simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnEph:ActsEastSaints ܆ X ܠܐ ܘܘ̣ܬX ܫܦܝܪܐX ¹ܠܟ ܕܬܫܒܘܩ ܐܘܣܝܟ̇ ܘܣܩܥܪܢܝܟ̈ ܐܢܬ ܆ ܘܐܢ . ܨܒܐ̣X ¹ܢܗ̣ܦܘܟ . ܟܕ ܐܡ̇ܪܝܢ ܠܗ ܆ ܕܐܢ ܘܕܐ̇ ܨܒܐ
JnEph:ActsEastSaints ܕܬܟܬܪ ܇ ܐܘ ܒܕܘܟ ܐܚܪܝܝܢ . ܘܗܝ . ̇ܕܝܢ ܐܢ ܠ ܘܬܢ ܡܟܬܪ ܐܢܬ ܐܢܬ X ܗ̇ܘܐ ܐܢܐ . ܐܡ̇ܪܝܝܢ ܠܗ . ܒ̇ܥܝܢܢ ܕܢܐܠܦ ܐܢ ܠܘܬܢ̇ ܨܒܐ
JnEph:ActsEastSaints ܡܢܝܢ ܐܒܘܢ . ܬܒ ܡܠܠ . ܘܒܝܐܐ ܠܢ ܒܝܕ ܡܠܬܐ ܕܚܘܒܟ ܆ ܘܙܪܘܥ ܐܢܬ ܓܝܪ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐ̇ܣܬܟܠܬ ܨܒܝܢܗ̣ ܐܡ̇ܪܬ ܠܗ . ܕܡܢܐ ܥܪ . ܩ
JnEph:ActsEastSaints ܢܦܫܟ . ܡܢܐ ܦܠܚܐ ܠܟ ܗܕܐ . ܡܢܐ ³ܚܐܫ ܐܢܬ ܠܟ . ܗ̣ܘX ܕܝܢ ܐܢܬ ܘܘܐ ܒܗ ܐܚܘܗܝ ܡܢ ܠܥܠ . ܘܐܡܪ ܘܘܐ ܥܗ . ܕܥܠ ܡܢܐ ܗܟܢܐ ܩ̇ܛܠ
JnEph:ActsEastSaints ܡ̇ܚܬܝܢܝܢ ܠܟ ܆ ܕܠܐ ܢܫܒܩܟ ܒܠܚܘܕܝܟ ܘܬܬܐܠܨ ܇ ܐܘ ܕܝܪܐ ܐܢܬ ܢܦ̣ܝXܬ ܠܡ̣ܥܪܩ ܠܚܣܢܐ . ܟܕ ܐܡ̇ܪܝܢ ܠܗ ܡܪܝ ܆ ܐܢ ܦ̇ . ܩܕ
JnEph:ActsEastSaints ܆ ܕܠܐ ܗ̣ܢܘܢ ܠܚܕܕܐ̈ ܢܗ̣ܪܘܢ ܒܝܕ ܥܠ̣ܠܬܐ̈ ܐܢܬ ܕܒܐܘܚܕܢܟ ܦܘܩܕܢܟ ܕܠܐ ܫܚܩܐ ܢ̇ܛܪ ܠܘܘܢ . ܟܕ ܦ̇ . ܩܕ
JnEph:ActsEastSaints ܠܝ . ܘܠܐ ܩܪܝܒ ܐܢܐ ܠܟ . ܟܘܠ ܐܢܫ ܘܐܢ ܚܛܗܘܗܝ̈ ܘܐܢ ܐܢܬ ܕܘ̇ܠܝܢ ܠܝ̣ ܠܐ ܡܒܣܐ ܐܢܐ . ܬܒ ܒܕܝܪܟ . ܘܫܠܝ ܆ ܘܠܐ ܩܪܝܒ
JnEph:ActsEastSaints ܢܦܫܟ : ܘܒܝܕ ܐܢܫܐ ܚܪܡܐ̈ ܘܕܠܐ ܪܚܡܐ̈ ܥܬܝܕ ܐܢܬ ܕܬܦ : ܠ : ܐܢܬ . ܘܟܕ ܛܘܒܢܐ ܟ̇ܠܐ ܘܘܐ ܠܗ ܘܐܡ̇ܪ : ܕܒܪܝ ܒܐܓܘܢܐ ܪ̇Xܝܐ
JnEph:ActsEastSaints ܘܡ̇ܩܒܠ ܐܢܬ ܐܝܟ ܦܘܩܕܢܐ ܕܡ̇ܠܟܐ . ܘ̣ܘ ܕܝܢ ܟܕ ܘܠܝܢ ܐܢܬ ܬܩ̇ܒܠ . ܡܛܠ ܕܬܘܒ ܘܪܟܐ . ܠܐ ܥܡ̇ܪ ܐܢܬ ܇ ܐܢ ܠܐ ܫ̇ܠܡ
JnEph:ActsEastSaints ܐܒܐ . ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ . ܕܚܣܢܘܢ- ܫܐܕܐ̈ ܘܫܩܠܘ ܗܘܢܝ : ܐܢܬ ܒܗܘܢܗ ܘܡܕܘܕ . ܘܟܕ ܚܙܬܗ ܐܣܬܟܠܬ . ܘܫܐܠܬܗ ܕܢܐ ܫܚܝܩ
JnEph:ActsEastSaints ܐܒܐ . ܠܡܐX ܠܐ ܘܐ ܒܕܝܪܐ ܐܝܬܝܟ ܆ ܠܡܐ ܓܝܪ ܒܥܠܡܐ ܐܝܬܝܟ ܆ ܐܢܬ ܆ ܐܡ̇ܪ ܗܘܝܬ ܠܗ ܐܝܟ ܡ̇ܦܨܚ ܐܢܐ ¹ܥܡܗ ܆ ܕܡܢܐ ܟܝ̣ ܫܚܝܩ
JnEph:ActsEastSaints ܆ ܠܥܦܪܐ ܟܢܬܟ . ܠܡܢܐ ܡܠܐܐ ܐܢܬ ܒܝܬܝܪܘܬܐ ܕܡܡܠܝܐ . ܟܕ ܐܢܬ Xܝ XXXXܠܟ ܕܬܦܠ ܒܐܝܕܘܘܝ̈ ܡܠܦ ܠܟ . ܐ ܢ ܠܘ̇ܘ ܠܐ ܫܡ̇ܥ
JnEph:ActsEastSaints ܠܝܘܬ ܐܠܗܐ . ܡܛܠ ܕܡܪܚܡܢܐ ܗܘ̣ ܘܡ̇ܩܒܠ ܘܘ ܠܟ . X ܘܟܕX ܐܢܬ ܚܝܠܘܗܝ ܘܐܡ̇ܪܝܢ ܠܗ . ܕܫܦܝܪX ܐܒܘܢ̈ ܥ̇ܒܕ ܐܢܬ ܐܢ . ܬܐܒ
JnEph:ActsEastSaints ܒܟܠ ܥܕ ܢ X ܒܚܘܒܟ ܠܘܬ ܐܠܘܐ ܆ XXX- ܫܡ̇ܠܐ ܚܘܒܐ̣ ܘܘܘ̣ܝܬ ܐܢܬ . ܬܒ ܒܡܕܒܪܐ ܡܦ̣ܝܣ ܠܟ ܆ ܕܐܝܟܢܐ ܕܝܕ̇ܥ ܐܢܐ ܠܟ ܕܪ̈ ܬܚ
JnEph:ActsEastSaints ܘܢܥܢܝܟ ܇ ܟܕ ¹ܗܟܢܐ ܬܫܘܛܝܘܗܝ . ܐܘ ²ܐܝ̇ܟܢܐ ܬܫܐܠ ܡܢܗ ܐܢܬ ܡܢ ܟܦܢܗ : ܘܠܐ ܕܚ̇ܠ ܐܢܬ ܡܢܗ ܆ ܘܐ . ܝܟܢܐ ܬܩ̣ܪܝܘܘܝ