simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnEph:ActsEastSaints ܥܘܡܪܐ . ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܡܚܕܐ ܬܘܒ ܫܦܥ̈ ܕܡܥܘܘܝ̣̈ ܘܫ̣ܠܐ . ܐܢܐ ܐܢܬ . ܕܡܛܠ ܡܢܐ ܐܒܘܢ ܟܣ̣ܝܬ ܡܢܢ ܕܐܝܟܢܐ ܐܝܬܝܟ ܇ ܘܡܢ ܐܝܢܐ
JnEph:ActsEastSaints . ܩܠܝܬܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܟ ܒܡܕܒܪܐ ܆ ܘܗܐ ܐܦ ܘܪܟܐ . ܩܝXܝܬܐ . ܐܢܬ . ܘܬܦܠܘܚ̣ ܟܠ XoX XX ܟܡܐ X ܕ̇ܨܒܐ ܐܢܬ . ܡܛܠ ܡܢܐ ܐܠܝܨ
JnEph:ActsEastSaints . ܘܐܟ̣ܪܟ ܐܝܕܘ ܘܝܗ̣ܒ ܠܗ ܦܟܐ . ܘܦ̇ . ܬܠܗ ܠܦܘܡܗ . ܐܢܬ ܡܢܐ ܐܢܬ ܡܠܐ̈ ܕܐܠܘܐ ܩܕܡ ܐܝܠܝܝܢ ܕܟ̇ . ܦܪܝܢ ܒܗ ܐܡ̇ܪ
JnEph:ActsEastSaints . ܠܐ ܓܝܪ ܫܡ̣ܥܬ ܠܛܘܒܢܐ ܫܠܝܚܐ ܕܐܡ̇ܪ ܆ ܕܐܢ ܒܝܬܐ ܕܢܦܫܗ ܐܢܬ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܡܡܠܠ ܐܢܬ· ܐ . ܝܟܢܐ ܘܠܝܝܢ ܠܘܬܝ ܐܡ̇ܪ
JnEph:ActsEastSaints . ܡܢ ܙܪܥܐ ܗ̣ܘܐ ܕ ܓܒܪܐ ܗ̇ܘ ܒܪ ܐܢܫܐ ܕܐܡ̣ܪܬ ܠܝ ܥܠܘܘܝ ܆ ܐܢܬ ܗܘ̣ܐ . ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܠܩܬܘܠܝܩܐ ܪܝܫܢܐ . ܥܠ ܗܠܝܢ ܡܘܢ ܐܡ̇ܪ
JnEph:ActsEastSaints ܠܝ ܕܐ . ܥܒܕX ܣܘܥܪܢܐ̈ ܕܙܕܝܩܘܬܐ . ܐܢ ܓܝܪ ܐ . ܙܠ ܐܢܐ ܕܐ . ܐܢܬ ܕܝܢ ܡܢ ܝܘܡܝܝܢ̈ ܐܡ̇ܪܚܬ̣ ܘܐܡܪܬ ܠܗ̣ ܕܡܢܐ ܡܪܝ ܐܡ̇ܪ
JnEph:ActsEastSaints ܬ . ܨܒܐ ܦܫܝܩ ܕܐܦ ܗ̇ܘ ܟܣܝܐ ܒܕܝܠܗ ܢܬܬܪܣܐ ܇ ܐܢ ܐܢܬ ܥܡܠܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܠܟ ܇ ܕܟܕ ܒܪܢܫܟ ܓܠܝܐ ܒܕܝܠܗ ܡܣܬܝܒܪ̇ ܇ ܐܢ
JnEph:ActsEastSaints ܆ ܐܢܐ ܡܢ ܪܡܫܐ ܢ̇ܦܩ ܐܢܐ . ܕܬܗܘܐ ܝܕ̇ܥ ܕܐܠܐ ܐܢ ܒܝܫܘܥ ܐܢܬ ܒܐܬܪܐ ܐܘ ܕܘܟܬܐ ܐܣܝܪ ܐܢܐ ܆ ܐܢ ܕܬܦܩܝܢܝ ܡܢ ܐܬܪܐ ܒ̇ܥܐ
JnEph:ActsEastSaints ܠܡܝܬܐ ܕܡ̣ܝܬX ܒܚܛܗܘܗܝ̈ . ܘܩܒܝܪ ܒܦܓܪܗ Xܕܢܡܠ . ܐܢܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܢܦܫܟ ܩܠܝܠ ܆ Xܗ̣ܘ ܘܟܢܐ ܡ̇ܦܢܐ ܗܘܐ . ܕܡܢܐ ܒ̇ܥܐ
JnEph:ActsEastSaints ܠܝ ܕܐܚ̇ܙܐ ܆ ܕܠܐ ܬܚܣܪܝܢ ܡܢ ܚܙܬܐ ܕ ܓܒܪܐ . ܐܘ ܕܕܠܡܐX ܐܢܬ ܫܢܝܢ̈ ܇ ܦܪܨܘܦܐ ܕ ܓܒܪܐ ܠܐ ܚ̇ܙܝܬ . ܘܕ̣ܝܠܟ ܗܫܐ ܒ̇ܥܐ
JnEph:ActsEastSaints ܆ ܠܝܡܗܝܡܢܐ̈ ܐܬܘܬܐ̈ . ܠܐ ܡܬܒܥܝܢ̈ . ܐ . ܬܐ ܓܝܪ ܠܒܪ ܡܢܟ ܐܢܬ ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܡܢ ܡܠܐܟܐ̈ ܕܫܡܝܐ . ܡ̇ܚܪܡܐ . ܘܡܛܠ ܕܐ . ܬܐ ܒ̇ܥܐ
JnEph:ActsEastSaints ܕܬܛܪܛܫ ܒܝ ܣܝܢܐ ܕܚܛܗܝܟ̈ . ܣܦ̇ܩܝܢ ܠܝ̣ ܡܘܡܝ̈ ܕܝܠܝܝ . ܐܢܬ ܘܘܐ ܠܗ̇ ܟܕ ܐܡܪܐ ܆ ܕܟܪܘܣ ܠܝܡ ܡܢ ܗܕܐ ܛܝܒܘܬܟ ܇ ܕܨ̇ ܒܐ
JnEph:ActsEastSaints . ܦܫܝܩ ܗܘ ܠܟ ܕܬܫܒܩܝܗ̇ ܠܦܠ̣ܚܘܬܐ . ܐܠܐ ܠܡ ܡܛܠ ܐܢܬ ܆ ܕܗܕܐ ܠܕܘܒܪܝܟ̈ ܡܕܡ . ܠܐ ܡܥܟܪܐ . ܘܐܡܬܝ ܕܨ̇ ܒܐ
JnEph:ActsEastSaints . ܘ̇ܝܕܝܢ ܣܒܐ ܟܕ ܡ̇ܒܟܐ ܥܠ ܠܙܒܢܐX ܕܛܥܝܘܬܐ ܕܐܚ̣ܕ ܐܢܬ ܥܝܒܝܕ ܐܢܬ ܠܣܓܝܐܐ̈ ܆ ܫ̇ܢܐ ܠܟ ܡܢ ܗܪܟܐ ܆ ܠܐܝܟܐ ܕܨ̇ ܒܐ
JnEph:ActsEastSaints ܕܬܝܩܪ ܢܦܫܟ ܘܠܐ ܬܗܘܐ ܚܪܒܐ ܒܐܬܪܐ ܟܠܗ ܡܛܠܬܟ . ܦܘܩ ܡܢ ܐܢܬ ܠܐ ܐܣܝܪ ܐܢܐ ܒܡܕܡ ܐܚܪܝܢ . ܗ̣ܘ ܕܝܢ̣ ܐܡ̣ܪ ܠܗ . ܕܐܢ ܨ̇ ܒܐ
JnEph:ActsEastSaints ܐܒܘܢ ܕܬܢܝܚ ܆ ܒܗܠܝܢ̣ ܘܒܫܪܟܐ ܕܐܟܘܬܘܝܢ ܡܢܝܚ ܐܢܬ . ܐܢܬ ܕܡܪܝܐ ܐܠܦ ܠܢ ܒܣܒܪܬܘ ܘܦ . ̇ܩܕ ܠܢ . X ܐܢX ܠܡܪܝܐ ܨ̇ ܒܐ
JnEph:ActsEastSaints ܐܙܒܝܢ ܠܟ ܠܚܡܐ ܘܝܪܩܘܢܐ̈ ܒܠܚܘܕ ܆ ܐܘ ܕܡ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܚܠܩ ܐܢܬ ܡܢܗܘܢ ܝ̇ܬܒܐ ܘܘܬ ܘܡܫܐܠܐ ܠܗ ܆ ܕܡܢܐ ܐܚܝ ܪܓ̇ܐ ܠܟ . ܒܥ̇ܐ
JnEph:ActsEastSaints ܕܬܘܦܘܟ ܗܫܐ̣ ܦܫܝܩ ܠܟ . ܘܘܟܢܐ ܡܠ : ܒܫܝܢ ܠܗ ܐܣܟܡܐ ܆ ܟܕ ܐܢܬ ܡܕܒܚܐ . ܘܬܘܒ̣ ܙܘܘܪܐ̈ ܪܘܪܒܐ̈ ܗ̇ܘܝܢ . ܘܕܠܡܐ ܠܡ ܒܥ̇ܐ
JnEph:ActsEastSaints ܒܪܘܝܢ· ܫܘܒܚܐ ܠܝܪܚܡܝܟ̈ ܡ̇ܚܝܢܝܢ . ܘܗܟܢܐ ܗܠܝܢ ܐܢܬ ܠܟ ܡܪܝܐ̈ ܬܘܒ̣ ܬܘܕܝܬܐ ܠܟ ܣܒܪ ܢ . ܒܐܚܪܢܐ ܬܘܒ ܆ ܒܪܝܟ
JnEph:ActsEastSaints ܒܫܡܗ ܕܡܪܝܐ ܡܢ ܓܒܝܠܬܗ . ܘܒܗ̇ ܒܫܥܬܐ ܢܦ̣ܩ ܡܢܗ̇ . ܘܐܬܐ ܐܢܬ . ܘܦܫ : ܛ ܣܒܐ ܐܝܕܗ̣ ܘܚ̇ . ܬܡܗ̇ . ܘܐܣܪܗ̣ ܘܐܡ̣ܪ . ܙ ܓܝܪ