simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:ApocBar [AB] ܐܓܢ ܥܠܝܢ ܒܪܚܡܝܟ̈ . ܘܒܚܢܢܟ ܣܝܥܝܢ . ܚܘܪ ܒܙܥܘܪܐ̈ ܐܢܬ ܗܘ ܗܟܝܠ ܚܝܠܢ ܕܢܛܥܢ ܪܘܓܙܟ . ܐܘ ܡܢܐ ܚܢܢ ܕܢܣܝܒܪ ܕܝܢܟ .
P:ApocBar [AB] . ܗܘ ܕܡܕܡ ܠܐ ܥܛܠ ܠܗ . ܐܠܐ ܟܠ ܡܕܡ ܦܫܝܩܐܝܬ ܒܪܡܙܐ ܥܒܕ ܐܢܬ ܕܙܒܢܐ̈ . ܘܣܘܦܗܘܢ ܕܥܕܢܐ̈ ܐܢܬ ܒܠܚܘܕܝܟ ܝܕܥ
P:ApocBar [AB] ܕܠܐܐܪ ܦܩܕܬ ܒܪܡܙܟ . ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܥܬܝܕܢ̈ ܚܙܝܬ . ܐܝܟ ܐܢܬ ܕܩܪܐ ܡܢ ܪܝܫ ܥܠܡܐ ܠܡܕܡ ܕܥܕܟܝܠ ܠܐ ܗܘܐ . ܘܡܫܬܡܥܝܢ ܠܟ .
P:ApocBar [AB] ܐܘܚܕܢܗܘܢ ܕܥܠܡܐ̈ ܘܠܐ ܥܨܝܢ ܠܟ . ܡܦܪܢܣ ܐܢܬ ܕܘܒܪܗܘܢ ܐܢܬ ܡܪܝܐ ܩܪܐ ܐܢܬ ܡܐܬܝܬܗܘܢ ܕܙܒܢܐ̈ ܘܩܝܡܝܢ ܩܕܡܝܟ . ܡܥܒܪ
P:ApocBar [AB] ܠܟ ܡܢܢ ܒܪܘܟ . ܘܫܒܩܬ ܠܢ ܐܝܟ ܐܒܐ ܕܫܒܩ ܒܢܘܗܝ̈ ܝܬܡܐ̈ ܐܢܬ ܕܐܙܠ ܐܢܐ ܆ ܐܪܝܡܘ ܩܠܗܘܢ ܘܐܝܠܠܘ ܘܐܡܪܘ . ܠܐܝܟܐ ܐܙܠ
P:ApocBar [AB] . ܕܢܐܠܦܘܢ ܕܠܐ ܢܡܘܬܘܢ ܒܙܒܢܐ ܐܚܪܝܐ . ܐܠܐ ܢܐܠܦܘܢ ܐܢܬ . ܗܫܐ ܗܟܝܠ ܒܝܘܡܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܙܠ ܘܐܠܦܝܗܝ ܠܥܡܐ ܟܡܐ ܕܡܫܟܚ
P:ApocBar [AB] ܓܝܪ ܒܬܪܥܝܬܟ ܡܕܒܪ ܐܢܬ ܟܠ ܒܪܝܬܐ̈ ܕܒܪܬ ܝܡܝܢܟ . ܘܐܢܬ ܐܢܬ ܒܬܕܡܪܬܟ̈ ܐܠܗܐ . ܐܘ ܡܢܘ ܡܕܪܟ ܡܚܫܒܬܟ ܥܡܝܩܬܐ . ܕܚܝܐ̈
P:ApocBar [AB] ܒܠܚܘܕܝܟ ܝܕܥ ܐܢܬ . ܗܘ ܕܡܕܡ ܠܐ ܥܛܠ ܠܗ . ܐܠܐ ܟܠ ܡܕܡ ܐܢܬ . ܡܣܪܗܒ ܐܢܬ ܪܝܫܝܗܘܢ̈ ܕܙܒܢܐ̈ . ܘܣܘܦܗܘܢ ܕܥܕܢܐ̈
P:ApocBar [AB] ܬܬܢܛܪ ܥܕܡܐ ܠܗܘ ܙܒܢܐ . ܠܐܬܐ ܗܝ ܕܥܬܝܕ ܡܪܝܡܐ ܕܢܥܒܕ ܐܢܬ ܠܐ ܝܕܥ ܐܢܐ . ܘܐܡܬܝ ܦܩܕܬ ܥܒܕܝܟ̈ ܀ </chapter><chapter> ܘܥܢܐ ܘܐܡܪ ܠܝ . ܐܦ
P:ApocBar [AB] ܡܬܚܗܘܢ ܕܕܪܐ̈ . ܘܠܐ ܓܠܐ ܐܢܬ ܐܪܙܝܟ̈ ܠܣܓܝܐܐ̈ . ܡܘܕܥ ܐܢܬ ܐܢܬ ܕܘܒܪܗܘܢ ܕܥܕܢܐ̈ ܘܡܫܬܡܥܝܢ ܠܟ . ܐܢܬ ܒܠܚܘܕܝܟ ܝܕܥ
P:ApocBar [AB] ܪܝܫܝܗܘܢ̈ ܕܙܒܢܐ̈ . ܘܣܘܦܗܘܢ ܕܥܕܢܐ̈ ܐܢܬ ܒܠܚܘܕܝܟ ܐܢܬ ܒܡܠܬܟ . ܘܠܘܩܒܠ ܥܒܕܝܗܘܢ̈ ܕܥܡܘܪܝܗ̇̈ ܕܐܪܥܐ . ܡܣܪܗܒ
P:ApocBar [AB] ܡܘܙܠܐ̈ ܕܢܫܡܫܘܢ ܒܛܟܣܝܗܘܢ̈ . ܡܫܪܝܬܐ̈ ܕܠܐ ܡܢܝܢ̈ ܐܢܬ ܐܬܐ ܒܚܝܠܐ ܪܒܐ . ܡܠܦ ܐܢܬ ܒܪܝܬܐ̈ ܒܣܟܘܠܬܢܘܬܟ . ܘܡܚܟܡ
P:ApocBar [AB] . ܗܘ ܕܥܘܡܩܐ̈ ܐܝܟ ܪܘܡܐ̈ ܐܬܝܢ ܠܘܬܟ . ܘܪܝܫܝ̈ ܥܠܡܐ̈ ܐܢܬ . ܗܘ ܕܡܕܡ ܠܐ ܥܛܠ ܠܗ . ܐܠܐ ܟܠ ܡܕܡ ܦܫܝܩܐܝܬ ܒܪܡܙܐ ܥܒܕ
P:ApocBar [AB] ܓܝܪ ܒܠܚܘܕܝܟ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܕܬܣܝܒܪ ܠܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܩܝܡܝܢ ܐܢܬ ܥܕ ܠܐ ܢܐܬܘܢ . ܐܢܬ ܒܠܚܘܕܝܟ ܝܕܥ ܐܢܬ . ܚܘܪ ܒܒܥܘܬܝ .
P:ApocBar [AB] ܐܟܘܬܗ . ܐܠܐ ܐܡܠܠ ܩܕܡܝܟ ܗܫܐ . ܘܐܡܪ ܐܝܟ ܕܡܬܚܫܒ ܠܒܝ . ܐܢܬ . ܗܢܘ ܓܝܪ ܥܕܡܐ ܕܓܒܝܬ . ܘܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܥܡܐ ܕܠܐ ܡܫܟܚ
P:ApocBar [AB] ܡܢܝܢܗܘܢ ܕܐܝܠܝܢ ܕܐܬܝܠܕܘ ܡܢܗ . ܘܟܡܐ ܚܛܘ ܩܕܡܝܟ ܐܢܬ . ܐܢܬ ܓܝܪ ܡܢ ܩܕܝܡ ܦܩܕܬ ܠܥܦܪܐ ܕܢܬܠ ܠܐܕܡ . ܘܐܢܬ ܝܕܥ
P:ApocBar [AB] ܟܠ ܒܪܝܬܐ̈ ܕܒܪܬ ܝܡܝܢܟ . ܘܐܢܬ ܟܠ ܡܒܘܥܐ ܕܢܘܗܪܐ ܠܘܬܟ ܐܢܬ ܡܕܪܟ ܡܚܫܒܬܟ ܥܡܝܩܬܐ . ܕܚܝܐ̈ ܐܢܬ ܓܝܪ ܒܬܪܥܝܬܟ ܡܕܒܪ
P:ApocBar [AB] ܕܠܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܩܝܡܝܢ ܩܕܡܝܟ ܒܚܘܫܒܐ ܪܒܐ ܡܕܒܪܬ . ܐܦ ܐܢܬ ܒܪܡܙܟ . ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܥܬܝܕܢ̈ ܚܙܝܬ . ܐܝܟ ܐܝܠܝܢ ܕܥܒܕ
P:ApocBar [AB] ܫܒܩܬ ܠܢ ܆ ܛܒ ܗܘܐ ܠܢ ܕܢܡܘܬ ܟܠܢ ܩܕܡܝ . ܘܗܝ ܕܝܢ ܬܪܚܩ ܡܢܢ ܐܢܬ . ܗܠܝܢ ܕܢܦܩ ܥܠܝܗܘܢ ܓܙܪ ܕܝܢܐ ܕܢܫܬܒܘܢ ܘܗܫܐ ܐܢ ܗܘ ܕܐܦ
P:ApocBar [AB] ܒܝܬ ܡܫܪܝܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܥܬܝܕܝܢ ܕܢܗܘܘܢ . ܐܢܬ ܥܗܝܕ ܐܢܬ ܐܢܬ ܒܨܐ ܐܢܬ . ܦܩܕ ܐܢܬ ܠܡܢܝܢܐ ܕܥܒܪ ܘܡܬܢܛܪ . ܘܡܥܬܕ