simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarBahl:SyrLex ܗܘ انت هو ܀ ܐܢܬܝܩܐ ܒܨ ܕܬܠܝܐ ܒܠܒܐ ܒܪ ܣܪܘ ܓܝܕܐ̈ ܕܐܠܝܢ ܐܢܬ جبريل انيثون باليونانيّة ܀ ܐܢܬ انت . ܐܢܬܘܢ انتم .
BarBahl:SyrLex . ܬܐ . ܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܕܬܫܬܘܬܦ ܠܝ ܢܡܘܣܐܝܬ . ܘܬܗܘܐ ܐܒܐ ܐܢܬ ܀ ܐܢܬ̇ܬܐ امرأة ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܞ̇ܟܢ ܐܡ̇ܪܐ ܠܗ ܠܓܒܪܗ̇ :
BarBahl:SyrLex انت . ܐܢܬܘܢ انتم . ܐܢܬ ܗܘ انت هو ܀ ܐܢܬܝܩܐ ܒܨ ܕܬܠܝܐ ܐܢܬ ܬܘܒ ܡܝܢܝܟ وقال جبريل انيثون باليونانيّة ܀
BarBahl:SyrLex ܀ ܦܘܐܝܛܘܬܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܐܘܡܢܘܬܐ ܕܡܬܚܫܚܐ ܒܡܓܠܚܘܬ ܐܢܬ اين هو الدليل على المكان ܀ ܦܘܐܢܦܐܣ ܒܨ ܠܐܝܟܐ ܐ̇ܙܠ
BarBahl:SyrLex ܐܢ̇ܐ . ܗܘܝܘ ܢܦܫܟ . ܐܘܟܝܬ ܗܘܝܘ ܐܢܬ . ܢܦܫܐ ܗ ܚܝܐ ܀ ܐܢܬ ܕܚܝܠ ܚܝܘܬܗ̇ . ܨ ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܠܗ ܡܚܘܐ ܐܢܬ ܟܕ ܐ̇ܡܪ
BarBahl:SyrLex قرّ انت اعترف ان ܀ ܐܘܕܐܣܝܣ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܚܙܘܐ رُؤية ܐܢܬ يرتفع منه الدخان ܀ ܐܘܕ̇ܐ اقرّ اعترف اشكر ܀ ܐܘܕܐ
BarBahl:SyrLex . ܥܠ ܒܪܘܝܐ ܣܒܠܬ . ܘܐܝܬܘܬܐ ܕܡܢ ܠܐ ܡܕܡ ܡܫܘܕܥܐ ܐܢܬ ܀ ܒܪܝܬܐ ܫܡܐ ܗܘ ܕܠܘܬ ܡܕܡ ܡܬܩܛܪܓ . ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܒܪܝܬ ܐܡ̇ܪ
BarBahl:SyrLex ܡܢ ܝܕܥܬܐ قد عشيت من المعرفة . ܓܗܘܪܘܬܐ كلول ܐܢܬ اسحج زرم ܀ ܓܗܣܐܣܬܗ ذوّقوا ܀ ܓܗܣܝܘܣ أحمال ܀ ܓܗܪ
BarBahl:SyrLex ܠܚܒܪܟ . ܐܘ ܦܠܢ ܐܘܕܥܝܗܝ ܠܦܠܢ ܒܦܠܢ ܗ̇ܟܢ ܐܦܓܥܝܗܝ ܒܗ ܐܢܬ . ܐܘ ܦܠܢ ܐܘܕܥܝܗܝ ܠܦܠܢ ܗ ܐܗܦܟ ܐܒܣܬܪܗ . ܐܘ̇ ܡܐ ܕܐ̇ܡܪ
BarBahl:SyrLex ܐܕܡ . ܘܐܝܟܘ ܗܒܝܠ ܐܚܘܟ . ܘܐܝܟܐ ܣܡܬܘܢܝܗܝ . ܘܫܪܟܐ ܐܢܬ ܠܗܠܝܢ . ܡܫܐܠܢܐ ܕܝܢ . ܐܟܙܢܐ ܕܗ̇ܝ ܕܟܬܝܒܐ ܕܐܝܟ̇ܐ
BarBahl:SyrLex ܬܪ ܡܫܟܢܗ ܢܩܫܬ ܡܫܟܢܝ . ܘܬܪ ܥܒܕܗ ܝ̇ܬܒܬ ܀ ܨܝܕܐ صَيد . ܐܢܬ ܗܘ ܘܐܦܢ ܠܐ ܢܗܐ ܬܚܝܬ ܐܝܕܗ . ܘܠܨܝܕ ܕܡ̇ܐ ܬܪ . ܐܟܡܐ ܕܐܡܪ
BarBahl:SyrLex تجلب ܀ ܗܦܝܩܝܘܣܗܢ ܗ ܫܡܥ سمع ܀ ܗܦܝܕܝܡܝܐ ܐܝܟ ܙܟܪܝܐ ܐܢܬ عقّار معه حلاء ويحفظ الثديين ܀ ܗܦܝܓܐܓܗܢ ܗ ܕܒ̇ܪ
BarBahl:SyrLex ܕܥ̇ܒܕ ܐܢܬ ܒ̇ܬܪܟ̇ܢ ܘܕܥܬܝܕܢ ܩ̇ܪܝܢ ܘܐܝܬ ܫܫܠܬܐ ܥܠ ܐ ܀ ܐܢܬ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܡܥܒܕܢܘܬܐ فعل ܀ ܐܝܛܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܗ̇ܘ ܕܒܥܐ
BarBahl:SyrLex ܠܠܘܥܛܝܗܘܢ̈ بلكز فكّهم وتجافيه . ܕ̇ܓܫ ܒ̇ܙܥ يصطل ܐܢܬ بعج وخز . ܕܓܝܫܘܬܐ ܕܩܪܐ . ܕܓ̇ܫ يطعن . ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܕܓ̇ܫ
BarBahl:SyrLex ܠܡܝ̈ ܪܓܠܝܟ̈ . ܗܘܝܬ ܚ̇ܦܪ ܒܗ . ܘܗܘܝܬ ܡܟܣܐ ܬܒܬܟ ܀ ܐܢܬ ܀ ܡܝ̈̈ ܪܓܠܐ̈ الغايط العذرة . ܒܐܘܪܝܬܐ . ܡܐ ܕܝ̇ܬܒ
BarBahl:SyrLex ܗܘ ܡܪܝܐ . ܘܗ̇ܝ ܕܐܝܬ ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܒܡܬܝ ܘܙܕܝܩܐ̈ ܠܚܝܐ̈ ܐܢܬ ܒܬܠܬܐ ܙܢܝܐ̈ ܡܬܐܡܪ . ܐ ܙܢܐ ܕܠܐ ܫܘܠܡ . ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܠܥܠܡ
BarBahl:SyrLex اطفاء ܀ ܒܕܥܟܟ باطفائك . ܕܥܟ ينطفي ܀ ܕܥ̇ܨܐ نخس غرز . ܐܢܬ </lemmä> ܕܥܟܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܕܘܥܟܐ يُطفي . ܕܥܟ ܕܡܕܥܟ
BarBahl:SyrLex ܘܕܚ̇ܠܬ ܕܐܥܘܠ . ܘܡܦܝܣ ܗܘܝܬ ܠܗ ܕܢܐܡܪ ܥܡ ܡ̇ܢ ܡܡ̇ܠܠ ܐܢܬ ܕܬܘܚܪܬܐ ܕܡܐܬܝܬܝ ܘܐܡ̇ܪܬ . ܕܥ̇ܠܬ ܘܚܙ̇ܝܬܟ ܕܡܡ̇ܠܠ
BarBahl:SyrLex . ܠܓܘܫܡܐ ܒܦܘܠ̇ܓܐ ܘܒܦܣ̇ܩܐ . ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܐܣܟܝܡܐ ܠܐ ܢ̇ܦܠ ܐܢܬ ܘܡܢ ܫܘܡܠܝ ܗ̇ܕܐ ܕܟܝ̇ܢܐ ܡܬܢܣܒܐ : ܡܛܠ ܕܟܠ ܐܝܟ ܕܡܬܟܪܟ
BarBahl:SyrLex ܡܛܠ ܕܡܬܦܩܕ ܡܘܬܒܟ تُفتقَد تُطلَب ܀ [1200] ܡܬܦܟܪܐ ܐܢܬ كثيرة . ܡܬܦܩܕ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܗ ܡܬܒܥܐ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܡܬܦܩܕ