simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Sahd:BookPerf X ܠܡܠܘܗܝ̈ ܒܥܒ . . . ܕܝܟ ܇ ܘܐܝܟ ܕܓܠܐ ܠܗ ܚܫ̇ܒ ܐܢܬ ܇ ܟܕ ܐܢܬ ܕܝܠܟ ܐܠܗܐ ܇ ܘܕܫܪܝܪ ܒܡܕܡ ܕܐܡ̣ܪ ܆ ܠܡܢܐ ܡܕܝܢ ܫ̇ܪܐ
Sahd:BookPerf ܡܢ ܐܢܬܬܐ̣ ܠܐ ܬ̇ܒܥܐܐܢܬܬܐ . ܫܦܝܪ ܗܘ ܠܡ ܠܡܟܬܪܘ ܐܢܬ ܕܗܟܢܐ ܢܗܘܐ . ܐܣ̣ܝܪ ܐܢܬ ܒܐܢܬܬܐ̣ ܠܐ ܬܒܥܐ ܫܪܝܐ . ܫ̣ܪܐ
Sahd:BookPerf ܠܡܠܬ ܐܠܗܐ X ܕܨܐܕܝܟ ܇ ܘܡ̇ܬܦܢܐ ܐܢܬ ܠܘܬ ܪܓܬܐ ܕܥܠܡܐ ܐܢܬ ܢܗܪܐ . ܘܙܕܝܩܘܬܟ ܐܝܟ ܓܠܠܐ̈ ܕܝܡܐ . ܠܡܢܐ ܗܟܝܠ ܫܐ̇ܛ
Sahd:BookPerf ܡܢ ܐܟܬܐ : ܘܠܐܚܪܢܐ ܬܥܗܕ ܕܐܚܝܕ ܥܠܝܟ ܆ ܠܐ ܬܩܪܒ ܩܘܪܒܢܐ ܐܢܬ ܟܕ ܐܝܬ ܐܟܬܐ ܒܠܒܟ . ܟܕ ܗ̣ܘ ܦܩ̣ܕܟ ܕܐܦܢ ܐܢܬ X ܫܦ̣ܐ
Sahd:BookPerf ܢܡܘܣܗ ܒܦܘܡܟ ܘܬ̇ܢܐ ܐܢܬ ܠܗ ܒܣܦܘܬܟ ܆ ܪܫ̣ܘܡܝܗܝ̈ ܐܢܬ ܐܝܟ ܣ̣ܦܪ ܢܡܘܣܐ ܆ ܟܬܘܒܝܗܝ̣ ܥܠ ܠܘܚܐ̈ ܕܠܒܟ . ܫܩ̣ܝܠ
Sahd:BookPerf ܙܕܝܩܘܬܐ ܕܝܠܗ ܘܡܠܟܘܬܗ ܆ ܗܠܝܢ ܕܬܢܢ̣ ܡܢ ܝܬܝܪܘ ܡ̇ܘܣܦ ܐܢܬ ܦ̇ܪܥ ܠܟ . ²⁵ܘܡܫܒܚ ܠܟ ܩܕܡ ܟܠ ܘܡ̇ܘܪܒ . ܐܢ ܗܟܝܠ ܬ̇ܒܥܐ
Sahd:BookPerf ܒܟ ܇ ܘܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܡܨܐ XX ܐܢܬ ܠܡ̇ܡܢܥܘ ܠܫܘܠܡ ܐܘܪܚܗ . ܐܢܬ ܇ ܠܡ̇ܪܗܛ ܩܠܝܠܐܝܬ ܒܐܘܪܚܗ . [34]ܠܐ ܗܟܝܠ ܬ̇ܚܘܪ
Sahd:BookPerf ܒܗܠܝܢ̣ ܐܘ ܐܠܦܪܐ ܚܕܬܐ ܕܪܕܐ ܠܚܘܕܐܝܬ ܒܓܘ ܝܡܐ ܒܣܬܘܐ ܐܢܬ . . . ܡܘܗܝ ܥܡ ܐܠ̣ܦܐ ܡܢ ܐܒܕܢܐ ܀ [11]ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܬ̇ܥܒܕ
Sahd:BookPerf ܇ ܕܒܗܘܢ ܬܚܘܪ ܘܠܘܩܒܠܗܘܢ ܐܝܟ ܢܝܫܐ̣ ܡܪܕܝܬܟ ܬܬܪܘܨ ܐܢܬ ܕܢܘ̣ܗܪܐ ܗܠܝܢ ܕܩܠܝܠ ܡܢ ܣ̇ܓܝ ܐܫܬ̣ܘܕܥܬ ܬܟܝܠ
Sahd:BookPerf . ܘܥܠ ܕܘܒܪܐ̈ ܙܗܝܐ̈ ܕܒܬܘܠܘܬܟ ܘܥܡܠܐ̈ ܬܡܝܗܐ ܐܢܬ ܘܐܫܬ̣ܘܙܒܬ ܡܢ ܓܗܢܐ ܀ [6X]ܐܘ ܕܠܡܐ ܥܠ ܙܕܝܩܘܬܟ̈ ܬܟܝܠ
Sahd:BookPerf ܥܠ ܚܟܡܬܐ ܕܢܦܫܟ ܇ ܘܒܐܬܘܬܐ̈ ܛܟ ܘܒܫܡܗܐ̈ ܕܠܐ ܣܘܟܠܐ ܐܢܬ ܠܡܪܕܐ ܒܫܘܒܗܪܐ ܢܦܩ̣ܬ ܟܕ ܠܝܬ ܐܢܢܩܐ ܇ ܟܕ ܬܟܝܠ
Sahd:BookPerf ܟܐܢܐܝܬ ܒܕܝܢ̣ܐ ܕܠܐ ܪܚܡ̣ܐ̈ . ܪܫ̇ܐ ܠ̣ܟ ܓܝܪ ܒܕܝܢ̣ܗ ܐܢܬ ܘܬܚܢܩܝܘܗܝ ܡܪܚܐܝܬ ܒܕܝܢ̣ܟ ܕܠܐ ܪܚ̣ܡܐ̈ ܆ ܕܠܐ ܬܫܬܢܩ
Sahd:BookPerf ܩܫܝܐܝܬ ܡܢ ܡܪܟ ܚܘܒܬܐ ܕܪܒܘ ܟܟܪܝܢ̈ . ܠܐ ܬܐܠܨܝܘܗܝ ܐܢܬ ܐܝܟ ܥ̣ܒܕܐ ܒ̣ܝܫܐ ܘܚܪܡܢܐ ܡܐܐ ܕܝܢܪܝܢ̈ ܆ ܕܠܐ ܬܬܒܥ