simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Sahd:memSolitar . ܕܬܦܠ ܓܝܪ ܡܢ ܚܘܒܐ ܕܐܠܗܐ ܕܐܝܬ ܠܟ ܆ ܘܕܬܗܘܐ ܬܚܝܬ ܐܢܬ ܒܗ ܪܓܝܓ ܐܢܬ ܆ ܗܐ ܡܣܗܕ ܐܢܐ ܒܟ ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ̣ ܕܡܐܒܕ ܐܒ̇ܕ
Sahd:memSolitar ܕܒܨܒܝܢܟ ܠܫܡܫܐ ܕܙܕܝܩܘܬܐ ܫܒ̇ܩ ܐܢܬ ܇ ܘܠܥܠܡܐ ܚܫܟܐ ܐܢܬ ܘܠܐ X XXXX . X ¹ܢ̇ܒܥܐ . ܟܕ ܚ̇ܕܐ ܘܡ̇ܘܕܐ ܇ ܐܠܐ ܐܢ
Sahd:memSolitar X X² ܛܒܝܥ ܗܘܝܬ ܘܢܗܪ ܐܝܟ ܟܐ̇ܦܐ ܕܒܪܘܠܐ . [85]ܐܘ ܠܗܢܐ ܐܢܬ ܐܠܗܝܐ̣̈ ܕܫܘܒܚܐ ܗ̇ܘ ܓܘܝܐ ܕܒܪܬ ܡ̇ܠܟܐ . ܕܒܗ ܐܦ
Sahd:memSolitar ܆ ܐܦ ܝܬܝܪ ܡܢ ܚܝܠܟ ܘܫܘܘܕܝܟܐܝܬ ܗܘ ܠܟܐܬܪܐ ܕܬܥܡܠ . ܐܢܬ ܘܠܐ ܒܓ̣ܠܝܐ . ܘܗܕܐ̣ ܝܬܝܪ ܡܘܬܪܐ ܠܟ . ܐܢ ܓܝܪ ܒ̇ܥܐ
Sahd:memSolitar ¹⁰ ܡܥܒܕܢܘܬܗ . ܐܝܟܢ ܓܝܪ ܠܐ ܡܬܬܥܝܩ ܗ̇ܘ ܕܕܠܐ ܫܠܘܐ ܐܢܬ ܕܒܟ ܐܘ ܒܪܢܫܐ ܕܘܝܐ . ܠܡܢܐ ܡܕܥܟ ܐܢܬ ܠܗ ܒܟ ܒܕܡܫܠܐ
Sahd:memSolitar ܆ ܥܡܟ ܐܝܬܘܗܝ ܣܛܢܐ ܗ̇ܘ ܕܡ̇ܝܬܐ ܥܠܝܟ ܩܘܛܥܐ . ܘܒܠܥܕ ܐܢܬ ܆ ܘܠܐ ܗܘܐ ܠܡ̇ܫܢܝܘ ܘܠܡܥܪܩ . ܘܐܬ̇ܚܫܒ ܕܟܠ ܐܝܟܐ ܕܐ̇ܙܠ
Sahd:memSolitar ܥܠ ܐܚܝܟ̈ ܘܕܒ̣ܨܝܪܝܢ ܡܢܟ ܚܫ̇ܒ ܐܢܬ ܠܗܘܢ ܐܦܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܢܬ ܕܫ̇ܐܛ ܐܢܬ ܠܐܚܪܢܐ̣̈ ܡ̇ܘܒܕ ܐܢܬ ܠܗ̇ . ܘܒܗ̇ܝ ܕܒ̇ܣܐ
Sahd:memSolitar ܕܐܠܗܐ̇ ܘܪܘܚܗ ܕܐܠܗܐ ܥ̇ܡܪܐ ܒܟ ܆ ܘܡ̇ܢ ܕܡ̇ܚܒܠ ܗܝܟܠܗ ܐܢܬ Xܢ ܡܣܠܝܬܐ ܕܫܪܝܚܘܬܐ . [X8]ܠܐ ܝܕܥ̇ ܐܢܬ ܕܗܝܟܠܗ
Sahd:memSolitar ܡܕܡ ܕܐܡܪܐܢܐ . XX ܘܠܝܐ ܗܝ ܕܠܡܪܢ ܢܫܒܘܩ ܘܠܣܛܢܐ ܢܫܬܡܥ ܐܢܬ ܕܠܐ ܡܬܬܦܝܣܢܘܬܐ . [XX8]ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܫ̇ܦܪ ܠܟ . ܕܘܢ
Sahd:memSolitar ܬ̇ܡܘܫܐܣܬܐ̣ܐܝܟ ܥܘܝܪܐ̈ . ܟܕ ܡܬܬܩܠ ܐܢܬ ܒܐܝܡܡܐ̣ ܐܝܟ ܐܢܬ . X ܘܒܐܪܥܐ ܚܫܘܟܬܐ ܕܛܠܠܝ̈ ܡܘܬܐ ܬܬܒ . ܘܒܛܗܪܐ ܕܝܕܥܬܐ
Sahd:memSolitar ܒܗܠܝܢ̣ ܘܕܠܐ XܝX XX . X ܬܒܥܬܐ . ܐܠܐ ܠܐ ܬܛܥܐ . ܢܛܝܪ ܗܘ ܐܢܬ ܪܢ̇ܐ ܐܢܬ ܕܐܦܠܐ ܡܕܡ ܕܒܝ̣ܫ ܣܥ̣ܝܪ ܠ̣ܟ . ܘܕܠܐ ܕܝܢ̣ܐ
Sahd:memSolitar ܫܦܪ ܐܢܬ ܠܐܠܗܐ ²⁰ ܐܟܡܐ ܕܣ̇ܒܪ ܐܢܬ ܆ ܡܬܚܣܕ ܐܢܬ ܡܢ ܐܢܬ ܐܢܬ ܐܦ ܚܣܕܐ . ܕܟܐܡܬ ܓܝܪ ܡܝܬܪܘܬܐ ܗ̣ܝ ܠܟ ܗܕܐ ܕܟܕ
Sahd:memSolitar ܐܦ ܚܣܕܐ . ܕܟܐܡܬ ܓܝܪ ܡܝܬܪܘܬܐ ܗ̣ܝ ܠܟ ܗܕܐ ܕܟܕ ܐܢܬ ܫܦܪ ܐܢܬ . ܗ̣ܘܐ ܠܡ ܝܚܝܕܝܐ ܘܠܐ ܐܟܫܪ . [68]ܐܠܐ ܝܕܥ ܐܢܐ ܕܡܣܝܒܪ
Sahd:memSolitar . ܡܢ ܟܠܦܪܘܣ ܓܝܪ ܠܦܘܬ ܨܒܝܢܟ ¹⁵ܫܦܝܪܐ ܡܩܒܠ ܠܟ ܆ ܟܕ ܠܐ ܐܢܬ ܫܪܟܐ ܕܟܠܢܫ . ܘܬܫ̣ܦܪ ܠܐܠܗܐ ܒܥ̇ܒܕܝܟ̈ ܒܟܡܐ ܕܡܫܟܚ
Sahd:memSolitar ܆ ܡܬܚܣܕ ܐܢܬ ܡܢ ܐܚܪܢܐ̈ . ܐܝܟ ܠܐ ܟܫܝܪܐ ܘܚܝܒܐ ܕܥܪܩ ܡܢ ܐܢܬ ܗ̣ܝ ܠܟ ܗܕܐ ܕܟܕ ܐܢܬ ܫܦܪ ܐܢܬ ܠܐܠܗܐ ²⁰ ܐܟܡܐ ܕܣ̇ܒܪ
Sahd:memSolitar ܠܡܬܥܢܝܘ : ܐܢ ܩܪܝܒ ܦܪܨܘܦܐ ܘܐܢ ܠܐ ܩܪܝܒ ܆ ܘܕܬܕܥ ܕܐܝܢܐ ܐܢܬ ܠܗ ܆ ܝ̣ܨܦ ܡܕܝܢ ܕܬܐܪܬܟ . ܘܒܨܝ ܟܣܝܬܐ̈ ܕܠܒܟ ܡܐ ܕܩܪܒ
Sahd:memSolitar ܐܬܢ̣ܩܦ . ܐܢ ܠܗܠܝܢ ܕܡܫܝܚܐ̣ ܘܐܢ ܠܗܠܝܢ ܕܥܠܡܐ . ܐܢ ܐܢܬ ܕܝܠܗ ܡܫܥܒܕܢܗܘܢ . [XXX]ܐܢܬ ܗܟܝܠ ܠܐܝܠܝܢ ܕܪܚܡ
Sahd:memSolitar ܠܐܚܪܢܐ̣̈ ܡ̇ܘܒܕ ܐܢܬ ܠܗ̇ . ܘܒܗ̇ܝ ܕܒ̇ܣܐ ܐܢܬ ܥܠ ܐܚܝܟ̈ ܐܢܬ ܡܢ ܟܠܢܫ . ܘܐܦܢ ܢܗܘܐ ܕܐܝܬ ܗܘ ܠܟ ܡܝܬܪܘܬܐ ܆ ܒܗ̇ܝ ܕܫ̇ܐܛ
Sahd:memSolitar ܕܡܫܝܚܐ ܘܬܠܡܝܕܐ ܕܝܠܗ ܇ ܘܒܪܐ ܪܘܚܢܐ ܕܡܢ ܐܠܗܐ X ܝܠ̣ܝܕ ܐܢܬ ܒܝܘܡ . [41]ܘܐܝܟܢܐ ܡܟܝܠ ܐ̇ܡܪ ܐܢܬ ܥܠ ܢܦܫܟ ܕܫܘܬܦܐ
Sahd:memSolitar ܥ̣ܠܬ ܟܫ̣ܠܐ ܠܐܚܪܢܐ̈ ܇ ܘܠܢܦܫܟ ܡ̇ܚܣܪ ܐܢܬ . [18]ܘܡܐ ܐܢܬ ܘܛ̇ܢܝܢ̣ ܕܪܡ ܕܘܒܪܟ ܡܢ ܕܝܠܗܘܢ . XX ܘܠܡܢܐ ܗܟܝܠ ܗ̇ܘܐ