simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Sahd:memSolitar ܡܢ ܐܚܪܢܐ̈ . ܐܝܟ ܠܐ ܟܫܝܪܐ ܘܚܝܒܐ ܕܥܪܩ ܡܢ ܐܓܘܢܐ . ܗܕܐ ܐܢܬ ܗܕܐ ܕܟܕ ܐܢܬ ܫܦܪ ܐܢܬ ܠܐܠܗܐ ²⁰ ܐܟܡܐ ܕܣ̇ܒܪ ܐܢܬ ܆ ܡܬܚܣܕ
Sahd:memSolitar ܒܐܡܝܢܘ ܇ ܕܢܫܕܪ ܠܟ ܥܘܕܪܢܐ ܕܛܝܒܘܬܗ̣ ܘܢܚܝܠܟ . ܐܢܬ ܘܪܛܘܢܝܐ . ܐܠܐ ܟܕ ܡ̇ܘܕܐ ܐܢܬ ܠܐܠܗܐ ܒܗܠܝܢ ܆ ܘܡܬܟܫܦ
Sahd:memSolitar ܐܚܝ ܪܐܙܢܝܐܝܬ ܚܝܠܐ̈ ¹¹ܕܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܘܕܐܟܘܬܗܝܢ ܇ ܐܢܬ ܘܢܥܒܕܝܘܗܝ ܒܪ ܕܡܘܬܐ ܕܦܓܪܐ ܕܫܘܒܚܗ . [23]ܝ̇ܕܥ
Sahd:memSolitar ܕܗܝܟܠܗ ܐܢܬ ܕܐܠܗܐ̇ ܘܪܘܚܗ ܕܐܠܗܐ ܥ̇ܡܪܐ ܒܟ ܆ ܘܡ̇ܢ ܐܢܬ ܕܡܪܝܐ ܇ ܒܪܓܬܐ Xܢ ܡܣܠܝܬܐ ܕܫܪܝܚܘܬܐ . [X8]ܠܐ ܝܕܥ̇
Sahd:memSolitar ܒܐܝܡܡܐ̣ ܐܝܟ ܕܒܠܠܝܐ . ܘܡܢ̣ܘ ܣܡܝܐ ܕܢܬܝܗܒ ܠܗ ܢܘ̣ܗܪܐ ܐܢܬ ܕܝܕܥܬܐ ܐܢܬ ܬ̇ܡܘܫܐܣܬܐ̣ܐܝܟ ܥܘܝܪܐ̈ . ܟܕ ܡܬܬܩܠ
Sahd:memSolitar ܒܚܘܒܟ X ܠܘܩܒܠ ܗܠܝܢ . ܠܐ Xܝ ܡܬܬܥܝܪܐ ܪܓܬܟ ܗ̇ܝ ܕܒܐܠܗܐ ܐܢܬ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܢܬܒܣܡ ܒܪܐܙܘܗܝ . X XXXX · [89] ¹ܠܐ ܟܝ ܪܬܚ
Sahd:memSolitar ܇ ܘܡ̇ܒܛܠ ܐܢܬ ܢܦܫܟ ܡܢ ܦܘܠܚܢܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܇ ܟܕ ܥܘܡܪܐ ܐܢܬ ܡܕܡ̣ ܐܠܐ ܐܢ ܣܪܝܩܘܬܐ . ܘܠܡܢܐ ܠܡ ܥܡ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܥ̇ܡܪ Xܢ
Sahd:memSolitar ܒܣܒܪܐ ܕܬܝܒܘܬܐ ܗ̇ܘ ܕܒܗ ܟܠܢ ܚܝܝܢ̈ ܆ ܐܬܚܕܬ ܒܪܘܚܐ ܐܢܬ ܙܢܝܘܬܐ . ܛܢܦܘܬܐ . ܘܟܐܒܐ̈ . ܘܪܓܬܐ ܒܝܫܬܐ . ܘܟܕ ܡܬܚܝܠ
Sahd:memSolitar ܥܠ ܐܚܝܟ̈ ܘܕܒ̣ܨܝܪܝܢ ܡܢܟ ܚܫ̇ܒ ܐܢܬ ܠܗܘܢ ܐܦܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܢܬ ܕܫ̇ܐܛ ܐܢܬ ܠܐܚܪܢܐ̣̈ ܡ̇ܘܒܕ ܐܢܬ ܠܗ̇ . ܘܒܗ̇ܝ ܕܒ̇ܣܐ
Sahd:memSolitar ܕܐܝܟ ܕܬܒ̇ܥ ܕܘܒܪܐ ܕܝܚܝܕܝܐ̈ ܬ̇ܚܐ ܒܗ : ܒܗ̇ܝ ܕܪܡ ܗܘ ܐܢܬ ܡܫܪܪܝܢ . ܡܠܚܟܫ ܓܝܪ ܘܐܡܪ . ܡܛܠ ܠܡ ܕܠܐ̣ ܡܫܟܚ
Sahd:memSolitar ܆ ܐܢܐ ܡܢ ܠܐܝܬ ܡܢ ܕܡܦܝܣ ܐܢܐ ܠܟ ܟܕ ܥܡ ܦܘܠܘܣ ܒܥܐ ܐܢܐ ܡܢܟ ܐܢܬ ܡܢ ܒܣܪܐ ܘܪܓܝܓܬܗ̈ : ܘܠܘܬ ܪܘܚܐ ܕܡܫܝܚܐ ܡܢ ܥܠܡܐ ܡܬܦܢܐ
Sahd:memSolitar ܥ̣ܠܬ ܟܫ̣ܠܐ ܠܐܚܪܢܐ̈ ܇ ܘܠܢܦܫܟ ܡ̇ܚܣܪ ܐܢܬ . [18]ܘܡܐ ܐܢܬ ܘܛ̇ܢܝܢ̣ ܕܪܡ ܕܘܒܪܟ ܡܢ ܕܝܠܗܘܢ . XX ܘܠܡܢܐ ܗܟܝܠ ܗ̇ܘܐ
Sahd:memSolitar ܐܘ ܚܒܝܒܢ . ܠܐ ܬܬܡܬܢ ܡܢ ܕܠܡܥܪܩ ܡܢ ܒܝܫܬܐ ܘܠܡܬܢܩܦܘ ܐܢܬ ܢܡܘܣܐ ܐܙܕܕܩ ܀ X [151]ܟܕ ܒܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܟܠܗܝܢ ܡܬܒܩܐ
Sahd:memSolitar ܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܕܬܘܒ̣ ܒܥܠܡܐ ܬܬܥܪܙܠ . X ܘܒܐܪܥܐ ܚܫܘܟܬܐ ܐܢܬ : ܐܝܟܢܐ ܕܕܠܥܠ ܬ̇ܒܥܐ ܘܕܠܥܠ ܬܬܪܥܐ ܘܠܐ ܕܒܐܪܥܐ .
Sahd:memSolitar ܚܘܫܒܢܐ ܕܚܝܝܟ̈ ܕܗܪܟܐ ܠܐܠܗܐ ܀ X [ X8]ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܒܟܠ ܐܢܬ ܘܠܐ ܩܢܝܢܐ . ܐܠܐ ܥܪܛܠ ܡܢ ܟܠܡܕܡ ܢܦܩ ܐܢܬ ܆ ܟܕ ܝܗ̇ܒ
Sahd:memSolitar . ܡܢ ܒܣܪܐ̣ ܚܒܠܐ ܗܘ X ܚܨܕ ܐܢܬ . ܝܕܝܥܝܢ ܐܢܘܢ ܓܝܪ ܐܢܬ ܕܙܪܥ ܓܝܪ ܒܪܢܫܐ̣ ܗ̇ܘ ܗܘ ܚܨܕ · [X40]ܐܢ ܓܝܪ ܒܒܣܪ ܙܪܥ
Sahd:memSolitar ܆ ܐܣܩ ܥܠ ܠܒܟ XX ܟܢܘܫܝܐ ܗ̇ܘ ܕܙܕܝܩܐ̈ ܕܠܚܪܬܐ ܠܘܬ ܡܪܢ ܐܢܬ ܒܫܦܝܪܬܗܘܢ̈ . [XX]ܘܐܡܬܝ ܕܠܗܘܢ ܒܟܢܝܫܘ ܚ̇ܙܐ
Sahd:memSolitar ܗܦ̣ܟܬ ܟ̣ܕܢܬ ܢܦܫܟ ܒܥ̣ܒܕܘܬܟ ³0ܕܘܝܬܐ . [7]ܠܡܢܐ ܐܢܬ ܕܚܛܝ̣ܬܐ ܒܪܘܚܐ ܕܚܝܐ̈ : ܘܥ̣ܒܕܟ ܫܪܝܪܐܝܬ ܒܪ ܚܐܪܐ̈ ܆
Sahd:memSolitar ܐܦ ܚܣܕܐ . ܕܟܐܡܬ ܓܝܪ ܡܝܬܪܘܬܐ ܗ̣ܝ ܠܟ ܗܕܐ ܕܟܕ ܐܢܬ ܫܦܪ ܐܢܬ . ܗ̣ܘܐ ܠܡ ܝܚܝܕܝܐ ܘܠܐ ܐܟܫܪ . [68]ܐܠܐ ܝܕܥ ܐܢܐ ܕܡܣܝܒܪ
Sahd:memSolitar . ܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܕܠܥܠܡܐ ܗܢܐ ܣܢܘ X ܘܐܪܦܝܘ ܆ ܘܐܦ ܠܚܪܬܐ ܠܥܠ ܐܢܬ ܕܐܟܘܬܗܘܢ ܗܪܟܐ ܗܘܐ ܐܢܬ̣ ܐܟܘܬܗܘܢ . X ܘܐܦ ܠܗܠ ܡܬܦܪܥ