simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Sahd:BookPerf ܠܡ̣ ܡ̇ܢ ܐܢܬ ܕܕܐ̇ܢ ܐܢܬ ܠܥ̣ܒܕܐ ܕܠܐ ܕܝܠܟ . ܕܐܢ ܩܐ̇ܡ ܐܢܬ . ܐܢܬ XX ܒܪܢܫܐ ܕܓܠܐ̣ ܐܝܟܢܐ ܦܓܪܢܐܝܬ ܕܐ̇ܢ ܐܢܬ .
Sahd:BookPerf XX ܒܪܢܫܐ ܕܓܠܐ̣ ܐܝܟܢܐ ܦܓܪܢܐܝܬ ܕܐ̇ܢ ܐܢܬ . ܐܢܬ ܠܡ̣ ܐܢܬ ܗܫܐ ܕܐܕܘܢܝܘܗܝ ܠܥܠܡܐ : ܐܠܐ ܕܢܐ̇ܚܐ ܥܠܡܐ ܒܐܝܕܝ̈ .
Sahd:BookPerf ܕܝܢ Xܐܬܚ̣ܦܛ ܠܡ̇ܗܘܐ ܚܛܬܐ ܫܡܝܢܬܐ ܆ ܕܠܐ ܒܪܘܚܐ ܥܡ ܐܢܬ ܛ̣ܟ ܕܡܢܟ ܡܠ̣ܝܢ . ܫܒܘܩ ܗܕܐ̣ X X¹ . XX0ܠܪܦܫܗ ܕܕܝܢ̇ܐ .
Sahd:BookPerf ܕܝܢ ܟܡܐ ܕܡ̣ܨܐ ܐܢܬ̣ ܐܬܛܫܐ ܒܥ̇ܒܕܝܟ̈ ܡܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ . ܐܢܬ ܕܒܗ̣ ܐܝܟ ܢܘ̣ܗܪܐ ܩܕܡ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܠܬܫܒܘܚܬܐ ܕܝܠܗ .
Sahd:BookPerf ܗܘ ܐܬܪܐ ܕܢܟܦܘܬܐ̣ ܘܡܥܡܪܐ ܕܩܕܝܫܘܬܐ . ܐܢܬ ܗܘ ܚܣܢܐ ܐܢܬ ܕܟܝܘܬܐ ܕܠܒܐ̣ Xܢ ܘܙܗܝܘܬܐ ܕܦܓܪܐ . ܘܩܕܝܫܘܬܐ ܕܢܦܫܐ .
Sahd:BookPerf ܗܘ ܚܣܢܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܆ ܘܒܝܬ ܡܥܡܪܐ ܕܙܕܝܩܘܬܐ . ܒܟ̈ ܐܢܬ ܕܢܦܫܐ . ܐܢܬ ܗܘ ܐܬܪܐ ܕܢܟܦܘܬܐ̣ ܘܡܥܡܪܐ ܕܩܕܝܫܘܬܐ .
Sahd:BookPerf ܕܝܢ ܗܘܝ ܠܟ ܚܛ̣ܬܐ ܚܠ̣ܝܬܐ ܕܠܐ ܚܠ̣ܝܛܐ ܒܡܪܬܐ ܕܙܝܙܢܐ̈ ܐܢܬ ܡܝܩܪܐ̈ ܥ̣ܠܝܠܝ̈ ܒܪܐܙܐ ܕܡܪܗܘܢ ܐܬܦܣܣ ܠܡܥܒܕ ܗܕܐ .
Sahd:BookPerf ܠܐ ܡܘܒܕܐܢܬܐܓܪܐ ܕܐܝܩܪܐ ܕܬܫܡܫܬܗܘܢ ܇ ܡܐ ܕܠܗܘܢ ܒܫܡܐ ܐܢܬ . [48]ܐܠܐ ܘܐܦܢ ܢܗܘܐ ܕܗ̣ܢܘܢ ܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ .
Sahd:BookPerf ܗܘ ܡܦܢܐ ܠܝ ܝܪܬܘܬܝ . ܚܒܠܐ̈ ܢܦ̣ܠܘ ܠܝ ܒܛܪܩܐ̈ . ܘܐܦ ܐܢܬ ܘܫܦܝܪܐ ܒܥܝܢܝܟ̈ . ܡܪܝܐ ܠܡ ܡ̇ܢܬܐ ܕܝܪܬܘܬܝ̣ ܘܕܟܣܝ .
Sahd:BookPerf ܕܝܢ XX ܠܐ ܡܬܛܠܡ ܐܢܬ ܐܓܪܐ ܕܦܘܠܚܝܟ ܡܛܠ ܠܐ ܬܘܪܨܐ ܕܗ̇ܘ ܐܢܬ ܐܬ̣ܢܨܒܘ ܒܥܡܕܐ ܒܟܪܡܐ ܇ ܢܬܠܩܛ ܘܢܬܪܡܐ ܒܢܘܪܐ ܘܢܐܩܕ .
Sahd:BookPerf ܠܡ ܐܬ̇ܐ ܐܢܬ ܥܠܝ ܒܣܝܦܐ ܘܒܢXܝܙܟܐ . ܘܐܢܐ ܐܬ̇ܐ ܐܢܐ ܐܢܬ . ܕܐܝܟ ܡܓܕܠܐ ܕܒܣܪܐ ܡܫ̇ܩܠ ܗܘܐ ܘܪܡ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠ .
Sahd:BookPerf ܕܣ̇ܓܝ ܥܬܝܪܐܢܬ ܘܚܠ̣ܝܡ . ܘܐܝܬ ܗܘ ܒܗܘܢ ܘܐܦ ܗܫܐ X X XX . ܐܢܬ ܗܟܝܠ ܐܪܘܚ ܠܐܠܝܨܐ̈ ܘܣܥܘܪ ܠܟܪܝܗܐ̈ .
Sahd:BookPerf ܕܝܢ ܡܪܝ ܥܠ ܕܒܥ̇ܝܬ ܡܢܟ̣ ܐܣܝ̣ܬܢܝ . ܘܐܣ̣ܩܬ ܡܢ ܫܝܘܠ ܐܢܬ ܥܠܝ ܕܡܟܝܠ ܕܢܦ̣ܠ ²⁵ ܘܫܟ̣ܒ ܒܝܢܛܗܐ̈ ܠܐ ܡ̇ܘܣܦ ܠܡ̇ܩܡ .
Sahd:BookPerf ܕܝܢ ܠܐ ܗܟܢܐ X ܬܟܬܪ ܕܡܢܗ ܬܬܕܝܢ . ܩ̇ܕܡ ܕܘܢ ܢܦܫܟ ܩܕܡ ܐܢܬ ܕܗ̣ܘ ܡܛܠ ܕܡ̇ܛܝܐ ܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܘܐܦ ܡܢ ܡܝܬܐ̈ ܠܡ̇ܩܡܘ .
Sahd:BookPerf ܕܝܢ ܘܐܦ ܡܢ ܝܬܝܪܬܐ̣̈ ܠܐ Xܒܐ ܐܢܬ ܕܬܣܬܪܩ ܘܬܪܘܚ ܒܗܝܢ ܐܢܬ ܓܝܪ ܇ ܘܐܦ ܡܢ ܣܘܢܩܢܗܘܢ ܒܨ̇ܪܝܢ ܘܠܐܚܪܢܐ̈ ܡܪܘܚܝܢ .
Sahd:BookPerf ܕܝܢ ܗܘܝ ܠܟ XX ܛ̇ܒܐ ܕܒܡܐܢܐ̈ ܥܡ ܛ̇ܒܐ̈ ܬܬܪܡܐ ܆ ܘܠܐ ܥܡ ܐܢܬ ܠܙܒܢܐ ܕܡܬܡܠܝܐ ܠܣܦܪܐ̈ ܢܣ̇ܩ ܇ ܘܥܡ ܕܝܠܗ ܢ̇ܬܒ ܢܓ̇ܒܐ .
Sahd:BookPerf ܡܪܝܐ ܢ̇ܛܘܪܐ ܕܠܐ ܢܐ̇ܡ ܘܠܐ ܕܡ̇ܟ ܢܛܪܝܢܝ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܐܢܬ ܐܢܬ ܩ̣ܪܝܬܐ ܕܙܕܝܩܘܬܐ ܆ ܣܪܝܩܐܝܬ ܫ̇ܗܪܝܢ ܢܛܘܪܝܗ̈ .
Sahd:BookPerf ܥܛܝ ܚܛܗܝܟ̣̈ ܒܨܒܝܢܐ ܒܠܚܘܕ . ܠܐ ܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܕܬܢܝܚ ܐܢܬ ܒܥܡܠܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܕܬܝܒܘܬܐ ܠܚܛܗܝܗܘܢ̈ ܥ̇ܛܝܢ .
Sahd:BookPerf ܒܠܚܘܕ ܕܡܫܪܝܘ ܫܪܐ . ܘܗܘ ܗܘܐ ܠܟ ܗܕܝܐ ܘܡܕܒܪܢܐ . ܛܒ ܗܘ ܐܢܬ . ܕܐܘܕܥܟ ܠܡ ܐܘܪܚܐ X ܕܬܐܙܠ ܒܗ̇ . ܘܐܣܝܡ ܥܝܢܝ̈ ܥܠܝܟ .
Sahd:BookPerf ܗܟܝܠ ܣܝܡ ܝ ܪܓܠܟ ܬܪܝܨܐܝܬ ܒܐܘܪܚܗ . ܟܕ ܡܣܒܪ ܐܢܬ ܒܗ . ܐܢܬ ܥܠܝܢ ܒܗ . ܐܘܕܐ ܠܟ ܕܥܢܝܬܢܝ . X ܘܗܘܝܬ ܠܝ ܦܪܘܩܐ .