simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܟܕ ܠܐ ܡܕܒܚܐ ܕܡܬܩܕܫ ܐܡܪܝܢܢ ܕܩܕܝܫ ܡ̣ܢ ܩXܡܝܐ ܂ ܘܠܐ ܐܢܬ Xܩܒܠ ܟܪܝܛܘܢܝܐ XܟܗܢܘXܐ ܂ ܒܫܘܪܝܐ ܘܒܩܘܕܫܐ X ܡܫܡܠܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit Xܢ ܠܗܘܢ̇ ܒܩܘܕܫܐ ܡܬܓܡܪܝܢ ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܐܬܦܪܫ ܂ ܘܡܝܐ ܐܢܬ ܚܕܬܐ ܘܡܕܒܚܐ ܚܕܬܐ ܘܠܠܚܡܐ ܘܚܡܪܐ ܂ ܠܗܠܝܢ ܟܕ ܡܫܡܠܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܡܟܣܢܘܬܗ ܕܥܠܝ ܕܡܢ ܡܪܝܐ ܒܝܕ ܫܡܘܐܝܠ ܘܩܛܠܐ ܕܒܢܘܗܝ̈ ܐܢܬ ܠܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ ܂ ܘܝXܠܘܬܗ̇ ܕܚܢܐ ܂ ܠܡܢܐ ܡܫܬܒܗܪ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܫܒܥܐ ܫܒܥܐ ܐܪܒܥ ܙܒܢܝܢ̈ ܂ ܥܣܪܝܢ ܘܬܡܢܐ ܫܢܝܢ̈ ܐܢܬ ܒܥܣܪܝܢ ܘܬܡܢܐ ܫܢܝܢ̈ ܣܝܟܗ ܂ ܐܡ̇ܪܢܐ ܕܝܢ ܕܟܕ ܢܦ̇ܩ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܐܪܡܐ ܥܠܝܗܘܢ ܝ ܆ ܬܪܥܣܪ ܕܒܝܬ ܐܕܡ ܂ ܕܟܢܫܢ̈ ܬܠܬܡܐܐ ܐܢܬ ܒܥ̇ܐ ܐܢܬ ܕܬܦܘܩ ܐܢܝܢ ܒܣܘܪܓܕܐ ܕܐܪܒܥܣܪܐ ܗܟܢܐ ܢܦ̇ܩ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܒܬܫܥܣܝܪܝܘܬܐ ܦܝ̇ܫܝܢ ܒܐܝܕܝܟ̈ ܬܫܥܐ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܗܟܢܐ ܂ ܐܢܬ ܕܒܝܬ ܐܕܡ ܂ ܕܟܢܫܢ̈ ܬܠܬܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ ܘܚܕܐ ܂ ܘܟܕ ܢܦ̇ܩ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܠܗܝܢ ܐܟܡܐ ܕܐܡܪܬ ܡ̣ܢ ܠܥܠ ܂ ܦܝܫܝܢ ܒܐܝܕܟ ܬܪܥܣܪ ܂ ܐܢܬ ܫܒܬܐ ܂ ܬܘܒ ܕܝܢ ܬܠܬܡܐܐ ܘܐܪܒܥܝܢ ܘܬܪܬܝܢ̈ ܟܕ ܢܦ̇ܩ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܐܝܬܐ ܂ ܐܢܐ ܓܝܪ ܐܝܬܝ ܣܒܐ ܐܡ̣ܪ ܂ ܘܐܢܬܬܝ ܣܓܝܐܬ ܐܢܬ ܘܡܠܦ ܠܥܡܐ ܂ ܗܘ̣ ܠܗ ܠܐ ܡܠܦ ܂ ܘܡܢܐ ܗܝ̣ ܟܠܝܬܐ ܕܠܐ ܝ̇ܕ ܂ ܥ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܠܝ ܂ ܐܪܐ ܂ ܟܕ ܠܘ ܒܪ ܦܠܢ ܐܡ̣ܪ ܠܗ ܐܠܐ ܒܪ ܐܒܐ ܓܘܢܝܐ ܂ ܐܢܬ ܗܘ̣ ܢܬܝܐܝܠ ܟܕ ܫܡ̣ܥ ܬܡ̣ܗ ܂ ܘܦܢܝ ܗܘ̣ܐ ܡ̣ܢ ܐܝܡܟܐ ܝܪ ܂ ܥ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܡܪܐ ܕܬܫܒܘܚܬܐ ܡܕܡ ܕܫܐܠܬ̣ ܡܪܥܝܬܟ ܆ ܕܣܢܝܩܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܐܢܬ ܠܢܣܝܘܢܐ ܂ ܐܠܐ ܦXܝX ܡ̣ܢ ܝ ܒܝܫܐ ܘܚܝܠܘܬܗ̣̈ ܂ ܐܢܬ ܝܪ ܂ ܥ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܡܕܝܢ ܐܦ Xܡ ܂ ܝ̇ܬܝܢ ܡܛܠ ܕܩܝ̇ܡܝܢ ܆ ܚܕ ܣܘܥܪܢܐ ܚܫܘܒ ܂ ܐܢܬ ܂ ܕܐܢܗ̣ܘ ܕܗ̇ܝ ܕܩܝ̇ܡܝܢ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܢܬܬܕܝܢܘܢ ܚܕ ܥܒ̇ܕ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܢܛܝܒ ܠܟ ܕܬܠܥܣ ܦܨܚܐ ܂ ܐܠܐ ܟܕ ܐܡܪܐ ܩܕܡ ܝܘܡܗ ܐܟܠܘܗܝ ܂ ܐܢܬ 3ܝܗܘܕܝܐ̈ ܦܨܚܐ ܂ ܐܡܪܘ ܫܠܝܚܐ̈ ܠܡܪܢ ܃ ܐܝܟܐ ܨ̇ܒܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܒܛܟܣܐ̈ ܕܣ̣ܡ ܛܘܒܢܐ ܝܫܘܥܝܗܒ ܂ ܘܐܦܢ ܠܐ ܡܬܥܒܕܝܢ ܂ ܐܢܬ ܕܐܪܙܐ̈ ܂ ܘܨܘܪ ܐܢܝܢ̈ ܩܕܡ ܒܒܬܟ̈ ܠܗܠܝܢ ܂ ܟܕ ܩ̇ܪܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܗܘܦܕܝܩܢܐ̈ ܝܢ ܥܕܡܐ ܠܩܢܕ̇ܝܠܐ̈ ܂ ܡܫܡܫܢܐ̈ ܕܝܢ ܠܘܬܗ ܐܢܬ ܐܢܬ ܠܗܘܢ ܠܚܕܐ ܥܕܬ ܐ ܂ ܠܡܢܐ ܩܪܘܝܐ̈ ܥܠ ܩܣܛܪܘܡܐ ܫܒ̇ܩ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܐܪܒ̇ܥܐ ܝ ܝܘܡܬܐ̈ ܩܕܡܝܐ̈ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܕܡܬܒܪܐ ܣܗܪܐ ܃ ܐܢܬ ܒܫܢܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܣܘܪܓܕܐ ܥܣܪܝܢ ܘܚܡܫܐ ܒܐܕܪ ܂ ܟܕ ܫܩ̇ܠ