simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:Epist ܝX ܐܘܪܢܐ ܕܫܦܝܪܬܐ̈ ܂ ܡ̇ܕܝܢ ܣܝ̣ܡ ܬܚܘܡܐ ܠܡܘܬܐ ܘܐܡ̣ܪ ܐܢܬ ܐܢܬ ܠܗ̇ ܠܡܝܬܪܘܬܐ ܂ ܐܝܟ ܕܒܨܒܥ̣ܐ ܡܢ ܪܘܚܩܐ ܡܚ̣̇ܘܐ
JacSer:Epist ܡܢ X ܒܝܫܬܟ̈ ܂ ܣ̇ܓܝ ̤ܘܡܬܐ̈ ܥܒ̣ܪ ܃ ܘܗ̇ܘ ܕܝܠܟ ܠܝܬܘܗܝ ܐܢܬ ܫ̇ܥܬܐ ܕܗ̇ܠܝܢ ܟܠܗ̣ܘܢ ܫܘܘܕܝܐ̈ ܗܘ̣ܘ ܥܠܝܗ̇ ܂ ܕܥ̇ܒܪ
JacSer:Epist ܣܡܬܗ̇ ܬܚܝܬ ܣܟܐ̣ ܂ ܘܗ̇ܐ ܡܫܬܥܐ ܐܢܬ ܒܡܠܝܟ̈ ܐܢܬ ܘܥܩܒ̣ܬ̣ ܠܗ̇ܘ ܕܠܐ ܡܬ̇ܥܩܒ ܂ ܘܐܘܪܚܐ ܕܪܕܬ ܠܥܠ ܡܢ ܣܟܐ ܂
JacSer:Epist ܟܕ ܠܘ ܪܠܢ̈ ܐܢܬ ܂ ܪܡܝܐ ܠܟ ܓܝܪ ܐܘܪܚܐ ܕܬܐܙܠ̣ ܂ ܨܝܪ ܂ ܗ̇ܘ ܐܢܬ ܂ ܬܗܪ ܒܟ ܕܐܝܟܢ ܠܘܙܝXܢ ܐܢܬ ܟܕ ܠܘ ܥܡܢ ܐܢܬ ܂ ܘܡܢܢ
JacSer:Epist ܥܩܒܬܐ ܂ ܘܠܐ ܡܬ ܕܥܢ̈ ܬܡܢ ܕܘܪܟܬܐ̈ ܂ ܡܛܠ ܕܠܘ ܕܢܬܥܩܒ ܐܢܬ ܥܠ ܕܘܪܟܬܗ̈ ܂ ܘܐܢ ܚܐܪ ܐܢܬ ܒܪܫܐ ܕܐܘܪܚܗ̣ ܂ ܠܐ ܝ ܡܫܟܚ
JacSer:Epist ܂ ܘܡܢܢ ܐܢܬ ܟܕ ܠܘ ܪܠܢ̈ ܐܢܬ ܂ ܪܡܝܐ ܠܟ ܓܝܪ ܐܘܪܚܐ ܕܬܐܙܠ̣ ܐܢܬ ܬܡܝܗܐ̣̈ ܂ ܬܗܪ ܒܟ ܕܐܝܟܢ ܠܘܙܝXܢ ܐܢܬ ܟܕ ܠܘ ܥܡܢ
JacSer:Epist ܕܝܢ ܟܕ ܚܐܪ ܐܢܬ ܒܡܘܡܐ̈ ܕܢܦܫܟ̣ ܂ ܢܦܝܠܐ ܥܠܝܟ ܕܚܠܬܐ ܐܢܬ ܂ ܕܐܡ̇ܪ̈ ܂ ܕܙ̇ܕܩ ܕܢܗܘܐ ܩܫܝܫܐ̇ ܂ ܐܝܢܐ ܕܡܘܡܐ ܠܝܬ ܒܗ
JacSer:Epist ܂ ܐܬܐܡܪܙX ܡܢ ܐܠܗܐ ܠܐܕܡ ܐܒܐ 5ܕܟܠܗܘܢ ܫܪܒܬܐ̈ ܝ ܂ ܘܥܠ ܐܢܬ ܝ ܢܛܘܪܘܬ X ܦܘܩܕܢܐ̈ ܂ ܠܐ ܠܡ ܬ ܐܟܘܠ ܡܢ ܐܝܠܢܐ ܘܐܠܐ̣ ܡܐܬ
JacSer:Epist ܂ ܟܕ ܡܫܡܫ ܐܢܬ ܒܗ ܠܐܠܗܐ̇ ܂ ܗ̇ܘ ܪܗ̣ܒ̈ ܢܦܫܗ ܠܟܘܠܢܫ ܐܢܬ ܕܝܢ ܐ ܟ ܐܚܐ ܒܨܝܪܐ ܂ ܕܢܣܦܩ ܠܟ ܗ̇ܘ ܕܘܒܪܐ ܝ ܪܚܝܡܐ ܕܐܚܝܕ
JacSer:Epist ܕܝܘܠܦܙܗ ܕܪܘܚܐ ܦܪܩ̇ܠܝܛܐ̣ ܂ ܡܢ ܟܠܗ̇ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܐܢܬ ܕܐܬܡܠܠܬ ܥܠ ܪܘܚܐ ܕܢܦܩ̇ ܡܢ ܐܒܐ ܘܢܣ̇ܒ ܡܢ ܒܪܐ̣ ܂ ܝܠܦ
JacSer:Epist ܂ ܝܘܡܬܐ̈ ܕܥܒ̣ܪ ܝX ܗܢ̣ܘܢ ܢܠܦܘܢܟ ܥܠ ܗ̇ܠܝܢ ܕܐܬܝ̇ܢ ܂ ܐܢܬ ܥܒ̣ܕ ܝܘܡܢ ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܒ̇ܬܪ ܙܒܢ̣ܐ ܕܬܥ̇ܒܕ ܘܗܝ ܠܐ ܡܫܟ̣ܚ
JacSer:Epist ܂ ܣܓܝ ܡܘܬܪ ܠܟ̇ ܘܠܟܠ ܡܢ ܕܦ̇ܓܥ ܒܟ ܂ ܘܒܫܪܪܐ ܡܘܬܪ ܘܫܦܝܪ ܐܢܬ X X ܘܥܘ̣ܫ X X XܝܝܥܝX ܂ X ܕܢܫܢܝܢX ܘܡܟܝܟ ܥܡܠܐ ܕܠܒܝܟ
JacSer:Epist ܂ ܐ ܟ ܕܐܦ ܐܝܬܝܗ̇ ܂ ܫܦܝܪ ܗܘ ܝ 1ܕܝܢ ܠܚܛܝܐ ܕܪܒܘ ܟܬܒܝܢ̈ ܐܢܬ ܂ ܕܐܢ ܚ̇ܛܐ ܐܢܬ ܡܫܬܒܩ ܠܟ ܂ ܐܠܐ ܕܐܢ ܚ̇ܛܐ ܐܢܬ̣ ܡܐܬ
JacSer:Epist 1ܕܢܐܬܪܘܢ ܐܚܪܢܐ̈ ܒܥܠܬܟ ܂ ܘܡܬܒ̇ܠܩ 15ܐܢܬ̣ ܂ ܐܢܬ ܡܢܟ ܘܥܠܝܟ ܃ ܟܠܝܘܡ ܇ ܘܬܪܢܐ̈ ܝ ܡܟ̇ܢܫ ܐܢܬ ܂ ܐܠܐX 1ܪܗܝܒ
JacSer:Epist ܢ ܒܟܣܝܬܟܝ̣ܢ̈ ܂ 1 ܘܕܚܠܢ̈ ܐܢܬ̈ ܂ ܢ ܡܢ ܡܣܒܪܢܘܬ ܐ ܬܝܪܬ ܐ ܐܢܬ ܠܗ̇ܝ ܫܥܬ ܐ ܕܡܬܒܥܝܐ ܒܗ̇ ܓܠܝܘܬ ܐܦܐ̈ ܂ ܘܗܘ·ܬܝܢ ܙܗܝܢ̈
JacSer:Epist ܕܬܣܒ̣ ܂ ܟܘܠ ܕܫ̇ܐܠ ܐܢܬ̣ ܂ ܡܬܝܗܒܢ ܠܟ ܗܠܝܢ ܕܒܥܝܬ ܂ ܐܢܬ ܂ ܐܦܢ ܐܢܐ ܓܝܪ ܠܐ ܫ̇ܘܐ ܐܢܐ XX ܠܡܬܠ ܂ ܡܛܠܬܟ ܕܫ̇ܘܐ
JacSer:Epist ܠܟܬܒܐ ܕܡܫ̇ܬܩ ܠܟ̇ ܂ ܕܠܐ ܬܒܥܐ ܥܠ X ܐܝܢܐ ܕܗ̣ܘ ܣܘܪܚܢܐ ܂ ܐܢܬ ܂ ܕܠܐ ܬܒܗܠ ܘܬܩܘܡ ܘܬܫܠܐ ܝ ܡܢ ܒܥܘܬܐ̇ X ܂ ܡܐ ܕܫ̇ܡܥ
JacSer:Epist ܂ ܐܬ̣ܐ ܘܐܙܠ̣ ܘܐܢܬ ܠܐ ܪܓܝ̣ܫ ܐܢܬ ܂ ܠܐ ܒܨܪܘ ܡܢܟ ܚܝܐ̈ ܐܢܬ ܓܝܪ ܠܡܫܘܚ̣ܬܐ ܂ ܠܠܝ̣ܐ ܕܫ̇ܪܐ ܘܚ̇ܙܩ ܘܐܢܬ ܒܗ̣ܝܠ̣̣
JacSer:Epist ܕܠܐ ܝ2 ܡܘܗܒܬܐ ܂ ܐܠܐ ܒܚܘܒܐ̇ ܣܓܝܐܐX 2ܡܘܪܟ 27ܠܟ̣ ܂ ·2 ܐܢܬ ܂ ܕܠܡܐ ܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܐ ܂ ܠܐ ܬܣ̣ܒܪ 2ܕܡܢ ܒܝܫܘ ܫܒܝܩ
JacSer:Epist ܠܗܘܢ ܂ ܥܒ̣ܪ ܠܗܘܢ ܥܡ ܐܬܡ̣ܠX ܝ ܐܙܠܘ ܠܗܘܢ ܘܠܐ ܐܬܝ̇ܢ ܂ ܐܢܬ ܒܟ ܬܝܒ̣ܘܬܐ ܂ ܗ̇ܠܝܢ ܚܝ̣ܐ̈ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܐ ܂ ܬܡ̣ܠ ܠܐ ܡܫܟ̣ܚ