simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul ܕܠܘ ܟܠ ܫܥ ܐܡܝܢ ܗ̣ܘܐ ܨܐܕܝܗܘܢ . ܘܠܐ ¹0ܐܝܟ ܕܡܢ ܩܕܝܡ . ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܚܘܝ ܢܦܫܗ ܠܬܠܡܝܕܐ̈ ܥܠ ܝܡܬܐ ܕܛܝܒܪܝܘܣ . ⁹ܚ̇ܙܐ
IšoMerv:ComOT ܥܠ ܒܝܫܬܐ ܐܝܟ ܝܘܢܝܐ . ܝܕܝܥܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܓܪܝܡܐܝܬ ܦܩܕܗ ܐܢܬ ܠܟ ܕܐܠܗܐܐܢܬ ܡܪܚܡܢܐ . ܘܡܗܦܟ ܐܢܬ ܒܝܫܬܐ . ܐܘ ܡܬܬܘܐ Xܢ
SergStyl:epLuqJew ܒܫܒܬܐ . ܒܛܠ̣ܬ ܗ̇ܝ ܕܒܪ ܬܡܢܝܐ ܝܘܡܝܢ̈ . ܗܐ ܚܙܝ ܐܢܬ . 3ܓܙܪ ܐܢܬ ܠܛܠܝܐ ܒܫܒܬܐ ܆ ܗܐ ܫܪܝ̣ܬ ܫܒܬܐ . ܘܐܠܐ X ܓ̇ܙܪ
AbbaIs:Ascet ¹⁵ܒܬܪܥܝܬܟ̣ ܩܕܘܡ XXX¹ ܠܐܒܠܐ ܗ̇ܘ ܕܚܝܠܐ ܘܕܠܐ ܫܠܘܐ̣ ܐܢܬ ¹²ܘܕܚܝܠܐ̈ . ܐܝܟ ¹³ ܡ̇ܢ ܕܡܢ ¹⁴ܟܕܘ ܡܝܬܬ ܠܟ̣ ܘܬܡܢ
Eph:memDomNos ܠܝ . ܡܢܘ ܓܝܪ ܗܢܐ ܕܠܐ ܢܪܕܦܟܐܝܟܐ ܕܕܠܐ ܚܝܠ ܒܗܠܝܢ ܩܠܐ̈ ܐܢܬ . ܕܡܛܘܠ ܗܕܐ ܗ̣ܘ ܓܝܪ ܪܕܦ ܐܢܐ ܠܟ ܥܠ ܕܐܡ̣ܪܬ ܕܠܡܢܐ ܪܕܦ
BarEbr:Ethic ܕܠܟ̇ܠ ܐܝܟ ܣܦܩܘܬܗ . ܟܕ ܒܗ ܠܗ ܡܬܚܙܐ ܐܢܬ . ܒܫܘܚܠܦ ܐܢܬ ܣܓܝ ܕܡܘܢ̈ . ܕܡܘܬܗ ܕܐܒܐ . ܕܠܐ ܡܫܬ̇ܚܠܦܐ ܠܕܡܘܬܐ .
Tim1:Epist ܢܦܫܟ ܡܪܐ . ܘܟܕ ܥܡ ܒܪܝܐ̈ ܩ̇ܐܡ ܐܢܬ ܥܡ ܒܪܘܝܐ ܘܥܒܘܕܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܢܦܫܟ ܐܠܗܐ : ܟܕ ܐܝܬܝܟ ܕܝܢ ܥܒ̣Xܐ | 5X X 178b|ܥܒ̇ܕ
JacSer:memLuqJews . ܡܫܝܚܐ ܕܐܬܐ ܩ̇ܗܠ ܟ̇ܢܫ ܥܡܡܐ̈ ܕܐܪܥܐ ܆ ܘܐܝܬܝ ܐܢܘܢ ܐܢܬ ܆ ܝXX0XX⁰ ܘܠܐ ܒܢܛܘܪܬܐ ܕܫܒܬܐ ܝܕܥܘܗܝ ܐܝܟ ܕܐ̇ܡܪ
Hom6thCent ܗܟܝܠ ܐܘ ܫܡܥܘܢ ܝܕܥܬ ܓܠܝܬܗ̇̈ . ܘܗܠܝܢ ܠܘ ܟܠܗܝܢ . ܐܠܐ ܐܢܬ ܦܪܝܫܝܐ̈ . ܕܗ̇ܘ ܕܡܫܟܚ ܕܢܫܒܘܩ ܚܛܗܐܐܠܗܐ ܗܘ ܒܠܚܘܪ . .
SevAnt:CathHom ܐܘ- ܦܐܪܝܫܝܐ ܆ ܠܓ̣ܫܬܐ ܕܐ̣ ܝܕܐ ܡܥ̇ܩܒ ܐܢܬ ܆ ܘܐܝܟ ܐܢܬ ܕܝܢ ܐܡ̣ܪ ܠܗ . ܬܪܝܨܐܝܬ ܪ̈ ܢܬ . ܐܢܬ ܕܝܢ ܥ̣ܒܝܐܝܬ ܚ̇ܙܐ
SevAnt:CathHom ܒܪܗ ܕܐܢܫܐ ܡܫ̇ܐܠ ܐܢܬ . ܐܢܐ ܕܝܢ ܒܡܟܝܟܘܬܐ ܐܢܬ ܩ̣ܦܣܬܝܗܝ ܠܫܘܐܠܐ ܆ ܘܕܡ̣ܢܘ ܡܣ̣ܬܒܪ ܐܢܬ ܠܘܬܢ ܕܐܝܬܝܟ
P:Luke [AB] ܩܫܝܐ . ܘܫܩܠ ܐܢܬ ܡܕܡ ܕܠܐ ܣܡܬ . ܘܚܨܕ ܐܢܬ ܡܕܡ ܕܠܐ ܙܪܥܬ . ܐܢܬ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܘܬܝ ܂ ܟܕ ܣܝܡ ܒܣܕܘܢܐ . ܕܚܠܬ ܓܝܪ ܡܢܟ ܁ ܕܓܒܪܐ
Ath:ExposPs ܕܝܢ ܡܪܝܐ ܪܚܡ ܥܠܝ ܘܐܩܝܡܝܢܝ . ܘܐܦܪܘܥ ܐܢܘܢ . ܐܢܫܐܝܬ ܐܢܬ |ܕܡܣܬܒܪ ܗܘܐ ܕܒܪܚܡܘܗܝ̈ ܘܒܚܒܝܒܘܗܝ̈ XX 7 . . . ܗܘܐ .
PhiloxMab:Disc ܟܬܦܐ ܕܚܘܫܒܟ ܆ ܘܬܛܥܢܝܗ̇ ܘܬܘܒܠ ܬܣܝܡܝܗ̇ ܥܠ ܪܓܬ ܢܦܫܐ ܐܢܬ ܕܡܬܓܘܙܠܐ ܒܗ . ܘܡܚܕܐ ܕܡܫܪܝܐ ܕܬܬܙܝܥ ܒܗܕܡܐ̈ ܆ ܕܬܥܬܕ
P:Ps [AB] : ܘܟܠܗܝܢ ܐܘܪܚܬܝ̈ ܥܩܒܬ . ܐܢ ܐܝܬ ܫܘܚܠܦܐ ܒܠܫܢܝ ܐܢܬ ܐܢܬ : ܐܣܬܟܠܬ ܡܚܫܒܬܝ̈ ܡܢ ܪܘܡܐ . ܐܘܪܚܝ ܘܫܒܝܠܝ̈ ܝܕܥ
sugOurLord&John ܡܪܢ ܗܐ ܥܡܕ ܐܢܐ ܟܕ ܚܙܝܢ ܕܐܒܐ ܕܫܠܚܢܝ ܣܗܕ ܥܠܝ . ܕܒܪܗ ܐܢܬ ܕܠܐ ܡܬܛܦܝܣ . ܘܐܢ ܚܙܐ ܠܟ ܕܡܢܝ ܥܡܕܬ ܡܬܦܠܓ ܠܗ ܕܠܘ ܡܪܝܐ
SevAnt:LuqGramm ܕܐܢܐ ܒܐܒܝ ܘܐܒܝ ܒܝ ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܘܗ̇ܘ ܕܚܙܢܝ ܝ- ܂ X ܚ̣ܙܐ ܐܢܬ ܙܒܢܐ ܥܡܟܘܢ ܐ̇ܝܬܝ ܃ ܘܠܐ ܝܕܥܬܢܝ ܦܝܠܝܦܐ ܆ ܠܐ ܡ ܂ ̇ܗܝܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܗ̇ܝ ܕܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܂ X ܝܝXXܘܣ ܂ ܘܠܐ ܟ̇ܦܪ ܒܗ̇ܝ ܕܬܪܝܢ̈ ܐܢܬ ܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܐ ܟ ܗ̇ܘ ܕܡܕܡ ܙܪ ܙܐ ܟܬ̇ܒ ܐܢܬ ܃ ܘܠܐ ܝ̇ܕܥ
P:Kings [AB] : ܢܬܕܒܪܘܢ : ܘܢܗܘܘܢ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܒܗܝܟܠܐ ܕܡܠܟܐ ܕܒܒܠ . ܐܢܬ ܢܫܬܒܩ ܠܟ : ܐܡܪ ܡܪܝܐ . ܘܡܢ ܒܢܝܟ̈ ܕܢܦܩܝܢ ܡܢܟ : ܕܡܘܠܕ
SermHolyWeek ܡܪܢ ܘܐܠܗܢ ܕܠܐ ܣܦܩܝܢ ܚܢܢ ܕܢܘܕܐ ܠܟ ܕܚܠܦܝܢ ܡܫܬܩܦ ܐܢܬ ܓܝܪ ܠܝܫܘܥ ܘܐܡܪ ܠܗ 345ܕܗܟܢ ܠܪܒ ܟܗܢܐ̈ ܡܡܠܠܬ ܣܓܝܕ