ ܦܘܪܩܢܐ ܕܝܠܢ ܩܒ̣ܠ . ⁷ܘܟ̇ܦܪ
SevAnt:LuqJul ܒܗ̇ܝ ܕܠܩܘܒܠܐܝXXXXX ܪܕܝܬ . ܘܡܬܚܫܒ ܐܢܐ ܕܝܬܝܪܬܐ ܗܝ ܐܢܬ ܕܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܚܘܝܬ ܒܗܠܝܢ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܐܟܬܒ . ⁸ܘܕܐܝܟܢܐ
SevAnt:LuqJul . ܟܐܐ ܐܢܬ ܒܡܠܦܢܐ̈ ܚܟܝܡܐ̈ ܘܒܗ ܒܡܫܝܚܐ . ܡܛܠ ܕܠܒܣܪܐ ܐܢܬ ܕܦܘܢܝܐ ܕܠܚܝܐ̈ ܠܐ ܡܝܘܬܐ̈ . ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܟܕ ܗܢܝܢ ⁸ܫܡ̇ܥ
SevAnt:LuqJul ܕܠܘ ܟܠ ܫܥ ܐܡܝܢ ܗ̣ܘܐ ܨܐܕܝܗܘܢ . ܘܠܐ ¹0ܐܝܟ ܕܡܢ ܩܕܝܡ . ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܚܘܝ ܢܦܫܗ ܠܬܠܡܝܕܐ̈ ܥܠ ܝܡܬܐ ܕܛܝܒܪܝܘܣ . ⁹ܚ̇ܙܐ
SevAnt:LuqJul ܘ ܐܢܬ . ܘܠܚܡܪܐ ܕܡܢ ܓܦܬܐ ܕܣܕܘܡ ܫܬܐ ܐܢܬ . ܘܠܐܚܪܢܐ̈ ܐܢܬ . ܒܝܕ ܬܠܝ ܪ̈ ܠܐ ܡܛܟܣܬܐ̈ ܕܬܪܥܝܬܟ ܒܫܬܐ ⁹ܡܒܥܛ