simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnEph:ActsEastSaints ܠܢ̣ ܘܡ̇ܚܕܐ ܐܢܬ ܆ ܟܕ ܠܥܡܡܐ̈ ܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܕܒܐܘܚܕܢܟ ܐܢܬ ܆ ܕܫܝܢܐ ܥܠ ܐܘܚܕܢܟ̣ ܒܝܘܡܬܟ̈ ܢܡܠܟ . ܘܒܗܕܐ ܡܢܝܚ
JnEph:ActsEastSaints . ܐܠܐ ܡܛܠ ܐܠܗܐ ܆ ܥ̣ܒܕ ܚܘܒܐ . ܘܣ̣ܒ ܗܢܐ ܩܕܡܐܝܬ . ܘܟܕ ܐܢܬ ܐܟܣܢܝܐ̈ ܆ ܘܕܢܠܥܣ ܗ̇ܘ ܩܠܘܪܐ ܆ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܕܡ̣ܛܪܦ
JnEph:ActsEastSaints ܪܡ̣̇ܐ ܠܟ ܬܫܥܝܬܐ̈ . ܘܠܘܝ ܕܝܢ ܣܩܥܪܢܐ̈ ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܐܢܬ ܇ ܐܠܐ ܒܥܕܢܐ ܕܚܕ ܣܘܥܪܢܐ ܒܠܚܘܕ ܕܡܬ̣ܒܥܐ ²ܒܗ ܬܘܕܝܬܐ ܇
JnEph:ActsEastSaints . ܗ̣ܘ ܕܝܝܢ ܬܡ̇ܗ ܘܘܐ ܒܢ̣ ܟܕ ܐܡ̇ܪ . ܐܪܐ ܠܡܐ ܟܕ ܡܫܝܚܢ̈ ܐܢܬ . ܡ̣ܙܕܟܐ ܐܢܬ . ܐܢ ܠܐ ܝ̇ܨܦ ܐܢܬ ܕܗܠܝܢ ܫܘܚܢܐ̈ . ܘܢ̇ܦܠ
JnEph:ActsEastSaints . ܐܠܐ ܠܟܠ ܫܘܚܢܐ ܕܚܛܗܐ ܕܗܘ̇ܐ ܠܟ ܆ ܒܥܓܠ ܣܝܡ ܥܠܘܗܝ ܐܢܬ ܢܝܬܝܟ ܣܛܢܐ ܠܦܣܩ ܣܒܪܐ ܘܢܐܡܪ ܠܟ ܇ ܕܐܪܓ̣ܙܬ ܠܐ ܡܬ̇ܩܒܠ
JnEph:ActsEastSaints ܡܢܝܢ ܐܒܘܢ . ܬܒ ܡܠܠ . ܘܒܝܐܐ ܠܢ ܒܝܕ ܡܠܬܐ ܕܚܘܒܟ ܆ ܘܙܪܘܥ ܐܢܬ ܓܝܪ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐ̇ܣܬܟܠܬ ܨܒܝܢܗ̣ ܐܡ̇ܪܬ ܠܗ . ܕܡܢܐ ܥܪ . ܩ
JnEph:ActsEastSaints . ܘ̣ܘ ܕܝܢ ܐܡ̣ܪ ܠܘܘܢ . ܕܐܟܣܢܝܐ ܐܝ̇ܬܝ . ܐܡ̇ܪܝܢ ܠܗ . ܐܢܬ ܕܠܐܟܣܢܝܐ ܕܐܬ̇ ܐ ܡܢ ܪܘܚܩܐ ܆ ܫ̇ܐܠܘܗܝ̣ ܕܡܝܢ ܐܝܟܐ
JnEph:ActsEastSaints . ܒܦܪܙܠܐẌ ܕܝܝܢ ܐܠܗܐ ܠܝܥܠܡ ܠܐ ܡܬܬܢܚ . ܐܠܐ ܐܢܬ ܒܐ ܐܢܬ ܐܒܘܢ ܕܬܢܝܚ ܆ ܒܗܠܝܢ̣ ܘܒܫܪܟܐ ܕܐܟܘܬܘܝܢ ܡܢܝܚ
JnEph:ActsEastSaints ܬ . ܨܒܐ ܦܫܝܩ ܕܐܦ ܗ̇ܘ ܟܣܝܐ ܒܕܝܠܗ ܢܬܬܪܣܐ ܇ ܐܢ ܐܢܬ ܥܡܠܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܠܟ ܇ ܕܟܕ ܒܪܢܫܟ ܓܠܝܐ ܒܕܝܠܗ ܡܣܬܝܒܪ̇ ܇ ܐܢ
JnEph:ActsEastSaints ܠܝ . ܟܕ ܗܟܝܠ ܩܕܝܫܐ ܗܢܐ ܫܢܝܐ̈ ܒܗ̇ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܐܢܬ ܨܥܪܬܟ̣ ܘܠܐ ܡܕܡ ܕܒܝܫ̇ ܥܒܕܬ ܠܟ . ܐܢܬ . ܡܛܠ ܡܢܐ ܡ̇ܨܥܪ
JnEph:ActsEastSaints ܝܪ̣ܥ ܐܢܬ . ܛܘܝܒܗ ܕܪܥܝܢܝ . ܘܗ̇ܝ ܬܘܒ Xܕܐܦ ܠܐX ܒܕܝ : ܢܐ ܐܢܬ ܦܪܢܣ . ܘܫܪܟܐ̣ ܐܓܥ̣ܠ ܠܡܪ ܢ . ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܆ ܡܪܝܐ̣
JnEph:ActsEastSaints ܒܫܡܗ ܕܡܪܝܐ ܡܢ ܓܒܝܠܬܗ . ܘܒܗ̇ ܒܫܥܬܐ ܢܦ̣ܩ ܡܢܗ̇ . ܘܐܬܐ ܐܢܬ . ܘܦܫ : ܛ ܣܒܐ ܐܝܕܗ̣ ܘܚ̇ . ܬܡܗ̇ . ܘܐܣܪܗ̣ ܘܐܡ̣ܪ . ܙ ܓܝܪ
JnEph:ActsEastSaints ܡܠܐ̈ ܕܐܠܘܐ ܩܕܡ ܐܝܠܝܝܢ ܕܟ̇ . ܦܪܝܢ ܒܗ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ . ܐܢܬ ܠܝܟܠܒܐ̈ : ܘܠܐ ܡܪܓܢܝܬܐ̈ ܩܕܡ ܚܙܝܪܐ̈ ܆ ܡܛܘܠ ܡܢܐ
JnEph:ActsEastSaints . ܡܛܠ ܡܢܐ ܡ̇ܨܥܪ ܐܢܬ ܠܝ . ܟܕ ܗܟܝܠ ܩܕܝܫܐ ܗܢܐ ܫܢܝܐ̈ ܒܗ̇ ܐܢܬ ܗܘܐ . ܕܐܢܐ ܠܡ ܐܚܝ ܠܐ ܨܥܪܬܟ̣ ܘܠܐ ܡܕܡ ܕܒܝܫ̇ ܥܒܕܬ ܠܟ .
JnEph:ActsEastSaints ܛܠܝܐ ܕܣ̇ܠܩ ܠܫܡܝܐ· ܠܒܘܟ ܒܪܓܠܗX . ܘܡܢܐ ܡܟܠ ܐܝܬ ܠܢ ܐܢܬ ܣܒܐ̈ ܓܚܟܢ ܐܢܬܘܢ ܥܠܝܢ̣ ܘܐܡ̇ܪܝܢ ܐܢܬܘܢ . ܕܐܢ ܠܡ ܚ̇ܙܐ
JnEph:ActsEastSaints ܠܘ ܐܘܡܝܟ . ܕܥܠ ܘܕܐ ܘܐܦ ܥܠ ܕܘܒܪܝܟ̈ ܡܛܘܠ ܦܘܪܩܢܐ ܐܢܬ . ܘܐ ܐܡ̣ܪܚܬ ܆ ܕܐ ܢ ܥ̣ܒܕܐ ܐܢܬ ܕܐܠܘܐ ܆ ܕܒܗ̇ܘ ܕܦܠ̇ܚ
JnEph:ActsEastSaints ܠܢܦܫܟ ܒܗܠܝܢ ܕܡܝ : Xܠܬ ܫ̣ܪܝܬ ܘܚܝ̇ܒ̣ܬ ܆ ܘܘܠܝܢ ܐܢܬ ܐܟܘܬܢ ܆ ܒܪܢܫܐ ܘܘܐ ܘܗ̣ܘ̣ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪܬ ܡܢ ܩܕܝܡ . ܐܠܐ ܘܐ
JnEph:ActsEastSaints . ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܐܡ̣̇ܪ . ܡܢܐ ܓܝܪ ܐܠܨ ܐ ܥܠ ܥܘܩܒܐ . ܡܐ ܕܒܪ ܐܕܡ ܐܢܬ ܐܟܣܢܝܐ̈ ܚܢܢ . ܘܬܘܬܒܐ̈ . ܐܠܐ ܨܒܝܢܢ ܕܢ̇ܐܠܦ ܕܡܢ ܐܝܟܐ
JnEph:ActsEastSaints ܒܟܠ ܥܕ ܢ X ܒܚܘܒܟ ܠܘܬ ܐܠܘܐ ܆ XXX- ܫܡ̇ܠܐ ܚܘܒܐ̣ ܘܘܘ̣ܝܬ ܐܢܬ . ܬܒ ܒܡܕܒܪܐ ܡܦ̣ܝܣ ܠܟ ܆ ܕܐܝܟܢܐ ܕܝܕ̇ܥ ܐܢܐ ܠܟ ܕܪ̈ ܬܚ
JnEph:ActsEastSaints ܕܬܡܘܬ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܥܠܡܐ ܆ ܘܗ̇ܝܕܝܝܢ ܥ̇ܐܠ ܐܢܬ ܕܬܐܚܐ ܥܡ ܐܢܬ . ܗܪܟܐ ܬܒ . ܘܢܣ̇ܐ ܚܘܫܒܝܟ̈ ܬܠܬܝܢ ܝܘܡܝܝܢ̈ : ܐܢ ܡܫܟܚ