simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:Epist ܘܐܢ ܕܡܝܟ ܂ ܠܠܝܐ ܡܢ ܡ̇ܪܕܝܬܗ ܠܐ ܒ̇ܛܠ ܂ ܐܢ ܟܫܝܪ ܐܢܬ ܘܐܢ ܐܢܬ ܡܢܟ ܂ ܘܗ̇ܠܝܢ ܕܝܘܡܢ ܝ-X ܪܗܝ̣ܒܝܢ ܠܡ̇ܐܙܠ ܂ ܐܢ ܥܝܪ
JacSer:Epist ܇ ܘܚܦܝܛ ܘܡܛܝܒ ܠܣܘܥܪܢܐ̈ ܗܠܝܢ [ܕܡ]ܢܝܚܝܢ ܠܐܠܗܐ ܐܢܬ ܨܐܕܝ · X ܂ X ܦܪܘܫܘܬܟ̇ ܂ ܕܐܝܟܢܐ ܒܐ ܡܡܐ ܘܒܠܠܝܐ ܥܝܪ
JacSer:Epist ܂ ܘܡܢܢ ܐܢܬ ܟܕ ܠܘ ܪܠܢ̈ ܐܢܬ ܂ ܪܡܝܐ ܠܟ ܓܝܪ ܐܘܪܚܐ ܕܬܐܙܠ̣ ܐܢܬ ܬܡܝܗܐ̣̈ ܂ ܬܗܪ ܒܟ ܕܐܝܟܢ ܠܘܙܝXܢ ܐܢܬ ܟܕ ܠܘ ܥܡܢ
JacSer:Epist ܡܢ ܥܠܡܢ ܂ ܥܕܡܐ ܕܢܫܬܒܩܘܢ ܒܬܪܟ̣ ܝ ܂ ܟܠܗܘܢ ܛܘܪܐ̈ ܐܢܬ ܕܡܛܠܬܗ ܐܕܪܟܟ ܝ ܡܫܝܚܐ ܂ ܘܗܟܢ ܣܝܟܝܗܝ ܠܪܗܛܟ ܂ ܟܕ ܥܪܩ
JacSer:Epist ܂ ܠܝܬ ܠܟ ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܝ ܚܝ̣ܐ̈ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܟ ܐXܡ̣ܠ ܂ ܟܪܝܗ̇ ܐܢܬ ܪܟܝ̣ܒ ܐܢܬ ܂ ܘܡܣܬܒܠܝܢ ܚܝܝ̣ܟ̈ ܠܡܘ̣ܦܝܘ̣ ܂ ܘܠܐ ܦܪܫ
JacSer:Epist ܦܫܝ̣ܩ ܗܘ ܠܟ ܕܠܛܒܬ ܐ ܒܥܒ̇ܕܐ ܬܣ̣ܥ̣ܘܪ ܂ ܘܠܒܝ̣ܫܬܐ ܐܢܬ ܐ ܬܫ̇ܡܫ ܒܥܒ̇ܕܐ ܠܐ ܗܕܝܘܛܐܝܬ ܕܬܣܥ̣ܘܪ ܗܕܐ ܂ ܐܢ ܨ̇ܒܐ
JacSer:Epist ܕܙܘܕܐ̈ ܠܐܘܪܚܟ ܪܗ ܒܬܐ ܡܢ ܥܠܡܐ ܬܛ ܂ ܝ̣ܒ ܠܟ ܂ ܥܠ ܚܐܦܗ̇ ܐܢܬ ܕܥܒܘܪܝܬܐ̣̈ ܂ ܐܛܥܝ̣ܘܟ ܐܘ ܪܚܡ ܩܢܝܢܐ̈ ܃ ܘܠܐ ܨ̇ܒܐ
JacSer:Epist ܂ ܝܘܡܐ ܡܢ ܝܘܡܐ ܛܪܕܬܗ̇ ܠܬܝܒ̣ܘܬܐ ܂ ܘܟܒ̣ܪ ܥܪܩܬ ܠܗ̇ ܐܢܬ ܬܙܝ̣ܙ ܗܘ̣ܝܬ ܂ ܘܗ̇ܫܐ ܒܣܝܒ̣ܘܬܟ ܕܬܘܒ ܠܐ ܨ̇ܒܐ
JacSer:Epist ܠܡܗܘܐ̣ ܂ ܙܒܢ ܩܢܝܢܟ ܘܗܒ X ܙ X XܝXܪ ܝܬܝ̣ܪܬ ܐ ܐܬܚ̣ܫܒܬ ܐܢܬ ܓܝܪ ܐܡܪ ܝ 1ܡܪܢ ܠܗ̇ܘ ܥ[ܠܝܡܐܝ ܂ 1 ܝܝ ܕܐܢ ܓܡܝܪܐ ܨܒ̇ܐ
JacSer:Epist ܂ ܠܐ ܒܨܪܘ ܡܢܟ ܚܝܐ̈ ܘܠܐ ܣܓܝ̣ܬ ܒܟ ܬܝܒ̣ܘܬܐ ܂ ܗ̇ܠܝܢ ܐܢܬ ܘܚ̇ܙܩ ܘܐܢܬ ܒܗ̣ܝܠ̣̣ ܐܢܬ ܂ ܐܬ̣ܐ ܘܐܙܠ̣ ܘܐܢܬ ܠܐ ܪܓܝ̣ܫ
JacSer:Epist ܂ ܕܢܬܡܠܐ ܣܘܥܪܢܟ ܒܗ ܂ ܐܠܐ ܚ̣ܐܦܗ ܕܚܘܒܐ ܗ̇ܘ XX ܕܠܐ ܐܢܬ ܗ̣ܘ ܣܘܥܪܢܐ ܕܦܪܘܫܘܬܟ̣ ܂ ܕܒܬܪ ܝܘܬܪܢܐ̈ ܪܘܚܢܐ̈ ܪܗ̇ܛ
JacSer:Epist ܂ ܘܡܣܬܒܠܝܢ ܚܝܝ̣ܟ̈ ܠܡܘ̣ܦܝܘ̣ ܂ ܘܠܐ ܦܪܫ ܐܢܬ ܂ ܠܝܬ ܠܟ ܐܢܬ ܪܗ ܒܬܐ ܡܢ ܥܠܡܐ ܬܛ ܂ ܝ̣ܒ ܠܟ ܂ ܥܠ ܚܐܦܗ̇ ܕܓܝܓܠܐ ܪܟܝ̣ܒ
JacSer:Epist ܂ ܪܡܝܐ ܠܟ ܓܝܪ ܐܘܪܚܐ ܕܬܐܙܠ̣ ܂ ܨܝܪ ܂ ܗ̇ܘ ܕܩ̇ܪܐ X ܠܟ̣ ܂ ܐܢܬ ܕܐܝܟܢ ܠܘܙܝXܢ ܐܢܬ ܟܕ ܠܘ ܥܡܢ ܐܢܬ ܂ ܘܡܢܢ ܐܢܬ ܟܕ ܠܘ ܪܠܢ̈
JacSer:Epist ܕܠܐ ܝ2 ܡܘܗܒܬܐ ܂ ܐܠܐ ܒܚܘܒܐ̇ ܣܓܝܐܐX 2ܡܘܪܟ 27ܠܟ̣ ܂ ·2 ܐܢܬ ܂ ܕܠܡܐ ܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܐ ܂ ܠܐ ܬܣ̣ܒܪ 2ܕܡܢ ܒܝܫܘ ܫܒܝܩ
JacSer:Epist ܠܗ̇ ܂ ܡܢ ܩܒܘ̣ܠ ܡܩܝ̣ܡ ܐܢܬ ܠܗ̇ ܠܡܝܬܪܘܬܐ ܂ ܐܝܟ ܐܢܬ ܗ̇ ܠܬ ܒ̣ܘܬܐ ܐܝܟ ܥܝܕܟ ܠܐ ܚܦ̣ܝܛ ܐܢܬ ܂ ܒܣܒܪܐ ܬ̇ܠܐ
JacSer:Epist ܒܐܝܕܥܬܟ ܢܗܝܪܬܐ [] ܘܬܒܢܐ ܫܘܪܐ ܐܚܪܢܐ ܂ ܕܡܝܬܪ ܡܢ ܐܢܬ ܂ ܝX [ܕܢܛܘܪ[ ܦܓܪܐ̈ ܕܐܢܫܘܬܐ ܡܢ ܒܥܠܕܒܒܐ ܂ ܬܐܨܦ
JacSer:Epist ܡܢ ܣܓܝܐܐ̇̈ ܂ ܘܥܒܝܕ ܐܢܬ ܚܙܘܢܐ ܫܦܝܪܐ̇ ܂ ܠܟܠ ܡ̇ܢ ܐܢܬ ܠܟ ܃ ܕܢܗܠܟܘܢ ܥܡܟ ܠܘܥܕܗ ܕܥܠܡܐ ܚܕܬܐ̣ ܂ ܥܠ ܗ̇ܝ ܬܗ̣ܝܪ