simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnDalya:Epist ܠܗܢܐ ܥܠ ܟܬܦܟ ܛܥ̣ܝܢ ܐܢܬ ܠܗ ܘܒܓܿܘܟ . ܘܐܝܟ ܕܚ̣ܙܝܬܝܗܝ ܐܢܬ ܬܚܿܘܐ ܠܟ ܥܠ ܟܣܝܘܬܗ ܕܢܝ̣ܚܬܿ ܒܟܠ . ܕܐܝܟ ܕܛܥ̣ܝܢ
JnDalya:Epist . ܐܢ ܢܦܫܟ ܐܘܪܝܫܠܡ ܡܙ̇ܝܚܬ̇ XX ܠܡܫܝܚܐ ܗܝ ܆ ܡܘܢ ܩ̇ܛܝܢ ܐܢܬ ܐܢܬ ܆ X⁰ܕܛ̇ܒܬܐ ⁰ܝ ܘܕܒ̣ܝܫܬܐ X¹ܡܢܗ ܠܡܘܢ ܠܐ ܥ̇ܩܪ
JnDalya:Epist ܗܘ ܚܕܘܬܗ ܘܪܘܿܙܗ . ܐܢܬ ܗܘ ܬܟܣܝܼܬܗ ܘܒܫܘܼܒܚܟ ܐܢܬ ܟܠ ܣܘܢܩܢܘܗܝ̈ ܡܬܡܿܠܝܢ 4 . ܐܢܬ ܗܘ ܐܘܟܠܗ ܘܫܼܩܝܗ .
JnDalya:Epist . ܐܘ ܕܟ̣ܣܐ ܒܝ ܘܡܣܿܬܪ ܔܠܝ ܒܝ ܪܐܙܟ ܕܡܛܫܝ . ܚܿܘܐ ܠܝ ܐܢܬ ܕܟ̣ܣܐ ܠܓܘ ܡܢܟ . ܩ̣ܪܝ ܒܩܠܐ ܫܠܝܐ ܘܫܬܝܩܐ ܟܕ ܐܿܡܪ
JnDalya:Epist ܫܪܝܪܐ . ܘܟܕ ܒܦܣܩܐ ܕܡܢ ܟܠ ܒܐܠܗܐ ܗܿܪܓ ܐܢܬ ܒܐܡܝܢܘ ܐܢܬ ܚܠܝ̣ܛ ܐܢܬ ܥܡ ܝܚܝܕܝܐ̈ ܪܚܡܿܝ̈ ܐܠܗܐ ܒܪܚܡܬܐ ܝܚܝܕܝܐ
JnDalya:Epist . ܒܪܡ ܡܥܝܢܐ ܕܟܠܗܘܢ ܪܒܘܬ ܟܪܣܐ ܗܝ . ܘܝܿ ܠܗ ܠܝܚܝܕܝܐ ܐܢܬ . ܐܢ ܠܗܢܐ ܚܫܐ ܬܫܬܥܒܕ ܠܒܪ ܙܘܓܗ ܡܢ ܩܜܝܪ ܥܒ̣ܕܐ ܗܿܘܐ
JnDalya:Epist ܗܘ ܡܫܪܝܗ ܘܥܘܡܪܐ ܕܢܝܿܚܬܗ ܘܠܟ ܥܿܐܠ ܒܟܠܙܒܢ ܕܢܣܬܬܪ . ܐܢܬ . ܐܢܬ ܗܘ ܬܟܣܝܼܬܗ ܘܒܫܘܼܒܚܟ ܥܪܛܠܝܘܬܗ ܡܬܟܿܣܝܐ .
JnDalya:Epist ܒܚܘܼܒܐ ܥܠܡܝܐ ܚܫܝܼܒ ܐܢܬ ܠܐܠܗܐ . ܘܟܕ ܚܠܝ̣ܛ ܐܢܬ ܥܡ ܐܢܬ ܘܐܿܡܪ ܠܟ ܫܪܪܐ ܕܝܿܠܦܬ ܡܢ ܐܠܗܝ . ܟܕ ܥܡ ܥܠܡܝܐ̈ ܥ̣ܢܐ
JnDalya:Epist . ܒܗܕܐ ܬ ܗܘܡܐ ¹⁷ܕܪܟ ¹⁸ܐܢܬ ܆ ܘܫܡܝܐ̈ ܥ̇Xܝܐ ܒܢܘܗܪ ܗ ܐܢܬ ܕܡ̣ܘܬ X ¹ܚܙܬܐ ¹⁶ܥ̇ܒܕܐ ܠܟ ܆ ܘܠܟܠ ܓܒܝܢ̈ ܡܚܙܐ ܚ̇ܙܐ
JnDalya:Epist ܒܟ ܡܚܙܝܬ ܢܘܗܪܐ ܕܗܿܘ ܚܿܙܐ ܟܠ ܘܬܚ̣ܙܐ ܒܗ ܗܠܝܢ ܕܝܠܗ ܐܢܬ ܒܟ ܩܘܿܕܫ ܟܣܝܘܬܐ ܒܛܘܟܿܣ ܣܕܪܝܗܘܢ̈ . ܐܡܬܝ ܟܝ ܬܚ̣ܙܐ
JnDalya:Epist ܘܩܿܪܐ ܐܢ ܡܛܠ ܪܚܡܬܐ ܕܐܠܗܐ ܡܫܿܡܫ ܐܢܬ ܐܘܿ ܕܠܡܐ ܐܢܬ ܣܪܝܼܩܐ ܢܿܩܝܦܐ ܠܗ . ܐܠܐ ܒܼܨܝ ܡܕܥܟ ܘܚܼܙܝ ܡܐ ܕܡܫܿܡܫ
JnDalya:Epist ܠܘܬܢ ܒܡܪܢ . ܘܡܢ ܩܪܝܢܗ̇ ܝ¹ ܕܐܓܪܬܟ ܐܫ̇ܬܘܕܥܬ ܕܗܕܐ ܐܢܬ : ܡܢ ܐܚܐ̈ ܚܝܒܐ̈ ܕܐ̣ܬܘ ܨܝܕܝܢ ܆ ܕܣܓܝ ܚܘ̣ܒܐ ܩ̣ܢܐ
JnDalya:Epist X ܒܣܘܘܚܗ ܕܗ̇ܘ ܕܒܠܒܟ ܡܬܬܙܝ̣ܥ ܇ ܡܫ̇ܢܐ ܟܠ ܙܘܥܝܢ̈ . ܐܢܬ ܕܒܢܦܫܟ ܪܦ̇ܬ ܕܠܐ ܫܠ̣ܝܐ ܡܥ̇ܦܩ ܐܢܬ ܇ ܘܣܘ̣ܘܚܗ̇ ⁷ܚ̇ܠܛ
JnDalya:Epist ܝܗ̣ܒܬ ܪܘܚܐ ܕܒܪܟ ܒܠܒܗ ܆ ܘܗ̣ܝ ܝܗ̣ܒܬ̇ ܠܗ ܦܐܪܪܝܣܝܐܐ ܐܢܬ ܐܒܐ ܝ̇ܠܘܕܗ ܆ XX 1ܘܠܟ ܐܒܐ ܡܫ̇ܡܗ ܒܕܡ̣ܘܬ ܝ̣ܠܘܕܐ XX .
JnDalya:Epist . ܡܫ̇ܕܪ ܐܢܐ ܠܟ ܒܚܝܠ ܡܪܢ : ܐܝܠܝܢ ܕܐܢ X⁶ܬܟ̇ܢܫ 10ܠܟ XX ܐܢܬ XX ܗܪܟܐ ܟܠܗܝܢ XX ܪܡܬܐ̈ . ܐܢܕܝܢ ܕܚܫܘܟܢ̈ ܝܬܝܪ ܒ̇ܥܐ
JnDalya:Epist ܘܕܠܩܘܒܠܐ ܫܓܝܫܝܢ ܨܿܠܐ ܨܠܘܬܐ ܗܕܐ ܟܣܝܐܝܬ ܘܕܠܐ ܦܣܿܩ ܐܢܬ ܕܓܒܝܐ ܠܕܐܬ̣ܐ ܕܢܫܿܡܫ 7 . ܘܐܢ ܡܢ ܟܠ ܛܒܢ̈ ܣܦܝ̣ܩ
JnDalya:Epist ܬܥ̣ܡܪ ܥܡܗ . ܕܡܩ̣ܝܡ ܨܒܝܢܗ ܒܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܐܿܠܨܐ ܠܨܒܝܢ ܐܢܬ ܒܪܕܥܬܐ ܕܠܒܝܼܫ . ܒܪܚܿܡ ܪܝܫܢܘܬܐ ܠܐ ܥܿܡܪ ܐܠܗܐ ܐܦܠܐ
JnDalya:Epist ܠܟ ܥܡܗ X ¹ܒܫܘܠܗܒܐ ܕܪܚܡܬ ܗ . ܒܗܕܐ ܆ ܢܦܫܗ ܡܚ̇ܘܐ ܠܟ ܐܢܬ ܢܦܫܟ ܒܥܘܗܕܢܗ . ܙ̇ܗܐ ܩܢܘܡܟ X ¹ܒܚ̇ܘܪܐ ܕܒܗ . ܚ̇ܝܕ
JnDalya:Epist ³⁹ ⁴⁰ܐ܏ܘ ܝ̣ܠܘܕܐ ܆ ܘܪܓܬܟ ܫ̇ܒܝܐ ܢܦܫܬܐ̈ . ܢܦܩ̣ܬ̇ ܐܢܬ ܡ̇ܘܠܕ ܟܠ ܠܥܠܡܗ ܝܝ ܫ̇ܦܝܪܐ ܀ 3ܡܐ ܪܓܓ ܐܢܬ ܝܝ ܘܪܚܝ̣ܡ
JnDalya:Epist ܚܠܦܘܗܝ ܣܥ̣ܘܪ ܠܝܘܬܪܢܐ Xܝ ܕ ܩܢܘܡ̣ܟ . ܒܟܠ ܢ̇ܡܘܣܐ ܐܢܬ ܗ̣ܘܝܬ ܢ̇ܛܪ ܀ 12ܠܟܠ ܕܩ̇ܪܐ ܐܢܬ ⁴ܝ ܥ̣ܢܝ . ܘܟܠ ܕܡܬܦ̇ܩܕ