simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Sahd:BookPerf ܠܗ ܐܘ ܡ̇ܚܝܒ ܐܢܬ ܠܗ . ܘܠܐ ܕܠܝܠܐܝܬ ܡ̇ܟܐܒ ܐܢܬ ܠܗ ܐܘ ܐܢܬ ܘܛ̇ܒܐ : XX ܕܬܫܒܘܩ ܣܟܠܘܬܐ ܠܐܚܘܟ ܟܕ ܠܓܡܪ ܠܐ ܕܐ̇ܢ
Sahd:BookPerf ܕܐ̇ܡܪ ܐܢܬ ܕܫܒܘܩ ܠܝ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܐܢܐ ܫ̇ܒܩܬ ܟܕ ܠܐ ܫܒ̣ܩܬ ܐܢܬ ܠܐ ܡ̇ܬܒܙܚ . ܒܢܦܫܟ ܓܝܪ ܡ̇ܒܙܚ ܐܢܬ . ܒܡܢ̣ܘ XX ܡ̇ܛܥܐ
Sahd:BookPerf ܕܣ̇ܓܝ ܥܬܝܪܐܢܬ ܘܚܠ̣ܝܡ . ܘܐܝܬ ܗܘ ܒܗܘܢ ܘܐܦ ܗܫܐ X X XX . ܐܢܬ ܗܟܝܠ ܐܪܘܚ ܠܐܠܝܨܐ̈ ܘܣܥܘܪ ܠܟܪܝܗܐ̈ .
Sahd:BookPerf ܆ ܕܠܗ̇ܘ ܠܡ ܕܐܣ̣ܟܠ ܒܝ ܙܕܩ̇ ܕܢܐܬܐ ܢ̇ܪܥܝܢܝ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܐܢܬ ܘܡܠ̣ܐ ܐܢܬ ܪܘܓܙܐ ܐܝܟ ܝܡܐ . XX [8X]ܐܠܐ ܟܒܪ ܐ̇ܡܪ
Sahd:BookPerf . ܐܠܐ ܚܪܝܢܐ̈ ܘܕܝܢ̣ܐ̣̈ ܘܡܨܘܬܐ̈ . ܘܩܛܠ̣ܐ̈ ܘܐܫܕ ܐܢܬ ܆ ܕܠܐ ܢ̇ܟܣܘܢܟ ܛܠܠܝ̈ ܡܘܬܐ . ܠܐ ܓܝܪ ܡܕܡ ܕܫܦܝܪ ܒܗ ܚ̇ܙܐ
Sahd:BookPerf ܕܬ̇ܕܘܢ ܟܣܝܬܐ̈ ܆ ܠܟܣܝܬܟ̈ ܕܝܠܟ ܬ̇ܕܘܢ ܆ ܗܠܝܢ X ܕܝܕܥ̇ ܐܢܬ ܠܒܝܬ ܕܝܢ̣ܐ ܕܟܣܝܬܐ̈ ܠܗ̇ܘ ܕܝܕܥ̇ ܟܣܝܬܐ̈ . ܘܐܢ ܪܚ̇ܡ
Sahd:BookPerf ܥܛܝ ܚܛܗܝܟ̣̈ ܒܨܒܝܢܐ ܒܠܚܘܕ . ܠܐ ܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܕܬܢܝܚ ܐܢܬ ܒܥܡܠܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܕܬܝܒܘܬܐ ܠܚܛܗܝܗܘܢ̈ ܥ̇ܛܝܢ .
Sahd:BookPerf ܘܕܐ̇ܢ ܐܢܬ ܠܐܚܪܢܐ̈ ܇ ܒܢܦܫܟ ܕܝܢ ܡܗ̇ܡܐ ܐܢܬ ܘܡ̇ܒܣܐ ܇ ܐܢܬ ܥܠ ܡܝܬܪܘܬܐ ܒܛ̣ܝܠ ܠܟ ܇ ܡܘܪܒ ܐܢܬ ܠܗ̇ ܠܟܐܬܟ ²⁰ܟܕ ܡ̇ܟܣ
Sahd:BookPerf ܕܫܠܝܚܐ̈ ܘܕܟܠܗܘܢ̈ ܩܕܝܫܐ̈ . ܕܪܚܡܘ̈ ܠܐܠܗܐ ܐܢܬ ܢܬܠ ܠܟ ܕܠܗܠܝܢ̈ ܕܐܫܬܘܕܝ ܬܫܘܐ . ܛܘܒܝܟ ܕܒܪ ܡܢܬܐ ܗܘܐ
Sahd:BookPerf ܐܝܟ ܦ̇ܠܚܐ ܚܝܘܣܬܢܐ ܆ Xܝ ܕܬܘܒ ܢܫܒܩܝܘܗܝ ܒܡܓܪܬ ܪܘܚܐ ܐܢܬ ܟܪܡܐ ܕܢܦܣܩܝܘܗܝ ܐܝܟ ܠܐ ܚܫ̇ܚܐ ܡܢ ܐܪܥܗ ܆ X ܐܢܬ ܡܦܝܣ
Sahd:BookPerf ܥܒ̣ܕܬ . XX [X5]ܐܣܬܟܠ ܒܗܠܝܢ̣ ܐܘ ܕܛ̇ܥܐ ܠܐܠܗܐ ܐܢܬ ܐܟ̣ܣܟ ܐܝܟ ܟܐܢܐ . ܘܐܣܕܘܪ ܒܝ̣ܫܬܟ̈ ܠܥܢܝܟ̣̈ ܐܝܟ ܕܐܦ
Sahd:BookPerf ²⁰ ܕܟܡܐ ܒܝ̣ܫ ܒܘܣܡܐ ܕܒܛܒܬܐ̈ ܕܗܪܟܐ . 18]ܐܠܐ ܩܕܡ ܐܢܬ ܚܒܪܟ ܆ ܠܩܒܪܐ ܘܠܫܘܢܩܐ ܕܫܝܘܠ . ܬܡܢ ܓܝܪ ܡ̇ܬܕܟܪ
Sahd:BookPerf : ܕܐܝܟܢܐ ܟܕ ܡܚܝܕܐ ܦܪܝܫܐ . ܘܟܕ ܦܪܝܫܐ ܡܚܝܕܐ ܆ ܐܝܟܢܐ ܐܢܬ . ܐܢܓܝܪ ܠܪܐܙܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܟܝܢܝܬܐ ܕܝܠܟ ܕܬܕܥ ܠܐ ܡܫܟܚ
Sahd:BookPerf ܕܝܢ Xܐܬܚ̣ܦܛ ܠܡ̇ܗܘܐ ܚܛܬܐ ܫܡܝܢܬܐ ܆ ܕܠܐ ܒܪܘܚܐ ܥܡ ܐܢܬ ܛ̣ܟ ܕܡܢܟ ܡܠ̣ܝܢ . ܫܒܘܩ ܗܕܐ̣ X X¹ . XX0ܠܪܦܫܗ ܕܕܝܢ̇ܐ .
Sahd:BookPerf ܕܬܬܠ ܠܗ ܕܝܠܗ ܒܐܪܥܐ : ܕܢ̇ܬܠ ܠܟ ܗܘ ܟܠ ܕܐܝܬ ܠܗ ܒܫܡܝܐ ܆ ܐܢܬ ܘܠܛܘܪܦܘܗܝ̈ ܇ ܘܠܡ̇ܪܚܡ ܠܐܠܗܐ ܘܠܒܘܣܡܘܗܝ̈ . ܠܐ ܨ̇ܒܐ
Sahd:BookPerf . ܐܠܐ ܟܕ ܫ̇ܒܩ ܐܢܬ . ܘܠܐ ܟܕ ܥ̇ܕܠ ܐܢܬ . ܐܠܐ ܟܕ ܚܐ̇ܣ ܐܢܬ . ܐܢܬ ܚܠܦܝܗܘܢ ܢ̇ܦܩ ܐܢܬ . ܘܐܢ ܡܟܘܢܘ ܡܟܘܢ ܐܢܬ ܆ ܠܐ ܟܕ ܡ̇ܚܝܒ
Sahd:BookPerf ܠܝܡܝܢܐ ܘܠܣܡܠܐ . ܘܚܙܝ ܕܠܡܐ ܬܗܘܐ ܡܗ̇ܠܟ ܒܬܪܬܝܢ̈ ܇ ܐܢܬ . ܘܐܘܪܚܟ ܚܕܐ ܬܗ̇ܘܐ . ܙܗܝܪܐܝܬ ܗ̇ܠܟ ܒܗ̇ ܆ ܟܕ ܠܐ ܣ̇ܛܐ
Sahd:BookPerf ܒܐܓܘܢܐ ܘܬܟܬܘܫܐ ܕܥܡ ܒܝ̣ܫܐ ܇ ܕܠܐ ܐ̇ܡ̣ܪ ܕܐܦ ܠܓܡܪ ܐܢܬ ܕܒܢܝܚܐ ܓܡ̇ܪ ܐܢܬ ܠܗ̇ . ܟܕ ܠܝܬ ܥܡܟ ܩܪܒܐ ܇ ܘܠܐ ܡܬܐܠܨ
Sahd:BookPerf . ܕܠܫܢܐ ܠܡ ܬܪܝܢܐ ܕܗܦܘܟܬܢ̣ ܢܦܣܩܝܘܗܝ ܡܪܝܐ . ܐܢܬ ܕܡܥ̣ܝܕ ܒܣܢܝܬܐ̈ . ܗܐ ܓܝܪ ܡ̇ܒܪܟ ܠܟ ܚܟܝܡܐ ܐܟܡܐ ܕܫ̇ܘܐ
Sahd:BookPerf ܝܗ̣ܒܬ ܠܐܚܘܟ ܕܢܦܘܩ ܩܕܡܝܟ ܪܘܚܐ . ܗ̇ܘ ܕܐܦܢ ܒܫܪܪܐ ܐܢܬ . ܟܕ ܠܓܡܕ̇ ܠܐ ܡܬܝܗܒ ܠܟ ܐܬܪܐ ܠܡܦܩ ܒܪܘܚܐ . ܐܝܟ ܕܐܦܠܐ