simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
LiberGrad : ܡܐ ܕܚܙܝܬ ܗܟܝܠ ܛܠܝܐ ܕܠܐ ܝܨܦ ܕܠܒܘܫܗ ܘܕܬܪܣܝܬܗ : ܐܡܪ ܐܢܬ ܓܡܝܪܐ̈ ܀ ( 6 ) ܐܦܪܫ ܠܟ ܗܟܝܠ ܡܢܐ ܬܣܒ ܡܢ ܛܠܝܐ̈ ܘܡܢܐ ܫܒܩ
LiberGrad ܠܝ ܀ ( 27 ) ܘܡܢ ܗܕܐ ܐܣܬܟܠ ܕܚܐܝܢ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܐܢ ܥܒܕܝܢ ܐܢܬ ܬܫܬܒܚ : ܫܒܘܩ ܟܠܡܕܡ ܘܣܒ ܨܠܝܒܟ ܘܬܐ ܒܬܪܝ : ܘܐܠܐ ܠܐ ܫܘܐ
LiberGrad ܡܢ ܪܫܝܢܐ̈ : ܥܕܡܐ ܠܬܠܬܐ ܪܫܝܘܗܝ . ܐܢ ܕܝܢ ܐܢܬ ܠܐ ܝܨܦ ܐܢܬ ܩܕܡ ܬܪܝܢ . ܘܐܢ ܕܝܢ ܠܐ ܗܘ ܬܐܟ ܘܠܐ ܐܢܬ ܡܨܐ ܐܢܬ ܫܠܐ
LiberGrad ܕܬܒܐܫ ܠܗ ܐܦܠܐ ܐܢ ܡܒܐܫ ܠܟ . ܘܐܢ ܛܥܐ ܠܗ ܗܘ : ܐܢܬ ܠܐ ܬܛܥܐ ܐܢܬ : ܐܝܟ ܕܒܐܚܐ ܘܒܚܬܐ ܚܘܪ ܒܗ : ܠܐ ܬܕܓܠ ܒܡܠܬܟ . ܠܐ ܫܠܝܛ
LiberGrad : ܘܠܐ ܡܢ ܐܝܡܟܐ ܐܬܝܐ ܝܕܥ ܐܢܬ : ܘܠܐ ܠܐܝܟܐ ܕܐܙܠܐ ܝܕܥ ܐܢܬ ܕܝܠܝܕܝܢ ܡܢ ܪܘܚܐ . ܘܐܝܟܢ ܕܪܘܚܐ ܩܠܗ ܗܘ ܒܠܚܘܕ ܫܡܥ
LiberGrad . ܗܟܢ ܐܢܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܝܠܝܕܝܢ ܡܢ ܪܘܚܐ . ܘܐܝܟܢ ܕܪܘܚܐ ܩܠܗ ܐܢܬ ܕܕܡܐ ܠܗܘ ܩܕܡܝܐ : ܕܪܘܚܐ ܐܬܪ ܕܨܒܝܐ ܢܫܒܐ ܘܩܠܗ ܫܡܥ
LiberGrad ܡܢ ܐܠܗܐ . ܘܐܢ ܒܗܘ ܙܥܘܪܐ ܩܐܡ ܐܢܬ : ܣܘܓܐܗ ܕܥܠܡܐ ܗܘܐ ܐܢܬ ܗܘ : ܕܠܐ ܬܐܟܘܠ ܥܡ ܓܝܪܐ̈ . ܐܢ ܢܛܪܬ ܗܘ ܪܒܐ : ܒܘܪܟܬܐ ܫܩܠ
LiberGrad ܠܗܠܝܢ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܙܥܘܪܐ̈ : ܘܩܐܡ ܐܢܬ ܒܪܘܪܒܐ̈ : ܡܐܪܒ ܐܢܬ ܙܥܘܪܐ̈ ܘܢܐܠܦ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ : ܒܨܝܪܐ ܢܬܩܪܐ . ܠܘ ܡܫܪܐ ܫܪܐ
LiberGrad ܕܡܪܝܐ ܐܠܗܐ : ܘܐܝܟܢ ܒܪܗ ܐܢܬ؟ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܝܫܘܥ : ܠܘ ܐܢܬ ܘܫܩܠ ܐܚܪܬܐ : ܗܢܘ ܓܐܪ . ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܣܦܪܐ̈ : ܢܡܘܣܐ ܫܪܐ
LiberGrad ܠܐܚܪܢܐ̈؟ ܐܘ ܗܝ ܕܙܟܐܘܗ ܠܒܝܫܬܐ ܒܛܒܬܐ؟ ܐܘ ܗܝ ܕܠܐ ܐܢܬ ܐܘ ܗܝ ܕܐܝܟ ܕܣܢܐ ܐܢܬ ܕܠܐ ܐܢܫ ܢܒܐܫ ܠܟ : ܠܐ ܬܒܐܫ
LiberGrad ܠܗ ܠܗܝ ܣܟܠܘܬܐ : ܘܡܪܢ ܕܐܢ ܠܗ ܠܕܝܢܟ . ܘܦܘܪܫܘܗܝ ܠܡ ܕܠܐ ܐܢܬ ܡܛܠ ܕܡܘܒܕ ܐܢܬ ܠܗ ܠܗܝ ܨܒܘ . ܘܥܘܕܪܢܐ ܗܘܐ ܠܟ ܕܠܐ ܬܒܥ
LiberGrad ܘܬܛܥܐ ܥܡܟ ܣܓܝܐܐ̈ . ܬܠܡܝܕܐ̈ ܕܝܢ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܦܪܫܝܢ ܐܢܬ ܚܘܒܗ ܕܡܪܢ ܘܡܢ ܚܫܘܗܝ̈ : ܗܘܝ ܥܪܝܡܐ ܐܝܟ ܚܘܝܐ ܘܠܐ ܬܛܥܐ
LiberGrad ܘܟܡܐ ܛܒ ܐܢܬ : ܕܠܐ ܡܬܬܟܝܠܐ ܪܒܘܬܟ : ܘܠܐ ܡܬܡܫܚܐ ܐܢܬ ܠܐ ܡܬܕܝܢ ܀ ( 4 ) ܒܪܝܟ ܐܢܬ ܡܪܝܐ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܟܡܐ ܬܪܝܨ
LiberGrad ܣܟܠܘܬܐ ܟܠ ܟܠܗ ܘܗܐ ܝܪܒܬ ܡܢ ܗܘ ܕܫܒܥܝܢ ܥܠ ܫܒܥ ܫܒܩ ܐܢܬ . ܘܐܡܪ ܠܟ ܕܫܒܘܩ ܠܗ ܫܒܥܝܢ ܥܠ ܫܒܥ ܠܡܣܟܠܢܐ : ܠܐ ܬܬܒܥ