simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:ApocBar [AB] ܥܠ ܆ ܡܕܡ ܕܠܐ ܝܕܥ ܐܢܬ . ܘܥܠ ܡܢܐ ܡܣܬܪܗܒ ܐܢܬ ܥܠ ܡܕܡ ܕܠܐ ܐܢܬ ܠܐ ܡܪܝܐ ܡܪܝ . ܘܥܢܐ ܘܐܡܪ ܠܝ . ܘܥܠ ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܡܬܬܙܝܥ
P:ApocBar [AB] . ܗܘ ܕܐܙܠ ܒܐܘܪܚܐ ܠܐ ܡܫܠܡ ܠܗ̇ . ܐܘ ܗܘ ܕܦܪܫ ܒܝܡܐ ܆ ܐܠܐ ܐܢܬ ܡܢ ܡܪܘܡܐ̈ ܐܫܬܡܥ ܘܐܡܪ ܠܝ . ܒܪܘܟ ܒܪܘܟ . ܠܡܢܐ ܡܬܬܙܝܥ
P:ApocBar [AB] ܕܗܕܐ ܗܝ ܡܕܝܢܬܐ ܗܝ ܕܐܡܪܬ ܥܠܝܗ̇ ܕܥܠ ܦܣܐ̈ ܕܐܝܕܝ̈ ܐܢܬ ܆ ܘܥܡܐ ܡܬܪܕܐ ܒܙܒܢܐ . ܘܥܠܡܐ ܠܐ ܡܬܛܥܐ ܆ ܐܘ ܕܠܡܐ ܣܒܪ
P:ApocBar [AB] . ܗܘ ܕܥܘܡܩܐ̈ ܐܝܟ ܪܘܡܐ̈ ܐܬܝܢ ܠܘܬܟ . ܘܪܝܫܝ̈ ܥܠܡܐ̈ ܐܢܬ . ܗܘ ܕܡܕܡ ܠܐ ܥܛܠ ܠܗ . ܐܠܐ ܟܠ ܡܕܡ ܦܫܝܩܐܝܬ ܒܪܡܙܐ ܥܒܕ
P:ApocBar [AB] ܪܝܫܝܬܐ ܕܥܒܕܬ ܘܐܒܕܢܐ ܕܥܬܝܕ ܠܐ ܛܥܐ ܐܢܬ . ܦܩܕ ܐܢܬ ܐܢܬ ܐܢܬ ܒܝܬ ܡܫܪܝܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܥܬܝܕܝܢ ܕܢܗܘܘܢ . ܐܢܬ ܥܗܝܕ
P:ApocBar [AB] ܡܢ ܕܝܠܟ ܀ </chapter><chapter> ܘܗܘܐ ܕܟܕ ܫܠܡܬ ܠܡܡܠܠܘ ܡܠܝܗ̇̈ ܕܨܠܘܬܐ ܗܕܐ . ܐܢܬ ܓܝܪ ܕܒܕܝܠܟ ܐܢܘܢ ܐܢܬ ܡܕܒܪ ܐܢܬ . ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܚܛܝܢ ܥܛܐ
P:ApocBar [AB] ܠܡܢܝܢܐ ܕܥܒܪ ܘܡܬܢܛܪ . ܘܡܥܬܕ ܐܢܬ ܒܝܬ ܡܫܪܝܐ ܠܐܝܠܝܢ ܐܢܬ ܐܢܬ ܣܘܦܗܘܢ ܕܪܘܡܐ̈ . ܘܥܡܝܩܬܐ̈ ܕܚܫܘܟܐ ܒܨܐ ܐܢܬ . ܦܩܕ
P:ApocBar [AB] ܒܪܡܙܐ̈ ܕܕܚܠܬܐ ܘܕܙܥܝܦܘܬܐ ܠܫܠܗܒܝܬܐ̈ ܘܡܬܚܠܦܢ̈ ܐܢܬ ܐܢܬ ܪܝܫܝܬܐ ܕܥܒܕܬ ܘܐܒܕܢܐ ܕܥܬܝܕ ܠܐ ܛܥܐ ܐܢܬ . ܦܩܕ
P:ApocBar [AB] ܡܐܬܝܬܗܘܢ ܕܙܒܢܐ̈ ܘܩܝܡܝܢ ܩܕܡܝܟ . ܡܥܒܪ ܐܢܬ ܐܢܬ ܝܘܡܐ ܫܒܝܥܝܐ ܆ ܨܠܝܬ ܩܕܡ ܚܝܠܬܢܐ ܘܐܡܪܬ ܆ ܐܘ ܡܪܝܐ ܩܪܐ
P:ApocBar [AB] . ܘܠܐܝܟܐ ܐܙܠ ܐܢܬ . ܗܕܐ ܕܝܢ ܓܕܫܐ ܡܢ ܒܬܪ ܐܪܒܥܝܢ ܐܢܬ ܆ ܘܥܘܡܩܘܗܝ̈ ܕܝܡܐ ܘܡܢܝܢܐ ܕܢܗܪܘܬܐ̈ . ܕܬܚܙܐ ܡܢܐ ܫܒܩ
P:ApocBar [AB] ܘܣܓܝܐܐ̈ ܕܥܡܟ ܢܓܝܪܘܬ ܪܘܚܗ ܕܪܡܐ . ܗܝ ܕܒܟܠ ܕܪ ܘܕܪ . ܐܢܬ ܕܐܙܕܕܩܘ ܒܒܪܝܬܐ ܐܬܟܢܫܬ . ܘܢܗܘܐ ܕܝܢ ܒܗܘ ܙܒܢܐ ܆ ܬܚܙܐ
P:ApocBar [AB] ܠܡܐܬܝܬܗ . ܘܐܢ ܥܠ ܡܠܬܐ ܕܛܒܐ ܕܬܫܢܝܩܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܐܣܟܠܘ ܐܢܬ ܐܢܬ ܠܝܘܡܗ ܕܚܝܠܬܢܐ . ܗܟܢܐ ܐܫܬܪܝܬ . ܡܢܐ ܟܕ ܬܡܛܐ