simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AntiTriThWrit ܬܚܝܬ ܚܪܡܐ̈ ܕܐܒܗܬܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܆ ܐܡ̣ܪ ܟ . ܐܦ ܠܘܘܢ ܆ ܐܢܬ ܆ ܐܡ̣ܪ ܓܠܝܐܝܬ ܐܠܗܐ̈ ܐܝܟ ܘܣܝܣ̈ ܘܠܐ ܬܕܚܠ . ܘܟܕ ܢܦ̇ܠ
AntiTriThWrit ܒܬܪ ܙܒܢܐ : ܐܝܬܝܢ ܚܢܢ ܕܡܢܢ ܢܦܩ̣ܬ ܆ ܐܢܢܩܐ ܠܟ ܐܘ ܕܬܚܘܐ ܐܢܬ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܐܡܪܝܢ ܆ ܘܬܪܝܢ ܓܒܝܢ̈ ܘܘܘ : ܘܠܚܕ ܢܩ̣ܦܬ
AntiTriThWrit ܇ ܡܐ ܕܐܬܬܙܝܥ ܫܒ̣ܩ ܇ -ܗܢܘ ܕܝܢ ܘ̇ܝ ܕܐܘܣܝܣ̈ ܘܟܝܢܐ̈ ܐܢܬ ܗܪܣܝܣ ܕܝܠܟܘܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܐܬܬܙܝܥܬ . ܐܘ ܣ̇ܒܪ
AntiTriThWrit ܠܟ ܒܚܣܝܪܘܬ ܘܘܢܟ ܆ ܕܫܬܐܣܝܬܐ ܠܐ ܕܥܙܥܢܝܬܐ ܣܡ̣ܬ : ܐܘ ܐܢܬ ܟܝܢܝܢ̈ ܐܝܬܘܘܝ ܡܫܝܚܐ ܇ ܠܗ̇ܝ ܕܒܬܪܝܢ ܫܚܠܦܬ ܀ ܟܕ ܣ̇ܒܪ
AntiTriThWrit : ܡܛܠ ܕܕܚ̇ܠ ܐܢܬ ܕܗܫܐ - ܝܬ ܬܣܠܝܘܗܝ : ܡܛܠ ܕܒܦܘܡܐ ܐܢܬ : ܕܚܣܝܐ ܬܐܕܘܣܝܣ ܢܘܟܪܝܬܐ̈ ܒܠܚܩܕ ܦ̣ܣܩ : ܘܗܕܐ ܥ̇ܒܕ
AntiTriThWrit ܢܦܫܟ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܡܢܫܩ ܐܢܬ ܠܗ ܆ ܡܢܟܬ ܘܐܡ̇ܪ ܐܢܬ . ܗ̣ܘ ܓܝܪ ܐܢܬ ܕܠܘܬ ܚܣܝܐ ܬܐܕܘܣܝܣ ܆ ܥܫ̇ܩ ܐܢܬ ܒܛܠܘܡܘܬܟ . ܘܟܕ ܥ̇ܒܕ
AntiTriThWrit ܒܛܠܘܡܘܬܟ . ܘܟܕ ܥ̇ܒܕ ܐܢܬ ܢܦܫܟ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܡܢܫܩ ܐܢܬ ܠܗ ܆ ܐܢܬ ܟܕ ܒܝ̇ܥܐ ܐܢܬ ܕܬܚܘܐ ܩܪܒܟ ܕܠܘܬ ܚܣܝܐ ܬܐܕܘܣܝܣ ܆ ܥܫ̇ܩ
AntiTriThWrit ܕܬܥܠ ܆ ܒܗܠܝܝܢ ܕܡܢ ܠܥܠ ܘܢ ܕܬܪܝܢ ܡܫܡܠܝܐܝܬ ܡܠܬܐ ܕܡܛܠ ܐܢܬ ܬܪܝܨܬ ܫܘܒܚܐ . ܡܛܠ ܘ̇ܝ ܕܡܢ ܫܘܝܘܬ ܐܘܣܝܐ ܐܘܣܝܣ̈ ܨܒ̇ܐ
AntiTriThWrit ܕܬܫܬܡܗ ܆ ܘܠܐ ܚܕܐ ܫܦܝܪ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ . ܘܒܟܠ ܫܘܐܠܟ ܝܘܛܘܬܟ ܐܢܬ ܫܒܝܠܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ . ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܠܟ ܓܕܫܬ . ܒ . ܣܓܝܐܬܐ̈ ܨܒ̇ܐ
AntiTriThWrit ܕܬܘܕܝܘܗܝ . ܟܕ ܣ̈ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ̣ . ܘܐܝܟܢܐ ܡܫܬܘܕܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܇ ܬܘܢ ܨܝܕ ܗ̇ܘ ܠܐ ܡܬܚܡܐ . ܗ̇ܘ ܕܐܢܬ ܐܝܟ ܠܐ ܫܟܝܪܐ ܨܒ̇ܐ
AntiTriThWrit ܕܬܦܡ . ܠܡܢܐ ܕܝܢ ܠܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܒܓܘܡܕܟ ܗܠܝܢ ܇ ܘܥܠ ܐܢܬ ܕܐܘ ܒܩܪܝܪܘܬ ܘܘܢܟ ܐܘ ܒܠܚܟܘܫܬܢܘܬܟ - ܝ . ܬܐ ܨܒ̇ܐ
AntiTriThWrit ܠܗ ܇ ܕܟܕ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܕܠܐ ܢܐܡܪ ܣܟ ܐܘܣܝܣ̈ ܥܠ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܐܢܬ ܇ ܘܠܐ ܐܬ ܝܣܝܐ ܬܐܕܣܝܣ ܇ ܗ̇ܘ ܕܒܕܓܠܘܬܐ ܐܒܐ ܩ̇ܪܐ
AntiTriThWrit : ܢܐ ܠܐ ܥܕܟܝܠ ܐܫܟܚܬ ܕܫܦܝܪ ܬܐܠܦ ܆ ܘܫܐ ܝܘܢܐܝܬ ܡܫܐܠ ܐܢܬ ܘܠܐ ܝܠܝܦܘܬܟ ܡܬܚܙܝܐ . ܟܕ ܠܫܢܐ ܓܝܪ ܣܘܪܝܝܐ ܒܠܚܘܕ ܩܢܐ
AntiTriThWrit . ܘܠܗܕܐ ܒܝܫܬܐ ܐ ܫܪܟܬ ܆ ܕܐܦ ܠܐ ܐܝܠܝܢ ܕܠܝܠܘܦܐ̈ ܐܢܬ X XXXX ܘܒܗܢܐ ܫܘܐܠܟ ܆ ܒܗ ܟܕ ܒܗ ܒܫܒܝܠܐ ܕܠܐ ܝܕܥܬܐ ܪ ܪ̣ܐ
AntiTriThWrit ܇ ܘܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܕܐܢ ܚܣܝܐ ܬܐܕܘܣܝܣ ܒ̇ܛܠ ܗ̇ܝ ܕܡܢ ܐ ܐܬܐܡܪܬ ܐܢܬ ܬܦܚܡ ܠܚܣܝܐ ܬܐܕܘܣܝܣ ܇ ܘ̇ܘ ܕܒܨܕܘܐ ܐܒܘܟ ܩ̇ . ܪܐ
AntiTriThWrit . ܘܡܛܠ ܡܝܢ ܗܠܝܢ ܐܢܫ ܡܢ ܐܒܗܬܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܠܐ ܐܡ̣ܪ ܆ ܘܠܐ ܐܢܬ ܐܝܬܝܗܘܢ ܒܡܠܬܐ ܕܐܘܣܝܐ ܓܘܢܝܬܐ ܗܠܝܢ ܕܐܢܬ ܫ̇ܛܪ
AntiTriThWrit ܐܘ ܡܒܘܥܐ ܕܥܫܘܩܝܐ̈ ܕܐܝܟ ܕܠܡܐܡܪ ܕܓܠܘܬܐ ܣ̇ܐܡ : ܐܢܬ ܡܫܘܕܥܐ . ܘ ܩܢܒܡܝܐ ܘܠܪܘܚܐ ܩܕܝܫ . ܐ ܩܢܒܡܝܐ ܀ ܫܡ̇ܥ
AntiTriThWrit ܕܫܘܝܘܬ ܟܝܢܐ ܘܐ ܕܐܠܗܘܬܐ : ܥܠ ܩܢܘܡܐ̈ ܡܬܐܡܪܐ : ܘܠܘ ܥܠ ܐܢܬ ܀ ܫܘ ܕܐܟܚܕܐ ܩ̇ܪܐ ܆ ܠܫܘܝܘܬ ܟܝܢܐ ܕܬܠܬܐ ܩܢܘܡܐ̈ ܀ ܫܡ̇ܥ
AntiTriThWrit ܡܢܢ ܆ ܕܐܝܟܐ ܐܡܪܘ ܐܒܗܬ̈ ܐܝܟ ܡܠܬܟ ܚܕܬܐ ܇ ܕܗ̇ܘ ܕܠܐ ܐܢܬ ܕܐܠܗܐ̈ ܠܐ ܐܡܪܘ ܐ ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܘܠܐ ܚܢܢ ܐܡܪܝܢܢ ܆ ܫܡ̇ܥ
AntiTriThWrit ܠܗܠܝܝܢ ܟܠܗܘܢ ܚܣܝܐ̈ : ܕܫܘܝܐܝܬ ܠܫܘܝܘܬ ܐܘܣܝܐ ܥܠ ܐܢܬ ܕܡܫܡܥܬܟ : ܗ̇ܘ ܕܐܣܬܟܪ ܒܝܕ ܘܪܣܝܣ ܆ ܘܥܨܝ ܕܟܕ ܫܡ̇ܥ