simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarBahl:SyrLex ܠܡܕܡܝܘܬܗ الشرناق ܀ ܣܟܘܠܐܣܐܛܗ ܐܬܐܡܢܘ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܐܢܬ ܒܟܒܕܐ . ܣܟܐܪܗܝ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܗ ܫܘܪܢܩܐ ܡܐ ܕܡܬܪܡܐ
BarBahl:SyrLex ܠܐܠܗܐ ܢܕܪܐ ܠܐ ܬܫܬܘܚܪ ܠܡܫܠܡܘܬܗ . ܗ ܐܙܕܗܝ ܒܣܦܘܬܟ̈ ܐܢܬ ܐܘ̇ ܡܬܦܨܐ ܡܢ ܡܕܡ ܕܕܚ̇ܠ ܡܢܗ النذر . ܬܘܒ ܐܡܬܝ ܕܢ̇ܕܪ
BarBahl:SyrLex ܒ̇ܬܪܟ̇ܢ ܘܕܥܬܝܕܢ ܩ̇ܪܝܢ ܘܐܝܬ ܫܫܠܬܐ ܥܠ ܐ ܀ ܐܝܛܐ ܒܨ ܐܢܬ ܡܥܒܕܢܘܬܐ فعل ܀ ܐܝܛܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܗ̇ܘ ܕܒܥܐ ܐܢܬ ܕܥ̇ܒܕ
BarBahl:SyrLex ܠܡܬܚܡܘ ܠܨܒܘܬܐ ܘܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܠܡܣܒ ܚܬܝܬܘܬܐ ܐܢܬ . ܐܦ ܓܝܪ ܗܢܘܢ ܚܝܐ̈ ܡܠܝܠܐ̈ ܐܢܘܢ . ܟܠ ܐܡܬܝ ܗܟܝܠ ܕܨܒܐ
BarBahl:SyrLex تصير ܀ ܗܣܝܡܐܗܐܝܬܝܬܝ ܗ ܐܬܪܫܡ رسم وسم ܀ ܗܣܝܓܝܣܐ ܗ ܐܢܬ القنافذ تسمّى باليونانيّة هسينوس ܀ ܗܣܝ ܗ ܗܘܐ
BarBahl:SyrLex . ܢܦܫܐ ܗ ܚܝܐ ܀ </lemmä> [1267] ܢܦܬܐ ܒܨ النفاية ܐܢܬ ܡܚܘܐ ܐܢܬ ܟܕ ܐ̇ܡܪ ܐܢܬ ܐܢ̇ܐ . ܗܘܝܘ ܢܦܫܟ . ܐܘܟܝܬ ܗܘܝܘ
BarBahl:SyrLex ܗܘ ܡܠܟܗ ܕܝܣܪܐܝܠ ܒܪܐ ܟܝܢܝܐ ܀ ܢܬܢ ܡܘܗܒܬܐ عطيّة ܀ ܐܢܬ ܕܝܢ ܒܪܐ ܕܛܝܒܘܬܐ ܘܒܪܢܫܐ ܫܚܝܡܐ . ܘܝܕܝܥܐ ܕܐܘܣܦ ܘܐܡܪ
BarBahl:SyrLex ܡܟܘܢܢܐ . ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܡܣܗܕ ܐܢܐ ܬܘܒ ܠܟܠ ܒܪܢܫ ܕܡܬܓܙܪ ܗ ܐܢܬ ܚܒܪܗ ܡܫܘܕܥ ܒܗܘܢ ܒܐܢܫܝܢ̈ . ܡܣܗܕ ܐܢܬ ܡܙܗܪ ܐܢܬ ܘܗ̇ܘܐ
BarBahl:SyrLex تكمل تفي تدرك . ܡܘܦܝܢܘܬܐ وفاء . ܡܘܦܐ ينفد ܗ ܫܠܡ . ܐܢܬ . ܐܘܦܝܬܘܢ ܫܠܡܬܘܢ . ܬܘܒ ܡܘܦܐ ܐܢܬ ܣ̇ܦܩ ܐܢܬ ܘܡܕܪܟ
BarBahl:SyrLex ܠܗ̇ ܘܦ̇ܬܚ ܐܢܬ ܩ . ܥܪܦܠܐ ܩܪܛܡܢܝܬܐ ܕܝܡܬܐ ܕܛܐܠܐ ܗ ܐܢܬ ܠܥܠ ܡܢ ܛ ܘܦ̇ܪܘܫܐ ܚܕ ܠܬܚܬ ܡܢ ܝ ܘܙܩܦܐ ܥܠ ܬܘ ܘܡܪܟܟ
BarBahl:SyrLex ܠܡܩܡ . ܡܦܩܕ ܠܟ ܗ ܥ̇ܒܕ ܠܟ ܦ̇ܩܘܕܐ يصحّح . ܒܨ ܡܦܩܕ ܠܟ ܗ ܐܢܬ ܠܟ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܗ ܡܫܪܪ . ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܡܦܩܕ ܠܟ ܐܠܗܐ ܘܡܫܟܚ
BarBahl:SyrLex ܀ ܐܦܪܬܐ ܩܪܝܬܐ قرية ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܒܝܬ ܠܚܡ بيت لحم ܨ ܐܢܬ النسل ܐܦܪܝܡ ܒܨ ܙܩܝܦܐ ܘܨܠܝܒܐ ܚܫܘܒ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܘܡܫܟܚ
BarBahl:SyrLex ܫܫܠܬܐ ܠܥܠ ܡܢ ܘ ܡܘܕܥ ܠܟܠܗܘܢ ܗܘܝܐ ܕܐܬܘ ܠܗܘܝܐ . ܐܢܬ منها . ܗܘܝܐ̈ ܐܝܟ ܝܫܘܥ ܒܪ ܢܘܢ ܟܕ ܩܪܐ ܐܢܬ ܘܣܐܡ
BarBahl:SyrLex ܘ ܡܫܘܕܥ ܐܢܬ ܠܗܘܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܬܘ ܠܗܘܝܐ ܠܚܘܕ . ܘܓܘܢܐܝܢ ܐܢܬ ܕܥܬܝܕܝܢ ܕܢܐܬܘܢ ܠܗܘܝܐ . ܘܟܕ ܩܪܐ ܐܢܬ ܗܘܝܐ̈ ܘܦ̇ܬܚ
BarBahl:SyrLex ܩ . ܥܪܦܠܐ ܩܪܛܡܢܝܬܐ ܕܝܡܬܐ ܕܛܐܠܐ ܗ ܥܪܦܠܐ ܪܩܝܩܬܐ ܐܢܬ ܚܕ ܠܬܚܬ ܡܢ ܝ ܘܙܩܦܐ ܥܠ ܬܘ ܘܡܪܟܟ ܐܢܬ ܠܗ̇ ܘܦ̇ܬܚ
BarBahl:SyrLex ܙܡܪܐ ܚܠܝܐ ܕܠܝܬ ܐܟܘܬܗ ܒܒܪܝܬܐ . ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܓܝܪ ܐ̇ܡܪܝܢ ܐܢܬ ܩܝܢܬܐ ܐ̇ܝܕܐ ܕܗܝ ܩ̇ܝܡܝܢ ܠܝܡܝܢܐ ܘܠܣܡܠܐ . ܘܫ̇ܡܥ
BarBahl:SyrLex ܘܥܠܠܬܗ ܕܟܪܡܐ ܀ ܚܠܝܘܬܐ حلاوة . ܚܝܠܐ حلو . ܒܪ ܣܪܘ ܐܢܬ . ܠܐ ܬܙܪܘܥ ܟܪܒܟ ܚܠܛܐ ܕܠܐ ܬܬܩܕܫ ܥܠܠܬܗ ܕܙܪܥܐ ܙ̇ܪܥ
BarBahl:SyrLex انت ممنوع . ܢܙܓܘܪ ܏ܒܟܬ ܏ܕܦܪܕ ܕܒܥܓܠ ܢܟܠܐ . ܙܓܝܪܘܬܐ ܐܢܬ . ܙܓܝܪ مزجور ܐܝܟ ܒܪ ܏ܣܪܘ ܙܓܪ ܗ ܟܠܐ . ܙܓܝܪ مزجور ܙܓܝܪ
BarBahl:SyrLex ܕܢܫܬܠܡ ܒܐܝܕܝܟ̈ ܚܐܪ ܐܢܬ ܕܢܫܬܠܡ ܒܐܝܕܝܟ̈ تمهّل ܐܢܬ ܗ ܕܘܟܝܬܐ̈ ܕܢ̇ܒܥܝܢ ܢܗܝܢ ܡܝܐ ܀ </lemmä> ܚ̇ܐܪ
BarBahl:SyrLex ܥܠ ܪܝܫܗ ܗ ܟܫܐ ܐܢܬ ܥܠ ܪܝܫܗ . ܚܕܝܘܬܐ التّحاد . ܚܕܢܝܐ ܐܢܬ صدور ܀ ܚܕܝܐ ܚܕܝܘܬܐ حتو يثال على الفرح . ܚ̇ܕܐ