simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
LiberGrad ܕܒܥܐ ܐܢܬ ܕܬܗܘܐ ܓܡܝܪܐ ܐܘ ܟܐܢܐ : ܫܒܘܩ ܕܝܢܟ : ܐܠܗܐ ܕܐܢ ܐܢܬ ܘܡܢ ܟܐܢܘܬܐ ܢܦܠ ܐܢܬ : ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܡܒܐܫ ܐܢܬ ܠܐܢܫ . ܐܠܐ
LiberGrad ܗܟܘܬ : ܐܦ ܚܐܪܘܬܟ ܐܫܬܡܥܬ ܠܒܝܫܐ ܘܨܒܝܬ ܒܗ ܐܝܟ ܐܕܡ ܐܢܬ ܠܗ ܠܫܘܬܦܘܬܐ : ܐܝܟ ܕܠܐ ܪܐܓ ܠܗ ܡܝܬܐ ܕܫܩܝܠܐ ܢܦܫܗ . ܐܠܐ
LiberGrad ܕܠܥܠ ܒܥܝ ܘܕܠܥܠ ܐܬܪܥܐ . ܡܛܠ ܕܗܢܐ ܕܗܟܢܐ ܗܘ ܡܫܟܚ ܡܟܘܢ ܐܢܬ ܬܐܨܦ ܕܦܓܪܟ ܕܡܢܐ ܬܠܒܫ : ܐܦܠܐ ܕܢܦܫܟ ܕܡܢܐ ܬܬܪܣܐ . ܐܠܐ
LiberGrad ܠܐ ܨܒܝܬ ܕܐܝܟ ܒܥܝܪܐ ܬܗܘܐ ܘܠܐ ܐܝܟ ܡܠܐܟܐ̈ . ܚܪ ܠܡ ܓܝܪ ܐܢܬ ܕܟܪܐ ܘܢܩܒܬܐ . ܘܗܘ ܐܡܪ ܠܟ : ܕܠܐ ܡܕܡ ܡܣܓܦܐ ܗܘܬ ܠܟ : ܐܠܘ
LiberGrad : ܘܠܚܪܬܐ ܡܬܪܘܚ ܐܢܬ ܠܟ . ܐܡܪ ܓܝܪ ܕܐܛܪ ܢܡܘܣܟ ܠܥܠܡ ܐܢܬ ܘܦܫܝܩ ܠܟ ܕܬܗܘܐ ܘܬܐܪܒ ܒܙܒܢܐ ܗܘ ܀ ( 4 ) ܩܕܡܐܝܬ ܐܠܝܨ
LiberGrad ܗܟܝܠ ܢܦܫܟ ܘܥܒܕ ܐܢܬ ܕܫܦܝܪ ܠܡܢ ܕܨܒܐ ܠܡܩܛܠܟ : ܗܟܢܐ ܐܢܬ ܡܪܢ ܟܕ ܡܐܣܐ ܐܕܢܗ ܕܗܘ ܕܫܩܠ ܣܝܦܐ ܘܐܬܐ ܕܢܩܛܠܗ . ܐܢ ܐܠܨ
LiberGrad ܝܨܪܟ ܘܐܡܪ ܐܢܬ : ܡܪܝ ܝܫܘܥ : ܫܒܘܩ ܠܗܘܢ ܠܗܠܝܢ ܕܥܒܕܘ ܠܝ ܐܢܬ : ܘܕܩܪܘܢܝ ܒܪܘܡܚܐ ܒܒܥܠܕܒܒܘܬܐ . ܐܦ ܐܢܬ ܐܢ ܐܠܨ
LiberGrad ܝܨܪܟ : ܘܡܨܠܐ ܐܢܬ ܥܠ ܡܢ ܕܡܚܐ ܠܟ ܘܡܫܬܝܢ ܐܢܬ ܥܡܗ : ܚܐܫ ܐܢܬ ܕܡܚܐ ܠܗ : ܘܡܡܠܠ ܥܡܗ ܒܫܝܢܐ ܘܡܨܠܐ ܥܠܘܗܝ . ܐܢ ܕܝܢ ܐܠܨ
LiberGrad ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܕܝܠܝ : ܕܗܘܐ ܐܢܐ ܒܗܘܢ ܢܝܚܐ ܘܡܟܝܟ ܐܢܬ ܡܢ ܪܘܓܙܐ : ܘܠܒܐ ܒܝܫܐ ܐܥܒܪ ܡܢܝ : ܘܒܝܫܬܐ ܠܐ ܝܕܥܬ : ܐܡܪ
LiberGrad : ܗܕܐ ܠܐ ܗܘܬ ܕܝܠܝ : ܪܘܚܐ ܗܘ ܨܒܬ ܘܐܡܪܬ ܠܘܩܒܠ ܣܢܐܘܗܝ̈ ܐܢܬ ܡܢ ܠܥܠ . ܘܡܐ ܕܐܡܪ ܕܘܝܕ : ܠܣܢܐܝܟ̈ ܡܪܝܐ ܣܢܝܬ : ܐܡܪ
LiberGrad ܕܠܐ ܐܢܫ ܢܡܠܠ ܥܡ ܣܪܝܩܐ ܘܛܥܝܐ : ܕܗܘܝܘ ܗܘܐ ܓܡܝܪܐ ܐܘ ܐܢܬ ܢܛܐܒܘܢ ܠܟܠ ܐܢܫ . ܡܢ ܐܝܡܟܐ ܓܝܪ ܝܕܥ ܐܢܬ ܐܢ ܐܡܪ
LiberGrad ܕܠܝܬ ܕܚܝܒ ܡܢܝ : ܘܡܫܬܟܚܬ ܕܐܢ ܐܢܬ ܠܐܢܫ ܐܘ ܡܚܣܕ ܐܢܬ ܠܗ ܐܢܬ ܡܕܡ ܕܒܝܫ ܡܢ ܚܛܝܬܐ : ܘܗܐ ܠܐ ܕܐܢ ܐܢܬ ܠܐܢܫ . ܐܢ ܓܝܪ ܐܡܪ
LiberGrad ܕܠܢܒܝܐ̈ ܩܕܡܝܐ̈ ܘܠܫܠܝܚܐ̈ ܡܩܒܠ ܐܢܐ : ܕܫܪܝܪܝܢ ܠܝ ܡܢ ܐܢܬ ܝܘܡܢܐ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܕܡܬܢܒܝܢ ܘܡܫܬܥܝܢ ܥܠ ܐܠܗܐ . ܘܐܢ ܐܡܪ
LiberGrad ܕܗܟܢ ܨܒܐ ܐܒܐ؟ ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܝܫܘܥ : ܡܛܠ ܩܫܝܘܬ ܠܒܟܘܢ ܗܘ ܐܢܬ ܠܗ : ܘܥܠ ܡܢܐ ܡܘܫܐ ܐܡܪ ܠܢ ܕܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ . ܘܐܢܬ ܐܡܪ
LiberGrad ܠܝ ܕܚܕܐ ܐܢܐ ܕܐܫܐܠܝܘܗܝ ܘܢܬܠ ܠܝ ܗܝ ܗܕܐ ܫܐܠܬܐ : ܐܢܬ ܪܓܬ ܦܓܪܐ . ܘܗܘܝܢܢ ܐܝܟ ܨܒܝܢܗ ܓܡܝܪܐ ܕܡܪܢ؟ ܘܟܒܪ ܐܡܪ
LiberGrad ܕܗܢܐ ܦܘܩܕܢܐ ܕܝܠܝ ܗܘ . ܘܡܐ ܕܥܝܢܐ ܚܠܦ ܥܝܢܐ ܘܣܢܝ ܐܢܬ : ܕܪܚܡ ܠܡܪܝܐ ܐܠܗܟ ܛܒ ܡܢ ܢܦܫܟ : ܘܠܩܪܝܒܟ ܐܝܟ ܢܦܫܟ ܐܡܪ
LiberGrad ܒܗ . ܐܘ ܐܢ ܐܢܫ ܚܛܦ ܠܗ ܡܢܟ : ܠܐ ܡܬܬܥܝܩ ܐܢܬ ܥܠܘܗܝ : ܐܘ ܠܐ ܐܢܬ ܐܢܫ ܡܢܟ ܠܗܘ ܩܢܝܢܟ : ܘܐܚܙܐ ܕܝܗܒ ܐܢܬ ܠܗ ܘܠܐ ܐܣܝܪ
LiberGrad ܐܢ ܐܠܨ ܐܢܬ ܝܨܪܟ ܘܐܡܪ ܐܢܬ : ܡܪܝ ܝܫܘܥ : ܫܒܘܩ ܠܗܘܢ ܐܢܬ ܘܪܓܠܝ̈ ܒܣܢܐܬܐ : ܘܕܩܪܘܢܝ ܒܪܘܡܚܐ ܒܒܥܠܕܒܒܘܬܐ . ܐܦ
LiberGrad ܡܐ ܕܝܕܥ ܐܢܬ ܠܗ ܠܩܛܘܠܟ ܕܠܥܣ ܥܡܟ ܥܡ ܣܓܝܐܐ : ܐܢ ܐܡܪܬ ܐܢܬ ܕܡܪܢ ܠܐ ܦܪܣܝ : ܐܠܐ ܡܘܕܥܘ ܐܘܕܥ ܕܝܕܥ ܗܘ ܟܠܡܕܡ . ܐܦ
LiberGrad : ܕܐܝܬ ܠܟ ܡܠܬܐ ܥܡ ܟܠܢܫ : ܡܠܠ : ܘܠܐ ܚܛܐ ܐܢܬ . ܕܘܩܐ ܠܡ ܐܢܬ ܡܛܠ ܕܡܐܢܐ ܗܘ ܠܝ ܓܒܝܐ : ܘܐܢܬ ܠܐ ܝܕܥ ܐܢܬ . ܗܟܢܐ ܗܟܝܠ ܐܦ