simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Pall:LausHist XX ¹²ܕܗܠܝܢ ܥܒ̇ܕ ܐܢܬ X ¹³ܒܕܘܟܬܐ ܕܫܪܐXXX¹⁴ ܐܢܐ ܒܗ̇ ܐܢܬ X . ⁸ܥܢ̣ܐ XX ܢܬܢܝܐܝܠ ܛܘܒܢܐ X ¹0ܘܐܡ̣ܪ X : ¹¹ܡ̇ܢ ܐܢܬ
Pall:LausHist ܐܢ ܬܟܬܪ ܒܨܘܡܐ ܘܒܨܠܘܬܐ ܟܕ ܫܠܝܬ̣ ܗܝܕܝܢ ܗ̣ܘ ܡܬܩܛܥܐ ܐܢܬ ܡܕܡ ܠܐ ܢܬܠ ܠܗ̣ ܬܘܒ ܠܐ ܐ̇ܙܠ Xܝ ܡܬܩܪܒ ܠܬܡܢ ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ
Pall:LausHist ܐܢ ܬܟܬܪ ܒܨܘܡܐ ܘܒܨܠܘܬܐ ܟܕ ܫ̇ܠܐ ܐܢܬ X¹⁸ ܡܚܕܐ X ܐܢܬ XX¹⁴ܢ ܠܐ ܝܗ̇ܒ ܠܗ ܡܕܡ̣ ܬܘܒX ¹⁵ܠܐ ܐ̇ܙܠ ܠܬܡܢ ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ
Pall:LausHist ܐܢ ܨܒ̇ܐ ܐܢܬ ܕܒܥܩܒܬܗ̈ ܬܗܠܟ ܒܕܘܒܪܐ̈ ܘܒܐܟܣܢܝܘܬܐ ܐܢܬ ܡܠܬܝ̣ ܐܠܐX ܒܥ̇ܒܕܐ ⁵ܚܘܝ ܡܫܬܡܥܢܘܬܐ ܘܐܡ̣ܪ ܠܝ : ܐܦX
Pall:LausHist ܬܗܘܐ ܠܐ ܡܗܝܡܢܐ ܒܢܨܚܢܐ̈ ¹¹ܕܥܠ ܐܒܗܬܐ̈ ¹²ܗ̇ܢܘܢ ܐܢܬ ܐܢܐ ܒܥܘܕܪܢܗ ܕܡܫܝܚܐ̣ ܐܘ ܡܗܝܡܢ ܒܓܒܪܐ̈ ܠܘܣܐ̣ ܐܦܠܐ
Pall:LausHist ܕܢܗܠܟ . ܐܢ ܒܐܘܡܢܘܬܗ ܕܐܒܘܢ̣ ܗܕܐ ܗܘܝ̣ܬ ܝ̇ܕܥ ܕܐܦ ܚܢܢ ܐܢܬ ܕܝܢ ܥܡ ܚܕܕܐ̈ ܘܐܡܪܘ : ܐܚܝ̣ ¹ܒܐܝܕܐ ܐܘܡܢܘܬܐ ܒ̇ܥܐ
Pall:LausHist ܗܪܟܐ ܡܩܪ ܇ ܡܢܐ ܒ̇ܥܐ ܐܢܬ ܗܫܐ ܇ ܡܢܐ ܐܬܝ̣ܬ ܠܐܬܪܢ ܆ ܠܐ ܐܢܬ ܡܚܝܢ |ܗܘܘX ܥܠ ܐܦܘܗܝ̈ ܇ ܘܩܥܝܢ ܗܘܘ ܘܐܡܪܝܢ : ܡܢܐ ܒ̇ܥܐ
Pall:LausHist ܗܫܐ ܇ ܡܢܐ ܐܬܝ̣ܬ ܠܐܬܪܢ ܆ ܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܕܬܥܡܪ ܗܪܟܐ . ܐܢܐ ܐܢܬ ܘܩܥܝܢ ܗܘܘ ܘܐܡܪܝܢ : ܡܢܐ ܒ̇ܥܐ ܐܢܬ ܗܪܟܐ ܡܩܪ ܇ ܡܢܐ ܒ̇ܥܐ
Pall:LausHist ܗܘ ܡܪܝ ܡܩܪܝܩX ܘܛܫܝ̣ܬ ܡܢܢ ܢܦܫܟ ܇ ܣܓܝ ܓܝܪ X ܙܒܢܐ ܐܝܬ ܐܢܬ ܨܠܘܬܐ̣ ܐܝܟܐ ܕܣܝܡ ܡܕܒܚܐ̣ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ : ܬܐ ܣܒܐ ܒܪܝܟܐ̣
Pall:LausHist ²ܐܢ ܨܒ̇ܐ ܐܢܬ ܕܒܥܩܒܬܗ̈ ܬܗܠܟ ܘܐܦ ܐܢܬ ܡܠܬܝ̣ ܐܠܐ ܒܥ̇ܒܕܐ ܚܘܝ ܡܫܬܡܥܢܘܬܐ . ܘܐܡ̣ܪ ܠܝ : ܕܐܦ
Pall:LausHist ܘܠܐ ܬܦܘܫܝ ܒܚܝܐ̈ ²⁸ܘܬܓܚܟ X ܥܠܝ ܘܥܠ ܦܘܢܩܝ̈ . ܟܕ ܕܝܢ ܐܢܬ ܕܠܒܗ̇ ²⁷ܡܩܘܝܐ̣ ܐܫܬܢܕ ܒܗ̇ ܒܟܠ ܐܘܠܨܢܝܢ̈ ܕܒ̇ܥܐ
Pall:LausHist ¹ܕܕܚ̇ܠ ܐܢܬ ܡܢ ܐܠܗܐ ܘܡܬܕܒܪ ܐܢܬ ܒܙܕܝܩܘܬܐ̣ ܘܗܟܘܬ ܐܦ ܐܢܬ ܕܨܒܝܐ ܐܢܬܝ . ܗ̣ܝ ܕܝܢ ܐܡܪܬ ܠܗ : ܠܐ ܫܦܝܪܐ ܗܕܐ̣ ܕܓܒܪܐ
Pall:LausHist ܡܢ ܐܠܗܐ ܘܡܬܕܒܪ ܐܢܬ ܒܙܕܝܩܘܬܐ̣ ܘܗܟܘܬ ܐܦ ܐܢܐ ܩ̇ܢܝܬ ܐܢܬ ܐܢܬܝ . ܗ̣ܝ ܕܝܢ ܐܡܪܬ : ܠܐ ܫܦܝܪܐ ܗܕܐ̣ ܓܒܪܐ ܕܕܚ̇ܠ
Pall:LausHist ܡܢܗ ܇ ܐܢ ܗܕܐ ܕܢ̣ܬ ܒܢܦܫܟ ܕܬܥܒܕ ܠܝ ܘܬܩܛܘܠܝܢܝ ܨܒ̇ܐ ܐܢܬ ܕܝܢ ܐܡܪܬ ܠܗ : ܡܘܡܝܐ ܐܢܐ ܠܟ ܒܪܝܫܗ⁰ܝ ܕܡ̇ܠܟܐ ܕܕܚ̇ܠ
Pall:LausHist ܘܠܡܘܬܪܢܝܬܐ̈ ܡܬܩܪܒ ܐܢܬ ܆ ܠܟܐܢܐ̈ ܓܝܪ ܢܡܘܣܐ ⁸ܠܐ ܣܝܡ ܐܢܬ ܡܬܕܥܟܝܢ ܟܘܠܗܘܢ ܙܘܥܐ̈ ܇ ܟܕ ܠܡܚܣܪܢܝܬܐ̈ ܒܠܚܘܕ ܕܚ̇ܩ
Pall:LausHist ܡܩܘܝܬ ܗܟܢ ܘܠܐ ܡܡܬܘܡ ܫܬܝܬ . ܘܢܦ̣ܩ ܡܠ̣ܐ ܘܣ̣ܪܦ ܡܢܗܘܢ ܐܢܬ ܕܒܟܠXX ܒܪܐ ܢܗܘܐ ܚܘܝܐ ܐܘ ܓܪܣܐ ܘܢܦܠ ܒܥܝܢܬܐ̈ ܕܡܝܐ̣̈
Pall:LausHist ²0ܕܬܦܝܣ ܠܡܠܐܟܐ̈ ܕܢܕܡܟܘܢ̣ ܡܦܝܣ ܐܢܬ ܐܦ ²¹ܠܝ . 5 ܐܢܬ X ܩܠܝܠ ܇ ¹⁸ܥܢ̣ܐ ܘܐܡ̣ܪ ܠܝ ܟܕ ܡܥܩ : ܕܐܢܗܘ ܠܡ ¹⁹ ܕܡܫܟܚ
Pall:LausHist ܗܠܝܢ ܬܠܬ ܫܢܝܢ̈ ܗܘܝ ܥܛ̇ܦ ܠܘܬܝ̣ ܡܛܠ ܫܪܟܐ ܕܝܘܠܦܢܐ ܐܢܬ ܘܚܝܠܬܢܐ̈ ܐܝܬܘܗܝ ²ܗܘܐ ܇ ܘܙܗܪܢܝ : ܕܡܢ ܒܬܪ ܠܡ ܕܡܫܠܡ
Pall:LausHist ܒܗܕܐ ܣܝܒܘܬܐ ܇ ¹0ܕܩ̇ܛܠ ܐܢܬ ܦܓܪܟ ܒܗܢܐ ܟܠܗ ܚܘܡܐ . ܗ̣ܘ ܐܢܬ ܡܢ ܝܘܡܝܢ̈ ܐܡ̇ܪܬ ܠܗ ܠܩܕܝܫܐ : Xܢ ܐܒ̇ܐ ܡ̇ܢܘX ܕܥܒ̇ܕ
Pall:LausHist ܥܡܝ ܒܕܟܝܘܬܐ . ܗ̣ܘ ⁴ܕܝܢ ܐܘܕܝ ܠܐܠܗܐ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ̇ : ܡܕܝܢ ܐܢܬ ܕܥܒ . . . ܕܝܢ ܫܦܝܪܐ̈ ܢܬܟܣܘܢ ³ܘܠܐ ܢܬܝܕܥܘܢ̣ ܕܥܡ̇ܪ