simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܒܚܪܬܐ ܕܚܘXܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܗܐ ܠܝXܘܗܝܝ ܡ̣ܢ ܚܘܕܪܐ ܂ ܐܢܬ ܫܒܟ ܂ ܕܗܠܝܢ ܕܪܡܢ̈ ܡ̣ܢ ܙܒܢܐ ܬܟܢܝܘܗܝ ܂ ܐܢܗ̤ܘ Xܐܡ̇ܪ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܝܪ ܂ ܥ ܐܢܬ ܡܪܐ ܕܬܫܒܘܚܬܐ ܡܕܡ ܕܫܐܠܬ̣ ܡܪܥܝܬܟ ܆ ܐܢܬ ܂ ܠܐ ܬܥܠܢ ܠܢܣܝܘܢܐ ܂ ܐܠܐ ܦXܝX ܡ̣ܢ ܝ ܒܝܫܐ ܘܚܝܠܘܬܗ̣̈ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܐܣܬܟ̣ܠܬ ܐܘܪܚܬܝ̈ ܂ ܘܟܠܗܝܢ ܕܝܠܝ ܂ ܕܠܐ ܐܝX ܫܘܚܠܦܐ ܐܢܬ ܗܠܟܬ ܂ ܒܥܠܡܐ ܂ ܡܪܝܐ ܒܨܝܬܢܝ ܕܠܐ ܗܠܟ̇ܬ ܠܐ ܘܠܝܐܝܬ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܒܠܚܘܕܝܟ ܙܟܝܬ ܠܡ̣ܘܬ ܐ ܂ ܕܙܟ̣ܐ ܠܟܠܗܘܢ ܡܠܟܐ̈ ܕܐܪܥܐ ܂ ܐܢܬ ܡܛܠ ܦܘܪܩܢܟ ܟܠܗܘܢ ܡܠܟܐ̈ ܕܐܪܥܐ ܕܢܦ̣ܠܘ ܬܚܝܬ̇ ܡܘܬܐ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܝܢ ܐܚܘܢ ܠܟܠ ܕܪܚ̇ܡ ܐܢܬ ܩܒܠ ܀ XܝXܝX XܝܫXܝX· ܃ · ܐܡܬܝ ܐܢܬ ܕܝܢ ܂ ܦܘܫܩܗ ܝ-· ܕܒܪ ܠܝܦܗ ܂ ܘܬܠܝܬܝܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܝܢ ܐ ܟ ܕܡܬ̣ܚܙܝܐ ܠܟ ܩܒܠ ܂ XܝXܝX XXܝܘܘܪܝX XXXܪܝX ܐܢܬ ܂ ܘܐܢܗ̤ܘ ܕܦܐܝܐ ܂ ܗܢ̇ܘܢ ܕܡܫܡܫܝܢ ܬܪܬܝܢ̈ ܝܬܝܪ ܫܦܪܐ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܩܬܘܠܝܩܐ ܘܦܛܪܝܪܟܐ ܚܕ ܐܢܘܢ ܆ ܠܘ ܗܟܢܐ ܐܢܘܢ ܒܣܝܡܐ̈ ܐܢܬ ܂ ܥ̣ܒܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܕܢܡܠܐ ܕܘܟܬ ܡܫܝܚܐ ܂ ܘܐܗܘ̣ ܕܚܙ̇ ܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܐܘܪܚܗ ܕXܠܗܐ ܡ̣ܢ ܡܕܙܚܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܘܬܘܒ ܛܘܒܢܐ ܙ̈ ܘܝܕ ܐܢܬ ܥܐ̇ܠ ܘܢܦ̇ܩ ܡܪܝܐ ܂ ܒܪܡ ܠX ܥܘܠ ܒX ܐܢܫ ܘܠܐ ܢܦܘܩ ܂ ܚܙ̇ ܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܠܗܝܢ ܒܣܘܟܠܐ ܂ ܩܕܡܝܐ 1ܕܝܢ ܛܘܒܘܗܝ ܠܓܒܪܐ ܃ ܢܝܚܬܐ ܐܢܬ ܩܠܗ X ܕܝܘܚܢܢ ܂ ܘܗܟܢܐ ܡ̣ܢ ܩܝܢܬܐ̈ ܡܫܟܢܢ ܐܢܬ ܃ ܟܕ ܐܚ̇ܕ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܐܕܡ ܐܡ̣ܪ ܂ ܠܘܬ ܐܒܪܗܡ ܐܢܐ ܐܢܐ ܐܝܠܫܕܝ ܐܠܗܐ ܘܕܫܪܟܐ̇ ܂ ܐܢܬ X X ܂ ܠX X ܫܡܥܢ ܕܒܗܕܐ ܒܪܬ ܩܠܐ ܐܬܚܫܚ ܂ ܠܘܬ ܐܕܡ ܐܝܟܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܟܕ ܦܣ̣ܩ ܕܝܢܐ ܒܝܢܬ ܬܪܬܝܢ̈ ܙܢܝܬܐ̈ ܘܬܡܗܘ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܐܢܬ ܫܠܝܡܘܢ ܝܝ ܡ̣ܢ ܡܪܝܐ ܕܢܫܟܚ ܢܪܥܝܘܗܝ ܠܥܡܐ ܂ ܐܠܗܝ ܐܠܗܝ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܡܛܠ ܕܗ̇ܝ ܛܘܦܣܐ ܕܗܕܐ ܡܪܙܙܐ ܗܘܬ̣ ܂ ܬܘܒ ܕܝܢ ܢܐܡܪ ܠܟ ܂ ܐܢܬ ܢܒܝܐ ܐܘ ܗܕܐ ܕܒܥܕܬܐ ܂ ܘܝܪ ܂ ܥܢܐ ܕܗܕܐ ܕܒܥܕܬܐ ܐܡ̇ܪ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܐܠܐ ܟܕ ܟܠܗܘܢ ܣܩܘܒܠܝܝܢ̈ ܠܚܕܕܐ̈ ܒܣܕܪܘܗܝ̈ ܆ ܠܐ ܐܢܬ ܠܚܒܪܗ ܒܗܕܐ ܂ ܘܠܐ ܕܐܡ̇ܪ ܠܗ ܕܠܐ ܗܘ̣ܐ ܬܪܝܨܐܝܬ ܐܡ̇ܪ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܐܡ̣ܪ ܘܫ̇ܠܐ ܙܘܥܐ ܂ ܗܝܕܝܢ ܩܫܝܫܐ ܩ̣ܡ ܒܨܦܪܐ ܘܐܢܫܝܢ ܐܢܬ ܂ ܘܡܐ ܕܥ̇ܐܠ ܐܢܬ ܠܡܕܝܢܬܐ ܂ ܗܐ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܠܝ ܕܐܡ̇ܪܢܐ ܐܦ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܕܡܘܬܐ ܐܚܪܬܐ ܕܡܫܝܚܐ ܂ ܘܐܢܐ XX ܙܩܝܦܘܬ ܐ ܪܙܙܬ ܘܐܢܬ ܐܢܬ ܐܣܓܐ ܐܫܠܡ ܠܗ ܂ ܗܠܝܢ ܕܐܢܬ ܐܬܗܝܡܢܬ ܥܠܝܗܝܢ ܂ ܪܙܙ ܐܦ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܐܡܬܝ ܕܫ̇ܠܚ ܐܢܬ ܠܡܝܘܬܘܬܐ ܂ ܗܟܢܐ ܐܦ ܚܢܢ ܐܝܟ ܡܛܠ ܕܝܢ ܐܢܬ ܒܬܪܝ ܂ ܒܗ̇ܝ ܕܒܣܪܐ ܥܕܟܝܠ ܠܒܝܫ ܐܢܬ ܂ ܒܬܪܟܢ ܕܝܢ ܐܬ̇ܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܬܦܘܩ ܐܢܝܢ ܒܣܘܪܓܕܐ ܕܐܪܒܥܣܪܐ ܗܟܢܐ ܢܦ̇ܩ ܐܢܬ ܂ ܐܪܡܐ ܐܢܬ ܥܠܠܐ ܠܒܘܟ ܂ ܬܘܒ ܕܝܢ ܬܠܬܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ5 ܘܬܫܥ ܂ ܟܕ ܒܥ̇ܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܠܦܫܝܛܐ̈ ܒܫܘܒܗܪܟ ܂ ܗܝܕܝܢ ܛܠܝܐ̈ ܘܝܠܘܕܐ̈ ܡ̣ܢ ܥܘܒܐ ܐܢܬ ܒܬܠܡܝܕܝܟ̈ ܕܗܐ ܝ ܐܡܪܝܢ ܡܕܡ ܕܠܐ ܙܕ̇ܩ ܠܟ ܂ ܘܠܡܢܐ ܓܢ̇ܒ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܕܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܣܪܦܐ ܫܪܝܪܐ ܡܝܬܪ ܗܘ̣ ܡ̣ܢ ܗܘ̇ ܕܡܡܠܐ ܐܢܬ ܂ ܐܘ ܗ̇ܘ ܕܡܡܠܐ ܕܘܟܬܗ ܕܣܪܦܐ ܂ ܘܝܕܥ̇ܢܐ ܬܘܒ ܕܐܡ̇ܕ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܬܚܙܐ ܫܘܪܝ ܥܠܡܐ ܘܫܘܠܡܗ ܘܕܝܢܐ ܘܬܒܥܬܐ ܕܒܬܪ ܩܝܡܬܐ ܃ ܐܢܬ ܘܟܠܗܘܢ ܐܚܘܢ ܛܘܦܣܐ 1ܨܝ̇ܪܝܢ ܕܢܘܚܡܐ ܂ ܘܐܢܗ̣ܘ ܕܒ̇ܥܐ