simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Sahd:BookPerf ܕܐ̇ܢ ܐܢܬ . ܐܢܬ ܠܡ̣ ܡ̇ܢ ܐܢܬ
Sahd:BookPerf ܥܠܡܐ ܒܐܝܕܝ̈ . ܐܢܬ XX ܒܪܢܫܐ ܕܓܠܐ̣
Sahd:BookPerf XX0ܠܪܦܫܗ ܕܕܝܢ̇ܐ . ܐܢܬ ܕܝܢ Xܐܬܚ̣ܦܛ ܠܡ̇ܗܘܐ
Sahd:BookPerf ܠܬܫܒܘܚܬܐ ܕܝܠܗ . ܐܢܬ ܕܝܢ ܟܡܐ ܕܡ̣ܨܐ
Sahd:BookPerf ܘܩܕܝܫܘܬܐ ܕܢܦܫܐ . ܐܢܬ ܗܘ ܐܬܪܐ ܕܢܟܦܘܬܐ̣
Sahd:BookPerf ܘܡܥܡܪܐ ܕܩܕܝܫܘܬܐ . ܐܢܬ ܗܘ ܚܣܢܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ
Sahd:BookPerf ܠܡܥܒܕ ܗܕܐ . ܐܢܬ ܕܝܢ ܗܘܝ ܠܟ
Sahd:BookPerf ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ . ܐܢܬ ܠܐ ܡܘܒܕܐܢܬܐܓܪܐ ܕܐܝܩܪܐ
Sahd:BookPerf ܕܝܪܬܘܬܝ̣ ܘܕܟܣܝ . ܐܢܬ ܗܘ ܡܦܢܐ ܠܝ
Sahd:BookPerf ܒܢܘܪܐ ܘܢܐܩܕ . ܐܢܬ ܕܝܢ XX ܠܐ
Sahd:BookPerf ܡܢ ܟܠ . ܐܢܬ ܠܡ ܐܬ̇ܐ ܐܢܬ
Sahd:BookPerf ܘܣܥܘܪ ܠܟܪܝܗܐ̈ . ܐܢܬ ܕܣ̇ܓܝ ܥܬܝܪܐܢܬ ܘܚܠ̣ܝܡ
Sahd:BookPerf ܡ̇ܘܣܦ ܠܡ̇ܩܡ . ܐܢܬ ܕܝܢ ܡܪܝ ܥܠ
Sahd:BookPerf ܡܝܬܐ̈ ܠܡ̇ܩܡܘ . ܐܢܬ ܕܝܢ ܠܐ ܗܟܢܐ
Sahd:BookPerf ܘܠܐܚܪܢܐ̈ ܡܪܘܚܝܢ . ܐܢܬ ܕܝܢ ܘܐܦ ܡܢ
Sahd:BookPerf ܢ̇ܬܒ ܢܓ̇ܒܐ . ܐܢܬ ܕܝܢ ܗܘܝ ܠܟ
Sahd:BookPerf ܫ̇ܗܪܝܢ ܢܛܘܪܝܗ̈ . ܐܢܬ ܡܪܝܐ ܢ̇ܛܘܪܐ ܕܠܐ
Sahd:BookPerf ܠܚܛܗܝܗܘܢ̈ ܥ̇ܛܝܢ . ܐܢܬ ܥܛܝ ܚܛܗܝܟ̣̈ ܒܨܒܝܢܐ
Sahd:BookPerf ܥܝܢܝ̈ ܥܠܝܟ . ܐܢܬ ܒܠܚܘܕ ܕܡܫܪܝܘ ܫܪܐ
Sahd:BookPerf ܠܝ ܦܪܘܩܐ . ܐܢܬ ܗܟܝܠ ܣܝܡ ܝ