simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DidascApost . ܐܝܟ ܕܒܬܢܝܢ 25 ܠܐ . ܐܠܐܐܫܪܝ ܪܡܢ ܟܕܐܬܐ ܡܫܝܚܐ : ܫܪܐ X ܐܢܬ ܢܫܟܚ ܠܡܥܒܪ . . ܐܢ ܓܝܪ XX⁸ܡܢ ܕܘܒܐ ܘܡܢ ܫܘܬܦܘܬܐ ܥ̇ܡܕ
Chrys:ComJohn1 XX8 ܠܡܣܓܝܘܬܗ . ܘܡܛܠ ܗܢܐ ܙܗܝܪ ܐܢܬ ܒܗ . ܐܦ ܒܗ̇ ܒܗܕܐ ܐܢܬ ܠܘܬܢ ܢܠܒܟܝܘܗܝ . ܠܐ ܗܘܐ ܡܪܘܗܝ̈ ܐܝܬܝܢ . ܐܢ ܕܝܢ |ܒܥ̇ܐ
JacSer:memLuqJews . ܡܫܝܚܐ ܕܐܬܐ ܩ̇ܗܠ ܟ̇ܢܫ ܥܡܡܐ̈ ܕܐܪܥܐ ܆ ܘܐܝܬܝ ܐܢܘܢ ܐܢܬ ܆ ܝXX0XX⁰ ܘܠܐ ܒܢܛܘܪܬܐ ܕܫܒܬܐ ܝܕܥܘܗܝ ܐܝܟ ܕܐ̇ܡܪ
Tim1:Epist ܘܡܗܝܡܢ ܆ ܡܛܠ |X 239|ܚܕܢܝܘܬ ܒܪܘܬܐ ܘܠܚܘܕܝܘܬ ܐܢܬ ܐܢܬ : ܘܐܝܟ ܫܘܒܚܗ ܕܝܚܝܕܝܐ : ܘܐܦ ܠܫܘܒܚܐ ܕܒܣܪܗ ܚ̇ܙܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܐܪܒ̇ܥܐ ܝ ܝܘܡܬܐ̈ ܩܕܡܝܐ̈ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܕܡܬܒܪܐ ܣܗܪܐ ܃ ܐܢܬ ܒܫܢܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܣܘܪܓܕܐ ܥܣܪܝܢ ܘܚܡܫܐ ܒܐܕܪ ܂ ܟܕ ܫܩ̇ܠ
Chrys:ComJohn1 ܕܝܢ ܐܬܒܩܐ ܒܗ̇ܝ ܐܚܪܬܐ . ܕܟܕ ܐܡܪ ܗܘܐ ܕܗܘ̇ ܕܐܬܐ ܒܬܪܝ ܐܢܬ ܥܠܘܗܝ ܢܟܪܙܘܢ . ⁴ ܡܫܟܚ ܠܡ ܓܝܪ ܗܢܐ ܠܫܡܥܘܢ ܘܐܡܪ̇ ܠܗ .
Tim1:DisputCalMahdi ܐܒܝ ܠܘܬܟ : ܒܗܘ̇ ܫܘܒܚܐ 28ܕܐܝܬ ܗܘ̣ܐ ܠܝ ܠܘܬܟ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܐܢܬ ܆ 37 26ܝ 4ܒܕܘܟ ܡ̇ܢ ܐܡ̇ܪ ܠܘܬ ܐܒܘܗܝ . ܘܗܫܐ 27ܫܒܚܝܢܝ
P:Ps [AB] ܡܪܝܐ . ܘܒܐܝܕܝܟ̈ ܐܢܘܢ ܙܒܢܐ̈ : ܦܪܘܩܝܢܝ ܡܢ ܒܥܠܕܒܒܝ̈ ܐܢܬ ܠܢܦܫܝ . ܐܢܐ ܕܝܢ ܥܠܝܟ ܡܪܝܐ ܐܬܬܟܠܬ : ܘܐܡܪܬ ܕܐܠܗܝ
Hom6thCent ܗܟܝܠ ܐܘ ܫܡܥܘܢ ܝܕܥܬ ܓܠܝܬܗ̇̈ . ܘܗܠܝܢ ܠܘ ܟܠܗܝܢ . ܐܠܐ ܐܢܬ ܦܪܝܫܝܐ̈ . ܕܗ̇ܘ ܕܡܫܟܚ ܕܢܫܒܘܩ ܚܛܗܐܐܠܗܐ ܗܘ ܒܠܚܘܪ . .
P:Isa [AB] . ܘܐܦܢܝ ܚܙܩܝܐ ܐܦܘܗܝ̈ ܠܐܣܬܐ . ܘܨܠܝ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܘܐܡܪ . ܐܢܬ : ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ . ܦܩܕ ܥܠ ܒܝܬܟ : ܡܛܠ ܕܡܐܬ ܐܢܬ : ܘܠܐ ܚܝܐ
IšoMerv:ComPs ܐܠܗܐ ܝܨܘܦܢ X ܬܗܡܐ ܡܢ ܥܘܕܪܢܢ ܆ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢܢ ܕܢܟܒܘܫ ܐܢܬ ܢܣܒܝܢ ܕܐܡܝܪܢ̈ . ܗ̇ܝ ܕܡܢܘ ܢܕܒܪܢ ܥܕܡܐ ܘܕܫܪܟܐ . ܕܐܢ
Chrys:ComJohn1 ܕܢܚܬܐ ܪܘܚܐ ܕܐܠܗܐ ܘܡܩܘܝܐ ܥܠܘܗܝ ܗܘܝܘ . ܝܗܘܕܝܐ̈ ܕܝܢ ܐܢܬ ܓܝܪ ܕܫܕܪܢܝ ܕܐܥܡܫ ܒܡܝܐ̈ . ܗܘ̣ ܐܡ̣ܪ ܠܝ ܕܐܝܢܐ ܕܚ̇ܙܐ
Sahd:BookPerf ܠܐ ܡܘܒܕܐܢܬܐܓܪܐ ܕܐܝܩܪܐ ܕܬܫܡܫܬܗܘܢ ܇ ܡܐ ܕܠܗܘܢ ܒܫܡܐ ܐܢܬ . [48]ܐܠܐ ܘܐܦܢ ܢܗܘܐ ܕܗ̣ܢܘܢ ܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ .
SevAnt:LuqJul ܐܝܟ ܚܘܫܒܝܟ̈ ܕܐܝܩܐ ܕܠܐ ܐܬܬܪܨ ¹0ܟܝܢܐ ܕܝܠܢ ܒܝܕ ܐܢܬ ܝܦܪܘܩܝܐ̈ . ܠܣܛܢܐ ܗ̇ܘ ܕܐܚܝܕ ܫܘܠܛܢܐ ܕܡܘܬܐ . ܘܐܡ̇ܪ
SevAnt:LuqJul ܀ ܐܠܐ ܓܝܪ ܐܬܥܪܙܠ ܒܚܫܐ̈ : ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܡܥ̇ܠܝ ܡܢ ܚܫܐ̈ . ܐܢܬ ܡܕ ܐܢܬ ܠܟ . ܘܟܕ ܒܢܟܦܘܬܐ ܟܐܡܬ ܡܬܚܫܚ ܐܢܬ ܟ̇ܬܒ
PhiloxMab:Disc ܇ ܘܬܐܟܘܠ ܟܠ ܡܕܡ ܟܕ ܠܐ ܡܦܣ ܠܟ . ܙܗܪܟ ܓܝܪ ܐܦ ܫܠܝܚܐ ܐܢܬ ܠܟ ܇ ܕܒܐܬܪܐ ܕܚܐܪܘܬܐ ܩܐܡ ܐܢܬ ܇ ܟܕ ܥܕܟܝܠ ܥܒܕܘܬܐ ܡܫܡܫ
JacSer:memPraisTab ܫܦܝܪ ܐܢܬ ܐܠܐ ܬܚܒܘܨ ܥܠ ܝܬܝܪܐ : ܐܢܬ ܚܟܝܡ ܐܢܬ ܐܢ ܐܢܬ ܫܪܟܐ ܟܠܗ̇ : ܘܡܐܒܕ ܐܒܕܐ ܠܐ ܓܝܪ ܢܛܪܐ ܟܪܣܐ ܫܘܦܪܐ̈ ܀
Sahd:memSolitar ܐܚܝ ܕܥܡ ܟܘܠܗܝܢ ܡܝܬܪܬܐ̈ ܕܐܝܬ ܒܟܢܘܫܝܐ ܕܩܕܝܫܐ̈ : ܐܢܬ XX ܟܢܘܫܝܐ ܗ̇ܘ ܕܙܕܝܩܐ̈ ܕܠܚܪܬܐ ܠܘܬ ܡܪܢ ܗ̇ܘܐ . ܝܕܥ̇
JulRom . ܬܘܝܪ ܗܘܐ ܕܝܢ ܒܢܦܫܗ ܡܣܝܒܐܼ .   ܘܐܚܝܕܐ ܠܗ ܫܢܝܘܬܐ . ܐܢܬ ܕܝܘܡܢ . ܐܓܪ ܠܝ ܠܡ ܕܐܣܬܦܩ ܡܢ ܩܪܒܝ . ܘܕܘܪ ܥܡܝ ܟܡܐ ܕܡܨܐ
P:ApocBar [AB] ܡܢ ܕܝܠܟ ܀ </chapter><chapter> ܘܗܘܐ ܕܟܕ ܫܠܡܬ ܠܡܡܠܠܘ ܡܠܝܗ̇̈ ܕܨܠܘܬܐ ܗܕܐ . ܐܢܬ ܓܝܪ ܕܒܕܝܠܟ ܐܢܘܢ ܐܢܬ ܡܕܒܪ ܐܢܬ . ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܚܛܝܢ ܥܛܐ