simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Sahd:memSolitar ܕܐܦܠܐ ܡܕܡ ܕܒܝ̣ܫ ܣܥ̣ܝܪ ܠ̣ܟ . ܘܕܠܐ ܕܝܢ̣ܐ ܐܢܬ ܒܗܠܝܢ̣ ܐܢܬ . ܘܠܐ ܙܥ̣ܬ ܡܢ ܗ̇ܘ ܕܡܠܐܟܐ̈ ܙܝ̇ܥܝܢ ܡܢܗ . ܘܒܬܪܟܢ ܪܢ̇ܐ
Sahd:memSolitar ܕܐܢܬ ܗܘ ܙܥܘܪܐ̣ ܘܐܚܪܝܐ ܕܟܠܢܫ . [4]ܐܝܟ ܚܕ ܕܝܢ ܥܡ ܐܢܬ ܕܐܚܪܢܐ̈ . ܘܕܗ̣ܘܐ ܪܒ ܘܝܩܝܪ ܟܠ ܐܢܫ ܒܥܝܢܝܟ̈ . ܟܕ ܪܢ̇ܐ
Sahd:memSolitar ܒܚܘܒܟ X ܠܘܩܒܠ ܗܠܝܢ . ܠܐ Xܝ ܡܬܬܥܝܪܐ ܪܓܬܟ ܗ̇ܝ ܕܒܐܠܗܐ ܐܢܬ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܢܬܒܣܡ ܒܪܐܙܘܗܝ . X XXXX · [89] ¹ܠܐ ܟܝ ܪܬܚ
Sahd:memSolitar ܠܥܠܡܐ ܘܠܟܠ ܕܒܗ ܆ ܗܪܛ Xܝ ܚܡܝܡܐܝܬ ܒܚܘܒܐ ܕܪܬܚ ܆ ܘܣܒܟ ܐܢܬ ܇ ܡܢ ܒܬܪ ܡܦܘܠܬܟ ܗ̇ܝ ܪܒܬܐ ܕܡܢ ܡܝܬܪܘܬܐ . ܘܟܕ ܫ̇ܒܩ
Sahd:memSolitar ܇ ܘܠܥܠܡܐ ܚܫܟܐ ܕܒܝ̣ܫܬܐ̈ XX ܪܗ̇ܛ ܐܢܬ ܇ ܘܥܝܢܐ̈ ܐܢܬ ܘܡ̇ܘܕܐ ܇ ܐܠܐ ܐܢ ܐܢܬ ܕܒܨܒܝܢܟ ܠܫܡܫܐ ܕܙܕܝܩܘܬܐ ܫܒ̇ܩ
Sahd:memSolitar ܟܡܐ ܙܒܢܝܢ̈ ܘܡܫܝܢ ܒܪܓܫܝܟ̈ . ܘܡܢ ܫܠܝ ²ܚܫܐ ܒܙܘܥܐ ܐܢܬ ܇ ܓܘܪܐ ܘܙܢܝܘܬܐ ܘܕܫܪܟܐ . ܘܣܗܕܐ ܕܗܕܐ ܢܣܝܢܐ . ܫܠܐ
Sahd:memSolitar ܥܠ ܢܦܫܟ . ܐܠܐ XX ܬܚܝܬ ܫܘܠܛܢܐ ܐܢܬ̣ ܕܗ̇ܘ ܕܠܗ ܐܝܟ ܚܪܡܐ ܐܢܬ ܕܚܘ̣ܒܐ ܥܡܗ ܐܬܐ̣ܣܪܬ ܒܩܝ̇ܡܐ ܫܪܝܪܐ : ܠܐ ܡܟܝܠ ܫܠܝܛ
Sahd:memSolitar ܠܐܠܗܐ ²⁰ ܐܟܡܐ ܕܣ̇ܒܪ ܐܢܬ ܆ ܡܬܚܣܕ ܐܢܬ ܡܢ ܐܚܪܢܐ̈ . ܐܝܟ ܐܢܬ ܐܦ ܚܣܕܐ . ܕܟܐܡܬ ܓܝܪ ܡܝܬܪܘܬܐ ܗ̣ܝ ܠܟ ܗܕܐ ܕܟܕ ܐܢܬ ܫܦܪ