simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:Disc ܠܗ ܠܬܪܥܐ ܗܢܐ ܇ ܥܐܠܐ ܚܝܘܬܐ ܡܚܒܠܢܝܬܐ ܕܙܢܝܘܬܐ ܇ ܗܝ ܐܢܬ ܠܟܠܗܘܢ ܚܘܫܒܐ̈ ܕܡܝܬܪܘܬܐ . ‏ ‏ܒܪ ܫܥܬܗ ܓܝܪ ܡܚܕܐ ܕܦܬܚ
PhiloxMab:Disc ܐܝܬܝܗܘܢ ܚܫܝܟ̈ . ܘܐܢ ܨܒܐ ܐܢܬ ܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ . ܡܢܟ ܫܘܚܐ ܐܢܬ ܟܠܗܘܢ ܇ ܘܒܪ ܫܥܬܗ ܛܠܩܝܢ ܆ ܘܠܠܐ ܡܕܡ ܫܪܟܝܢ . ܐܢ ܨܒܐ
PhiloxMab:Disc ܕܝܢ ܐܦܢ ܟܕ ܗܠܝܢ ܟܘܠܗܝܢ ܡܥܕܪܢ̈ ܠܟ ܆ ܚܡܣܢ ܐܢܬ ܠܐ ܗܘܝ̈ ܆ ܗܢܘܢ ܠܢܦܫܗܘܢ ܒܚܝܠܐ ܕܡܣܝܒܪܢܘܬܗܘܢ ܡܠܝܘ .
PhiloxMab:Disc ܐܘ ܕܨܒܐ ܕܢܗܘܐ ܬܠܡܝܕܐ ܠܐܠܗܐ . ܩܢܝ ܗܝܡܢܘܬܐ ܡܪܬܐ ܕܟܠ ܐܢܬ ܥܒܕܬ ܆ ܘܡܗܝܡܢ ܬܘܒ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܣܥܪܐ . ‏ ‏ܡܕܝܢ ܐܦ
PhiloxMab:Disc ܠܗ̇ . ܘܐܢ ܕܬܗܘܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܢܟ ܡܫܪܝܐ ܆ ܐܦ ܕܬܣܒ ܥܠܝܟ ܐܢܬ ܐܝܬܝܗ̇ . ܐܢ ܕܝܢ ܐܢܬ ܒܪܐ ܐܢܬ ܠܗ̇ ܇ ܐܠܐ ܐܦ ܐܢܬ ܡܚܝܠ
PhiloxMab:Disc ܪܥܝܢܟ ܡܢ ܠܘܬ ܪܢܝܐ ܕܟܦܢܘܬܗ ܕܦܓܪܐ ܆ ܠܗܪܓܐ ܘܥܢܝܢܐ ܐܢܬ . ܟܕ ܡܘܠܕ ܐܢܬ ܒܟ ܠܘܩܒܠ ܟܦܢܐ . ܟܦܢܐ ܐܚܪܢܐ . ܘܡܦܢܐ
PhiloxMab:Disc ܐܙܘܓ ܚܘܫܒܟ ܥܡ ܛܝܒܘܬܐ ܆ ܘܩܘܡ ܒܨܠܘܬܐ . ܘܐܝܟ ܫܐܛ ܐܢܬ ܐܢܬ ܥܕܢܐ ܗܟܝܠ ܕܪܓܬܐ ܥܡ ܟܦܢܐ ܡܙܕܘܓܝܢ ܠܩܪܒܐ ܕܠܩܘܒܠܟ ܆
PhiloxMab:Disc ܕܬܬܚܫܚ ܒܗ ܆ ܠܡܢܐ ܡܙܕܟܐ ܐܢܬ . ܡܢ ܟܪܣܐ ܐܝܟ ܫܒܪܐ ܇ ܘܗܘܐ ܐܢܬ ܓܒܪܢܝܬܐ ܩܐܡ ܐܢܬ ܆ ܘܐܬܓܠܝ ܠܟ ܚܝܠܐ ܕܢܦܫܟ ܐܢ ܨܒܐ
PhiloxMab:Disc ܕܐܦ ܪܘܚܐ ܐܦ ܦܓܪܐ ܕܐܠܗܐ ܐܢܘܢ ܆ ܘܠܝܬ ܠܢ ܥܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܐܢܬ ܒܦܓܪܟܘܢ ܘܒܪܘܚܟܘܢ . ܗܢܘܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܕܐܠܗܐ . ܚܙܐ
PhiloxMab:Disc ܆ ܕܥ ܕܗܕܐ ܠܚܡܐ ܠܟ . ܘܐܢ ܥܡܝܠ ܐܢܬ ܘܕܥܝܬ ܐܢܬ ܆ ܗܕܐ ܬܘܒ ܐܢܬ ܗܢܐ ܪܘܚܢܐ ܕܒܗ ܩܐܡ ܐܢܬ . ܘܐܢ ܫܓܝܫ ܐܢܬ ܒܥܕܢܐ ܕܡܩܪܒ
PhiloxMab:Disc ܆ ܕܥ ܠܟ ܕܥܕܟܝܠ ܥܒܕܐ ܐܢܬ . ܘܡܐ ܕܐܪܓܫܬ ܒܥܒܕܘܬܟ ܕܐܝܟ ܐܢܬ ܡܕܡ ܆ ܐܢܬ ܠܟ ܟܠܝ ܕܠܐ ܬܬܚܫܚ ܒܗ . ܘܬܘܒ ܒܗ̇ ܒܗܕܐ ܕܪܐܓ
PhiloxMab:Disc ܥܒܕܘܬܗܘܢ ܕܦܓܪܢܐ̈ . ܡܐ ܓܝܪ ܕܠܗܕܐ ܥܒܕܘܬܐ ܫܠܚܬ ܆ ܐܝܟ ܐܢܬ ܩܐܡ ܐܢܬ ܒܚܐܪܘܬܗܘܢ ܕܪܘܚܢܐ̈ ܇ ܥܕܡܐ ܕܓܡܝܪܐܝܬ ܫܠܚ
PhiloxMab:Disc ܠܐܝܕܥܬܐ ܕܗܠܝܢ ܐܘܡܢܘܬܐ̈ . ܗܟܢܐ ܐܦ ܠܐ ܗܝ ܬܬܚܫܒ ܠܟ ܐܢܬ ܣܒܪ ܐܢܐ ܕܠܐ . ܘܠܐ ܬܘܒ ܐܢܫ ܡܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܥܕܠ ܠܟ . ܕܢܘܟܪܝ
PhiloxMab:Disc ܕܝܢ ܐܣܬܟܠ ܆ ܐܝܟ ܚܙܝܐ ܕܚܫܝܟ̈ . ܕܐܢ ܡܕܡ ܡܢ ܪܓܬܐ ܚܠܝܛ ܐܢܬ ܕܝܠܗ̇ ܆ ܘܐܦܩܬ ܝܗܒܬܗ ܠܨܒܝܢܟ ܕܢܫܠܡܝܘܗܝ ܒܥܒܕܐ .
PhiloxMab:Disc ܠܗ̇ ܇ ܐܠܐ ܐܦ ܐܢܬ ܡܚܝܠ ܐܢܬ ܠܗ̇ . ܘܐܢ ܕܬܗܘܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܢܟ ܐܢܬ ܠܐ ܟܪܝܗܐ ܇ ܗܝ ܕܒܠܥܕܝܟ ܐܦܠܐ ܐܝܬܝܗ̇ . ܐܢ ܕܝܢ ܐܢܬ ܒܪܐ
PhiloxMab:Disc . ܟܕ ܠܐ ܡܘܩܪܐ ܠܠܒܟ ܡܐܟܘܠܬܗ ܕܒܣܪܐ ܆ ܘܠܐ ܡܥܡܛ ܐܢܬ ܆ ܐܝܟ ܪܘܚܢܐ ܘܒܪ ܚܐܪܐ̈ ܆ ܒܟܠ ܡܕܡ ܕܬܣܬܝܒܪ ܕܠܐ ܥܕܠܝ
PhiloxMab:Disc ܬܐܠܦ ܆ ܕܐܢ ܡܬܬܫܝܛܝܢ ܥܡܠܝܟ̈ ܡܢ ܪܦܝܐ̈ ܆ ܘܡܬܬܢܝܢ ܐܢܬ ܕܚܠܦܝܗܝܢ ܫܡܥ ܗܘܐ . ܘܛܥܢ ܒܡܣܝܒܪܢܘܬܐ . ܕܡܢ ܗܪܟܐ ܐܦ
PhiloxMab:Disc ܕܟܠܗܝܢ ܒܝܫܬܐ̈ ܚܕܐ ܒܬܪ ܚܕܐ ܒܬܪܗ̇ ܪܕܝܢ̈ . ‏ ‏ܩܕܡܐܝܬ ܐܢܬ ܕܒܗܬܬܐ . ܘܐܢ ܬܚܘܪ ܒܥܝܢܐ ܕܐܝܕܥܬܐ . ܐܘ ܬܠܡܝܕܐ . ܚܙܐ
PhiloxMab:Disc ܢܨܚܢܐ ܐܦ ܡܢ ܠܘܬ ܝܩܝܖܬܐ̈ ܀ ‏ ‏ܟܪܣܐ ܓܝܪ ܕܡܠܝܐ ܆ ܨܠܘܬܐ ܐܢܬ ܆ ܡܬܗܝܡܢ ܐܢܬ ܕܗܘܐ ܐܢܬ ܙܟܝܐ ܐܦ ܠܘܩܒܠ ܪܘܪܒܬܐ̈ ܆ ܘܫܩܠ
PhiloxMab:Disc ܠܗ ܆ ܛܡܐܐ ܢܗܘܐ ܠܟ . ܡܕܡ ܓܝܪ ܕܕܠܐ ܪܓܬܐ ܡܬܩܪܒ ܐܢܬ ܐܢܬ . ܠܘܬܟ ܗܟܝܠ ܕܝܠܟ ܦܘܪܫ ܡܐܟܠܬܐ̈ ܆ ܗܢܘ . ܕܟܠܡܕܡ ܕܪܐܓ