simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnRufus:Pleroph ܠܗ : ܕܡܬܟܬܫ ܡܛܠ ܕܚܠܬ ܐܠܗܐ . ܘܡܚܕܐ ܫܪ̣ܪ XX X ܐܝXܝܗ ܐܢܬ . ܕܡܛܠ ܒܣܝܠܝܘܣ ܥܒܕܐ ܕܐܠܘܐ ܗܕܐ ܚܫܬ . ܡܛܠ ܕܠܐ X ܫ̇ܡܥ
JnRufus:Pleroph ܪܘܫܡܐX ܫܪܝܪܐ ܘܡܬܦܪܩX ܐܢܬ . ܘܡܚܕܐ ܠܡ ܢܦܨܬ ܟܠ ܡܕܡ X . ܐܢܬ ܠܟ ܣܘܣܝܐ . ܘܪܗܛ ܨܝܕ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܦܛܪܐ ܐܒܪܝܐ ܘܡܢܗ ܫ̇ܩܠ
JnRufus:Pleroph ܠܗܪܟܐ ܘܗ̇ܘܐ ܐܢܬ ܕܝܪܝܐ . ܘܟܕ ܐܢܐX ܐܡ̇ܪܬ ܠܗ ܠܐܒܐ ܐܢܬ ¹ܥܬܝܕ ܪܕܘܩܐ ܢܪ̣ܪܟ ܠܥܕܬܐ . ܘܗܝܕܝܢ ܟܕ ܥ̇ܪܩ ܐܢܬ ܐ . ܬܐ
JnRufus:Pleroph ܠܟ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ³ܒܝܫܐܬ̈ ܡܠܦ ܐܢܬ . ܡܢܐ ܗ̇ܦܟ ܐܢܬ XX XX ܐܢܬ ܕܩ̇ܐܡ ܥܠ ܒܝܡ ܘܡܬܪܓܡ . ܐܟܣܗ ܩܕܡ ܟܠܗ ܥܡܐ ܟܕ ܐܡ̇ܪ . ܬܪܨ