simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul ܕܝܢ ܟܕ ܐܬܢ̣ܚܬ ܕܬܟܬܘܒ ܠܐ ܚܫܘܫܘܬܐ ܕܒܚܫܐ̈ ܕܦܓܪܐ ܐܢܬ ܗܘܐ ܒܣܪܗ ܕܐܠܗܐ : ܗ̇ܘ ܕܐܬܒܣܪ ܒܚܫܐ̈ ܘܒܡܘܬܐ :
SevAnt:LuqJul ܫܚܠܦܬܝܗܝ ܠܟܬܒܐ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ : ܘܣ̣ܡܬ ܝܘܡܢܐ ܘܡܚܪ ܐܢܬ : ܗܐ ܡܦܩ ܐܢܢܐ ܕܝܘܐ̈ : ܘܐܣܘܬܐ̈ ܣ̇ܥܪ ܐܢܐ ܝܘܡܢܐ ܘܡܚܪ :
SevAnt:LuqJul : ܠܐ : ܫܕܪܟ : ܡܪܝܐ : ܠܘܬܢ : ܟܕ : ܐܡ̇ܪ : ܠܐ : ܬܥܠܘܢ : ܐܢܬ ܕܐܡܪ ܟܬܒܐ ܐܠܗܝܐ . ܟܠܗܘܢ ܓܒܪܐ̈ ܡܫܩܠܐ̈ . ܡ̇ܕܓܠ :
SevAnt:LuqJul ܐܡ̣ܪܬ : ܕܝܘܡܢܐ ܙܩܝܦܐ ܘܡܚܪ ܩܒܘܪܬܐ : ܟܕ ܗ̣ܝ ܫܒܬܐ ܐܢܬ ܝܝ ܗܟܝܠ ܟܕ ܒܥܪܘܒܬܐ ܐܙܕܩܦ ܘܐܬܩܒܪ ܚܠܦܝܢ ܥܡܢܘܐܝܠ :
SevAnt:LuqJul : ܕܚܝܠܬܢܐ : ܬܥܒܕܢܘܗܝ ܠܗܘܢܐ : ܟܒ̣ܫ : ܠܒܣܪܐ : ܒܝܕ : ܐܢܬ . ܒܡܐܡܪܐ ܓܝܪ ܗ̇ܘ ܕܡܛܠ ܨܘ ܟܬ̣ܒ ܗܟܢܐ ܀ ܡܕܝܢ : ܨܒ̇ܐ :
SevAnt:LuqJul ܕܝܢ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ : ܕܗ̇ܩ ܕܐܡ̇ܪ ܟܝܢܝܐ̈ ܠܩܛܝܪܐ̈ ܡܫܥܒܕ ܠܗ ܐܢܬ ܕܣ̇ܒܠ ܒܣܪܐ ܠܚܪܬܐ : ܗ̇ܩ ܡܕܡ ܕܐܝܬܩܗܝ ܕܝܠܗ ܩܕܟܝܢܗ :
SevAnt:LuqJul : ܠܗ : ܠܚܟܝܡܐ : X X X ܠܐ : ܡ̇ܢ : ܓܝܪ : ܥܣܩܐ : ܗܘܬ : ܠܐܠܗܐ : ܐܢܬ ²ܒܠܐ ܟܘܚܕܐ ³[ . . . ] ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܡܬܘܡ ܒܗܬܘ . ܠܐ : ܫܡ̇ܥ :
SevAnt:LuqJul ܕܠܟ ܙܥܘܪ ܠܗܢܐ ܨܒܝܢܝܐ ܥܒܕܗ ܡܛܠܬܟ . ܒܟ̣ܐ ܐܢܫܐܝܬ . ܐܢܬ ]ܕܐܠܗܐ ܠܘܬܢ . ⁸ [ܗ̇ܘ ]ܓܝܪ ܝX X ¹¹8ܕܐܝܬܘܗܝ ⁷ [ܐܡܪ
SevAnt:LuqJul ܕܟܬ̣ܒ ܗܟܢܐ ܀ ⁵[ܬܚܘܝܬܐ ܓܝܪ ܕܚ̇ܒܠܐ ܦܓܪܢܝܐ ܐܝܬܝܗ̇ . ܐܢܬ ܐܝܬ ܒܗܘܢ . ܟܕ ܣ̇ܒܪ ܐܢܬ . ]ܕܠܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܡܪܥܡX X X
SevAnt:LuqJul ܕܝܢ ܠܐ ܐܡܐܢܬ ܕܩܕܡ ܣܗܕܐ̈ ܒܗܕܐ ܡܕܝܢܬܐ ܪܚܡܬ ܠܡܫܝܚܐ ܐܢܬ ܗܘܐ ܠܒܣܪܐ ܡܛܠ ²ܫܘܬܦܘܬܗ ܡܠܝܬ ܪܚܡܐ̈ ܕܠܘܬܢ ܀ X XX X
SevAnt:LuqJul : ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬ ܠܗ ܣܘܟܠܐ ܡܡܪܚ ܐܢܬ ܠܡܟܬܒ . ܘܟܕ ܡܢ ܐܢܬ ܕܐܝܬܝܟ ܥܬܝܪܐ : ܘܟܕ ܨܝܕ ܦܛܥܘܬܐ ܡܫܡܠܝܬܐ ܡܣܬܚ̣ܦ X
SevAnt:LuqJul ܕܒܗܘܢ ܒܣܘܥܪܢܐ̈ ܬܚܙܐ . ܕܐܠܗܐ ܐܟܚܕܐ ܘܒܪ XXXX⁰ ܐܢܫܐ ܐܢܬ . XX ܠܐ ܡܦܨܝܐ ܠܟ ⁷ܡܢ ܕܚܠܘܠܐ̈ ܦܐܝܘܬ ܐܠܗܐ . ܠܐ ܡܬܪܡܐ X
SevAnt:LuqJul ܘܠܥܦܪܐ ܬܗܦܘܟ ܀ Xܝ ܕܕܠܚܡܢ ܕܝܢ ܠܗܠܝܢ ܕܗܢܐ ܐܒܐ ܩܕܝܫܐ ܐܢܬ ܡܝܘܬܘܬܐ . ܡܛܠ ܕܨܝܕ ܒܣܪܐ ܒܠܚܘܕ ܐܡܝܪܐ ܗܘܬ . ܥܦܪܐ X
SevAnt:LuqJul ¹[ܝ⬩⬩ ]ܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܨܝܕ ܗܢܐ . ²[ܕܣܝܡ ܗܘܐ ܡ̇ܢ ܡܝܬܐ ܐܢܬ ܐܣܟ ܠܫܡܝܐ : ܬܡܢ ܐܝ]ܬܝܟ : ¹[ܘܐܢ ܐܚܘܬ ]ܠܫܝܘܠ ܩܪܝܒ X
SevAnt:LuqJul . ܗ̇ܘ ܕܠܡܠܦܢܘܬܗܘܢ ܕܗܠܝܢ ܒܪܫܐ ܓܠܝܐ . ܘܓܘܡܕܢܐܝܬ ܐܢܬ ܒܫܘܠܡܐ ܕܟܠ ܬܒܥܬܐ̈ . ܐܝܟ ܕܒܨܘܕܐ ⁸ܒܠܚܘܕ ܡܫܡܗ XXXXX
SevAnt:LuqJul . ܘܡܡܠܠ ܐܢܬ ܥܘܠܐ ܒܡܪܘܡܐ . ⁸ܐܡܪ ܕܬܦܩ ܥܠܝܗܘܢ ܚܪܡܐ ܐܢܬ ܐܫܬܚܠܦܘ ܒܝܕ ܩܝܡܬܐ ܘܒܕܡܘܬ ܗܢܘܢ ܓܢܒܪ̈ XX X XXܡܫܬܢܐ
SevAnt:LuqJul ܓܝܪ : ܕܡܦܠܓܝܢ ܠܗ̇ ܠܡܕܒܪܢܘܬܐ : ܐܝܠܝܢ X ܕܠܐ ܡܟܪܙܝܢ ܐܢܬ ܕܝܠܗ ܕܟܝܢܐ ܥܠܝܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܠܐ ܚܫܘܫܘܬܐ . ܝXXX XXܣ̇ܒܪ
SevAnt:LuqJul : ܕܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪ ܟܬܒܐ ܐܠܗܝܐ : ܕܟܠ ܐܝܟܐ ܕܡܬ̇ܗܦܟ ܪܫܝܥܐ ܐܢܬ ܐܢܬ : ܕܒܝܕ ܕܓܠܘܬܐ ܐܣܝܘܬܐ ܬܩܪܒ ܠܣܟܠܘܬܟ . ܘܠܐ Xܝܕܥ̇
SevAnt:LuqJul ܠܡܨܥܬܐ : ܐܝܟ ܕܠܡ̇ܢ ܕܟ̇ܦܪ ܒܫܘܚܠܦܐ ܗ̇ܘ ܕܒܚܘܫܒܐ ܐܢܬ ܗ̣ܘܐ ܪܝܫ ܡܘܬܒܐ ܕܐܡܐ ܕܡܕܝܢܬܐ̈ ܕܓܠܛܝܐ̈ Xܡܝ̇ܬܐ
SevAnt:LuqJul ܒܕܓܠܘܬܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܒܣܪܐ ܠܐ ܚܫܘܫܐ ܘܠܐ ܡܝܘܬܐ ܒܚܫܐ̈ . ܐܢܬ ܗ̇ܘ ܕܡܟܢ ܕܢܣܒܘܠ ܚܫܐ̈ ܠܐ ܥܕܝܠܐ̈ . ܘܡܘܬܐ Xܦܪܘܩܝܐ