simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnDalya:Epist . ܘܐܢ ܒܗܕܐ ܡܨܥܝܐ ܠܐ ܢ̣ܣܒܬ ܆ ܠܬܪܝܢܐ X ⁵ܒܫܘ̣ܡܠܝܐ ܐܢܬ ܗ ܆ ܐܦ ܠܕ ܩܕܡܝܟ ܝ ⁵ܐܬ ܢ̇ܗܪܘ ܒܢܘܗܪܗܘܢ ܚ̇ܙܐ X X 50
JnDalya:Epist ܒܢܦܫܗ . ܚܠܝ̣ܛ ܐܢܬ ܒܗܕܡܘܗܝ̈ . ܕܢܝ̣ܚ X⁷ܐܢܬ ܒܗܘܢܗ ܆ X ܐܢܬ X⁵ܥܢܝ̇ܢܗ ܒܟܠܥܕܢ ܆ ܒܕ X⁶ܐ ܝ̇ܕܥܐܒܐ ܠܒܪ ܡܢܟ ܀ 5ܡܚ̇ܝܕ
JnDalya:Epist ܕ ܢ̣ܣܒ ܨ ܠܡܐ ܕܘܡܝܐ ܕܬܦܢܟܐ ܆ ܫ̇ܬ ܩ ܒܟ X ܠܟܠ ܡܥܒܕ̈ ܢܘ X ܐܢܬ ܘܬܫܥ̈ . ¹ 1ܨ ܠܡܐ ܐܝܬ ܝܟ ܝ ܕܐ ܠܗܐ ܐ܏ܘ ܒܪ ܢܫܐ . ܨ̇ ܒܐ X
JnDalya:Epist ܣ̇ܟܘܠܬܢܐܝܬ ܆ ܕܐܝܟܢܐ ܡܠ̣ܝܢ ܟܠܗܘܢ ¹⁰ܟܝܢܘܗܝ̈ ܐܢܬ ܡܕܥܝ X ܠܐ ܫ̇ܘܐ ܠܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܀ 2ܐܬܒ̇ܩܐ ⁸ܐܚܝ ܟܕ ܚ̇ܐܪ X
JnDalya:Epist ܙ̇ܟܐ ⁴⁷ܐܢܬ ܠܝ . ܠܐ ܡܫ̣ܟܚ ܫ̇ܕܐ ⁴⁸ܠܒܪܢܫܐ ܐܢ ܪܡܘܬܐ ܐܢܬ ܗ . X⁶ܕܡܢ ܟܠ ⁴⁶ܕܣ̇ܥܪ ܐܢܬ ܆ ܒܠܚܘܕ ܒܡܘܟܟܟ ܡܫ̣ܟܚ X
JnDalya:Epist . X ⁴ܟܕ ܒ̇ܟܐ ܒܕܡܥܘܗܝ̈ ܕܢ̇ܚ ܐܢܬ ܝ . ⁴ܠܟܠ ܟܪ ܕܢܚ̣ܘܪ ܐܢܬ . ܟܕ ܐ̇ܟܠ ܆ ܒܐܘܟܠܗ ܚ̇ܙܐ ܠܟ . ܘܟܕ ܫ̇ܬܐ ܒܫ̣ܩܝܗ ܨ̇ܡܚ X
JnDalya:Epist ܕܬ ܠ̣ܒܫ ܆ ܛܒܥܐ̈ ܒܠܒܘ̣ܫ ܢܦܫܟ ܡܘܢ ܚ̇ܙܐ ܐܢܬ . ܐX ܐܝ̣ܠܢ ܐܢܬ ܠܡܘܢ ܒܪܓܬܐ ܚ̇ܐܪ ܐܢܬ . ܐܢ ܠܒܘ̣ܫ ܢܘܗܪܐ ܨ̇ܒܐ XX
JnDalya:Epist X¹ܡܢ ܟܠ . ܘܠܪܚܡܝܟ ܕܠܐ ܦܣ̇ܩ ܕܢܝܚ ܐܢܬ . ܐ܏ܘ ܚܫܘܟܐ ܐܢܬ ܗܪܟܐ ܆ ܗ̣ܘ ܗܟܘܬ ܒܟܠ ܐܬܪ . . . ܀ 6ܫܘܒܚܐ ܠܟ X¹ܕܟ̣ܣܐ
JnDalya:Epist ܆ ܘܐܫ̣ܬܝ ܘܪܘ̣ܙ ܢX ܠܒܗ ܒܪܚܡܬܟ ⁹ܝ . ܛܘܒܘܗܝ ܠܡ̇ܢ ܕܥ̣ܠ ܐܢܬ ²⁹ . X⁸ܛܘܒܘܗܝ X 1ܠܡ̇ܢ ܕܥܡ ܫ̣ܩܝܗ ܚ̣ܙܐ X⁰ܕܚܠܝ̣ܛ
JnDalya:Epist ܡܢ ܗܠܝܢ XX XX ܕܡܢ ܠܒܪ ܡܬܚ̣ܙܝܢ ⁴⁸ܐܙܕܗܪ ܀ ⁴⁷ 25ܘܚ̣ܙܝ ܐܢܬ X²ܡܛܠ XX ܕܡܬܚܙܝܐ ܐܦ ܢܦܫܐ ܒܗܠܝܢ ⁴⁴ܫܘܚܠܦܐ̈ . X⁴ܐܠܐ
JnDalya:Epist ܇ ܘܕܠܐ ܕܚ̣ܠܐ ܗ̇ܘܝܐ ܡܪܕܝܬܟ ܀ X 3ܐܝܟܢܐ ܕܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܢܬ Xܝ . ܛܟܣܐ ܐܚ̣ܘܕ ܆ ܘܗܐ ܡܟܝܠ ܒܐܘܪܚܐ ܕܡܠܟܐ X⁵ܪܕܐ̇
JnDalya:Epist . ܓ̣ܠܝ ܕܝܠܟ ܠܟܣܝܐ ܆ ܘܓ̇ܠܐ ܠܟ ܗܝܠܝܢ ܕܝܠܗ . ¹ܐܢ ܡܢ ܐܢܬ . X⁶ܠܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܟܣܝܬܐ̈ ܆ ܘܡܢܐ ܕܝܠܟ ܟܣܝܐܝܬ X⁷ܣ̇ܥܪ
JnDalya:Epist ܕܬܫ̣ܟܚ ܆ ܛ̣ܪ ܦܘܩܕܢܐ̈ . ܐܢ ܠܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܨ̇ܒܐ ܐܢܬ XX ܐܢܬ ܪܚ̇ܡ ܐܢܬ ܆ ܚܘܒ̣ܗ ܕܠܐ ܦܣ̇ܩ ܢܗ̣ܘܐ ܒܟ . ܐܢ ܠܗܢܐ X⁸ܨ̇ܒܐ
JnDalya:Epist X⁰ܠܗܢܐ ܥܠ ܟܬܦܟ ܆ ܛܥ̣ܝܢ ܐܢܬ ܠܗ ܘܒܓ̇ܘܟ . ܘܐܝܟ ܐܢܬ ܬܚ̇ܘܐ ܠܟ ܥܠ ܟܣܝܘܬܗ ܕܢܝ̣ܚܬ̇ ܒܟܠ . ܕܐܝܟ X⁹ܕܛܥ̣ܝܢ
JnDalya:Epist ܕܗܕܐ ܒܐܡܝܢܘ ܬܫܬܠ̇ܗܒ ܒܢܦܫܟ : ܐܦ̣ܩ ܡܢܗ̇ ܝ ¹ܪܚܡܬ ܐܢܬ ⁹ܐܝܟ ܕܠܪܚ̇ܡܗ : ¹⁰ܪܚܡܬܗ ܕܠܐ ܦܣ̇ܩ ܬܗ̣ܘܐ ܒܟ . ¹¹ܒ̇ܥܐ
JnDalya:Epist ܕܒܐܬܪܐ ܕܠܐ ܐܬܪܐ X : ¹ܗ̇ܢܘ ܕܝܢ ¹⁴ܕܒܐܠܗܐ ܢܗ̣ܘܐ ܐܢܬ ܬܫܬܠ̇ܗܒ ܒܢܦܫܟ : ܐܦ̣ܩ ܡܢܗ̇ ܝ ¹ܪܚܡܬ ܥܠܡܐ . ¹¹ܪܓܝܓ
JnDalya:Epist ܘܐ̇ܡܪ ܠܟ . ⁸ܡܪܢ ܓܝܪ ܐܡ̣ܪ . ⁸ܕܡܥܡܘܕܝܬܐ ⁹ܐܝܬ ܠܝ ܐܢܬ ܕܡܕܝܢ ܡܢܐ ܥ̇ܕܠ ܐܢܬ ܠܝ ܕܡܨ̇ܚܐ ܐܢܐ ܠܟ . ܫ̣ܡܥ ⁷ X ¹ܐܦ
JnDalya:Epist ܆ ܐܝܟ ܕܝ̇ܠܦܬ ܡܢ ܩܪܝܢܗ̇ ܕܐܓܪܬܟ . ܘܦ̇ܝܣܐ ܩ̇ܪܒܬ ܠܝ ܐܢܬ ܒܠܚܘܕܝܗ̇ ܀ 3ܘܥܠ ܗܠܝܢ ܡܬܦ̇ܠܓ ܐܢܬ : ܕܠܘ ܫܪܪܐ X ¹ܚ̇ܙܐ
JnDalya:Epist ܠܐܬܪܐ ܕܫ̣ܡܫܗ ܒ̇ܪܘܝܐ ܗܘ . ܘܡ̇ܦܨܚ ܐܦܝܟ̈ ܒܢܘܗܪܐ ܕܠܐ ܐܢܬ ܕܒܒܬܟ̈ 1ܡܢ ܬܘܩܦܐ ܕܥܩܬܐ̈ . ܡܢ ܫܠܝ ܒܚ̣ܠܦܐ ܝ ¹ܢ̇ܣܒ
JnDalya:Epist ܠܓܘ ܕܡܘ̣ܬܐ ¹⁷ܕܡܬܚܙܝܐ ¹⁹ ¹⁸ܟܕ ܡܠܝܐ ܚ̣ܫܟܐ . ¹⁹ ܐܢܬ ¹ܐ̣ܨܕ ܚܝܪܟ̈ ¹⁶ܠܓܘ ܡܢ ܕܡ̣ܘܬܐ ܒ̇ܪܝܬܐ . ¹⁶ ¹⁷ܘܡܫ̣ܟܚ