simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܘܐܝܟ ܐܢܫ ܕܡܬܪܓܪܓ ܠܡܚܙܐ ܨܠܡܗ ܕܡܠܟܐ ܆ ܐܡܬܝ ܕܝܢ ܐܢܬ ܂ ܘܐܦܢ ܠܐ ܡܬܥܒܕܝܢ ܂ ܘܡܢܗܘܢ ܝ̇ܠܦ ܐܢܬ ܟܠܗܝܢ ܕܒ̇ܥܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܬܕܥ ܆ ܚܫܘܒ ܘܐܦܩ ܫܢܝܐ̈ ܕܝܘܢܝܐ̈ ܫܬܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܘܬܫܥ ܐܢܬ ܂ ܝ ܕܐܝܟܢܐ ܐܬܟܝܢܬ̣ ܫܟܚܬܗ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܐܢܗܘ̣ ܕܒܥ̇ܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܐܘܕܝ ܕܩܠܐ ܐܝܬܝ ܕܩ̇ܪܐ ܚܕܬܐ ܂ ܘܠܘ ܡܛܠ ܚܘܠܦ ܢܡܘܣܐ ܐܢܬ ܠܡܟܪܙܘ ܗܕܐ ܕܝܬܩܐ ܂ ܐܟܡܐ ܕܟܕ ܫܐܠܘܗܝ ܦܪܝܫܐ̈ ܕܡ̇ܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܠܢ ܂ ܘܝܕܥܝܢܢ ܕܟܕ ܗܕܐ ܥܒ̇ܕܝܢܢ ܆ ܡܪܝܐ ܡܚܣܐ ܚܛܗܐ̈ ܐܢܬ ܂ ܥܢ̇ܐ ܘܐܡ̇ܪ ܂ ܕܐܝܢ ܐܘ ܡܠܦܢܐ ܚܟܝܡܐ ܓܡܪܝܢܢ ܡܐ ܕܡܠܦ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܃ ܘܚܟܝܡܐܝܬ ܐܬܬܣܝܡܘ ܂ ܠܐ ܬܥܒܪ ܡܢܗܘܢ ܂ ܘܐܢܗ̣ܘ ܕܠܘ ܐܢܬ ܡܣܬܟܠ ܐܢܬ ܝܝ ܠܚܝܠܐ ܕܒܩܢܘܢܐ̈ ܪܫܝܡ ܂ ܘܐܢܗ̣ܘ ܕܡܣܬܟܠ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܠܡܕܝܢܬܐ ܂ ܗܐ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܠܝ ܕܐܡ̇ܪܢܐ ܐܦ ܐܢܬ ܐܡ̣ܪ ܘܫ̇ܠܐ ܐܢܬ ܡܛܠ ܕܡܪܝܐ ܡܛܝ̣̇ܒ ܕܢܥܒܕ ܝ ܥܠܝܟܘܢ ܪܚܡܐ̈ ܂ ܘܡܐ ܕܥ̇ܐܠ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܙܕܩܬܐ ܃ ܠܐ ܂ ܪܢܝܩܘܬܝܘܢ ܩܪܝܒܐ ܠܘܬ ܡܪܡܝܬ ܐ ܕܡܙܡܘܪܐ̈ ܐܢܬ ܡܬܝܕܥܝܢ ܠܣܡܠܐ ܂ ܗܟܢܐ ܐܦ ܡܪܢ ܐܡ̣ܪ ܂ ܕܐܡܬܝ ܕܥܒ̇ܕ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܩܒܠ ܀ XܝXܝX XܝܫXܝX· ܃ · ܐܡܬܝ ܗܘ̣ܐ ܣܘܒܪܗ ܕܝܘܚܢܢ ܐܢܬ ܠܝܦܗ ܂ ܘܬܠܝܬܝܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܂ ܐܢܬ ܕܝܢ ܐܚܘܢ ܠܟܠ ܕܪܚ̇ܡ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܠܡܝܘܬܘܬܐ ܂ ܗܟܢܐ ܐܦ ܚܢܢ ܐܝܟ ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܡܢ ܐܓܘܢܐ̈ ܐܢܬ ܥܕܟܝܠ ܠܒܝܫ ܐܢܬ ܂ ܒܬܪܟܢ ܕܝܢ ܐܬ̇ܐ ܐܢܬ ܂ ܐܡܬܝ ܕܫ̇ܠܚ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܡܢܐ ܐܡܪܝܢ ܗܠܝܢ ܡܕܡ ܕܠܐ ܙܪ ܂ ܩ ܠܟ ܂ ܦܢܝ ܠܗܘܢ ܃ ܕܐܝܢ ܂ ܝ ܐܢܬ ܂ ܟܕ ܕܝܢ ܡ̣ܢ ܬܢܝܐ ܐܡ̣ܪܘ ܠܗ ܕܟܐܝ ܒܫܒܪܐ̈ ܂ ܘܬܘܒ ܕܫܡ̇ܥ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܒܫܢܬܐ ܬܫܥܣܝܪܝܬܐ ܝܪܚܐ̣ ܟܒܝܫܐ ܥܣܪܝܢ ܘܬܫܥܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܐܢܬ ܢܝܫܗ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܂ ܘܩܘܪܫܐ ܥܣܪܝܢ ܘܬܫܥܐ ܂ ܘܟܒ̇ܫ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܟܕ ܠܐ ܫܘ̇ܝܢ ܗܘܝܢ ܝܩܪܬܢ ܃ ܒܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܡܫܟܚܝܢܢ ܦܪܥܝܢܢ ܐܢܬ ܕܝܠܟ ܝܗܒܝܢܢ ܠܟ ܩܘܒܠܛܝܒܘܬܐ ܡ̣ܢ ܚܟܡܬܐ ܕܐܠܦܬܢ ܂ ܘܟܕ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܝܬܝܪܘܬܐ ܕܝܬܝܪܝܢ ܬܪܥܣܪ ܝܪܚܐ̈ ܕܫܡܫܐ ܡ̣ܢ ܕܣܗܪܐ ܆ ܐܢܬ ܝ ܝܘܡܬܐ̈ ܩܕܡܝܐ̈ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܕܡܬܒܪܐ ܣܗܪܐ ܃ ܘܡܟܢܫ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܝ ܦܚܡܗ̇ ܡ̣ܢ ܐܘܠܝܬܗ̈ ܕܐܪܡܝܐ ܂ ܘܬܘܒ ܚܘܐ ܓܢܒܪܘܬܟ ܘܬܐ ܐܢܬ ܫܠܕܐ̈ ܕܥܒܕܝܟ̈ ܂ ܘܗܘ̣ܝܢ ܚܣܕܐ ܠܫܒܒܝܢ̈ ܂ ܘܡܫܟܚ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܦܬܓܡܐ̈ ܕܠܚ̇ܡܝܢ ܂ ܐܝܕܟ ܐܘܒܕܬ ܠܥܡܡܐ̈ ܘܢܨܒܬ ܐܢܘܢ ܂ ܐܢܬ ܫܡܥܢܢ ܒܐܕܢܝܢ̈ ܂ ܥܠ ܩܪܒܐ̈ ܕܥܒܕܘ ܥܡ ܡܠܟܐ̈ ܂ ܘܡܫܟܚ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܡ̣ܢ ܡܛܪܐ ܂ ܗܟܢܐ ܐܡ̇ܪ ܡܙܡܘܪܐ ܂ ܒܡܪܝܐ ܣܒܪܬ ܐܝܟܢ ܐܢܬ ܠܗܘܢ ܡܛܠ ܛܘܦܢܐ ܂ ܐܡ̇ܪܝܢ ܗܘ̣ܘ ܠܗ ܂ ܕܣܩ ܠܛܘܪܐ ܘܡܬܚܪܪ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܫܒܘܥܐ ܕܩܪܝܒ ܠܟ ܂ ܦܐ̇ܫ ܒܐܝܕܟ ܬܠܬܐ ܃ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܐܬܘܬܐ ܐܢܬ X ܒܐܕܪ ܐܪܒܥܣܪܐ ܂ ܘܟܕ ܡܘܣܦ ܐܢܬ ܥܠܘܗܝ ܐܪܒܥܐ ܂ ܘܢܦ̇ܩ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܝ ܒܥܝܢܝܟ̈ ܐܡ̣ܪ ܂ ܘܠܐ ܬܐܟܘܠ ܡܢܗ ܂ ܘܠܘܬ ܓܚܙܝ ܬܘܒ ܠܒܝ ܐܢܬ ܂ ܕܠܡܚܪ ܗܘ̇ܐ ܣܒܥܐ ܂ ܘܟܕ ܠܐ ܗܝܡܢ ܓܒXܐ ܂ ܕܗܐ ܚ̇ܙܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܠܐ ܥܒ̇ܕܝܢ ܥܡܢ ܦܨܚܐ ܀ XܝXܝX XܝXܝXXܝXܘX· ܃ · ܡܢܐ ܐܢܬ ܠܟ ܕܬܕܥ ܡܕܡ ܕܒܝܬ ܠܢ ܘܠܝܗܘܕܝܐ̈ ܂ ܘܠܐ ܬܫܬܪܓܠ ܟܕ ܚ̇ܙܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܗܪܟܐ ܗܘ̣ ܟܗܢܐ ܝܗ̇ܒ ܚܘܣܝ ܚܛܗܐ̈ ܂ ܐܡ̇ܪܐ ܓܝܪ ܥܘܢܝܬܐ ܐܢܬ ܗܢ̇ܘ ܦܓܪܝ ܕܥܠ ܐܦܝܟܘܢ̈ ܡܬܩܨܐ ܠܫܘܒܩܢܐ ܕܚܛܗܐ̈ ܂ ܚܙܐ