simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Pall:LausHist ܕܝܢ ܟܕ ܒܡܠܬܐ ܗܘ̣ܝܬ ܢܣ̇ܒ ܘܒܗ̇ ܬܘܒ ܗܘ̣ܝܬ ܡܬܪܚܩ̣ ܐܢܬ ⁵ ܕܦܓܪܐ ܘܡܢ ⁸ܗܢܝܐܘܬܐ ܡܕܡ ܕܪܓܬܐ ܠܕܓܠܘܬܐ ܐܘܠܕܘ .
Pall:LausHist ܡܢ ܗܫܐ ܡܪܬܝ ܘܚܬܝ ܐܢܬܝ̣ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܠܟܝ ܓܝܪ ܨܒܘܬܐ ܐܢܬ ܘܐܚ̣ܕ ܬܪܥܐ ܘܝܬ̣ܒ ܠܗ ܘܩ̣ܪܐ ܠܒܪܬ ܙܘܓܗ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ̇ :
Pall:LausHist ܕܢܥܒܕ . ⁵0ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܐܡ̣ܪ ܠܗ̇ : ܕܡܢ ⁵¹ܗܫܐ ܒܥ̇ܐ ܐܢܐ ܐܢܬ ܇ Xܐܦ ܐܢܐ ܓܝܪ ܡܢ ܗܫܐ ܐܬܬܦ̇ܝܣܬ ⁴⁸ܠܝX ⁴ܒܡܕܡ ܕܨܒ̇ܐ X
Pall:LausHist ܕܢܥܒܕ . ⁵0ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܐܡ̣ܪ ܠܗ̇ : ܕܡܢ ⁵¹ܗܫܐ ܒܥ̇ܐ ܐܢܐ ܐܢܬ ܇ Xܐܦ ܐܢܐ ܓܝܪ ܡܢ ܗܫܐ ܐܬܬܦ̇ܝܣܬ ⁴⁸ܠܝX ⁴ܒܡܕܡ ܕܨܒ̇ܐ X
Pall:LausHist ܚܕܐ ܠܟܡܐ ܠܡܚܪ ܐܝܟ |ܕܠܒܣܬܪܟ X⁵ ܘܚ̇ܙܐ ܐܢܬ ܠܝX ܐܢܬ ܇ ܘܟܕ ܕܠܝܠܐܝܬ ܪܕܝܬ ܠܩܕܡܝܟ ܒܫܦܝܪܬܐ̈ X X180ܘܡܬܦܢܐ
Pall:LausHist ܟܕ ܡܓܚܟ ܐܢܬ ܒܗܘܢ ܇ |ܕܗ̣ܝX¹ ܗܕܐ ܚܘܣܪܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܠܟ ܐܢܬ ܡܐܟܐ ܠܟ̣ ܟܕ ܬܬܪܦܐ ܒܬܪܥܝܬܟ ⁸ܕܥܠܝܗܘܢ XX X6ܘܡܬܬܪܝܡ
Pall:LausHist ܣܒ ܐܢܘܢ ܇ ܐܢܐ ܓܝܪ ܠܐ ܨܒܝܐ ܐܢܐ ܕܐܚܙܝܘܗܝ ܠܗ̇ܘ ܕܡܙܒܢ ܐܢܬ ܕܝܢܪܝܢ̈ X ²⁵ܘܐܡܪܐ X ²⁶ܠܗ : ܕܐܝܟ XX ²⁷ܕܒܥܝܬ
Pall:LausHist ܗܘ ܦܠܢ ܇ ܝ¹¹ܐܡ̇ܪ ܠܗ X : ¹²ܐܝܢ ܇ ܘܐܡ̣ܪ ܠܘܬܗ X : ¹³ ܐܢܬ ܗܘ ܗ̇ܘ X ⁹ܕܡܢܗ ܦܩ̣ܕ ܠܗ ܡܠܐܟܐ ܕܢܣܒ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ XX : ¹0
Pall:LausHist ܦܓܪܟ ܒܗܢܐ ܟܠܗ ܚܘܡܐ . ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܐܡ̣ܪ ܠܝ ܩ̇ܛܠ ܐܢܐ ܠܗ̣ ܐܢܬ : Xܢ ܐܒ̇ܐ ܡ̇ܢܘX ܕܥܒ̇ܕ ܐܢܬ ܒܗܕܐ ܣܝܒܘܬܐ ܇ ¹0ܕܩ̇ܛܠ
Pall:LausHist ܕܬܚܡܣܢ ¹¹ܕܠܐ ܬܫܬܐ ܡܝܐ̈ Xܢ ܟܠ ܟܠܗ . ܘܟܕ ܐܡ̣ܪ ܠܝ ܗܕܐ ܐܢܬ ܓܘܠܐܣ ⁸ܐܘ ܚܘܘܬܐ̈ ⁹ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܫܕܝܢ̈ ܡܪܬܐ̣ ¹0ܡ̇ܨܐ
Pall:LausHist ܠܡܬܕܒܪܘ ܥܡܝ ܒܢܟܦܘܬܐ̣ ܐܝܟ X ܓܒܪܐ ܘܡܪܐ ܕܚܝܝ̈ ܚܝܪܐ ܐܢܬ ¹0ܒܪܗ ܕܣܐܘܝܪܐ ¹¹ܐܘܦܘܦܪܟܘܢ : ¹²ܕܐܢܗܘ ܠܡ ¹³ܕܨܒ̇ܐ
Pall:LausHist ܕܕܚ̇ܠ ¹²ܠܐܠܗܐ ܘܡܬܕܒܪ ܐܢܬ ܒܙܕܝܩܘܬܐ̣̇ ܘܗܟܘܬ ܐܦ ܐܢܬ . ܗ̣ܝ ܕܝܢ ⁷ X¹ܐܡܪܬ ܠܗ : ܠܐ ⁸ܟܐܢܐ X ܗܕܐ̣ ¹0ܕܟܕ ¹¹ܓܒܪܐ
Pall:LausHist ܐܢܬ XX ¹²ܕܗܠܝܢ ܥܒ̇ܕ ܐܢܬ X ¹³ܒܕܘܟܬܐ ܕܫܪܐXXX¹⁴ ܐܢܐ ܐܢܬ X . ⁸ܥܢ̣ܐ XX ܢܬܢܝܐܝܠ ܛܘܒܢܐ X ¹0ܘܐܡ̣ܪ X : ¹¹ܡ̇ܢ
Pall:LausHist ܓܒܪܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܐܢ ܠܐܢܬܬܟ ܬܚܐ . ²0ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ ܕܝܢ ܟܕ ܐܢܬ : ܕܡܢܐ ܠܡ ܝܕܥܐ ܐܢܬܝ ܐܢܬܬܐ ܐܢ ܠܒܥܠܟܝ ܬܐܚܝܢ X ¹ܐܘ
Pall:LausHist ܡܢ ܐܠܗܐ ܘܡܬܕܒܪ ܐܢܬ ܒܙܕܝܩܘܬܐ̣ ܘܗܟܘܬ ܐܦ ܐܢܐ ܩ̇ܢܝܬ ܐܢܬ . ܗ̣ܝ ܕܝܢ ܐܡܪܬ ܠܗ : ܠܐ ܫܦܝܪܐ ܗܕܐ̣ ܕܓܒܪܐ ܐܢܬ ¹ܕܕܚ̇ܠ
Pall:LausHist ܕܠܐ ܬܫܬܐ ܡܝܐ̈ ܟܠ ܟܠܗ . ܘܟܕ ܐܡ̣ܪ ܠܝ ܗܕܐ ܢܦ̣ܩ ܗ̣ܘ ܐܢܬ ܠܝ : ܐܢ ܡܫܟܚ ܣܛܢܐ ܕܒܟܠ ܡܒܘܥ ܢܚܘܐ ⁵ܠܟ ܐܣܦܝܣ̣ ¹ܡܚܡܣܢ
Pall:LausHist . XX X ܠܐ ܕܝܢ ܚ̇ܙܝܬܗ ܡܡܬܘܡ ܕܦܫ̣ܛ ܪܓܠܘܗܝ̈ ܘܐܓܣ ܘܠܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܕܬܦܝܣ ܠܡܠܐܟܐ̈ ܕܢܕܡܟܘܢ̣ ܐܦ ܠܝ ܠܚܨܝܦܐ ¹ܡܦܝܣ
Pall:LausHist ܠܬܚܘܝܬܐ ܕܩܝܡܬܐ ܠܕܘܒܪܝܗܘܢẌ ²ܘܠܥܡܠܝܗܘܢ̈ ܐܢܬ ܒܗܢܝܐܘܬܐ ܦܓ̇ܥ ܐܢܬ ܒܗ ܒܟܬܒܐ̣ ܣܦܝܩܐܝܬ X ¹ܢܣ̇ܒ
Pall:LausHist X⁰ XX X116ܗܘ |ܡܩܪܝܣ ܘܟܣܝ̣ܬ ܡܢܝ ܆ ܫܢܝܐ̈ X ܠܝX ܐܢܬ ܕܡܬܩܢ ܗܘܐ ܡܕܒܚܐ ܘܥܢ̣ܐ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ : ܬܐ ܠܟ ܣܒܐ ܛܘܒܢܐ ܇
Pall:LausHist ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܡܪܓܢܝܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܡܛܠܬܗܝܢ ܚܡܫܡܐܐ̈ ܐܢܬ ܘܐܬܬ ܠܘܬܗ ܘܐܡܪܐ ܠܗ : ܒܥܝܢܐ ܡܢ ܪܓܠܝܟ̣̈ ܡܢܐ ܐܡ̇ܪ