simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܒܛܟܣܐ̈ ܕܣ̣ܡ ܛܘܒܢܐ ܝܫܘܥܝܗܒ ܂ ܘܐܦܢ ܠܐ ܡܬܥܒܕܝܢ ܂ ܐܢܬ ܕܐܪܙܐ̈ ܂ ܘܨܘܪ ܐܢܝܢ̈ ܩܕܡ ܒܒܬܟ̈ ܠܗܠܝܢ ܂ ܟܕ ܩ̇ܪܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܘܐܝܟܐ ܐܝܬ ܕܘܟܬܐ ܠܗܠܝܢ ܬܓܡܐ̈ ܕܩܫܝܫܐ̈ ܘܚܒܪܝܗܘܢ̈ ܐܢܬ ܥܕܡܐ ܠܩܢܕ̇ܝܠܐ̈ ܂ ܡܫܡܫܢܐ̈ ܕܝܢ ܠܘܬܗ ܕܬܪܘܢܘܣ ܡ̣̇ܥܠ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܡܛܠ ܕܗ̇ܝ ܛܘܦܣܐ ܕܗܕܐ ܡܪܙܙܐ ܗܘܬ̣ ܂ ܬܘܒ ܕܝܢ ܢܐܡܪ ܠܟ ܂ ܐܢܬ ܢܒܝܐ ܐܘ ܗܕܐ ܕܒܥܕܬܐ ܂ ܘܝܪ ܂ ܥܢܐ ܕܗܕܐ ܕܒܥܕܬܐ ܐܡ̇ܪ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܠܗܘܢ ܠܦܓܪܐ ܘܢܦܫܐ ܂ ܐܘ ܕܠܡܐ ܠܩܕܡܝܐ̈ ܡܡܝܬܬ ܃ ܐܚܪܢܐ̈ ܐܢܬ ܘܪܙܙܬ ܗܟܢ ܃ ܘܟܢ ܝܘܚܢܢ ܘܡܪܢ ܂ ܘܗܫܐ ܬܘܒ ܫܘܪܝܐ̈ ܡܩܦ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܃ ܘܚܟܝܡܐܝܬ ܐܬܬܣܝܡܘ ܂ ܠܐ ܬܥܒܪ ܡܢܗܘܢ ܂ ܘܐܢܗ̣ܘ ܕܠܘ ܐܢܬ ܡܣܬܟܠ ܐܢܬ ܝܝ ܠܚܝܠܐ ܕܒܩܢܘܢܐ̈ ܪܫܝܡ ܂ ܘܐܢܗ̣ܘ ܕܡܣܬܟܠ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܡ̣ܢ ܡܛܪܐ ܂ ܗܟܢܐ ܐܡ̇ܪ ܡܙܡܘܪܐ ܂ ܒܡܪܝܐ ܣܒܪܬ ܐܝܟܢ ܐܢܬ ܠܗܘܢ ܡܛܠ ܛܘܦܢܐ ܂ ܐܡ̇ܪܝܢ ܗܘ̣ܘ ܠܗ ܂ ܕܣܩ ܠܛܘܪܐ ܘܡܬܚܪܪ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܠܦܫܝܛܐ̈ ܒܫܘܒܗܪܟ ܂ ܗܝܕܝܢ ܛܠܝܐ̈ ܘܝܠܘܕܐ̈ ܡ̣ܢ ܥܘܒܐ ܐܢܬ ܒܬܠܡܝܕܝܟ̈ ܕܗܐ ܝ ܐܡܪܝܢ ܡܕܡ ܕܠܐ ܙܕ̇ܩ ܠܟ ܂ ܘܠܡܢܐ ܓܢ̇ܒ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܫܒܘܥܐ ܕܩܪܝܒ ܠܟ ܂ ܦܐ̇ܫ ܒܐܝܕܟ ܬܠܬܐ ܃ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܐܬܘܬܐ ܐܢܬ X ܒܐܕܪ ܐܪܒܥܣܪܐ ܂ ܘܟܕ ܡܘܣܦ ܐܢܬ ܥܠܘܗܝ ܐܪܒܥܐ ܂ ܘܢܦ̇ܩ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܙܕܩܬܐ ܃ ܠܐ ܂ ܪܢܝܩܘܬܝܘܢ ܩܪܝܒܐ ܠܘܬ ܡܪܡܝܬ ܐ ܕܡܙܡܘܪܐ̈ ܐܢܬ ܡܬܝܕܥܝܢ ܠܣܡܠܐ ܂ ܗܟܢܐ ܐܦ ܡܪܢ ܐܡ̣ܪ ܂ ܕܐܡܬܝ ܕܥܒ̇ܕ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܐܘ ܐܝܢܐ ܕܥܠ ܩܢܘܢܐ̈ ܕܝܫܘܥܝܗܒ ܥܒ̇ܪ ܂ ܡܣܬܟܠ ܐܢܬ ܝܝ ܐܢܬ ܂ ܡܕܝܢ ܟܠܡܐ ܕܠܐ ܐܬܦܩܕܢ ܠܐ ܙ̇ܕܩ ܕܢܥܒܕ ܂ ܐܠܐ ܐܡ̣ܪ ܠܝ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ X0ܘ ܦܢ ܡܬܟܝܢܐ Xܘ̣ܬ ܗܕܐ ܂ ܗ̇ܝ ܕܠܝܬ ܠܗ̇ ܩܘܡܐ ܂ ܐܢܬ ܘܢܦܫܐ ܂ ܐܘ ܕܠܡܐ ܠܩܕܡܝܐ̈ ܡܡܝܬܬ ܃ ܐܚܪܢܐ̈ 5ܕܝܢ ܡܩܝܡ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܗܪܟܐ ܗܘ̣ ܟܗܢܐ ܝܗ̇ܒ ܚܘܣܝ ܚܛܗܐ̈ ܂ ܐܡ̇ܪܐ ܓܝܪ ܥܘܢܝܬܐ ܐܢܬ ܗܢ̇ܘ ܦܓܪܝ ܕܥܠ ܐܦܝܟܘܢ̈ ܡܬܩܨܐ ܠܫܘܒܩܢܐ ܕܚܛܗܐ̈ ܂ ܚܙܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܫܒܥܐ ܫܒܥܐ ܐܪܒܥ ܙܒܢܝܢ̈ ܂ ܥܣܪܝܢ ܘܬܡܢܐ ܫܢܝܢ̈ ܐܢܬ ܒܥܣܪܝܢ ܘܬܡܢܐ ܫܢܝܢ̈ ܣܝܟܗ ܂ ܐܡ̇ܪܢܐ ܕܝܢ ܕܟܕ ܢܦ̇ܩ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܐܣܬܟ̣ܠܬ ܐܘܪܚܬܝ̈ ܂ ܘܟܠܗܝܢ ܕܝܠܝ ܂ ܕܠܐ ܐܝX ܫܘܚܠܦܐ ܐܢܬ ܗܠܟܬ ܂ ܒܥܠܡܐ ܂ ܡܪܝܐ ܒܨܝܬܢܝ ܕܠܐ ܗܠܟ̇ܬ ܠܐ ܘܠܝܐܝܬ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܠܝ ܕܐܡ̇ܪܢܐ ܐܦ ܐܢܬ ܐܡ̣ܪ ܘܫ̇ܠܐ ܙܘܥܐ ܂ ܗܝܕܝܢ ܩܫܝܫܐ ܐܢܬ ܝ ܥܠܝܟܘܢ ܪܚܡܐ̈ ܂ ܘܡܐ ܕܥ̇ܐܠ ܐܢܬ ܠܡܕܝܢܬܐ ܂ ܗܐ ܡܫܟܚ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܠܗ ܝܬܝܪ ܡ̣ܢ ܩXܡܝܐ ܂ ܐܠܐ ܠܦܘܬ ܥܬܝܩܘܬ ܡܩܒܠܢܘܬ ܕܪܓܗ ܂ ܐܢܬ ܡ̣ܢ ܥܡܝXܐ ܂ Xܡܝܐ ܂ ܘܠܐ ܠܐܝܢܐ Xܡܩܒܠ ܟܪܝܛܘܝܝܐ ܡܘܪܒ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܒܗܕܐ ܐܡܝܢ ܂ ܗܝܕܝܢ ܬܘܒ ܟܗܢܐ ܃ ܟܕ ܚ̣ܙܐ ܠܡܪܥܝܬܗ ܐܢܬ ܘܬܫܒܘܚܬܐ ܡܢ ܫܘܪܝܐ ܘܩܕܡ ܫܘܪܝܐ ܂ ܘܠܥܠܡܝܢ ܡܟܬܪ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܕܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܣܪܦܐ ܫܪܝܪܐ ܡܝܬܪ ܗܘ̣ ܡ̣ܢ ܗܘ̇ ܕܡܡܠܐ ܐܢܬ ܂ ܐܘ ܗ̇ܘ ܕܡܡܠܐ ܕܘܟܬܗ ܕܣܪܦܐ ܂ ܘܝܕܥ̇ܢܐ ܬܘܒ ܕܐܡ̇ܕ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܝܬܝܪܘܬܐ ܕܝܬܝܪܝܢ ܬܪܥܣܪ ܝܪܚܐ̈ ܕܫܡܫܐ ܡ̣ܢ ܕܣܗܪܐ ܆ ܐܢܬ ܝ ܝܘܡܬܐ̈ ܩܕܡܝܐ̈ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܕܡܬܒܪܐ ܣܗܪܐ ܃ ܘܡܟܢܫ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܛܘܒܢܐ ܗܢܐ ܠܐ ܡܪܦܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܡܠܠܝܢ ܦܩܩܬܐ̈ ܂ ܐܠܐ ܐܢܬ ܂ ܠܘ ܠܦܓܪܐ ܘܕܡܐ ܃ ܐܠܐ ܠܐܪܙܐ ܝ ܕܦܓܪܗ ܘܕܡܗ ܝܩܝܪܐ ܂ ܚܙܐ