simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Deut [AB] ܠܡܐܪܬ ܐܪܥܗܘܢ : ܐܠܐ ܒܚܛܗܝܗܘܢ̈ ܗܘ ܕܥܡܡܐ̈ ܗܠܝܢ ܡܘܒܕ ܐܢܬ ܡܢ ܩܕܡܝܟ . ܠܐ ܗܘܐ ܒܙܕܝܩܘܬܟ ܘܒܬܪܝܨܘܬܗ ܕܠܒܟ : ܥܐܠ
P:Deut [AB] ܠܟܪܡܐ ܕܚܒܪܟ : ܐܟܘܠ ܥܢܒܐ̈ ܥܕܡܐ ܕܣܒܥܐ ܢܦܫܟ : ܘܒܡܐܢܟ ܐܢܬ ܕܢܕܪܬ ܠܡܪܝܐ ܐܠܗܟ : ܦܘܪܫܢܐ ܕܡܠܠܬ ܒܦܘܡܟ . ܘܡܐ ܕܥܐܠ
P:Deut [AB] : ܘܠܗܘܢ ܦܣܩ ܐܢܬ : ܡܛܠ ܕܐܝܠܢܐ ܕܚܩܠܐ ܠܐ ܗܘܐ ܐܝܟ ܒܪ ܐܢܬ : ܘܠܐ ܬܪܡܐ ܥܠܝܗܘܢ ܦܪܙܠܐ : ܡܛܠ ܕܡܢܗܘܢ ܐܟܠ
P:Deut [AB] ܫܟܒ ܐܢܬ ܥܡ ܐܒܗܝܟ̈ : ܘܩܐܡ ܥܡܐ ܗܢܐ : ܘܛܥܐ ܒܬܪ ܐܠܗܐ̈ ܐܢܬ ܕܥܢܢܐ ܒܬܪܥܐ ܕܡܫܟܢ ܙܒܢܐ . ܘܐܡܪ ܡܪܝܐ ܠܡܘܫܐ : ܗܐ
P:Deut [AB] : ܘܡܐ ܕܩܐܡ ܐܢܬ . ܘܩܛܘܪ ܐܢܘܢ ܐܬܐ ܥܠ ܐܝܕܟ : ܘܢܗܘܘܢ ܐܢܬ ܡܐ ܕܝܬܒ ܐܢܬ ܒܒܝܬܟ : ܘܡܐ ܕܐܙܠ ܐܢܬ . ܒܐܘܪܚܐ : ܘܡܐ ܕܕܡܟ
P:Deut [AB] ܠܡܝ̈ ܪܓܠܝܟ̈ : ܗܘܝܬ ܚܦܪ ܒܗ̇ : ܘܗܘܝܬ ܡܟܣܐ ܬܒܬܟ . ܡܛܠ ܐܢܬ ܠܬܡܢ ܠܡܝ̈ ܪܓܠܝܟ̈ . ܘܣܟܬܐ ܬܗܘܐ ܠܟ ܥܠ ܙܝܢܟ : ܘܡܐ ܕܝܬܒ
P:Deut [AB] . ܒܐܘܪܚܐ : ܘܡܐ ܕܕܡܟ ܐܢܬ : ܘܡܐ ܕܩܐܡ ܐܢܬ . ܘܩܛܘܪ ܐܢܘܢ ܐܢܬ ܐܢܘܢ ܠܒܢܝܟ : ܘܡܠܠ ܒܗܘܢ ܡܐ ܕܝܬܒ ܐܢܬ ܒܒܝܬܟ : ܘܡܐ ܕܐܙܠ
P:Deut [AB] ܒܒܝܬܟ : ܘܡܐ ܕܐܙܠ ܐܢܬ . ܒܐܘܪܚܐ : ܘܡܐ ܕܕܡܟ ܐܢܬ : ܘܡܐ ܐܢܬ ܝܘܡܢܐ ܥܠ ܠܒܟ . ܘܬܢܐ ܐܢܘܢ ܠܒܢܝܟ : ܘܡܠܠ ܒܗܘܢ ܡܐ ܕܝܬܒ
P:Deut [AB] ܙܝܬܝܟ̈ : ܠܐ ܬܦܠܐ ܒܣܬܪܟ : ܐܠܐ ܠܥܡܘܪܐ ܘܠܝܬܡܐ ܐܢܬ : ܕܢܒܪܟܟ ܡܪܝܐ ܐܠܗܟ ܒܟܠܗ ܥܒܕܐ ܕܐܝܕܝܟ̈ . ܘܡܐ ܕܚܒܛ
P:Deut [AB] ܘܫܡܥ ܟܠ ܡܕܡ ܕܐܡܪ ܠܟ ܡܪܝܐ ܐܠܗܢ : ܘܐܢܬ ܬܡܠܠ ܥܡܢ ܟܠ ܡܕܡ ܐܢܬ : ܕܫܡܥ ܩܠܗ ܕܐܠܗܐ ܚܝܐ ܕܡܡܠܠ ܡܢ ܓܘ ܢܘܪܐ ܘܚܝܐ . ܩܪܘܒ
P:Deut [AB] ܘܙܪܥܟ . ܟܕ ܬܪܚܡ ܠܡܪܝܐ ܐܠܗܟ : ܘܬܫܡܥ ܒܩܠܗ ܘܬܬܢܩܦ ܠܗ : ܐܢܬ ܩܕܡܝܟܘܢ ܒܘܪܟܬܐ̈ ܘܠܘܛܬܐ̈ . ܓܒܝ ܠܟ ܚܝܐ̈ : ܕܬܐܚܐ
P:Deut [AB] ܐܝܕܟ ܕܬܥܒܕ : ܥܕܡܐ ܕܢܘܒܕܟ : ܘܥܕܡܐ ܕܢܣܝܦܟ ܒܥܓܠ : ܡܛܠ ܐܢܬ ܥܠܝܟ ܡܪܝܐ ܚܘܣܪܢܐ : ܘܕܠܘܚܝܐ : ܘܟܐܬܐ ܒܟܠ ܡܕܡ ܕܡܘܫܛ
P:Deut [AB] ܒܡܥܠܟ : ܠܝܛ ܐܢܬ ܒܡܦܩܟ . ܢܫܕܪ ܥܠܝܟ ܡܪܝܐ ܚܘܣܪܢܐ : ܐܢܬ ܕܐܪܥܟ : ܘܒܩܪܐ̈ ܕܬܘܪܝܟ̈ : ܘܓܙܪܐ̈ ܕܥܢܟ̈ . ܠܝܛ
P:Deut [AB] ܥܒܪ ܐܢܬ ܝܘܡܢܐ ܝܘܪܕܢܢ : ܠܡܐܙܠ ܘܠܡܘܒܕܘ ܥܡܡܐ̈ ܐܢܬ ܫܡܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܩܠܗ ܕܡܪܝܐ ܐܠܗܟܘܢ . </chapter><chapter> ܨܚ ܙ ܫܡܥ ܐܝܣܪܐܝܠ .
P:Deut [AB] : ܘܐܢܬ ܫܡܥܬ ܕܠܐ ܐܢܫ ܡܫܟܚ ܠܡܩܡ ܩܕܡ ܓܢܒܪܐ̈ . ܘܕܬܕܥ ܐܢܬ ܥܕܡܐ ܠܫܡܝܐ . ܥܡܐ ܕܪܒ ܘܪܡ : ܒܢܝ̈ ܓܢܒܪܐ̈ : ܕܐܢܬ ܝܕܥ
P:Deut [AB] ܩܕܝܫܐ ܠܡܪܝܐ ܐܠܗܟ : ܘܠܟ ܓܒܐ ܡܪܝܐ ܐܠܗܟ ܕܬܗܘܐ ܠܗ ܥܡܐ ܐܢܬ ܓܕܡܘ : ܘܓܠܝܦܝܗܘܢ̈ ܐܘܩܕܘ ܒܢܘܪܐ . ܡܛܠ ܕܥܡܐ
P:Deut [AB] ܩܕܝܫܐ ܠܡܪܝܐ ܐܠܗܟ . ܠܐ ܬܒܫܠ ܓܕܝܐ ܒܚܠܒܐ ܕܐܡܗ . ܡܥܣܪܘ ܐܢܬ ܗܒܝܗܝ ܢܐܟܠܝܘܗܝ . ܐܘ ܙܒܢܝܗܝ ܠܢܘܟܪܝܐ : ܡܛܠ ܕܥܡܐ
P:Deut [AB] ܠܘܬܗܘܢ : ܘܢܘܒܕ ܐܢܘܢ ܡܢ ܩܕܡܝܟ : ܘܬܐܪܬ ܐܢܘܢ ܘܬܬܒ ܐܢܬ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܐܠܗܟ . ܘܟܕ ܢܘܒܕ ܡܪܝܐ ܐܠܗܟ ܥܡܡܐ̈ ܕܐܙܠ
P:Deut [AB] : ܠܐ ܢܝܬܐ ܐܢܝܢ ܥܠܝܟ : ܐܠܐ ܢܝܬܐ ܐܢܝܢ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܣܢܐܝܟ̈ ܐܢܬ ܡܢܟ ܟܠ ܟܐܒ . ܘܟܠܗܝܢ ܡܚܘܬܐ̈ ܒܝܫܬܐ̈ ܕܡܨܪܝܐ̈ ܕܝܕܥ
P:Deut [AB] ܐܝܕܟ . ܠܐ ܓܝܪ ܓܡܪ ܡܣܟܢܐ ܡܢ ܓܘ ܐܪܥܐ : ܡܛܠ ܗܢܐ ܡܦܩܕ ܐܢܐ ܐܢܬ : ܢܒܪܟܟ ܡܪܝܐ ܐܠܗܟ ܒܟܠܗܘܢ ܥܒܕܝܟ̈ ܘܒܟܠ ܡܕܡ ܕܡܘܫܛ