simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacAnt:memHom ܐܩܪܒ ܥܡܗ . ‏ ‏ܗܘ ܡܢܟ ܝܠܦ ܕܪܟ : ܘܐܢܬ ܡܢܗ ܝܠܦ ܨܢܥܬܗ̈ ܀ ‏ ܐܢܬ : ܘܢܝܚܐ ܚܣܢܗ ܪܒܐ ܀ ܗܘ ܒܕܝܠܟ ܡܩܪܒ ܥܡܟ : ܒܕܝܠܗ
IsaacAnt:memHom : ܡܐܢܐ ܕܡܬܗܪ ܠܐܘܡܢܐ̈ ܀ ܟܠܡܕܡ ܐܢܬ ܗܘ ܘܫܦܝܪ : ܐܡܝܪܐ ܐܢܬ ܡܪܚܫ ܐܢܬ : ܥܒܕܐ ܕܡܦܗܐ ܠܚܟܝܡܐ̈ . ‏ ‏ܒܪܚܫܐ̈ ܫܦܠܐ ܚܠܫ
IsaacAnt:memHom ܀ ܒܗ̇ ܡܬܡܠܐ ܢܡܘܣܐ : ܐܝܟ ܕܐܦ ܡܪܢ ܐܡܪ ܗܘܐ . ܚܢܢ ܕܝܢ ܐܢܬ ܟܠܗ ܕܟܬܝܒ . ܒܗܝ ܠܡ ܕܠܚܒܪܟ ܬܚܒ : ܐܢܬ ܕܠܢܦܫܟ ܪܚܡ
IsaacAnt:memHom : ܡܠܟܐ̈ ܘܟܗܢܐ̈ ܥܠ ܐܦܝܗ̇̈ ܀ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܐܬܛܠܝܬ̥ : ܐܦ ܐܢܬ ܐܟܣܬܗ : ܠܐܒܝܡܠܟ ܥܠ ܣܟܠܘܬܗ . ‏ ‏ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܐܟܣ
IsaacAnt:memHom : ܘܡܢ ܕܡܣܓܦܢ̈ ܡܕܥܟ ܐܢܬ ܀ ܗܟܢܐ ܐܝܬ ܐܦ ܚܡܬܐ : ܒܟܝܢܐ ܐܢܬ ܗܕܐ ܕܟܝܢܐ : ܠܘ ܩܝܛܘܢܟ ܡܘܩܕ ܐܢܬ . ‏ ‏ܕܡܥܕܪܢ̈ ܒܗ̇ ܣܥܪ
IsaacAnt:memHom ܠܗ . ܘܕܕܡܐ ܠܦܓܪܢ ܠܐ ܐܝܬ : ܒܟܠܗܘܢ ܛܘܗܡܐ̈ ܕܒܪܝܬܐ̈ ܀ ܐܢܬ : ܐܠܐ ܐܢ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܀ ܡܢ ܟܠ ܐܝܟܐ ܕܬܬܚܫܒ : ܡܢ ܐܢܫܐ ܡܫܟܚ
IsaacAnt:memHom . ‏ ‏ܘܠܐ ܬܗܘܐ ܠܗܘܢ ܥܕܘܪܐ : ܐܢ ܠܩܢܘܡܟ ܥܕܪ ܐܢܬ ܀ ܐܢ ܪܚܡ ܐܢܬ ܦܠܘܓܐ ܐܢܬ ܒܡܢܬܗ ܀ ܐܪܚܩ ܢܦܫܟ ܡܢ ܒܝܫܐ̈ : ܐܢ ܠܫܪܪܐ ܪܚܡ
IsaacAnt:memHom : ܕܡܐ ܕܒܪܝܬܢ ܕܬܡܠܝܘܗܝ . ‏ ‏ܚܣܝܪ ܗܘܝܬ ܗܕܐ ܕܬܒܪܝܢ : ܐܢܬ ܦܪܚܬܐ : ܡܢ ܝܠܕܗ̇ ܠܐܝܐ ܕܬܘܠܕ ܀ ܘܠܐ ܐܝܬ ܡܕܡ ܚܣܝܪ
IsaacAnt:memHom ܒܫܪܪܐ : ܠܒܫ ܚܫܗ ܘܐܫܬܒܚ ܒܗ ܀ ܘܐܢ ܠܐ ܡܨܝܬ ܕܛܥܢ ܚܫܗ : ܐܢܬ ܀ ܘܐܢ ܠܐ ܠܒܝܫ ܐܢܬ ܥܠ ܡܢܐ : ܡܬܝܩܪܬ ܡܛܠܬܗ . ܐܢ ܕܝܠܗ
IsaacAnt:memHom ܡܦܪܥ ܦܪܥ ܐܢܬ : ܗܘ ܒܝܙܦܬܐ ܫܩܠ ܠܗ . ‏ ‏ܘܠܐ ܬܣܒܪ ܠܟ ܐܢܬ ܐܠܗܐ . ‏ ‏ܘܐܝܟ ܚܝܒܐ ܦܪܥ ܠܟ : ܗܢܐ ܡܕܡ ܕܦܪܥܬܝܗܝ ܀ ܟܕ
IsaacAnt:memHom ܗܝܡܢܘܬܐ : ܘܬܗܘܐ ܝܪܬܐ ܒܡܠܟܘܬܐ ܀ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܩܪܗ ܗܘܐ : ܐܢܬ ܀ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܐܒܪܗܡ : ܣܦܩ ܕܢܩܒܠ ܡܘܠܟܢܐ . ‏ ‏ܐܚܒ
IsaacAnt:memHom : ܘܕܠܐ ܣܟܐ ܢܣܒ ܐܢܬ ܀ ܩܠܝܠ ܢܣܒ ܡܣܟܢܐ : ܘܣܓܝ ܝܗܒ ܐܠܗܐ . ܐܢܬ ܡܘܗܒܬܟ : ܠܗܝ ܡܘܗܒܬܐ ܕܢܣܒ ܐܢܬ . ܙܥܘܪܝܐܝܬ ܗܘ ܝܗܒ
IsaacAnt:memHom . ‏ ‏ܐܠܐ ܫܠܚ ܣܚܝܐ : ܒܝܡܐ ܕܢܣܚܐ ܠܐ ܡܫܟܚ ܀ ܘܐܢ ܚܐܣ ܥܠ ܐܢܬ ܡܬܟܬܫ ܐܢܬ ܀ ܒܝܡܐ ܕܥܠܡܐ ܣܚܐ ܐܢܬ : ܘܥܡ ܡܚܫܘܠܘܗܝ̈ ܟܬܫ
IsaacAnt:memHom ܗܘ ܒܪܚܡܝܟ̈ ܐܬܥܛܦܬ : ܠܐܢܫܐ ܕܢܗܘܐ ܐܟܘܬܟ ܀ ܐܢܬ ܗܘ ܐܢܬ ܕܠܐ ܐܢܐ ܀ ܘܠܐ ܟܢܝܢܝ ܕܠܐ ܐܠܗܘܬܟ : ܐܫܬܘܝ ܕܢܗܘܐ ܐܠܗܐ .
IsaacAnt:memHom : ܨܝܕ ܬܫܢܝܩܗ ܢܓܕ ܐܢܬ ܀ ܟܠ ܕܡܣܝܥ ܩܛܘܠܐ : ܥܡܗ ܝܪܬ ܐܢܬ ܗܘ ܕܬܚܒ ܥܢܝܢܗ : ܫܘܬܦܐ ܐܢܬ ܒܡܢܬܗ . ‏ ‏ܘܐܢ ܨܒܝܢܗ ܣܥܪ
IsaacAnt:memHom ܒܡܫܝܚܐ . ‏ ‏ܫܘܪܬܐ ܕܠܐ ܫܘܪܘ ܬܩܝܦܐ̈ : ܗܐ ܫܘܪܬ ܘܐܪܦܝܬ ܐܢܬ ܙܥܘܪܐ ܠܐ ܢܟܠܝܟ ܀ ܫܘܪܐ ܕܠܐ ܬܪܥ ܓܢܒܪܐ̈ : ܗܐ ܬܪܥܬܝܗܝ
IsaacAnt:memHom ܀ ܓܘܫܡܐ ܕܠܐ ܛܠܢܝܬܐ : ܡܨܝܐ ܕܢܗܘܐ ܘܐܡܪ ܐܢܐ . ܒܚܫܘܟܐ ܐܢܬ ܒܦܪܨܘܦܟ . ‏ ‏ ܘܟܕ ܚܐܪ ܐܢܬ ܒܚܙܝܐ : ܠܕܠܐ ܚܙܐ ܠܟ ܥܨܒ
IsaacAnt:memHom : ܠܥܢܐ̈ ܙܩܬܗ ܕܨܠܝܒܐ . ‏ ‏ܘܒܫܘܡܬܐ̈ ܕܒܓܘܫܡܐ : ܬܦܪܐ ܐܢܬ ܝܠܕܬ̥ ܠܡܟܣܢܘܬܐ ܕܛܠܘܡܘܗܝ̈ ܀ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܙܩܦ ܠܗ̇
IsaacAnt:memHom . ܘܗܘ ܛܘܪܐ ܕܡܣܝܒܪ ܐܢܬ : ܟܕ ܟܦܢ ܐܢܬ ܗܘܝܘ ܨܘܡܟ ܀ ܐܝܢܐ ܐܢܬ : ܘܠܥܠܡ ܠܐ ܛܥܐ ܠܟ ܀ ܡܢ ܥܕܢܐ ܕܟܦܢ ܐܢܬ : ܡܢ ܗܘ ܥܕܢ ܨܐܡ
IsaacAnt:memHom ܣܓܝܐܐ : ܕܬܚܫܘܒ ܢܦܫܟ ܢܘܟܪܝܐ . ܗܘ ܚܫܒܟ ܥܡ ܒܝܬܝܐ̈ : ܐܢܬ . ܠܚܡ ܝܘܡܐ ܦܩܕܟ ܕܬܫܐܠ : ܕܢܣܝܡܟ ܥܡ ܒܝܬܝܐ̈ ܀ ܘܐܢܬ ܫܐܠ