simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chrys:ComJohn1 ܡܢܗܘܢ ܇ ܐܠܐ ܕܡܛܠ ܕܢܫܬܦܪܘܢ ܠܥܡܐ ܕܡܕܝܢܬܐ . ܐܢ ܕܝܢ ܐܢܬ ܡܦܩܝܢ . ܘܡܢܐ ܒܢܝܢ ܠܡܣܥܪ ܒܗܕܐ . ܠܐ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܫܡ̇ܥ
Chrys:ComJohn1 ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܠܐ ܥܠ ܒܪܐ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܒܕܘܟܬܐ ܐܚܪܬܐ ܐܡ̣ܕ̇ ܐܢܬ |ܐܝܟܢܐ ܕܥܠ ܐܒܐ ܠܐ ܐ̇̇X ܐܢܬ ܕܡܪܟܒܐ ܗܘ ܡܐ ܕܗܕܐ ܫܡ̇ܥ
Chrys:ComJohn1 . ܐܠܐ ܠܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܡܢ ܐܝܡܟܐ ܐܬܝܐ . ܘܠܐܝܟܐ ܐܙܠܐ . ܐܢ ܐܢܬ ܡܩܪܒ ܠܗ . ܥܠܘܗܝ ܓܝܪ ܕܢܫܒܗ̇ ܕܪܘܚܐ ܐܡ̣ܕ̇ ܕܩܠܗ̇ ܫܡ̇ܥ
Chrys:ComJohn1 . ܐܟܙܢܐ ܗܟܝܠ ܕܪܘܚܐ ܠܐ ܡܬܚܙܝܐ ܟܕ ܛܒ ܝܗܒܐ ܩܠܐ . ܗܟܢܐ ܐܢܬ ܕܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ . ܕܢܐܡܪ ܗܘܐ ܕܩܠܗ̇ ܗܘ ܫܡ̇ܥ
Chrys:ComJohn1 ܕܥܠ ܐܠܗܘܬܐ ܐܡܝܪܢ ܆ ⁶ܐܦ ܚܫܘܫܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܢܬ ܕܒܦܓܕ̇ ܐܢ ܕܝܢ ܗܕܐ ܠܐ ܐܝܬܝܗ̇ . ܘܟܠܗܝܢ ܗܟܢ ܫܡ̇ܥ
Chrys:ComJohn1 . ܡܡܠܠ ܕܝܢ ܥܡܢ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܫܡܝܐ . ܘܥܠ ܨ ܒܘܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܐܢܬ ܠܐ ܐܢܫ ܢܬܩܢܛܝ . ܡܪ . ܡ ܓܝܪ ܕܠܗܠܝܢ ܕܡ̇ܐ ܡܢܗ ܠܐ ܫܡ̇ܥ
Chrys:ComJohn1 . ܗܢܘ ܕܝܢ ܢܩܫܗ̇ ܘܢܗܡܗ̇ . ܐܠܐ ܠܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܐܝܡܟܐ ܐܬܝܐ ܐܢܬ . ܘܠܝܬ ܐܢܫ ܕܡܨܐ ܠܡܥܨܐ ܚܐܦܗ̇ . 4ܘܩܠܗ̇ ܠܡ ܫܡ̇ܥ
Chrys:ComJohn1 . ܗܕܐ ܕܝܢ ܕܐܝܟܐ ܕܨ ܒܝܐ ܢܫܒܐ . ܡܛܠ ܕܬܗܘܐ ܡܘܕܥܢܝܬܐ ܥܠ ܐܢܬ ܕܗܕܐ ܕܢܫܒܐ ܠܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ . ܟܕ ܛܒ ܐܦ ܩܠܗ̇ ܫܡ̇ܥ
Chrys:ComJohn1 ܕ]ܢܘܗ[ܪܐ ܐܫܬܡܗ . ܘܬܘܒ ܗܘ ܢܘܗܪܐ ܒܕܘܟܬܐ ܐܚܪܬܐ ܚܝ̇ܐ ܐܢܬ . ܗܐ ܓܝܪ ܗܘ̣ ܗܢܐ ܕܬܢܢ ܡܠܬܐ ܐܬܩܪܝ . ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܫܡ̇ܥ
Chrys:ComJohn1 ܠܗ̇ . ܡܐ ܓܝܪ ܕܢܐܡܪ ܘܕܝܬܝܪܝܢ̈ ܡܢ ܗܠܝܢ ܥܒܕܐ̈ ܡܚܘܐ ܠܗ ܐܢܬ ܫܟܝܪܐ ܗܝ̇ ܕܡܬܐܡܪܐ ܡܐ ܕܡܢܗܝܢ ܕܡܠܐ̈ ܫܚܝܡܐܝܬ ܫܡ̇ܥ
Chrys:ComJohn1 ܡܢܢ . ܗܝ̇ ܕܡܛܠ ܓܘܫܡܐ ܠܐ ܥܒ̇ܕ ܐܢܬ . X 5 X107ܡܢܐ ܕܝܢ ܐܢܬ ܠܗ . ܥܠ ܡܢܐ ܡܐ ܕܥܠ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܫܡܥܬ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܬܒ̇ܥ
Chrys:ComJohn1 ܠܢ ܕܐܝܟܢܐ . ܘܡܢܘ ܢܐܡܪ ܕܕܢܦܫܐ ܗܝ ܬܩܝܢܬܐ ܐܘ ܕܪܥܝܢܐ ܐܢܬ ܒܪܝܬܐ ܕܠܐ ܦܘܚܡ ܡܥܠܝ . ܢܐܡܪ ܕܕܠܐ ܫܘܪܝ ܐܝܬܘܗܝ . ܬܒܥ
Chrys:ComJohn1 ܒܗܘ̇ ܕܒܨ ܚܢܘܬܐ ܡܬܗܦܟ ܘܠܚܘܒܠܐ ܕܣܓܝܐܐ̈ ܚܝ . ܠܝܬ ܠܟ ܐܢܬ ܐܢܐ ܩܠܝܠ ܐ̇ܬܪ ܣܓܝ . ܠܟ ܕܝܢ ܐܢ ܢܫܐܠ ܕܡܛܠ ܡܣܟܢܐ ܬܗ̇ܪ
Chrys:ComJohn1 ܘܒܝܬ ܦܘܪܬܟܐ̈ ܩܐܡ ܐܢܬ . ܠܐ ܕܝܢ ܬܬܪܗܒ ܘܬܫܬ ܓܫ . ܐܠܐ ܐܢܬ ܐܬ̣ܐ . ܘܥܡ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܡܬܥܡܕ ܡܢܗ . ܠܐ ܟܝ ܝܬܝܪܐܝܬ ܬܗܪ
Chrys:ComJohn1 ܚܙܝܬܟ . ܚܘܪ ܓܒܪܐ ܪܡܝܣܐ ܘܡܫܪܪܐ . ܟܕ ܓܝܪ ܐܡ̣ܪ ܡܫܝܚܐ ܐܢܬ ܠܝ . ܐܡܪ ܠܗ ܡܢ ܩܕܡ ܕܠܐ ܢܩܪܝܟ ܦܝܦܝܠܘܣ . ܟܕ ܬܚܝܬ ܬܬܐ
Chrys:ComJohn1 ܚܙܝܬܟ ܗܝ̇ ܕܝܢ ܐܚܪܬܐ ܥXܟܝܠ ܥܬܝܕܐ ܗܘܬ ܠXܗܘܐ ܘܡܢܗ̇ ܐܢܬ . ܡܢ ܩܕܡ ܠܡ ܓܝܪ ܕܠܐ ܢܩܪܝܟ ܦܝܠܝܦܘܣ ܟܕ ܬܚܝܬ ܬܬܐ