simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacNin:SpiritWorks ܠܚܛܝܐ ܠܗܘ ܕܝܕܥ ܐܢܬ ܕܐܦ ܠܐ ܬܐܒ . ܠܘ ܐܝܟ ܠܐ ܝܕܘܥܐ ܡܣܟܐ ܐܢܬ . ܕܡܛܠ ܛܒܘܬܟ ܘܪܚܡܝܟ̈ ܕܠܐ ܡܫܘܚܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܝ ܕܛܥܢ
IsaacNin:SpiritWorks ܠܢ ܥܒܘܕܢ . ܚܫܐ ܕܝܠܢ ܐܝܬܘܗܝ ܠܢ ܡܚܙܝܬܐ ܘܡܢܗ ܒܕܝܠܢ ܐܢܬ ܬܪܥܝܬܢ ܐܢܫܝܬܐ ܡܣܒܪܝܢܢ ܕܐܦ ܐܢܬ ܐܠܝܨ ܐܢܬ ܡܐ ܕܛܥܢ
IsaacNin:SpiritWorks ܕܠܘ ܕܝܠܝ ܠܡܙܟܐ ܗܢܐ ܕܪܐ . ܚܝܠܟ ܗܘ ܕܙܟܐ ܘܒܝ ܛܐܫ ܙܟܘܬܐ ܐܢܬ ܕܡܦܣܬ ܒܡܥܣܐ̈ ܕܠܒܝ ܚܝܠ ܠܒܝ ܥܠ ܚܫܐ̈ ܕܒܗ . ܕܐܢܬ ܕܝܕܥ
IsaacNin:SpiritWorks ܕܐܦ ܠܐ ܬܐܒ . ܠܘ ܐܝܟ ܠܐ ܝܕܘܥܐ ܡܣܟܐ ܐܢܬ ܠܣܘܥܪܢܐ̈ ܐܠܐ ܐܢܬ ܕܠܐ ܡܫܘܚܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܝ ܕܛܥܢ ܐܢܬ ܠܚܛܝܐ ܠܗܘ ܕܝܕܥ
IsaacNin:SpiritWorks ܘܡܟܝܠ ܗܘ ܝܕܥ ܐܝܠܝܢ ܕܡܥܕܪܢ̈ . 11 ܗܐ ܨܠܘܬܐ ܕܓܡܝܪܐ̈ ܐܢܬ ܒܨܠܘܬܐ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܘܢܐܡܪ ܕܐܝܟ ܕܨܒܐ ܐܢܬ ܘܐܝܟ ܕܡܢܚ
IsaacNin:SpiritWorks . ܐܝܟ ܡܢ ܕܗܕܐ ܡܚܘܐ ܕܚܟܝܡ ܡܢ ܐܠܗܐ ܗܘ ܕܠܗܕܐ ܟܠܗ̇ ܐܢܬ ܠܗ ܫܐܠܬܐ ܕܥܠ ܡܕܡ ܠܒܪ ܡܢ ܗܝ ܕܐܝܟ ܕܨܒܐ ܐܢܬ ܘܐܝܟ ܕܡܢܚ
IsaacNin:SpiritWorks ܘܚܫܘܒ ܙܟܘܬܐ ܠܝ ܐܝܟ ܚܟܡܬܟ . ܕܐܝܠܝܢ ܕܙܟܘ ܒܗܢܐ ܢܝܫܐ ܐܢܬ ܕܪܐ . ܚܝܠܟ ܗܘ ܕܙܟܐ ܘܒܝ ܛܐܫ ܙܟܘܬܐ . ܙܟܝ ܒܝ ܐܝܟ ܕܡܥܕ
IsaacNin:SpiritWorks ܐܬܩܪܒܘ ܘܠܗܢܘܢ 39 ܐܢ ܟܦܢܐ ܘܨܗܝܐ ܬܐܡܪ ܘܫܘܢܩܐ ܕܒܗ ܐܢܬ ܕܒܥܠܡܐ ܗܢܐ ܘܒܦܓܪܐ ܘܕܝܠܗ . ܘܟܠ ܫܢܕܝܢ̈ ܕܡܬܚܫܒ
IsaacNin:SpiritWorks ܡܢ ܥܡܠܐ̈ ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܡܐ ܕܬܣܬܒܪ ܐܢܬ ܠܟ ܙܕܝܩܐ . ܘܬܬܩܛܥ ܐܢܬ ܘܒܬܪ ܟܠܗܝܢ ܩܪܒܟ ܠܘܬܗ ܒܝܕ ܚܢܢܗ . 34 ܘܐܚܪܬܐ ܕܡܬܪܦܐ
IsaacNin:SpiritWorks ܒܟܠܙܒܢ ܥܠ ܟܢܫܐ̈ ܕܠܥܠ ܥܡ ܕܠܬܚܬ . ܠܦܘܬ ܡܫܘܚܬܐ ܓܝܪ ܐܢܬ ܡܚܝܠܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܐܠܐ ܡܢ ܡܒܘܥܐ ܒܠܚܘܕ ܕܚܘܒܟ ܗܘ ܕܦܬܚ
IsaacNin:SpiritWorks ܘܐܝܟ ܕܡܢܚ ܐܢܬ . ܐܝܟ ܡܢ ܕܗܕܐ ܡܚܘܐ ܕܚܟܝܡ ܡܢ ܐܠܗܐ ܗܘ ܐܢܬ ܕܨܒܐ ܕܢܩܪܒ ܠܗ ܫܐܠܬܐ ܕܥܠ ܡܕܡ ܠܒܪ ܡܢ ܗܝ ܕܐܝܟ ܕܨܒܐ
IsaacNin:SpiritWorks ܘܐܝܟ ܕܡܢܚ ܐܢܬ ܘܡܟܝܠ ܗܘ ܝܕܥ ܐܝܠܝܢ ܕܡܥܕܪܢ̈ . 11 ܗܐ ܐܢܬ ܕܢܦܫܘܛ ܐܢܫ ܐܝܕܗ ܒܨܠܘܬܐ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܘܢܐܡܪ ܕܐܝܟ ܕܨܒܐ
IsaacNin:SpiritWorks ܠܟ ܙܕܝܩܐ . ܘܬܬܩܛܥ ܒܐܘܠܨܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܚܝܒ ܐܢܬ ܕܬܣܝܒܪ ܐܢܬ 34 ܘܐܚܪܬܐ ܕܡܬܪܦܐ ܐܢܬ ܡܢ ܥܡܠܐ̈ ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܡܐ ܕܬܣܬܒܪ
IsaacNin:SpiritWorks ܗܘ ܡܫܟܢ ܡܘܗܒܬܗ̇ ܠܡܠܝܠܐ̈ ܕܢܗܡܣܘܢ ܙܘܥܝܗܘܢ̈ ܐܢܬ ܢܗܝܪܐ ܘܒܝܕܥܬܐ ܪܒܬܐ ܡܬܩܒܠܐ . ܘܐܦ ܗܝ ܓܝܪ ܗܝܡܢܘܬܐ
IsaacNin:SpiritWorks ܠܒܣܬܪܟ ܠܡܦܫ ܒܡܛܘܫܬܐ ܕܚܝܐ̈ ܐܝܬܝܟ ܐܝܟ ܗܢܘܢ ܕܕܚܠܘ ܐܢܬ ܕܟܐܢܘܬܐ . ܘܐܢ ܓܝܪ ܡܢ ܐܘܠܨܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܚܠ ܐܢܬ ܘܗܦܟ
IsaacNin:SpiritWorks 37 ܐܢ ܡܛܪܦ ܘܐܠܝܨ ܘܡܢܘܠ ܐܢܬ ܒܐܘܪܚܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܥܗܕ ܐܢܬ ܒܟܠ ܥܩܬܟ̈ . ܐܢ ܚܕܪܟ̈ ܒܝܫܬܐ̈ ܠܐ ܬܫܒܘܩ ܛܒܬܐ̈ ܘܙܟܐ
IsaacNin:SpiritWorks ܠܝ ܙܕܝܩܘܬܐ ܕܠܐ ܥܕܠܝ . ܐܝܢܐ ܙܕܝܩܐ ܕܡܨܐ ܟܦܪ ܒܛܝܒܘܬܐ ܐܢܬ ܕܨܒܝܢܐ ܟܕ ܠܐ ܡܨܐ ܐܢܐ ܡܕܡ ܫܩܠܬ ܡܢܝ ܡܘܬܐ ܕܬܐܪܬܐ ܘܝܗܒ
IsaacNin:SpiritWorks ܒܐܘܪܚܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܥܗܕ ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܠܝܨܝܢ ܘܡܛܪܦܝܢ ܐܢܬ ܠܐ ܬܫܒܘܩ ܛܒܬܐ̈ ܘܙܟܐ ܐܢܬ 37 ܐܢ ܡܛܪܦ ܘܐܠܝܨ ܘܡܢܘܠ
IsaacNin:SpiritWorks ܒܟܠ ܥܩܬܟ̈ . ܐܢ ܚܕܪܟ̈ ܒܝܫܬܐ̈ ܠܐ ܬܫܒܘܩ ܛܒܬܐ̈ ܘܙܟܐ ܐܢܬ ܕܐܠܗܐ . ܘܒܩܠܝܠܐܝܬ ܐܬܐ . ܠܟ ܒܘܝܐܐ ܒܟܣܝܐ ܘܡܬܬܢܝܚ
IsaacNin:SpiritWorks ܒܛܠܐ ܕܛܝܒܘܬܐ ܠܢܘܪܐ ܕܚܛܗܝܢ̈ 3 ܐܝܢܘ ܦܘܡܐ ܕܢܣܦܩ ܐܢܬ ܕܒܟܠ ܙܒܢ ܕܩܕܡܝܟ ܕܐܠܗܐ ܐܢܬ ܡܪܚܡܢܐ . ܘܐܡܝܢܐܝܬ ܙܟܐ