simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt&SergStyl:Corres ܡܫܘܕܥܘܬܐ̈ ܡܢ ܟܝܢܐ̈ ܘܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܡܫܘܕܥܘܬܐ ܕܡܠܬܐ ܐܢܬ ܘܕܡܫܘܕܥܘܬܐ . ܐܦܠܐ ܗ̇ܝ ܐܝܬ ܠܝ ܕܐܚܙܐ ܕܐܝܟܢ ܡܦܪܫ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܝܘܠܦܢܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ ܠܐ ܡܢܣܝܐܝܬ ܐܝܬ ܠܟ ܘܣܢܝܩ ܐܢܬ ܥܠ ܐܢܬ ܕܗܪܣܝܣ ܟ̇ܬܒܬ ܥܠܝܟ ܕܚ̇ܘܝܬ ܠܟ ܫܒܝܠܐ ܐܒܗܝܐ ܕܡܘܕܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܢܬ ܕܠܝܬ ܠܟ ܐܚܪܢܝܐܝܬ ܕܬܣܬܟ̇ܠ ܠܠܐ ܦܣܩܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܐܢ ܐܢܬ ܦܘܠܓܐ ܟܕ ܠܐ ܡܒܠܒܠܐ ܐܘ ܡܡܙܓܐ ܠܟܝܢܐ̈ ܒܚܕܕܐ̈ ܐܡ̇ܪ
SevAnt&SergStyl:Corres ܥܠ ܗ̇ܘ ܕܡܗܕܐ ܠܘܬ ܚܬܝܬܘܬܐ ܘܠܐ ܟܠ ܟܠܗ . ܡܙܥܩ ܓܝܪ ܗܕܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܕܝܘܠܦܢܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ ܠܐ ܡܢܣܝܐܝܬ ܐܝܬ ܠܟ ܘܣܢܝܩ
SevAnt&SergStyl:Corres ܓܝܪ ܕܐܝܟܢ ܘܐܚܪܢܝܐܝܬ ܠܐ ܡܬܟܠܐ ܐܢܬ ܡܢ ܦܘܫܟܐ ܬܘܒ ܐܢܬ ܚܕܐ ܒܙܒܢ ܐܝܟ ܡܠܐ̈ ܕܝܠܟ ܡܘܙܓܐ ܕܠܐ ܒܘܠܒܠܐ . ܟܕ ܡܫܐܠ
SevAnt&SergStyl:Corres ܥܠ ܫܡܐ ܕܫܘܝܚܘܬܐ ܕܐܟܚܕܐ ܠܘܬ ܩܘܝܡܐ ܕܩܕܝܡܘܬ ܐܢܬ ܕܠܘܬ ܡܠܬܐ ܐܠܗܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܝܢ ܕܠܐ ܣ̇ܓܝ ܬܗܘܐ ܣܡܝܬ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܐܝܟ ܒܠܨܘܨܝܬܐ ܐܫܬܒܩܬ ܒܡܕܢܚܐ ܘܒܪܬ ܩܠܐ ܐܢܬ ܕܥܕܬܐ . ܐܢܬ ܣܘܪܛܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܫܦܝܪ ܟܬܝܒܝܢ ܟܪܙ . ܐܠܐ ܗܫܐ ܐܡ̇ܪ
SevAnt&SergStyl:Corres ܗ̇ܝ ܕܫܦܪܐ ܠܟ . ܐܦ ܫܡܐ ܕܫܘܝܚܘܬܐ ܕܐܟܚܕܐ ܡܝܬܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܗܘ . ܐܠܐ ܬܘܒ ܐܝܟ ܡܐ ܕܡܕܡ ܙܪܝܙܐ ܘܕܠܝܬ ܠܡܥܪܩ ܡܢܗ ܡܥܬܕ
SevAnt&SergStyl:Corres ܟܕ ܡܗܦܟ ܐܢܬ ܐܡܪܬ ܡܢ ܡܠܝܠܐ . ܘܒܗܕܐ ܐܥܘܠܬ ܒܫܪܪܐ . ܒܬܪ ܐܢܬ ܡܠܝܠܬܐ . ܐܝܟܢܐ ܗܟܝܠ ܟܕ ܚܢܢ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܢܣ̇ܬܟܠ ܐܡܪܢܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܠܡܨܥܬܐ . ܟܕ ܡ̇ܟܢܟ ܐܢܬ ܠܗ ܘܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܗ̇ܘ ܕܡܬܐܡܪ ܗܘܢܐ ܐܢܬ ܫܒܩܬ . ܠܐܪܤܛܛܠܣ ܐܝܟ ܕܡܢ ܕܘܟܝܬܐ̈ ܕܠܐ ܡܬܥܠܠܢ ܡܝܬܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܐܝ̇ܕܐ ܡܢܗܝܢ ܥܡ ܗ̇ܝ ܕܢܐܡܪ ܡܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܝܢ̈ ܐܢܬ ܫܘܘܕܥܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܡܟܢܝܢ . ܡܛܠܗܕܐ ܓܝܪ ܟܕ ܡܫ̇ܐܠ
SevAnt&SergStyl:Corres ܢܣܛܐ . ܠܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܗܠܝܢ ܠܐ ܐܝܬܝܗܝܢ . ܠܐ ܐܢܫ ܒܦܝܣ ܐܢܬ ܢܬܓܘܣ ܐܝܟܢܐ ܕܡܢ ܚܒܝܟܘܬܐ ܕܟܝܢܐ̈ ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪ
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܝܟܢܐ ܠܘܬ ܩܘܝܡܐ ܕܒܪܢܫܐ ܕܐܟܘܬܢ ܡܢ ܣܘܥܪܢܐ̈ ܡܢ ܠܐ ܐܢܬ . ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܐܝܟ ܕܝܠܢܝܐ ܠܟܠܚܕ ܡܢܗܘܢ ܐܝܬ ܗܘܐ ܡܣܬܟܠ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܝܢ ܐܚܐ ܢܟܦܐ ܒܗܠܝܢ ܐܬܢܛܪ ܘܠܡܩܪܒܢܐ̈ ܐܪܡܐ . ܘܡܪܝܐ ܐܢܬ ܩܘܪܝܠܘܣ ܡܛܠ ܠܐ ܡܢܣܝܘܬܐ ܕܢܬܥܛܦܘܢ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܘܐܣܬܢܩ ܥܠ ܦܘܫܩܐ̈ ܗܠܝܢ ܣܓܝܐܝ̈ ܟܘܪܟܐ̈ ܐܠܐ ܗܠܝܢ ܘܠܐ ܐܢܬ ܐܘܪܚܐ ܠܐ ܕܪܝܫܬܐ ܡܗܠܟ ܐܢܬ ܘܒܪܓܠܬܐ ܘܒܕܪܕܪܐ̈ ܚ̇ܙܩ
SevAnt&SergStyl:Corres . ܕܡܢ ܡܘܙܓܐ ܠܐ ܡܡܙܓܐ ܘܡܢ ܒܘܠܒܠܐ ܠܐ ܡܒܠܒܠܐ ܡܬܚܝܠ ܐܢܬ ܕܢܗܘܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܪܟܒܐ ܦܫ . ܗܕܐ ܓܝܪ ܨܒ̇ܐ ܗܘܝܬ ܕܬܐܡܪ
SevAnt&SergStyl:Corres ܗ̇ܘ ܕܡܬܐܡܪ ܗܘܢܐ ܐܪܝܣܛܛܠܝܣ . ܘܕܬܛܒܒ ܠܢ ܡܫܘܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܕܠܐ ܡܬܥܠܠܢ ܡܝܬܐ ܐܢܬ ܠܡܨܥܬܐ . ܟܕ ܡ̇ܟܢܟ ܐܢܬ ܠܗ ܘܐܡ̇ܪ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܚܕܐ ܐܘܣܝܐ ܚܕܐ ܙܒܢ ܗܘܬ ܐܘ ܐܦ ܡܫܘܕܥܘܬܐ . ܐܪܐ ܓܝܪ ܐܢܬ ܐܦ ܪܘܟܒܐ ܡܫܡܗ ܐܢܬ ܠܡܬܒܣܪܢܘܬܐ ܐܝܬ ܐܝܟܐ ܘܬܘܒ ܐܡ̇ܪ
SevAnt&SergStyl:Corres ܠܘܬ ܡܘܙܓܐ ܘܒܘܠܒܠܐ ܕܚܘܣܪܢܐ . ܘܝܗ̇ܒ ܐܢܬ ܠܗ ܕܓܠܝܐܝܬ ܐܢܬ ܫܡܥܬ . ܗ̇ܝ ܕܠܗܠ ܡܢ ܡܠܬܐ ܘܕܠܐ ܡܬܡܠܠܐ . ܠܡܢܐ ܪܗ̇ܛ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܝܢ ܐܢ ܗܘ ܕܕܗܢܐ ܕܝܢܐ ܐܝܬܝ ܐܦ ܐܢܐ . ܐܝܟܢܐ ܗܟܝܠ ܟܕ ܐܢܬ . ܘܐܡ̇ܪ ܗܘܝܬ ܕܗܕܐ ܡ̇ܢ ܠܐ ܕܢܬ ܠܘܬ ܢܦܫܟ . ܡܫܐܠ